Şubat4. Hafta BuluĢların ve teknolojik ürünlerin toplum
hayatımıza etkilerini tartıĢır.
MOHAMAD
KARIM
ALMAHAYRI
Uzaklık sorun
değil
Mart ayı 1. HaftaBuluĢların ve teknolojik ürünlerin
toplum hayatımıza etkilerini tartıĢır.
SEDEF PENĠK
Sağlık alanında Mart 2. haftaBuluĢların ve teknolojik ürünlerin toplum
neler değiĢti
hayatımıza etkilerini tartıĢır.
GAMZE
ġAġMAZ
Teknoloji her
zaman
faydalımı
MEHMET
SALĠH TUT
Bilim insanlığa Mart ayı 3. haftaBuluĢ yapanların vebilim insanlarının
hizmet ediyor. ortak özelliklerinin farkına varır.
DOĞU KAAN
FIRTINA
Ulu önderimiz
ve bilim
Mart ayı 4. haftaKanıtlara dayanarak Atatürk'ün bilime ve
teknolojiye verdiği önemi gösterir.
SELVĠ TUNA
Bilimi Takip
edelim
Nisan ayı 1. haftaBilim ve teknoloji ile ilgili ,düzeyine
uygun süreli yayınları tanır ve izler.
Toplumun
ihtiyaçlarını
SAMET ERĠġTĠ karĢılayanlar
Mart 2. haftaBuluĢların ve teknolojik ürünlerin toplum
hayatımıza etkilerini tartıĢır.Teknolojinin faydalarını ve
zararlarını kavrar.
Nisan ayı 2. haftaToplumun temel ihtiyaçları ile bu
ihtiyaçlara hizmet eden kurumları iliĢkilendirir.Kurumların
insan yaĢamındaki yeri konusunda görüĢ oluĢturur.
Nisan ayı 2. haftaSivil toplum kuruluĢlarını etkinlik
alanlarına göre sınıflandırır.Sivil toplum kuruluĢlarının
etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.Bireylerin rolleri
açısından sivil toplum ökuruluĢlarını resmi kurum ve
ECE SARIYER
kuruluĢlarla karĢılaĢtırır.
Nisan ayı2. haftaSivil toplum kuruluĢlarını etkinlik
Toplumun
alanlarına göre sınıflandırır.Sivil toplum kuruluĢlarının
ihtiyaçlarını
etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir..Bireylerin rolleri
karĢılayanlar(S açısından sivil toplum ökuruluĢlarını resmi kurum ve
ADEM KILIÇ
ağlık)
kuruluĢlarla karĢılaĢtırır.
Nisan 3. haftaSivil toplum kuruluĢlarını etkinlik alanlarına
Toplumun
göre sınıflandırır.Sivil toplum kuruluĢlarının etkinliklerinin
ihtiyaçlarını
sonuçlarını değerlendirir..Bireylerin rolleri açısından sivil
PAKĠZE BAHAR karĢılayanlar(Y toplum ökuruluĢlarını resmi kurum ve kuruluĢlarla
BICAK
ardım)
karĢılaĢtırır.
Nisan 3. haftaSivil toplum kuruluĢlarını etkinlik alanlarına
göre sınıflandırır.Sivil toplum kuruluĢlarının etkinliklerinin
Toplumun
sonuçlarını değerlendirir..Bireylerin rolleri açısından sivil
MERT BARIġ
ihtiyaçlarını
toplum ökuruluĢlarını resmi kurum ve kuruluĢlarla
NASIF
karĢılayanlar
karĢılaĢtırır.
Nisan 4. haftaToplumsal yaĢamı düzenleyen yasaların
PELĠN KARA
Kurallar
varlığını ve önemini fark eder.
ALĠ GÖKHAN
Nisan 4. haftaToplumsal yaĢamı düzenleyen yasaların
ġEN
Kurallar
varlığını ve önemini fark eder.
Toplumun
ihtiyaçlarını
karĢılayanlar(E
ğitim)
DERYA YAREN Merkezi
TURAN
Yönetim
ALMĠNA
ÇĠLĠNGĠR
Nisan 5. haftaYaĢadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim
birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini iliĢkilendirir.
Nisan 5. HaftaYaĢadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim
birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini iliĢkilendirir.
Nisan 5. HaftaMerkezi yönetim birimlerini tanıyarak bu
birimleri temel görevleriyle iliĢkilendirir.YaĢadığı yerdeki
ELĠF
merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel
AYDOĞDU
Ġl yönetimi
görevlerini iliĢkilendirir.
Nisan 5. HaftaMerkezi yönetim birimlerini tanıyarak bu
birimleri temel görevleriyle iliĢkilendirir.YaĢadığı yerdeki
BAHAR
Nasıl
merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel
ÇĠLĠNGĠR
yönetiliyoruz
görevlerini iliĢkilendirir.
Mayıs 1. haftaMerkezi yönetim birimlerini tanıyarak bu
birimleri temel görevleriyle iliĢkilendirir.YaĢadığı yerdeki
MELĠSA
Nasıl
merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel
KÜRBÜZ
yönetiliyoruz
görevlerini iliĢkilendirir.
Mayıs 1 . haftaMerkezi yönetim birimlerini tanıyarak bu
birimleri temel görevleriyle iliĢkilendirir.YaĢadığı yerdeki
merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel
RAVZA KIBRIZ Bakanlıklarımız görevlerini iliĢkilendirir.
Mayıs 1 . haftaMerkezi yönetim birimlerini tanıyarak bu
birimleri temel görevleriyle iliĢkilendirir.YaĢadığı yerdeki
merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel
ALĠ ER
Bakanlıklarımız görevlerini iliĢkilendirir.
BERNA KALE
Merkezi
Yönetim
Demokrasi
Mayıs2. hafta Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile
.Ulusal egemenlik arasındaki iliĢkiyi fark eder.Demokrasi ve
ilkelerinin önemini kavrar.Demokrasinin temelinin özgürlük
ve eĢitliğe dayandını bilir.
Mayıs 2. haftaDemokratik yönetim birimlerindeki yetki ile
Ulusal egemenlik arasındaki iliĢkiyi fark eder.Demokrasi ve
ilkelerinin önemini kavrar..Demokrasinin temelinin özgürlük
ve eĢitliğe dayandını bilir.
Mayıs 2.haftaUlusal egemenlik ve bağımsızlık
sembollerine değer verir.Atatürk'ün dile verdiği önem ile
bağımsızlık arasındaki ilĢkiyi değerlendirir.TC Anayasasının
varlığının farkına varır.
Mayıs 2. haftaUlusal egemenlik ve bağımsızlık
sembollerine değer verir.Atatürk'ün dile verdiği önem ile
bağımsızlık arasındaki ilĢkiyi değerlendirir.TC Anayasasının
varlığının farkına varır.
Mayıs 3. HaftaDünya çocuklarının ortak yönelrini ve ilgi
alanlarını fark eder.
Mayıs 3. HaftaDünya çocuklarının ortak yönelrini ve ilgi
alanlarını fark eder.
MELĠKE
DOĞAN
Demokrasi
ġÜHEDE
AYDIN
Bağımsızlık
sembolleri
NĠSANUR
YILDIRIM
DERYA NUR
SERT
PINAR KÖSE
Bağımsızlık
sembolleri
Ortak ilgi
alanlarımız.
Ortak ilgi
alanlarımız.
UMUT ĠNAN
Mayıs 4. haftaÜlkeler arasında ekonomik alıĢveriĢ
Ürünlerde
olduğunu fark eder.Ülkeler arasındaki ekonomik iliĢkilerde
yolculuk yapar. iletiĢim ve ulaĢım teknolojisinin etkisini tartıĢır.
YASEMĠN
JAZMĠNA
AYDEMĠR
Mayıs 4. HaftaÜlkeler arasında ekonomik alıĢveriĢ
Ürünlerde
olduğunu fark eder.Ülkeler arasındaki ekonomik iliĢkilerde
yolculuk yapar. iletiĢim ve ulaĢım teknolojisinin etkisini tartıĢır.
CEMAL SERĠN
GAFFURE
ÖZDEMĠR
Ticaret
yapıyorum
Dünyanın ortak
mirası
Haziran 1. HaftaÜlkeler arasında ekonomik alıĢveriĢ
olduğunu fark eder.Ülkeler arasındaki ekonomik iliĢkilerde
iletiĢim ve ulaĢım teknolojisinin etkisini tartıĢır.
Haziran 1 .HaftaÇeĢitli ülkelerde bulunan ortak miras
ögelerine örnekler verir.
3
3
2
2
2
12
NOT KARŞILIĞI
TOPLAM
ABDULLAH
BATIRIR
SUNUM
Şubat 3..hafta BuluĢlarla teknolojik geliĢmeleri
iliĢkilendirir.
Teknoloji
yaĢantımızı
etkiliyormu
KAYNAKLAR
GeliĢen
Teknoloji
GÖRSEL
BELGELER
NĠSA KARPAK
MANTIKSAL
SIRA
KAZANIM
ARAŞTIRMA VE
GÖZLEM
ADI SOYADI KONU
Download

adı soyadı konu kazanım ara ş t ır mave gö zle mma nt ık sals ır a gö