İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARAFINDAN“MESLEKİ EĞİTİM” ALANINDA ORTAK
ÇALIŞMALAR YAPILMASI HAKKINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
1) KONU:
Ticaret Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerin staj yeri bulma konusundaki sıkıntılarının
en aza indirgenmesi, stajlarının etkin ve verimli geçmesi ile bilgi ve tecrübe
kazanmalarının sağlanması, mesleki rehberlik-koçluk yapılması vb. amaçlarla,işletmelerde
görev yapan bağımlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile bağımsız olarak büro
faaliyetinde
bulunan
Serbest
Muhasebeci
Mali
Müşavirler
yanında
staj
yapmalarını/İşletmelerde meslek eğitimi almalarını sağlamaya yönelik işbirliğini
kapsamaktadır.
2) TARAFLAR:
A. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
(İş bu protokolde kısaca “İSMMMO” olarak anılacaktır)
Kurtuluş Cad.No:114 Kurtuluş/Şişli/İST.
B. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
(İş bu protokolde kısaca “İLMEM” olarak anılacaktır)
Ankara Cad. No:2 A Blok Cağaloğlu/Fatih/İST.
3) PROTOKOL KAPSAMI:
İLMEM ve İSMMMO; Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin, İSMMMO üyesi meslek
mensuplarının büro/işletmelerinde, tabi oldukları mevzuatları uyarınca staj/mesleki
eğitimlerini yapabilmeleri için birlikte çalışacaklardır.
İLMEM ve İSMMMO; mesleki bilgi,eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin,Ticaret Meslek
Liselerinde eğitim almakta olan öğrencilere ulaştırılması konusunda gerekli işbirliği ve
koordinasyonu yapacaktır.
Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin; özellikle muhasebe-vergi-finans alanındaki bilgilerinin
belirli standartlara yükseltilmesi, İşletmelerdeki mesleki eğitimlerinin etkin ve verimli
geçmesi, her iki Kurumunortak çalışmasıyla sağlanmaya çalışılacaktır.
İLMEM ve İSMMMO, öğrencilerin stajlarının denetimini, gerekli olan zamanlarda birlikte ya
da ayrı ayrı yapabilecektir.
İLMEM; proje kapsamında İSMMMO ile birlikte koordinasyonu sağlar. İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine ve okullara gerekli izinleri verir. İşletmede meslek eğitimi ve staj
organizasyonları ilçeler düzeyinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim
bölümü şube müdürlerinin koordinasyonuyla yürütülür.
İSMMMO; proje kapsamında İLMEM ile birlikte organizasyonu sağlar. Staj yapılacak büro
ve işletmelerin, gerek İSMMMO’nun www.istanbulsmmmodasi.org.tr adlı web sitesinin insan
kaynakları bölümüne yapılacak başvurular yoluyla gerekse Oda temsilcileri tarafından
yapılacak çalışmalar yoluyla tespit edilebilmesi mümkün olacaktır. Öğrencilerin, kendilerine
bölge olarak yakın olan meslek mensuplarının işletmelerinde staj yapmaları/mesleki eğitim
almaları için azami gayret gösterilecektir.
İSMMMO; Meslek Lisesi öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında, öğrencilerin meslek
mensupları yanında iş bulması konusunda da öğrencilere destek olur.
İSMMMO; meslek ve alan seçimi dönemlerinde rehber olmak amacıyla; okulda seminer ve
söyleşiler düzenleyebilir. Bu amaçla; mesleki alanda başarılı büro/işletme sahiplerini,
konferans, tanıtım günleri vs. kapsamında rol model olarak öğrencilerle bir araya getirebilir.
Ticaret meslek liselerindeki meslek dersi öğretmenlerinin piyasayı ve meslekteki güncel
gelişmeleri takibi amacıyla sektörde yapılan eğitim faaliyetlerine oda tarafından davet
edilerek katılımları desteklenecektir. Tüm bu faaliyetler eğitim-öğretimi aksatmadan okul
müdürlüğüyle önceden planlanarak yürütülecektir.
Sektörel olarak mesleki eğitimin daha nitelikli yapılabilmesine destek olmak amacıyla
her iki taraf ulusal ve uluslar arası proje ve desteklere birlikte proje sahibi ya da ortağı olarak
başvurmak için işbirliği yapabilir.
4) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :
Protokolde yer almayan hususlar ile ilgili işlemler, İLMEM Mesleki ve Teknik Eğitim
Bölümü Şube Müdürü ve İSMMMO temsilen görevlendirdiği kişilerin işbirliğinde alınacak
kararlar doğrultusunda yürütülecektir.
İşbirliği çerçevesinde yürütülecek projelerin amaç ve hedeflerine ulaşması için taraflar her türlü
gayreti göstereceklerdir.
5) MALİ HÜKÜMLER :
Protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar için taraflar birbirlerinden herhangi bir ad
altında ücret talep etmeyeceklerdir.
Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin İSMMMO üyesi meslek mensuplarının yanında
staj/mesleki eğitim almaları durumunda, Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin tabi olduğu
mevzuat uyarınca belirlenen/ödenmesi gereken ücret, meslek mensupları tarafından staj yapan
öğrenciye ödenecek, bunun dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmesi sözkonusu
olmayacaktır. Öğrencilerin sigortaları ise okul yönetimi tarafından yaptırılıp, sigorta primleri
okul tarafından ödenecektir.
6) YÜRÜRLÜLÜK :
Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve imzalandığı tarihten itibaren 1
(bir) yıl süreylegeçerlidir.Taraflardan herhangi biri, protokolün sona erme tarihinden itibaren
en az 15 (onbeş) gün içinde feshi ihbarda bulunmazsa, protokol birer yıllık sürelerle
yenilenmiş sayılır.
Ancak protokol; imza yetkililerinin ortak kararı ile ya da tek taraflı olarak en az 1 (bir) ay
önceden bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman feshedilebilir.
7) DİĞER HÜKÜMLER:
Taraflar; karşılıklı olarak anlaşmak kaydıyla bu protokole yeni maddeler ekleyebilir veya
mevcut ya da eklenmiş maddeleri kaldırabilirler. Bu değişiklikler valilik onayı sonrası
yürürlüğe konulacaktır. Yapılacak her türlü değişiklik ve fesih, öncesinde planlanmış
faaliyetler açısından öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde yürürlüğe konulacaktır.
Bu protokol, 25/02/2014 tarihinde imzalanarak aynı gün valilik onayıyla yürürlüğe girecektir.
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Download

istanbul il milli eğitim müdürlüğü ve istanbul serbest muhasebeci