Editör, Hukuk Kuramı: Belki… Kim bilir? Neden Olmasın?, Hukuk Kuramı, C. 1, S. 1, Ocak-Şubat 2014, ss. i-ii.
EDİTÖR’DEN
Hukuk Kuramı: Belki... Kim bilir? Neden olmasın?
''Tıbbın biyolojik dünyada, sıhhat
uğrunda
hastalıklara, hayat uğrunda ölüme karşı daimi
mücadelesi ne ise, hukuk felsefesinin, ilminin ve
tatbikatının sosyal dünyada hukuk idesi uğrunda
hukuka düşman kuvvetlere karşı; hak ve hakikat
uğrunda
haksızlıklara ve yalana karşı daimi
mücadelesi de, odur''.
Orhan Münir Çağıl, Hukuka ve Hukuk İlmine
Giriş, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1971. s. LVII
''Hukuk idesi'' uğrunda okuyup yazanlar, Hukuk
belirleme iddiasındaki modern hukuk projesinin
Kuramı ile bir melceye daha kavuşmuş oluyorlar.
güvenliğe
İstanbul Barosunun yayımını üstlendiği Hukuk
rasyonalitenin
Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivinden (HFSA)
başka nedir ki? Ratio, beşeriyetin korkularını
sonra iki aylık bir periyodda yayımlanması
yenmeye yetmediyse, ümit ve cesareti edebi
öngörülen Hukuk Kuramının genel erişime açık
olanda aramak önemli olabilir. Bu aynı zamanda
elektronik bir yayın olarak hukuk, devlet ve
hukuki bilincin yenilenme ve dönüşme isteği
toplum düşüncesi alanındaki okuryazarlığa katkı
üzerinden kendi edebini arayışıdır da...
sağlayacağını umuyoruz.
Söz konusu okur-
böylece
yenik
korkuya
düşmesi
yenik
aslında
düşmesinden
Söz konusu arayış, hukuki gerçekliği gündelik
yazarlığın hukukun çok-disiplinli ele alınışlarını
gerçekliğin bir görünümü olarak ele alan Sercan
da kapsayacağını belirtmiş olalım.
Gürler'e ''Hangisi Daha Trajik: Edebi Gerçeklik mi,
Bu cümleden olmak üzere Hukuk Kuramı, bu ilk
Gündelik Gerçeklik mi?'' başlıklı makalesinde
ve izleyen bir kaç sayısı boyunca hukuk fikrinin
hukuk ve edebiyatı, gerçekliğinin iki farklı
trajik köklerine eğilecek. Tragedya ile başlamak
yorumlanışı olarak karşılaştırma olanağı sunu-
bir hukuk dergisi için çok alışıldık olmasa da
yor .
insanlığın yenilenme ve değişme gereksinimi
içerisindeki
hukuki
bilincine
yeni
Rabia Sağlam ve Kasım Akbaş'ın ''Derrida, Hukuk,
ufuklar
Şiddet ve Adalet Paradoksu'' başlıklı çevirileri,
açabilir. Üstelik böyle bir çaba köksüz de
Michel Rosenfeld'in Derrida'nın, adaletin eşitlik-
değildir; Orhan Münir Çağıl'ın hukukun ahlaki
öncellerini
arayışının
Goethe'nin
ürünlerine
Faust
hukuk
hakkaniyet kutupsallığındaki çelişkisini ele alışı
tragedyasında
kuramına
üzerine bir yorumunu Türkçeye taşıyor.
ilgi
duyanlar hiç de yabancı değildirler. Evet, bu bir
Maurice Halbwachs toplumsal sınıfları madde
bakıma hukuktan edebiyata ricattır...
Yirmi
ile temaslarına göre ayırmıştı: bu ayrıma göre
birinci yüzyılın daha başında güvenlik histerisine
kabaca madde ile en çok temas edenler alt sınıfı ,
çabucak yenik düşmüş bir 'hukuk’tan kaçış... Her
en az temas edenler üst sınıfı teşkil ederler. İşte
alanı başka normatif düzenlere galebe çalarak
bir bakıma madde ile çok temas edenlerin tercih
i
Editör/Hukuk Kuramı: Belki… Kim bilir? Neden Olmasın?
ettikleri bir müziğin; punk müziği cemaatinin
hazırladılar
şimdi aramızda olmayan önemli bir figürü Joe
''Akademik
Strummer’ın hukuk görüşü Gökçe Çataloluk'un
Rehberi''... Bu çalışmanın ölçüt geliştirici bir
''Sınıfının
etkisinin olmasını umuyoruz.
Gitarı
yahut
Hukuku
Sizden
Öğrenecek Değiliz'' başlıklı çalışmasında dile
Son
geliyor.
ve
olarak,
makale
Kitap
formun
İncelemesi
dergimizin
''hakem
getirdiler:
Hazırlama
formunu'';
''meçhul hakem-meçhul yazar'' sistemini nasıl
Hukuk dergiciliğinin pek rağbet etmediği ancak
uyguladığını ve buna uygun yazılacak yazılarda
Hukuk Kuramı sayfalarında örneklerini görmek
hangi
istediğimiz ''kitap incelemeleri için Yunus Alhan,
gerektiğine ilişkin unsurları, okur-yazarlarımızın
Asena Kamer Usluadam ve Merve Ünal, yayım
değerlendirme ve eleştirisine sunuyoruz...
kurulunun da üzerinde çalıştığı bir rehber
ölçüte
hangi
gerekçeyle
uyulması
Tekrar merhaba...
Ahmet Halûk Atalay
ii
Download

Tam metin için tıklayınız. (PDF)