AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ
KAN BAĞIŞI GÖNÜLLÜLERİ!
12 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ
11:00 – 16:00 SAATLERİ ARASINDA
OKULUMUZ BAHÇESİNDE
KAN BAĞIġLARINIZI BEKLĠYORUZ!!!
KAN VER, SAĞLIĞINI KAZAN!
KAN VER, HAYAT KURTAR!
YILDA BĠR KEZ KAN BAĞIġLA,
KAN ANONSLARI SON BULSUN!
KAN NAKLĠ ve BÖLÜMLERĠ
Ġnsandan insana kan alınıp
verilmesine, "Kan Nakli" denir. Bu
yüzyılın baĢlarında kan gruplarının
öğrenilmesi kan nakli uygulamasını
mümkün kılmıĢtır.
Kan nakli, günümüzde hastalıklarda,
ameliyatlarda, kazalarda,
yaralanmalarda nice canlar
kurtaran,nice insana yeniden hayatını
kazandıran çok önemli bir olgu halini almıĢtır.
Bu durumda, BAĞIġLANACAK BĠR ġĠġE KAN BĠR HAYAT KURTARIR.
Mikroskopta kan, bir sıvı içinde yüzen çeĢitli hücreler halinde görünür. Bunlar,
kırmızı hücreler (eritrosit), beyaz hücreler (lökosit) ve trombosit denilen hücrelerdir.
Kanın bu bölümü %45 oranındadır. Geri kalan %55'lik bölümü "Plasma" denilen
kısmıdır. Plasmanın %90'ı sudur.
KAN GRUPLARI
BaĢlıca 4 kan grubu vardır. Bunlar (A), (B), (AB) ve
(0)'dır. Bunlara ek olarak, bazı alt gruplar da vardır.
Ayrıca kanda Rh faktörleri de bulunmaktadır.
Bunlar (Rh pozitif) ve (Rh negatif) olarak
adlandırılırlar. Kan naklinde verilecek kanın ve
alacak insanın kanının gruplarının bilinmesi çok
önemlidir. YanlıĢ kan verilmesi ölüme dahi yol
açabilir.
Bazı durumlarda (0) grubu kan, (A), (B) ve (AB)
gruplarına verebilir. Bu bakımdan (0) grubuna "genel
kan verici" denilir. (AB) grubu ise her gruptan kan alabileceği için "genel kan alıcı"
olarak adlandırılır.
KAN VERMENĠN YARARLARI
Kan vermenin hiçbir zararı ya da tehlikesi olmadığı gibi, tam
aksine insan sağlığına yararı vardır.
18-65 yaĢ arası sağlıklı her insan, 3 ayda bir kan verebilir.
Vücutta 300-400 ml. kan eksikliğinde bünye bunu kapatmak
için derhal çalıĢmaya baĢlar. Kemik iliği, kana döktüğü
hücrelerin sayısını artırır. Bir yandan taze kan organlara oksijen taĢınmasını
kolaylaĢtırır. KiĢi canlılık kazanır. KAN VEREN kendi sağlığına hizmet ederken, çok
daha önemlisi HAYAT KURTARIR.
KIZILAY VE KAN
Kızılay, yurdumuzun kan konusuna eğilen ilk kuruluĢudur. 1957'de Ankara ve
Ġstanbul'da ilk kan merkezlerini açmıĢtır.
1967'de kurulan Ankara Plasma Fraksionasyon Laboratuarı, çeĢitli hastalıklara karĢı
kullanılan Gamma Globulin, Human Albumin, Kuru Plasma, A.H.F. (A) Faktör VIII,
Fibrinojen gibi kan ürünlerini üretmektedir.
BAĞIġLARNAN KAN SON DAMLASINA KADAR
DEĞERLENDĠRĠLMEKTEDĠR.
Kızılay'ın 1963'te kurduğu Kontrol ve AraĢtırma Laboratuarı kan ürünlerinin ve
kullanılan kan malzemelerinin insan sağlığına zarar vememesi için, bunların
kontrollerini yapmaktadır.
KAN BAĞIġLARINIZI BEKLĠYORUZ!!!
KAN VER, SAĞLIĞINI KAZAN!
KAN VER, HAYAT KURTAR!
Kan Vermenin Faydaları
* Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip, kan yapımı canlı tutulur.
* Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaĢımına katıldığı için,
bağıĢçı daha dinç ve canlı olur.
* Kandaki yüksek yağ oranı düĢer.
* Kan bağıĢı kalp krizi ihtimalini %90 azaltır.
* Kan bağıĢlayan kiĢide baĢ ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi
rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olur.
* Kan bağıĢçısı her kan verdiğinde: AIDS , Hepatit B , Hepatit C , Sifiliz Kan grubu
taramasından ücretsiz olarak yararlanmıĢ olur.
* Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uyuĢmazlığı olan bir bebeğin, kan
bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının, size verdiği
manevi duygu ölçüsüzdür. BağıĢınız çok insancıl ve onurlu bir davranıĢtır.
Kan Vermenin önemi
”Kanamalı bir hastada ya da büyük bir ameliyatta 6-8
ünite kana ve 4-5 ünite taze donmuĢ plazmaya ihtiyaç
vardır.
-Problemli gebelik dönemi geçiren ya da kanamalı
hamile bir kadının yaĢamını sürdürebilmesi için kan
ve kan ürünlerine gereksinim duyar.
-Hayatları boyunca kan ve kan ürünlerini almak zorunda olan hemofili ve talesemi
hastaları sizlerin kan bağıĢınızı bekliyor.
- Yenidoğan ve kanın değiĢmesi için çok taze kana ihtiyacı olan bebekler sizin
kanınızı bekliyor.
-Ağır böbrek hastalarının yaĢamlarını sürdürebilmeleri için kan ve kan ürünlerine
ihtiyaçları var.
-Kan yapılamayan tek ilaçtır.
-Bir gün siz de kan ve ürünlerine gereksinim duyabilirsiniz.
-BağıĢladığınız her kanla ücretsiz olarak;
-kan grubu tespit edilerek,
-hepatit B,
-hepatit C,
-frengi( Sifilis)
-AIDS testleri de yapılmaktadır.”
Kan Bağışının Önemi
Kan Acil değil Sürekli bir ihtiyaçtır.
Kan üretilemeyen bir dokudur ve halen tek
kaynağı sağlıklı bağıĢçılardır.
Kan bağıĢı hem toplumsal hem kiĢisel açıdan
çok önemlidir. Eğer kan verir isek vücut yeni
kan üretir ve bu vücut için yararlıdır.
Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık
sonucunda kan bulamadığı için hayatını
kaybediyor. Buna karĢılık yapılan araĢtırmalar,
yaklaĢık 72 milyon insanın yaĢadığı Türkiye’de
yıllık kan bağıĢ oranının, nüfusun %1′i kadar
olduğunu gösteriyor. Oysaki kan bağıĢı, kan
bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağıĢ yapan kiĢinin
sağlığını da olumlu yönde etkiliyor.
Kan BağıĢı YaĢam Ġçin Yapılan Bir Armağandır Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın
kan ihtiyacı vardır.Bu ihtiyaç çoğunlukla hastaların yakınlarından ve acil durumda
sağlanabilmektedir.
KĠMLER KAN BAĞIġLAYABĠLĠR?
*18 ve 65 yaĢ arası olan sağlıklı bulaĢıcı hastalığı veya riski olmayan,
*50 kg üzerinde kiĢiler kan bağıĢlayabilirler.
*Yılda üç kez kan bağıĢı yapılabilir.
*Sağlıklı kiĢilerin yılda en az 2 kez bağıĢı yapmasıyla ülke ihtiyacı
karĢılanabilmektedir.
*Ancak düzenli olarak kan bağıĢlayan kiĢi sayısı çok azdır.
KİMLER KAN VEREMEZ?
1. Hepatit B (Hiçbir zaman kan veremezler)
2. Hepatit C (Hiçbir zaman kan veremezler)
3. AIDS (Hiçbir zaman kan veremezler)
4. Sıtma (Tedavinin sağlanmasından 3 yıl sonradan itibaren
kan verebilirler)
5. Frengi geçiren hastalar iyileĢmeden 1 yıl sonra kan
verebilirler.
6. Creutzfeldt-Jacob hastalığı olanlar hiçbir zaman kan
veremez.
7. Chagas Hastalığı ( Alınan kan sadece fraksinasyon amaçlı
kullanılabilir)
8. Tüberküloz (Tedavinin sağlanmasından 5 yıl sonra kan verebilirler)
9. Diabet (Ġlaç kullanmayan veya ilaç kullandığı halde kan Ģekeri regüle edilmiĢ
olanlar kan verebilir)
10. Anemi (Anemi teĢhisi konmuĢ kiĢiler kan bağıĢçısı olamazlar)
11. Gebeler kan veremez. Doğum veya gebeliğin
sonlan(dırıl)masından 6 hafta sonra kan verebilirler.
12. Koroner kalp hastalığı angina pektoris ciddi
kardiyak aritmi serebrovasküler hastalıklar arteriyal
tromboz veya rekküren venöz trombozu olan kiĢiler
kan veremezler.
13. Allerji ( Astım hastaları kan veremez. Polen allerjisi
olanlar ise sadece allerjileri oldukları dönemde kan
veremezler.)
14. Otoimmün hastalığı olanlar kan veremezler.
15. Kanama diatezi (Kanama eğilimi) olanlar ömür boyu kan veremezler.
16. BronĢit (Kronik bronĢit hastaları kan veremez)
17. Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez. Akut glomerulonefrit
geçirmiĢ olanlar ise iyileĢmeden 5 yıl sonra bağıĢ yapabilir.
18. Malign (Habis) hastalığı olanlar gönüllü donör olarak kabul edilmezler.
19. Brusella almıĢ olanlar tam iyileĢmeyi takiben iki sene
sonra kan bağıĢı gönüllüsü olabilirler.
20. Epilepsi hastaları kan veremezler.
21. Osteomyelit geçirmiĢ hastalar tam düzelmeden 5 yıl
sonra kan verebilirler.
22. Cerrahi: Büyük ameliyatlardan sonra 6 ay boyunca
kan bağıĢı alınmaz.Mide rezeksiyonu geçirenler ise hiçbir
zaman donör olamazlar.
23. Transfüzyon: Kan veya kan ürünü alan donörler 1 yıl
boyunca kan veremezler.
24. Attenüe virus aĢısı yapılmıĢ olanlar 3 hafta kan veremez.( Su çiçeği sarı humma
kızamık kızamıkçık oral polio kabakulak)
25. Ölü bakteri aĢısı olanlar 5 gün donör olamazlar.( Kolera tifo antrax)
26. Ġnaktif virus aĢısı ve toxoid alanlar ise 3 gün kan veremezler ( Polio-injeksiyon
influenza rabies difteri tetanoz)
AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BİYOLOJİ KULÜBÜ
KAN BAĞIŞI GÖNÜLLÜLERİ
Haydi Ayvalık, 14 ŞUBAT 2014 Çarşamba günü
OKULUMUZ BAHÇESİNDE insanımız için,
KAN BAĞIŞI YAPALIM!
KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR.
KAN BAĞIŞI çok insancıl ve onurlu bir davranıştır.
BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ
KAN VE KANIN ÖYKÜSÜ
Kan, yapay olarak üretilemeyen ve kaynağı sadece
insan olan bir sıvıdır. Ġnsan'da hayatı ve sağlığı
kan sağlar.
Kan, hayat için gerekli olan oksijeni, suyu ve gıda
maddelerini vücudun tüm hücrelerine taĢır.
Oksijeni akciğerlerden hücrelere götürürken
hücrelerde oluĢan karbondioksitin akciğerlere
gidip temizlenmesini de kan gerçekleĢtirir. Kan,
mide ve bağırsakta emilen yiyecek maddelerinin
tüm vücuda dağılmasını, kullanılmayan artıkların dıĢarı atılmasını temin eder. Kan,
aynı zamanda hücrelerin su gereksinimini de karĢılar; kasların çalıĢması ile ortaya
çıkan ısıyı dağıtır. Ġçindeki beyaz hücreler (Lökosit) mikroplara karĢı vücudun
direncini yaratır.
Özetle, kansız hayat olmaz. KAN HAYATTIR.
Download

Kan bağışının Önemi ile ilgili yazımızı okumak için tıklayınız