ffivnn
i
i,;.
t,:lqrltlt iitr.,talii
rii
lrilr!*r.!:ip.r.,"
+!a.1rti.?,::;i
YABANCI DiL SINAVLARI E$DEGBRLiKLERi
Gtincelleme Tarihi: 14 gubat 2014
OSYV Ydnetim Kurulu tarafindan olugturulan "Yabancr Dil Srnavlan Egdeserlik Qahgma
Grubu" raporu ve bu rapora temel tegkil eden analizler sonucunda OSyM Yonetim Kurulunca
Yabancr Dil Srnavlarmtn Egdeferlikleri hususunda aga[rdaki kararlar almmrgtrr.
KPDS-UDS-YDS Egdegerlifi
OSyVt tarafindan yaptlan, Kamu Personeli Yabancr Dil Bilgisi Seviye Tespit Smavr (KPDS),
Universitelerarasr Kurul Yabancr Dil Smavr (UDS) ve Yabancr Dil nilgisi Seviye Tespit
Smavr (YDS) birbirlerine gift yonhi olarak denktir/egdeferdir.
KPDS-UDS-YDS'nin Avrupa Ortak Dil Qergevesi Seviyeleri
Avrupa Ortak Dil Qergevesi Seviyeleri ile Kamu Personeli Yabancr Dil Bilgisi Seviye Tespit
Smavt (KPDS), Universitelerarasr Kurul Yabancr Dil Srnavr (UDS) ,re Yabancr Dil Bilgisi
Seviye Tespit Smavt (YDS) arasmda Tablo 1'de verilen egdegerlik gegerlidir.
Tablo 1. Egdeferlik Tablosu
Avrupa Ortak Dil
KPDS-UDS.YDS
Cercevesi Seviyeleri
Puanr
AI
30
A2
45
BI
60
75
B2
C1
C2
95
100
Di[er Yabancr Dil Srnavlannrn KPDS-UDS-YDS Epdegerlifi
Herhangi bir yabancr dil srnavrnln I{.PDS, UnS veya YDS'ye egde$er olarak kabul
edilmesinde dncelikle srnavrn uluslararasr gegerlili$e sahip olmasma ve srnavl hazrclayan
kurumun sadece ba$h oldufu iilkenin resmi dili/dillerinde yaptr$r srnavlann egde[er kabul
edilmesine karar verilmiqtir.
Tiim yabancr diller igin dil belgesinin tizerinde bir gegerlik tarihi belirtilmediyse Eyltil 2005
ve sonrasr tarihli yabancr dil belgelerinin gegerli kabul edilmesine karar verilmigtir.
Yabancr dil srnavlarr egde[erlikleri tablosunda kabul edilen yabancr dil irnavlarr KPDS, UDS
veya YDS ile tek yonlti olarak eqdeferdir. Tablolarda belirtilen smavlar drgrnda kalan
Universite, Enstitii veya di[er dil 6[retimi yapan kurulugl arca dtizenlenen gegitli kurslara
yonelik yaprlan seviye tespit srnavlarr bu eqde$erlik tablosuna gcire de$erlendirilemez.
ingilizce Smavlarr KPDS-UUS-yDS Epdeferlifii
ingilizce igin egdeferli$i kabul edilen smavlann (TOEFL iBT, CAE, CPE, PEARSON PTE
Akademik) eqdeser oldufu KPDS-UDS-yDS puanlarr Tabl o 2, 3, 4 ve 5'de verilmigtir.
OSyVf-yabancr Dil Srnavlan Eqdeferlikleri, l4 $ubat 2014, Sayfa I
ffiYM
1
l:. i14'rtr . t:in{{:ri'1t h\\#
9.*:i!t!..i
^ri!:,*J!::.1
Tablo 2. Eqdefer Kabul Edilen TOEFL iBT Srnavr
Tablo 2'nin Devamr
TOEFL iBT
t20
UDS/KPDS/YDS
TOEFL iBT
UDS/KPDS/YDS
100
75
62,5
119
99
62
118
98
74
73
tt7
9J,5
72
60
116
97
7I
59
115
96
70
II4
58
95
69
57,5
113
94
68
5l
rt2
6l
56
66
55
110
93
92,5
92
65
54
r09
91
64
53
108
90
63
5)5
r07
89
62
52
106
88
6I
5l
105
60
50
104
r03
87,5
87
86
59
49
t02
B5
47,5
101
B4
58
57
56
100
99
B3
111
6l
48
47
55
54
53
52
46
4s
44
5l
95
80
79
50
42,5
42
94
78
49
41
93
77,5
48
40
92
77
98
97
96
82,5
82
81
9l
76
90
89
75
74
73
88
87
86
72,5
85
7t
84
70
69
83
72
82
68
81
79
67.5
67
66
78
65
77
64
76
63
80
43
OSYM-Yabancr Dil Srnavlarr Egdeferlikleri, 14 $ubat 20L4,
Sayfa
2
ffivru't
.1
i; ri:l:;t1t+ li+laJ?+i y+ i'lF t,'il r:::r!\ lir'a1l.t
2\
Tablo 3. EEde[er Kabul Edilen CAE Srnavr
CAE
UDS/KPDS/YDS
A
80
B
70
C
60
Tablo 4. Egdefer Kabul Edilen CPE Srnavr
CPE
UDS/KPDS/YDS
A
100
B
90
C
80
Tablo 5. Egde$er Kabul Edilen PEARSON PTE Akademik Srnavr
PTE Akademik
UDS/KPDS/YDS
90
r00
87
9s
84
90
8l
85
78
80
75
75
7t
70
65
67
55
50
45
60
55
38
50
45
30
40
Almanca Srnavlarr KPDS-UDS-YDS Egde[erlifi
Almanca igin egdeferli$i kabul edilen srnav, Tablo 6'da verilmiqtir. Tabloda bulunan slnava
ait sonug belgelerinde, adayrn puaruna kargrhk gelen Avrupa Ortak Dil Qergevesi Seviyeleri
(Al, A2, BL,82, Cl, C2) belirtilmesi zorunludur. Belgelerin puanlamasr Tablo 1'e gcire
yaprlacaktrr.
Tablo 6. Eqdefer Kabul Edilen Almanca Srnavr
TELC Deutsch GmbH
OSyVf-yabancr Dil Srnavlarr Egdeferlikleri, 14 $ubat 2014,
Sayfa
3
ffiYM
'iiii
l.$:;r?ta:l:!r:{J.1:la:'ltii'iitirhtrirlli'!:+":tt?r:!!1{!:i.:it
Fransrzca Srnavlarr KPDS-UUS-YDS Eqde$erlifi
Franszca igin eqdeserli$i kabul edilen DELF ve DALF smavlan ile bu smavlann karqrhk
geldi$i Avrupa Ortak Dil Qergevesi Seviyeleri Tablo 7'de verilmigtir.
Tablo 7. Egdeger Kabul Edilen Fransrzca Srnavlan
Avrupa Ortak Dil
Srnav Adr
Cercevesi Seviveleri
AI
A1
DELF
A2
DELF A2
DELF B I
DELF 82
B1
82
CI
DALF Cl
DALF C2
C2
Italyanca Srnavlan KPDS-UDS-YDS Epdeferlifi
italyanca igin egdegerlipi kabul edilen srnavlar (CELIL, CELI}, CELI3, CELI4 ve CELI5) ve
bu smavlann kargrhk geldiSi Avrupa Ortak Dil Qergevesi Seviyeleri Tablo 8'de verilmigtir.
Tablo 8. Egdefer Kabul Edilen italyanca Srnavlarr
Avrupa Ortak Dil
Srnav Adl
Cercevesi Seviveleri
AI
CELII
A2
BI
CELTZ
B2
CELI3
CI
CELI4
C2
CELI5
Ispanyolca Srnavlan KPDS-UDS-YDS Epdeferlifi
Ispanyolca igin eqdeferligi kabul edilen DELE smavlan ve bu smavlartn kargrhk geldi[i
Avrupa Ortak Dil Qergevesi Seviyeleri Tablo 9'da verilmigtir.
Tablo 9. Egde[er Kabul Edilen ispanyolca Srnavlarr
Avrupa Ortak Dil
Srnav Adr
Cercevesi Seviveleri
AI
A2
BI
B2
CI
C2
D ploma de Espafrol DELE) Nive
D ploma de Espafrol (DELE) Nive
Diploma de Espafrol (DELE) Nive
Diploma de Espafrol (DELE) Nive
Dinloma de Espafrol (DELE) Nive
Diploma de Espafrol (DELE) Nive
AI
A2
B1
82
C1
C2
OSYM-Yabancr Dil Srnavlarr Egde[erlikleri, 14 $ubat 20L4,
Sayfa
4
Download

14 Şubat 2014 Tarihi İtibarıyla Geçerli Yabancı Dil