T.C.
AFYONKARAⅡ iSAR VALiLiCi
II PIilli EEitim Midirlittin
ACELE VE GIINLUDUR
Sayl :34691520/903.99/5573379
21/11/2014
Konu:Yeni a91lan egltiln kllrllmlarina atama
KAYMAKAMLIGINA
σ19e
Ilgi: MEB O言 retmenle五 ni
MilF Eこ itim Midirli言 ■
)
MUDURLUGUNE
。
Atama ve Ycr Detti§
ti・
1・
.e YOnetmeliЁ
i
1lgi Yё netmel増 in "Ye」 a91lan ettitim kurmlannm ottrctmCn ihtiyacmln
kar,1lalmasr'ba,1lkh 42〕 ν〔
addesi gerettince yeni a91lan ettitiln k_larlna ёttretmen atama
ba§ vllrular1 20‐ 25 Kaslln 2014 tarihleri araslnda elektronik ortallnda ahnacaktlr.Ba,vllrular
ile ilgili a,a言 ldaki§ artlarl
ta,lyanlarin miiracaat etmesi gerekmektedir.
1-No.11l faZlasl dll― unda olanlar
2‐
Kapatllan ve ta,lnan okullarda
ёttretmen iken idare taraflndan gё rev ye五
bclilenenler, bulunduttu eЁ itilln kllrumunda alalll detti§ enler, 2007/2022-2076 saylll yargl
kararl geretti ile yё neticilitti sOna erenler, Eski gё rev yerine yargl karan geretti iade
edilenler,Ettitim kurumllnlln dё ntisttirtilmesi,Kllrulln adlmn detti,tirlmesi,5747 sa_ylll Kanun
geregl atama.
0言 retmenleHn ba,vllrularlnl sa言 1lkh bir,ekilde gcr9eklc,tirilcbilmesi baklmlndan
hizmet silresi, hizmet puanl, zorunlu 9ah,ma ytikiimliiliikleri, sё zlc,meli ve asker
ёЁretmenlikte gc,irdiklc五 siireleri ile ba,vLIru Ve atarnalanna etki edecek dtter hususlarin
MEBBIS kayltlannda giincellellllnesi ёnem arz etmektedir.
Ba,vlruda bulunan ogretmenlc五 n l adet elekLonik ba,vlm fo.11lu 91ktlslnl ba,vlm
siiresi i9erisinde Miidiirliぶ mlilz insan Kaynaklarl(Atamの
B01iimiine ula,tl■ 1lmasln1 6nemle
nca ederlm。
Metin YALcIN
Vali a。
1l Milli Ettidm Miidiirii
DAGITIⅣ I
…17 119e Kaymakallnh言 1(119e MEM)
‐NIlerkez ve NIlerkez'c ba言 1l tiim oku1/Kllrum R4iid.lcr
‐MiidiirliЁ iimiiZ Web sayfasl
Karaman l,Merkezi Kat:4 AFYONKARAHiSAR
Elck歓〕
nik
e‐
Ag:_.ばyOn.mcb.30V・ tr
posta ins征 [email protected]
Bu evrak gtlvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindened0b
0『 ctmen Atalna Memur A.硼 c
Tel:(0272)2137603/246
Faks:(0272)2137606/333
-25b0-3023-80d0-ee3a kodu ile teyit edilebilir
Download

AFYONKARAⅡ iSAR VALiLiCi