İNSAN KAYNAKLARI
VE
İSTİHDAM
Göğüş Hukuk Bürosu / Göğüş Law Office / Göğüş Despacho de Abogados
36. Ada Ata 2-4 Blok Kat: 7 N: 181 • 34758 Ataşehir / İstanbul - TR
T: +90 216 456 67 44 F: +90 216 455 18 39 E: [email protected] | http://www.goguslaw.com
AMACIMIZ
21. yüzyılda şirketlerin ayakta kalıp dünyaya açılabilmelerinin yolu kurumsal bir kimlik
kazanmasından geçmektedir. Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerini kişilerin
varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir alt yapı
çalışması ürünüdür.
Göğüş Hukuk Bürosu olarak amacımız şirketlerin bel kemiği olan ve kurumsallaşma
sürecinde yolun yarısını oluşturan İnsan Kaynakları ve İstihdam politikalarının hukuki
zeminde alt yapısını oluşturmaktır.
Bu alt yapının kurulması bir şirketin kişilerden (patron, yönetici, kritik personel vb.)
bağımsız hale gelmesini yani bu kişiler olmasa da işlerin aksamayacağı anlamını
taşımaktadır. Bu meyanda Göğüş Hukuk Bürosu’nun şirketlere sunduğu İnsan
Kaynakları ve İstihdam Paketi şirketin kurallarını, standartlarını, prosedürlerini,
kendisine özgü değerlerini ve etik kurallarını, iş yapma usul ve yöntemlerini, çalışma
usullerini ve şirket için organizasyon şemasının oluşturulmasını sağlayacak ve bu
sistemin şirkete kurulması ile şirket sarsılmaz ve güçlü bir duruşla işini yapmayı
sürdürecektir.
GÖREVLERİMİZ
1. Adım: Mevcut Evrakların GLO’ya Teslimi ve Mevcut Durumun Tespiti
Alt yapı çalışmasına başlamadan önce bir şirkette İK ve istihdam açısından
bulunması gereken olmazsa olmazların tespiti için öncelikle şirketten bu
alanlara ilişkin sahip oldukları tüm evraklar istenir. Teslim edilen evraklar GLO
tarafından detaylı olarak incelenir ve inceleme neticesinde şirketteki
eksiklikler tespit edilir. 1. adım evrakların GLO’ya tesliminden itibaren 1 ay
sürer.
2. Adım: Alt Yapı Çalışması
En önemli aşamadır. Tespit edilen eksikliklerin listesi çıkarılarak tamamlama
çalışmasına başlanır. Tamamlama sırasında şirket yöneticileri ile birlikte
çalışılır ve bilgi alışverişinde bulunulur. Tamamlanması gereken tüm evraklar
GLO tarafından teker teker hazırlanır. 2.adım eksikliklerin miktarına göre
değişmekle birlikte ortalama iki ay sürmektedir.
Bu aşamada Şirketten alınan bilgi ve belgeler ile çalışan el kitabı ve personel
el kitabı hazırlanır. Buna bağlı olarak şirket organizasyon şeması çıkarılır ve
böylece şirket içi hiyerarşik yapı ve işleyiş sağlanır. Şirket çalışma ilkeleri
belirlenir. Bir şirket için olmazsa olmaz etik kurallar oluşturulur.
Çalışan özlük dosyası oluşturmak için istenen evrakların yer aldığı standart
formlar oluşturulur.
Çalışanların çalışma koşullarına ve şirket ihtiyaçlarına göre çalışanlarla Şirket
arasında akdedilecek iş sözleşmeleri düzenlenir.
Yukarıda değinilenler sadece bir şirkette en sık karşılaşılan eksikliklerdir. Her
şirketin ihtiyaçları veya eksiklikleri farklılıklar arz ettiğinden her bir Şirketin
ihtiyaçlarına göre farklı çalışmalar yapılır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki
gibidir:


Türlerine göre yazılı iş sözleşmelerinin düzenlenmesi
Çalışana verilecek eğitimlerde eğitim şartlarının düzenlenmesi





Çalışanın işe girişinde Çalışandan istenecek belgeler (standart bir
form olarak verilir)
Çalışan özlük dosyasının oluşturulması
İş sözleşmesinin feshinde uygulanacak hukuki prosedürler (kurumlara
verilmesi gerekli belgeler, çalışana verilmesi gerekli belgeler ve
Çalışandan alınması gerekli belgeler)
Çalışan el kitabı ve İşveren el kitabının hazırlanması
Şirket etik kurallarının ve çalışma ilkelerinin belirlenmesi
3. Adım : Sistemin Kurulması ve Test Edilmesi
Hazırlanan sistem Şirkete tanıtılır ve aksamadan çalışması sağlanır. Bu
aşamada 2. Adımda GLO tarafından hazırlanan tüm evraklar Şirkete teslim
edilir. Bu evraklar Şirketteki eksikliklere göre değişmekle birlikte izin talep
formu, zimmet tutanağı vb gibi standart evraklar ile 2. Adımda bahsedilen
kurumsal el kitapları, etik kurallar gibi evrakları da kapsamaktadır.
3.adım alt yapı çalışmasının bitiminden itibaren 15 gün sürmektedir.
4. Adım: Eksikliklerin giderilmesi
Şirkette kurulan alt yapının nasıl işlediği GLO tarafından denetlenir ve yanlış
bir işleyiş olup olmadığı test edilir. Bu test iki yöntemden biri ile sağlanır.
1. Yöntem: Gerçek bir işten alım ve işten çıkarma prosedürünün izlenmesi
2. Yöntem: Böyle bir işe alım veya işten çıkarma olmaması durumunda
sanal bir senaryo yaratılarak Şirkete uygulatılması yolu ile izlenerek
sağlanır.
GÖREV ADIMLARIMIZIN TAMAMLANMASINA GÖRE
İŞ / ZAMAN TABLOSU
Mevcut evrakların
GLO’ya teslimi ve
mevcut durum tespiti
ZAMAN
1 Ay
2 Ay
Alt yapı
çalışması
15 Gün
Sistemin
Eksikleri
kurulması ve giderilmesi
test edilmesi
1 Ay
iş
%20
1.Adım
%50 2. Adım %20 3. Adım %10 3. Adım
Download

insan kaynakları ve istihdam