FLORYA YERLEŞKESİ
ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR KIŞ OKULU
İLETİŞİM:05322274338-05053941804
Üstün Zekâlı Çocuklar,
 Bilgi birikiminin çok fazla olması, sıradışı bir biçimde bilgi biriktiriciliği,
 İleri düzeyde kavrama,
 Sıradışı bir biçimde farklılaşan ilgi alanları ve merak
 Üst düzey dil gelişimi ve sözel yetenek
 Bilgiyi işlemede olağanüstü kapasite,
 Düşünme süreçlerinin hızlı olması,
 Esnek düşünme süreçleri,
 Kapsamlı sentez yapabilme,
 Sıradışı ve farklı ilişkileri görme konusunda olağanüstü kapasite, fikirlerin ve
disiplinlerin bütünleştirilmesi,
 Orjinal fikirler ve çözümler üretme yeteneği,
 Düşünme süreçlerindeki erken farklılaşma (alternatifleri düşünme, soyut terimleri
kullanma, sonuçları hissetme, genelleme yapma, görsel düşünme, metefor ve
anolojileri kullanma)
 Sıradışı yoğunluk, sürekli devam eden amaca yönelik davranış (Clark, 2008: 76;
Kokot, 1999) gibi zihinsel özellikler sergiler.
Bu özellikler birtakım sorunları da beraberinde getirir. Normal müfredattan sıkılma, grubu
bekleme konusunda sabırsızlık, aynı yaştaki daha az yetenekli olan çoc uklarla zayıf ilişkiler
kurma, yetişkinlerin üstün çocuğu küstah, ukala olarak algılamaları, anlaşılan kavramların
tekrarlanmasından hoşlanmama ve aynı zamanda birçok projede görev alarak dağılma bu
sorunlar dan bir kısmıdır.
Bunun yanında, etkinlik yapılmadığı düşüncesi ve bundan
kaynaklanan gelişememe korkusu, diğer bireyler tarafından otoriteye ve geleneklere saygısız,
inatçı, azimli ve işbirliğine yatkın olmayan birisi olarak algılanma bu özelliklerin ortaya
çıkardığı diğer sorunlardır (Clark, 2008: 76). İşte tüm bu noktada, bu özellikleri tanıyan ve bu
sorunlarla başa çıkabilecek ailelerin, öğretmenlerin ve programların varlığı üstün zekâlı
bireylerin can simidi olacaktır.
Nitekim bu özelliklere cevap vermeyen ve bu sorunların üstesinden gelemeyen aile ve
akademik ortamlar üstün zekâlı çocuklarını kaybedebilirler. En önemlisi de onların mutlu ve
verimli birey olması noktasında hiçbir etkinlik gösteremezler (Clark, 2008). Geleneksel
eğitim-öğretim ortamlarında bu özellikleri çok fazla kabul görmeyen veya yönlendirilmeyen
üstün zekâlı çocukların ‘’Düşünme Becerileri, Yaratıcılık, Ben farkındalığı ve SosyalDuygusal Gelişimlerinin’’ desteklenmesi amacıyla Çocuk Üniversitemizde 2014-2015 Kış
okulları düzenlenecektir. Kış Okulları programımız Florya yerleşkemizde yürütülecek olup;
atölye programları aşağıdaki gibidir;
YARATICI DÜŞÜNME OKULU
Amaç:
 ‘’Yaratıcı Düşünme Okulu’nun’’ amacı çoğu ilkokul ve ortaokulda üzerinde durulan
tek doğru cevabı olan durumları düşünme prensibine karşı çıkarak, öğrencilerin
yaratıcı veya çoklu sonuca götüren düşünme yeteneklerini geliştirmektir.
 ’’Yaratıcı Düşünme Okulu’nun’’ bir başka amacı da, öğrencilere değerlendirme
açısından, orjinal ürünlere değer vermeyi ve kendini değerlendirmeyi yani öz
değerlendirmeyi öğretmektir. Geleneksel sistemde öğrenciler sürekli öğretmenin
değerlendirmesi ve onayını beklerler. Bu da onların bir iç değerlendirme ve
dolayısıyla bir iç disiplin oluşturmalarını engellemektedir. Psikoloji araştırmaları her
bireyin asıl değerlendiricisinin kendisi olmasına ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır.
 Çocukları küçük
yaşta
üniversite
ortamı
ve
akademisyenlerle
tanıştırarak,
yükseköğretime ve bilime karşı olumlu bir tutum oluşturmalarını sağlamak.
Kazandırılacak yetenekler:
 Problemlere duyarlılık: Problem bulma, zorlukları tesbit etme, eksik bilgiyi bulma ve
sorular sorma yeteneklerinden oluşur. Albert Einstein yaratıcı insanların müthiş birer
problem bulucu olduğunu vurgulamıştır.
 Akıcılık: Açık uçlu bir soruna ilişkin, sözel veya sözel olmayan birçok fikir üretme
yeteneğidir.
 Esneklik: Soruna farklı açılardan yaklaşma, farklı kategorilerde düşünce üretme veya
sorunu farklı bakış açılarıyla görebilme yeteneğidir.
 Özgünlük: Orjinal fikirler üretme, eylemde ve düşüncede diğer insanlardan farklı
olma, düşünmede esnek veya alışılmışın dışında omadır.
 Zenginleştirme: Geliştirme, ayrıntılandırma, süsleme ve bir düşünceyi tamamlama
yeteneğidir.
 Aktarım: Gerçek yaratıcılıktır. Bir nesne veya fikri uyarlayarak, b irleştirerek veya
kullanımını
değiştirerek,
yerine
başka
birşey
koyarak,
yeni
uygulamalarını, adaptasyonlarını görerek, başka bir şeye çevirmedir.
Eğitim İçeriği (Ana Noktalar):
 Yaratıcılık Ve Boyutları
 ……….. Hakkında Düşünme
 Başka Kullanım Alanları Belirleme
 Hayvanları Yeniden Düzenleme
 Yeni Bir Tasarım Yapma
 Yeni Ve Orjinal Hikâyeler Oluşturma
Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:
 Beyin Fırtınası
 Kaızen
 Scamper
 Sinektik
 Nitelik Listeleme
anlamlarını,
Hedef Kitle: 9-12 yaş grubu ( Üstün Zekalı olduğu tanılanmış öğrenciler)
YARATICILIK OKULU EĞİTİM DETAYLARI
Program Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr.Ayşin KAPLAN SAYI
Öğretim Üyesi: Uzman Hatice Akgül TANIK
Katılımcı Sayısı: 15 Kişi
Eğitim Ücreti: 850 TL (KDV DÂHİL)
Sertifika: İstanbul Aydın Üniversitesi’nden alınacak İAÜ Çocuk Üniversitesi onaylı Eğitim
Sertifikası
Eğitim Süresi: 11 Ekim-13 Aralık (30 saat)
Saat: 10.00-13.00 (Cumartesi Günleri)
ELEŞTİREL DÜŞÜNME OKULU
Amaç:
 PISA projesinde ölçülen ve etkin bir düşünme sürecini ortaya çıkaran ilişkileri görme,
bağlantılar kurma, yorumlama, karar verme, planlama, strateji kurma ve eyleme
geçme gibi yetenekleri geliştirmek
 Çocukların okulda daha iyi notlar almasını sağlayarak, öğretmenlere ve ders
kitaplarına daha az bağımlı olmalarını sağlamak
 Çocukların
bilgi
üretmelerini
ve
toplumdaki
yapıları sağlıklı bir
ortamı
akademisyenlerle
şekilde
değerlendirmelerini sağlamak
 Çocukları küçük
yaşta
üniversite
ve
tanıştırarak,
yükseköğretime ve bilime karşı olumlu bir tutum oluşturmalarını sağlamak
Kazandırılacak yetenekler:
 Çıkarımda Bulunma: Bir olayı veya durumu yorumlamak için ya da geçmişteki
bilgiyi eldeki ipuçlarıyla birleştirme yeteneğidir.
 Mantıklı Soru Sorma: Etkili ve duruma uygun sorular sorma yeteneğidir.
 Sınıflama: Verilen parçanın hangi kavram ya da genellemeye uygun olduğunu
belirleme yeteneğidir.
 Analoji bulma: İki olgu, olay ya da nesneyi karşılaştırarak, birinin bilinen
özelliklerinden hareketle diğerinin bilinmeyen özellikleri hakkında karar verme
yeteneğidir. Anlamsal bir köprü oluşturma ve bir zihin haritası yapma sürecidir.
 Çözümle me: Bir iletinin bir konuyla ilgili ya da önemli kısımlarındaki mesajları
ayırmayı (ayrıştırma), iletinin kısımlarının nasıl düzenlenmiş olduğunu (örgütleme) ve
iletinin gerisindeki mesajı belirlemeyi (irdeleme, atfetme) kapsar. Çözümlemede
geliştirilen yetenekler;
 Gerçek ve yorumu birbirinden ayırabilme. (gerçek ve kurguyu)
 Ulaştığı sonuçları verilerle destekleme.
 İlişkisiz parçayı ayırt etme.
 Parçaların birbirleri ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu belirleme.
 Varsayımları tespit etme.
 Anafikri bulma.
 Yazarın
amacını
desteklemek
için
kanıtlar
bulma
gibidir.
 Değerlendirme: Değerlendirme basamağı ölçütlere ve standartlara bağlı olarak bir
yargıda bulunma ve karar verme işlemini gerektiren yetenektir. Bu ölçütler genellikle
kalite, etkililik, etkinlik veya tutarlılık olabilmektedir. Bu standartlar öğrenciler
tarafından da, başkaları tarafından da oluşturabilir. Değerlendirme kategorisi kontrol
etme, yani iç tutarlılığa ilişkin yargıda bulunma ve eleştirme, dış ölçütlere göre
yargıda bulunma olabilmektedir.
 Yaratma: Yaratma basamağında öğrencilerden, bazı elementleri veya bazı parçaları
bir örüntü veya yapı içinde zihinsel olarak yeniden organize ederek, yeni bir ürün
oluşturulması istenir. Yaratma basamağı genellikle öğrencilerin önceki öğrenme
deneyimleri ile ilişkilidir.
Eğitim İçeriği (Ana Noktalar):
 Örüntüye uygun şekli bulma, çizme; resimlerden sonuç çıkarma
 Şekli uzayda döndürme
 İfadelerden ve olaydan sonuç çıkarma etkinlikleri
 Özelliklere göre grup oluşturma etkinlikleri
 Karışık olarak verilen deyim veya atasözleri için kategori oluşturma
 Analojileri seçme, tamamlama ve uygun analojileri çizme etkinlikleri
 Bir şeklin içindeki farklı şekilleri ve kalıpları belirleme etkinlikleri
 Şekilleri uygun parçalarla tamamlama etkinlikleri
 Gerçek ve düşünceyi birbirinden ayırt etme etkinlikleri,
 Daha çok bilgi veren ve daha az bilgi veren ifadeleri belirleme
 Kriterlere göre şekilleri seçme etkinlikleri
 Mantık bulmacaları çözme
 Problemlere uygun çözüm önerisi sunma
 Kendi analojilerini mantık bulmacalarını ve etkili paragraflarını oluşturma
Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:





Düz Anlatım
Gösterme / Uygulama
İşbirlikli Öğrenme
Katılımcı Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Öğrenme
Hedef Kitle: 9-12 yaş grubu ( Üstün Zekâlı olduğu tanılanmış öğrenciler)
ELEŞTİREL DÜŞÜNME OKULU EĞİTİM DETAYLARI
Program Koord: Yrd. Doç.Dr.Ayşin KAPLAN SAYI
Öğretim Üyesi: Uzman Miraç TAHTABAŞ
Katılımcı Sayısı: 15 Kişi
Eğitim Ücreti: 850 TL (KDV DAHİL)
Sertifika: İstanbul Aydın Üniversitesi’nden alınacak İAÜ Çocuk Üniversitesi onaylı Eğitim
Sertifikası
Eğitim Süresi: 11 Ekim-13 Aralık (30 saat)
Saat: 10.00-13.00 (Cumartesi Günleri
ZENGİNLEŞTİRME OKULU
Amaç:
 Çocukları çevre ve kültürün zorlayıcı ve yeni bilgileriyle tanıştırmak
 Farklı alanlara yönelik çocukların kendilerini tanımalarını sağlamak
 Aileleri çocukları yeteneklerine ilişkin yönlendirmek
 Çocukların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek
 Çocukları küçük
yaşta
üniversite
ortamı
ve
akademisyenlerle
tanıştırarak,
yükseköğretime ve bilime karşı olumlu bi tutum oluşturmalarını sağlamak
Kazandırılacak yetenekler:
 Tanımlama: Bir kavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılması, bir durum
veya eylemin tarif edilmesi yeteneğidir.
 Yöne rge Takip Etme: Bireyin bir veya birden fazla sözel ya da yazılı yönergeyi
tamamlama yeteneğidir.
 Yöne rge Oluşturma: Yönerge oluşturma daha üst düzey bir basamak olup bireyin
yaratıcılık ortaya koymasını gerektirmektedir. Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek
bir eylem için uygun yönergeyi oluşturma yeteneğidir.
 Benzerlik ve Farklılıkları Bulma: Öğretimsel bir strateji olarak öğrencilerin
örüntüleri görmesi ve bağlantılar oluşturmasını sağlayan yetenektir.
 Akıcılık: Açık uçlu bir soruna ilişkin, sözel veya sözel olmayan birçok fikir üretme
yeteneğidir.
 Esneklik: Soruna farklı açılardan yaklaşma, farklı kategorilerde düşünce üretme veya
sorunu farklı bakış açılarıyla görebilme yeteneğidir.
 Özgünlük: Orjinal fikirler üretme, eylemde ve düşüncede diğer insanlardan farklı
olma, düşünmede esnek veya alışılmışın dışında omadır.
 Etkin iletişim kurma: Hem sözel hem de bedenini kullanarak kendini ifade eder.
Doğru iletişim yolunu seçip kullanır.
Eğitim İçeriği:
 Robotik: Robotik atölyesi ile öğrenciler temelde düşünmeye ve öğrenmeye
yönlendirerek bilimsel süreç becerileri, yaratıcılık ve bilime yönelik tutum ve
davranışları belli programlar dâhilinde desteklenecektir. Belirtilen eğitim süresi içinde
öğrencilere robotların parçaları ve kullanım alanları hakkında bilgi verilip, daha
sonrasında bu alana yönelik bir altyapı oluşturulacaktır. Günümüzde, özellikle son
yıllarda giderek etkisini daha da arttıran hatta geleceğin etkin elemanları arasında
görünen robotlar, çocuklar başta olmak üzere herkesin merak ettiği kavramlar arasına
girmiştir. Çocuklar teknolojik anlamda hayal ettikleri kavramların aslında gerçek
olabileceğini, bugüne kadar çoğu çocuğun soyut olarak düşünebildikleri robotların
nasıl yapıldığını, üretim süreçlerini ve nasıl programlandıklarını atölyemizde var olan
teknolojiler sayesinde görerek ve eğlenerek öğrenebileceklerdir.
 Drama: Oyun çocuğun en zevkle ve isteyerek yaptığı iştir. Drama, çocuğun en zevkle
yaptığı işi kullanarak yani oyunu kullanarak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini
sağlayan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra drama, öğrencilerin hem kendilerini hem de
davranışlarını
fark
etmelerini,
eleştirel,
empatik,
yaratıcı
ve
yansıtıcı
düşünebilmelerini, problem çözmelerini, kendilerini farklı yollarla ifade etmelerini
sağlayan bir yöntemdir. Drama atölyesinde yapılacak çalışmalarla öğrencilerin sürece
oyunla aktif katılmasıyla hem eğlenmeleri sağlanacak hem de öğrendiklerinin
kalıcılığı gerçekleştirilecektir.
Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:






Düz Anlatım
Gösterme / Uygulama
İşbirlikli Öğrenme
Katılımcı Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Öğrenme
Drama Uygulamaları
Hedef Kitle: 7-8 yaş grubu ( Üstün Zekâlı olduğu tanılanmış öğrenciler)
ZENGİNLEŞTİRME OKULU EĞİTİM DETAYLARI
Program Koord: Yrd. Doç.Dr.Ayşin KAPLAN SAYI
Robotik Öğretim Üyesi: Engin PEKDOĞAN
Drama Öğretim Üyesi: Doğancan Küçükağa
Katılımcı Sayısı: 15 Kişi
Eğitim Ücreti: 850 TL (KDV DAHİL)
Sertifika: İstanbul Aydın Üniversitesi’nden alınacak İAÜ Çocuk Üniversitesi onaylı Eğitim
Sertifikası
Eğitim Süresi: 11 Ekim-13 Aralık (40 saat)
Saat: 9.30.00-13.00 (Cumartesi Günleri)
Kayıt için velilerimizin “www.aydin.edu.tr” web sitesinden kayıt formunu doldurmaları ve
İAÜ Çocuk Üniversitesi bürosuna gelerek, sözleşme ve ödeme işlemlerini tamamlamaları
gerekmektedir. Son Kayıt Tarihi: 9 Ekim Perşembe 2014’tür.
Katılım Koşulu: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zekâ testlerine göre üstün zihin
düzeyine sahip çocuklar kabul edilecektir. Ailelerin zekâ testi sonuç raporlarını kurs başlangıç
tarihinden bir hafta önce tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.
Download

FLORYA YERLEŞKESİ - Çocuk Üniversitesi