1)üretimde elde edilen gelir ile üretim maliyeti arasındaki oran nedir?
Produvtivite
Etkinlik
Ekonomiklik
Verimlilik
Etkililik
2) X işletmesi seracılık yapmaktadır. Yaz dönemlerinde yetiştirdiği sebzeleri konserveleyerek
kış aylarında satmaktadır. Buna göre X işletmesinin yaptığı üretime sağlanan fayda türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekonomik fayda
b) Mülkiyet faydası
c) Zaman faydası
d) Mekan faydası
e) Marjinal fayda
3)belediyelerin elektrik su doğal gaz ve toplu taşıma için kurdukları işletmeler ve ekmek
fabrikaları ve il özel idareleri tarafından işletilen işletme türür nedir?
Sosyal güvenlik kuruluşları
Kooperatifler
Yerel yönetim işletmeleri
Döner sermayeli işletmeler
Dernek ve vakıf işletmeleri
4)maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel ihtiyaç nedir
Fizyolojik ihtiyaç
5) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin stratejik niyetlerini ortaya koyan biçimsel amaçlardan
biri değildir?
a) vizyon
b) hedef
c) misyon
d) kalite
e) amaç
6)bazı ortaklarının sınırsız şekilde, bazı ortaklarının ise yalnızca koydukları sermaye kadar
sorumlu olduğu şirket türü?
Kamu işletmeleri
Komandit şirket
Hizmet işletmeleri
Anonim şirket
Kooperatifler
7)işletme içerisinde bireyin yada grubun çıkarlarını korumasına yardımcı olacak ödülleri
sağlama gücüne sahip kişiye yönelik olaraksergilediği sosyal etki
Verimlilik, süreklilik, karizmatiklik,geleneksel yetki, örgütsel siyaset
8) Aşağıdakilerden hangisi, önemli ekonomik çevre unsurlarından biri değildir?
Milli gelir
a) Enflasyon
b) Özelleştirme eğilimleri
c) Para politikaları
d) Dış ödemeler bilançosu
9)işletme faaliyetlerinden etkilenen ve bu faaliyetleri etkileyen en öneml, çevre unsuru nedir)
Satıcılar
tedarikçiler
Sendika
Rakip
müşteriler
10)satın alma gücü ve istekliliği ile bu kararı verme gücü yada otoritesine sahip tüketicilerin
oluşturduğu alan nedir?
Toplum
Endüstri
Pazar
Sendika
Ekonomi
11) İnsan ihtiyaçlarının tatmin etme kabiliyetini arttıran her tür faaliyet …..olarak adlandırılır
Boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) hizmet
b) üretim
c) mal
d) talep
e) fayda
12)herhangi bir üretitim faktörüne onu belirli bir istihdam alanında tutmak için gerekli olan
miktardan fazlaödemeyi
Kar,
rant,
Gelir,
faiz
ücret
13) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararasılaştırmayı düşünen işletmenlerin hedef Pazar
seçiminde kullandıkları ölçütlerden biri değildir? (Ünite6 Sf9)
a) Ortak kültürel geçmiş
b) Ekonomik gelişmişlik düzeyi
c) Coğrafi yakınlık
d) İşgücü maliyeti
e) Politik istikrar
14) Çalışan sayısı 1-49 arası olan işletmeler (I) ……….. 50-99 arası olan işletmeler ise (II)
…….. olarak adlandırılır. Cümlede I ve II numaralı boşluklara gelmesi gereken ifadeler
aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?
a) Çok küçük işletmeler-küçük işletmeler
b) Cüce işletmeler-küçük işletmeler
c) Orta büyüklükte işletmeler-büyük işletmeler
d) Küçük işletmeler- orta büyük işletmeler
e) Küçük işletmeler-büyük işletmeler
15)işletmenin uzak çevre unsurlarından biri değildir?
Finansal çevre
Yasal çevre
Ekonomik çevre
Politik çevre
Sosyo kültürel çevre
16) Teorik kapasite: 10 000 adet,
Normal kapasite: 8.000 adet,
Gerçek kapasite: 6.000 adet
Yukarıdaki verilere sahip bir işletmenin kapasite kullanım oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) %65
b) %80
c) %75
d) %50
e) %60
17 )
I Verimlilik,
II Etkinlik,
III Ekonomik,
IV Karlılık
Aşağıdakilerden hangisinde en uygun kuruluş yerinin belirlenmesine yol gösteren akılcılık
ilkeleri tam olarak verilmiştir.?
a) II, III, IV
b) I, III, IV
c) I, II, III
d) II, IV
e) II, III
18)üretimde sağlanan faydalardan değildir?
Marjinal fayda
Zaman faydası
Mekan faydası
Maddi fayda
Mülkiyet faydası
19)
I. Finansal Kurumlar
II.Sendikalar
III.Sosyokültürel çevre
IV.Politik çevre
Yukarıdakilerden hangileri işletmenin yakın çevresinde bulunan unsurlardandır? (Ünite2
Sf10)
a) I, IV
b) III, IV
c) I, II
d) II, III
e) I ve III
1) 20? Bir ürün yada hizmet üzerinde imtiyaz hakkı olan özel yada tüzel kişinin bir başka
üretici yada tacire bu ürün veya hizmeti belirli bir bölge ve süre ile sınırlı kalmak üzere
üretmek yada satmak hakkını, bir bedel karşılığında devrettiği anlaşma türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Franchising
b) Joint venture
c) Lisans anlaşması
d) Faktoring
e) Konsorsiyuım
Download

2) X işletmesi seracılık yapmaktadır. Yaz dönemlerinde