HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİK İÇERİĞİ
1. ETKİNLİĞİN ADI: DİJİTAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI SEMİNERİ
2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
a. Mevcut ölçme uygulamaları konusunda yaşanmakta olan sorunların farkına varmak
b. Kazanımlara uygun ölçme araçlarının neler olabileceğine karar verebilmek
c. Kazanımlara uygun ölçme araçlarını geliştirmek
d. Geliştirilen ölçme araçlarının dijital ortamda uygulamasını yapabilmek
e. Değerlendirmeyi dijital ortamda yapabilmek
f. Ölçmeyi yapanlara geri bildirimde bulunmak
3. ETKİNLİĞİN TARİHİ: 03-07 Şubat 2014 tarihleri arası
4. ETKİNLİĞİN YERİ: Katılımcı sayısına göre belirlenecektir. (Zübeyde Hanım Öğretmenevi, Beşiktaş Bilim Sanat Merkezi olabilir)
5. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
5 gün (30 saat)
6. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
Gönüllü olarak katılmak isteyen her branştan öğretmenler
7. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMLAR
a) Her sınıf için katılımcı sayısı yaklaşık 30 kişi olacaktır
b) Eğitimlerin yapılacağı dersliklerde öğrenme ortamı etkinlik temelli atölye çalışmalarına uygun olarak düzenlenecektir
c) Etkinlik içeriği kuramsal bilgi ağırlıklı olmayıp uygulamaya yönelik olacaktır.
8. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
a) İşbirlikli öğrenme stratejisi, sunuş yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme stratejileri kullanılacaktır.
b) Geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri olan anlatım ve soru cevap yöntemlerinin yanında, aktif öğrenme, örnek olay, grup
çalışması, tartışma, beyin fırtınası, sorun çözme teknikleri gibi katılımcıların aktif oldukları yöntem ve tekniklere ağırlıklı olarak yer
verilecektir.
9. EĞİTİM GÖREVLİLERİ
a) Ömer KÖSE, Eğitim Bilim Uzmanı, Eğitim Denetmeni, ARGE Grup Başkanı
b) Adnan ENGİN, Eğitim Bilim Uzmanı, Eğitim Denetmeni, İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı
c) Cemil COŞKUN, Eğitim Bilim Uzmanı, Eğitim Denetmeni, ARGE Grubu
d) Dursun ÇIĞ, Eğitim Bilim Uzmanı, Eğitim Denetmeni, ARGE Grubu
e) Ramazan ÇALIŞKAN, Eğitim Bilim Uzmanı, Eğitim Denetmeni, İzleme ve Değerlendirme Grubu
f) Hakan UMUTLU, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
10. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
SÜRE
ETKİNLİK
09.00-09.30
AÇILIŞ
PAZARTESİ
09.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-13.30
Seminerin Amacı
Loop-input etkinliği (KWL CHART)
Ölçme Sorunsalı, durum saptama ve MEB’in beklentileri
ÇAY- KAHVE ARASI
SINAV ANALİZLERİ
Kazanım (Bilgi, beceri, tutum) ölçme aracı ilişkisi ve ölçme
aracının uygunluğu
Ölçme aracı amaca hizmet ediyor mu?
Ölçme doğrudan mı, dolaylı mı ?
Sorun tanımı
YEMEK ARASI
Strateji , Yöntem, Teknik
YÖNTEM VE
TEKNİK
Eğitim Görevlileri
Giriş etkinliği ve Sunu
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
Atölye (örnek olay
çalışması)
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
13.30-15.00
09.00-10.30
SALI
10.30-11.00
11.00-12.30
Büyük gruba sunum
SORU ANALİZLERİ (ALANDA YAPILAN SINAVLAR, BAKANLIĞIN
ORTAK SINAVLARI VE ULUSLAR ARASI SINAVLAR)
Bloom taksonomisine göre soruların analizi (Bilgi, kavrama,
uygulama, analiz, sentez, değerlendirme)
Revize Bloom taksonomisine göre (hatırlama, anlama,
uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma
Solo eylemler hiyerarşisine göre sınav analizleri
Sorun tanımı
Sunum
Atölye (örnek olay
çalışması)
ÖLÇME ARAÇLARININ GEÇERLİK ANALİZLERİ
Atölye (örnek olay
çalışması)
Zorluk indeksi
13.30-15.00
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
ÇAY- KAHVE ARASI
Kapsam, yordama, görünüş ve yapı geçerliliği analizleri
12.30-13.30
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
YEMEK ARASI
SORU ÇEŞİTLERİ VE NOT DAĞILIMI İLİŞKİLERİ
Soruların bilgi, beceri ve tutumları ölçme kaabiliyeti
Not dağılım grafikleri ve sorularla ilişkisi
Sorun tanımı
BÜYÜK GRUBA SUNUM
Atölye (örnek olay
çalışması)
Sunum
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
09.00-10.30
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAPANIN SAHİP OLMASI GEREKEN
NİTELİKLER
Atölye (OAP)
ÇARŞAMBA
Ölçenin alan bilgisi, etik değerleri, yaratıcılığı, programa
hakimiyeti, öğrenciyi tanıması, ölçme ve değerlendirme
becerileri
10.30-11.00
ÇAY- KAHVE ARASI
11.00-12.30
FARKLI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ TANINMASI VE
OLUŞTURULMASI
(DİJİTAL ORTAMDA)
Ölçme araçlarımız (( Yazılı, Test (Çoktan seçmeli, boşluk doldurma,
doğru-yanlış, …), Kavram haritaları, Derecelendirilmiş puanlama
anahtarı, Portfolyo vb.))
12.30-13.30
13.30-15.00
Sunu
VE Atölye çalışması
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
YEMEK ARASI
BÜYÜK GRUBA SUNUM
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
09.00-10.30
BİLGİ, BECERİ VE TUTUMLARI ÖLÇELİM VE DEĞERLENDİRELİM
(DİJİTAL ORTAMDA)
Atölye (örnek olay
çalışması)
Kazanıma uygun ölçme aracı belirleme
Ölçme aracını oluşturma
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
Soruları oluşturma
Değerlendirmeyi nasıl yapacaklarına karar verme
PERŞEMBE
Değerlendirme sonrası
10.30-11.00
ÇAY- KAHVE ARASI
11.00-12.30
Dijital ortamda ölçme uygulamaları
12.30-13.30
YEMEK ARASI
13.30-15.00
Dijital ortamda Öğrenci tanıma uygulamaları
Sunum ve atölye
Sunum ve atölye
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
09.00-10.30
Dijital portfolyo oluşturma
Sunum ve atölye
Dijital ortamda değerlendirme uygulamaları
ÇAY- KAHVE ARASI
11.00-12.30
BÜYÜK GRUBA SUNUMLAR
12.30-13.30
YEMEK ARASI
13.30-15.00
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
Sunum
CUMA
10.30-11.00
Sunum
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
Ömer KÖSE
Adnan ENGİN
Cemil COŞKUN
Dursun ÇIĞ
Ramazan ÇALIŞKAN
Hakan UMUTLU
Not: Seminere gönüllü olarak katılmak isteyen öğretmenler 24. Ocak.2014 tarihi mesai bitimine kadar başvuru
yapmaları gerekmektedir.
Download

16.01.2014 tarih ve 797 sayılı yazımız: DİJİTAL GELİŞMELER