SAYI
: 249
KARAR TARİHİ : 02.07.2014
ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları
içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak
aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para cezası
uygulanması ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter Mehmet YANIK, Hanifi
İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Levent ALİBEKİROĞLU’nun huzuru ile 02.07.2014 tarihinde saat
14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 11.06.2014 tarih ve 4481 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin 11.06.2014 tarih ve 238,
18.06.2014 tarih ve 240, 25.06.2014 tarih ve 249 sayılı kararı ile incelemeye alınan ve incelemenin devamına karar verilen,
İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak
aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para cezası uygulanması ile ilgili incelemenin görüşülmesinde;
Söz konusu; Osmaniye İl Merkez Jandarma Komutanlığının 04.06.2014 tarihli yazı ekindeki tutanakta; 25.05.2014
tarih ve saat 16:45 sıralarında, sorumluluk bölgelerinde olan Tecirli Bucağı Merkez Osmaniye adresinde kaçak kum
alınıyor ihbarı üzerine, ivedi olarak Tecirli Kum Ocağı mevkiine gidildiğini, 22915955176 T.C. nolu Savaş KARATAŞ
isimli şahsın kullandığı 80 AE 336 plakalı kamyona, 14130056820 T.C. nolu Mehmet MAVİ isimli şahsın KOMATSU PL
300 markalı kepçe ile kaçak kum doldurduğunun görüldüğü, olay yerinin fotoğraflandığı ve söz konusu işletme sahibi
olan Erdoğan CAVLAK isimli şahsın, yaklaşık 50-60 kamyon kum-çakıl aldığını beyan ettiği, İl Merkez Jandarma
Komutanlığı tarafından tespit edilen kaçak çalışma alanına, İl Özel İdaresi personellerince 26.05.2014 tarihinde gidilmiş
ve yapılan incelemede; malzeme alınan yer; Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde Erdoğan
CAVLAK adına 2006/01 nolu 1 (a) grubu kum-çakıl işletme ruhsatı 07.02.2006 tarihinden 07.02.2011 tarihine kadar
verilmiş, terk işlemlerinde işletme sahasında 57.125 ton stok malzemesinin olduğu satış bilgi formunda belirtilmiş ve hala
aynı malzemenin işlenerek satışının yapıldığı inceleme sırasında olay yerinde bulunan Erdoğan CAVLAK,
amaçlarının ocak sahasına 150-200 m. mesafede olan 3.936 m2 tapulu tarlayı tarıma elverişli hale getirmek olduğunu ve
çıkan kum-çakılında satışının yapıldığını beyan ettiğinden, İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesine göre, kanunlarda ön
görülen cezaları verme yetkisinin İl Encümenlerinde olduğundan 9.643 ton x 8,57 TL x 3 TL= 247.922 TL idari para
cezası verilmesi ile ilgili talebin yapılan incelemesi sonucunda düzenlenen 23.06.2014 ve 30.06.2014 tarihli inceleme
raporunda; Tarıma elverişsiz olan malzemelerin çıkartılarak yerinin tarım toprağı ile doldurulduğu, Lokal olarak çıkan
65-70 kamyon civarında çakıl malzemelerinin ise satışını yapıldığı,düzenleme yaparken, jandarma tarafından 25.06.2014
tarihinde tutanak tulularak 55-60 kamyon malzeme alındığına dair rapor düzenlendiği, Jandarma geldikden sonra tarla
düzenlemesini ve malzeme alımını durdurduğu, İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, özel
şahsa ait yaklaşık 4 dönümlük tarlayı tarıma kazandırmak amaçlı bir düzenleme yapıldığı, bu kum-çakıl malzemesinin de
tarıma engel olacak şekilde özellik taşıdığı, tarlanın düzenlemesi esnasında lokel olarak kum çakıl olan tabakaların
gördüğü, tarlanın bütününün kazılmadığı,%65 civarında çoğunluğunun mil malzemesi olduğu, çıkan mil malzemesinin
İlimizde satışının mümkün olmadığı, sadece lokal olarak görünen kum çakıl tabakalarının alındığı, Ayrıcı, tarladan lokal
olarak alınan çakıl malzemelerinin ise satışının yapılmış olduğundan el konulacak bir durum olmadığı malzemenin
ortadan kalkmış olduğu görülmüştür.
Mahallinde yapılan ölçüm, gözlem ve incelemede; çalışma yapılan tarladaki alanın yaklaşık 3936 m2 olduğu, kazı
yapılıp sahada stok halinde bırakılan mil malzemesinin tekrardan kazı yapılmış olan çukurluklara doldurularak
tesviyesinin yapıldığı ve paletli iş makinesi ile sıkıştırıldığı, sıkışmış olan zeminin tabi zeminden aşağıya doğru derinliği
ölçüldüğünde arazi durumuna göre 32, 35 ve 44 cm arasında değiştiği gözlenmiş olup, bu miktarında ortalama değer
alındığında 36 cm olacağı kanaatiyle malzeme alanı ile söz konusu yükseklik çarpıldığında 3936x0.37 cm=1.457 ton olup,
buradan alınan malzemenin ise yaklaşık 96-97 kamyon çıvarında olduğu, 1457 ton x 8,57 TL ocak başı satış
bedeli=12.487,00 TLx3 katı= 37.461,00 TL idari para cezası verilmesine, verilen idari para cezasının Erdoğan
CAVLAK’dan tahsil edilmesine, kazı yapılan sahanın tarıma el verişli hale getirilmesi için İdarece gerekli inceleme
yapılarak süre verilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir
sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
(İzinli)
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 250
KARAR TARİHİ : 02.07.2014
ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyü, 104
ada 2 ve 24 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların
3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine
istinaden parseller üzerinde tevhid, yola ve parka
terk işlemlerinden sonra 14 kısma ifraz işleminin
yapılması ile ilgili talebin görüşülerek karara
bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Levent ALİBEKİROĞLU’nun
huzuru ile 02.07.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 02.07.2014 tarih ve 5216 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyü, 104 ada, 2 ve 24 nolu parsellerde kayıtlı
taşınmazların, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden parseller üzerinde
tevhid, yola ve parka terk işlemlerinden sonra 14 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili talebin
görüşülmesinde;
Söz konusu; Bahçe İlçesi, Örencik Köyü, 104 ada, 2 ve 24 nolu parsellerde kayıtlı
taşınmazların, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden parseller üzerinde
tevhid, yola ve parka terk işlemlerinden sonra 14 kısma ifraz işleminin yapılmasında her hangi bir
sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak
üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
(İzinli)
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 251
KARAR TARİHİ : 02.07.2014
ÖZÜ: İl Özel İdaresi İşhanının 7.katı, İl Sağlık
Müdürlüğüne İl Encümeninin 22.01.2014 tarih ve 13
sayılı kararı ile 3 yıllığına kiraya verilmiş olup,
kiraya verilen iş yerine ait kira sözleşmesinin fesh
edilmesi ile ilgili talebin görüşülerek karara
bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Levent ALİBEKİROĞLU’nun
huzuru ile 02.07.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 02.07.2014 tarih ve 5214 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İl Özel İdaresi İşhanının 7.katı, İl Sağlık Müdürlüğüne İl Encümeninin 22.01.2014 tarih ve 13
sayılı kararı ile 3 yıllığına kiraya verilmiş olup, kiraya verilen iş yerine ait kira sözleşmesinin fesh
edilmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde;
Söz konusu; İl Özel İdaresi İşhanının 7.katı, İl Sağlık Müdürlüğüne İl Encümeninin 22.01.2014
tarih ve 13 sayılı kararı ile 36.000,00 TL bedelle 3 yıllığına kiraya verilen işyerinin, İl Sağlık
Müdürlüğünün talebi üzerine kira sözleşmesinin 3.maddesine istinaden fesh edilmesine İl
Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile
dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar
verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
(İzinli)
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 252
KARAR TARİHİ : 09.07.2014
İlimiz Merkeze bağlı, Dereobası Köyü,
Güngörmez mevkiinde, Devletin Hüküm ve
Tasarrufu altında, tescil harici yerde bulunan,
Q=11,00 lt/sn'lik Güngörmez kaynak suyun Q=3,00
lt/sn'lik kısmını 56.765,00 TL muhammen bedel
üzerinden ihale edilmesinin görüşülerek karara
bağlanması.
ÖZÜ:
KARAR
Osmaniye İl Encümeni, Genel Sekreter Mehmet YANIK’ın başkanlığında Üyeler, Hanifi
İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Levent ALİBEKİROĞLU’nun huzuru ile 09.07.2014
tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 16.06.2014 tarih ve 4583 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin
18.06.2014 tarih ve 245 sayılı kararı ile ihale idilmesine karar verilen, İlimiz Merkeze bağlı,
Dereobası Köyü, Güngörmez mevkiinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında, tescil harici yerde
bulunan, Q=11,00 lt/sn'lik Güngörmez kaynak suyun Q=3,00 lt/sn'lik kısmını 56.765,00 TL
muhammen bedel üzerinden, 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi (4916/22
Sayılı Kanunda değişik) hükmü gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince
açık teklif usulü ile yapılan ihalede, İl Encümeni Başkanı tarafından kaynakta bulunan Q=11,00
lt/sn'lik Güngörmez kaynak suyun Q=3,00 lt/sn'lik kısmının değilde, talipli olması halinde
tamamının kiraya verilmesinin uyğun olacağını belirtmesi üzerine İl Encümenimizce ihaleden
kaldırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile
dosyasının İl Özel İdaresine (Plan ve Proje Müdürlüğüne Müdürlüğüne) gönderilmesine oy birliği
ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
(İzinli)
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
:253
KARAR TARİHİ :09.07.2014
ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli ve Sumbas İlçeleri
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek
aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara
bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Levent ALİBEKİROĞLU’nun
huzuru ile 09.07.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 09.07.2014 tarih ve 5521 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimiz İl Özel İdaresi tarafından 2014 Mali yılı bütçesine, İlimiz Merkez ve İlçe Köylere Hizmet
Götürme Birliklerine İlçe ve Köylerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ayrılan ödenekten, Kadirli ve
Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme birliklerine ödenek aktarılması ile ilgili teklifin
görüşülmesinde;
Söz konusu; İlçelere ayrılan mezkür ödenekden; Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
için 107.000,00 TL’nin 44.80.00.62.04/01.6.00.00/05/05.3 harcama kalemine, Sumbas İlçesi Köylere
Hizmet Götürme Birliği için ise 26.000,00 TL’nin 44.80.00.62.06/01.6.00.00/05/05.3 harcama
kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince aktarılmasına
İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin
İl Özel İdaresine (Mali Hİzmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
(İzinli)
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
:254
KARAR TARİHİ :16.07.2014
ÖZÜ: İl Özel İdaresinin faaliyetlerinde kullanılan
Kamyon ve iş makinelerinin lastik alımı için yedek
ödenekler harcama kaleminden 416.894,00 TL
ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün iş
makineleri onarım giderleri harcama kalemine
aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara
bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr.Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent
ALİBEKİROĞLU’nun huzuru ile 16.07.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 16.07.2014 tarih ve 5722 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İl Özel İdaresinin faaliyetlerinde kullanılan Kamyon ve iş makinelerinin lastik alımı için yedek
ödenekler harcama kaleminden 416.894,00 TL ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün iş
makineleri onarım giderleri harcama kalemine aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde;
Söz konusu; İl Özel İdaresinin faaliyetlerinde kullanılan Kamyon ve iş makineleri lastik alımı
giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin 44.80.00.07.00/01.
1.2.00/5/09.6.1.01 Yedek ödenekler harcama kaleminden 416.894,00 TL ödeneğin alınarak, Destek
Hizmetleri Müdürlüğünün 44.80.00.03/01.3.9/05/03.7.3.04 işmakinesi onarım giderleri harcama
kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince aktarılmasına
İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin
İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 255
KARAR TARİHİ : 16.07.2014
ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Cığcık Köyü, 274
nolu parselde kayıtlı taşınmazın bedelsiz olarak yola
terk işleminin yapılması ile ilgili talebin görüşülerek
karara bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent
ALİBEKİROĞLU’nun huzuru ile 16.07.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 5786 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Cığcık Köyü, 274 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bedelsiz olarak
yola terk işleminin yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde;
Söz konusu; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Cığcık Köyü, 274 nolu parselde kayıtlı taşınmazın
bedelsiz olarak yola terk işleminin, İl Genel Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 124 sayılı kararıyla
onaylanan imar planına uygun olarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddelerine
istinaden parsel üzerinde yola terk işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının
bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 256
KARAR TARİHİ : 16.07.2014
ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Kırmıtlı İlköğretim Okulu
bahçesinde bulunan ve kullanılmayacak kadar eski
ve harabe durumda olan lojman binasının tehlike
arz ettiğinden teknik elamanlarca düzenlenen rapor
doğrultusunda
yıktırılması
ile
ilgili
talebin
görüşülerek karara bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr.Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent
ALİBEKİROĞLU’nun huzuru ile 16.07.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 16.07.2014 tarih ve 5724 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimiz Merkeze bağlı, Kırmıtlı İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ve kullanılmayacak kadar
eski ve harabe durumda olan lojman binasının tehlike arz ettiğinden teknik elamanlarca
düzenlenen rapor doğrultusunda yıktırılması ile ilgili talebin görüşülmesinde;
Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Kırmıtlı İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ve
kullanılmayacak kadar eski ve harabe durumda olan lojman binasının tehlike arz ettiğinden İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Teknik elamanlarınca düzenlenen 30.06.2014 tarihli rapor doğrultusunda
yıktırılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy
birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 257
KARAR TARİHİ : 23.07.2014
ÖZÜ: İlimiz Merkezde bulunan eski Kız İmam Hatip
Lisesi Okul binasının teknik elamanlarca 11.07.2014
tarihinde
düzenlenen
rapor
doğrultusunda
yıktırılması ile ilgili talebin görüşülerek karara
bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr.Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent
ALİBEKİROĞLU’nun huzuru ile 23.07.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 21.07.2014 tarih ve 5837 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimiz Merkezde bulunan eski Kız İmam Hatip Lisesi Okul binasının teknik elamanlarca
11.07.2014 tarihinde düzenlenen rapor doğrultusunda yıktırılması ile ilgili talebin görüşülmesinde;
Söz konusu; İlimiz Merkezde bulunan eski Kız İmam Hatip Lisesi Okul binasının teknik
elamanlarca 11.07.2014 tarihinde düzenlenen rapor doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
oluşturulacak komisyon marifeti ile yıktırılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre
gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 258
KARAR TARİHİ : 06.08.2014
ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet
Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere,
İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım
ödenekleri harcama kaleminden 15.000,00 ¨
ödeneğin Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme
Birliğine aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek
karara bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr.Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Mehmet KARİP’in huzuru ile
06.08.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimiz İl Özel İdaresi tarafından 2014 Mali yılı bütçesine, İlimiz Merkez ve İlçe Köylere Hizmet
Götürme Birliklerine İlçe ve Köylerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ayrılan ödenekten,
Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 15.000,00 ¨ ödenek aktarılması ile
ilgili teklifin görüşülmesinde;
Söz konusu; İlçelere ayrılan mezkür ödenekden; Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme
Birliği için ayrılan15.000,00 ¨ ödeneğin 44.80.00.62.03/01.6.00.00/05/05.3 harcama kaleminden
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince aktarılmasına İl
Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile
evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
(İzinli)
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 259
KARAR TARİHİ : 06.08.2014
ÖZÜ: İİlimize bağlı, Bahçe ilçesi, Örencik köyü 104
ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yola ve
parka terk işlemlerinden sonra 6 kısma ifraz
işleminin yapılması ile ilgili talebin görüşülerek
karara bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr.Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Mehmet KARİP’in huzuru ile
06.08.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 06.08.2014 tarih ve 6176 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı
taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddelerine istinaden parseller üzerinde yola ve
parka terk ve 6 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde;
Söz konusu; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada, 4 numaralı
parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddelerine istinaden parseller
üzerinde yola ve parka terk işleminden sonra 6 kısma ifraz yapılmasında her hangi bir
sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak
üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
(İzinli)
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
SAYI
: 260
KARAR TARİHİ : 13.08.2014
ÖZÜ: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce,
Kadirli-Sumbas ilçeleri sınırları arasında Kuru
Kandak yolu yapımı için, asfalt, mıcır ve filler alım
giderlerinde kullanılmak üzere, yedek ödenekler
harcama kaleminden tüketime yönelik, mal ve
malzeme alımları harcama kalemine 250.000,00 ¨
ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek
karara bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr.Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent
ALİBEKİROĞLU’nun huzuru ile 13.08.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 12.08.2014 tarih ve 6369 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, Kadirli-Sumbas ilçeleri sınırları arasında bulunan
Kuru Kandak yolu yapımı için, asfalt, mıcır ve filler alım giderlerinde kullanılmak üzere, yedek
ödenekler harcama kaleminden tüketime yönelik, mal ve malzeme alımları harcama kalemine
250.000,00 ¨ ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde;
Söz konusu; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, Kadirli-Sumbas ilçeleri sınırları
arasında bulunan Kuru Kandak yolu yapı için, asfalt, mıcır ve filler alım giderlerinde kullanılmak
üzere 250.000,00 ¨ ödeneğin İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin 44.80.00.07.00/ 01.1.2.
00/05/09.6. Yedek Ödenekler Harcama Kaleminden alınarak 44.80.00/04.5.1.00/05/03.2. Tüketime
Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona
göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler
Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
SAYI
: 261
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi, Köylere Hizmet
Götürme Birliğinin genel ihtiyaçlarında kullanılmak
KARAR TARİHİ : 13.08.2014
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr.Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent
ALİBEKİROĞLU’nun huzuru ile 13.08.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 12.08.2014 tarih ve 6367sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin genel ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2014 yılı gider bütçesinin, yedek ödenekler harcama
kaleminden, Hasanbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 35.000,00 ¨ ödenek aktarılması ile ilgili
teklifin görüşülmesinde;
Söz konusu; Hasanbeyli ilçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin genel ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2014 mali yılı gider bütçesinin 44.80.00.07.00/01.1.2.00/05/09.6.
Yedek Ödenekler harcama kaleminden 35.000,00 ¨ ödeneğin alınarak, 44.80.00.62.03/01.6.0.00/05.
3.1.01 Hasanbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliğine yapılacak yardımlar harcama kalemine,
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesi gereğince aktarılmasına İl
Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile
evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
SAYI
: 262
KARAR TARİHİ : 27.08.2014
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılına ait ek gelir-gider
bütçesi ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter Mehmet
YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Mehmet KARİP’in huzuru ile 27.08.2014
tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 27.08.2014 tarih ve 6861 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2014
Mali yılına ait ek gelir-gider bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesinde;
Söz konusu; 2014 Mali Yılı bütçesiyle verilen bazı ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği
anlaşıldığından,
EK GİDER BÜTÇESİ:
2014 Mali yılı bütçesiyle verilen ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılan ve
yapılması zaruri olan işler için, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mal ve Hizmet alım giderlerine
3.5000.0000.00 ¨, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Köy yolları bakım ve onarım giderlerine,
trafik levhası alım giderlerine, araç kiralama hizmet alımlarına ve sanat yapısı alım giderlerine
5.425.655,00 ¨, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görev giderlerine 2.900.000,00 ¨, Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüğü harcamalarına 1.505.000,00 ¨, Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmet alım
giderlerine 200.000,00 ¨ ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Mahkeme harç ve giderlerine 100.000,00 ¨,
Yedek ödenekler ve diger harcama kalemine 1.369.345.000.00 ¨ olmak üzere toplam gider ek
bütçesinin 15.000.000.00 ¨ olduğu görülmüştür.
EK GELİR BÜTÇESİ.
2014 Mali yılı 15.000.000.00 ¨ ek gider hazırlık bütçesine karşılık olarak, İller Bankasınca verilen
Özel İdare payından 7.152.000,00 ¨ Faiz Gelirlerinden 1.770.000.00 ¨ ve arsa satış gelirlerinden
6.078.000,00 ¨ olmak üzere toplam 15.000.000.00 ¨ gelir tahmini yapılmış olduğu görülmüştür.
Ek Gelir ve Gider Bütçesinin toplam 15.000.000,00 ¨ olarak teklif edildiği şekli ile aynen
kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereğinin yapılmak üzere kararın tasdikli
bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile
karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
SAYI
: 263
KARAR TARİHİ : 27.08.2014
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
(İzinli)
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.
maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 20152019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili talebin
görüşülerek karara bağlanması.
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Mehmet KARİP’in huzuru ile
27.08.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 27.08.2014 tarih ve 6863 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin
2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili olarak yapılan teklifin görüşülmesinde;
Bahse konu; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel
İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili olarak hazırlanan dosyanın İl
Encümenince incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
SAYI
: 264
KARAR TARİHİ : 27.08.2014
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
(İzinli)
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
ÖZÜ: Kadirli İlçesi, Şıhmetmetli (Aydınlar) Köyü, 157
ada, 5 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, 3194
Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16.maddelerine
istinaden parseller üzerinde bedelsiz olarak yola terk
işleminin yapılması ile ilgili talebin görüşülerek
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Mehmet KARİP’in huzuru ile
27.08.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 27.08.2014 tarih ve 6860 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Şıhmetmetli (Aydınlar) Köyü, 157 ada, 5 numaralı parselde kayıtlı
taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine istinaden parseller üzerinde bedelsiz
olarak yola terk işleminin yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde;
Söz konusu; Kadirli İlçesi, Şıhmetmetli (Aydınlar) Köyü, 157 ada, 5 numaralı parselde kayıtlı
taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16.maddelerine istinaden parseller üzerinde bedelsiz
olarak yola terk işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce
karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel
İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
SAYI
: 265
KARAR TARİHİ : 27.08.2014
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
(İzinli)
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Esenevler (Alibeyli)
Mahallesi, Hasan ÇENET (İstasyon) caddesi, 28
pafta, 69 ada, 7 parsel üzerinde bulunan bahçeli
karğir Verem Savaş Dispanseri binasının Mülkiyeti
takas yolu ile İl Özel İdaresine geçtigi, ancak, eski
KARAR
Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU’nun başkanlığında Üyeler, Genel Sekreter
Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Mehmet KARİP’in huzuru ile
27.08.2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
İl Özel İdaresinin 27.08.2014 tarih ve 6862 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;
İlimiz Merkeze bağlı, Esenevler (Alibeyli) Mahallesi, Hasan ÇENET (İstasyon) caddesi, 28
pafta, 69 ada, 7 parsel üzerinde bulunan bahçeli karğir Verem Savaş Dispanseri binasının
Mülkiyeti takas yolu ile İl Özel İdaresine geçtigi, ancak, eski ve kullanmaya elverişli olmaması
nedeni ile tutulan teknik rapor doğrultusunda yıktırılması ile ilgili talebin görüşülmesinde;
Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Esenevler (Alibeyli) Mahallesi, Hasan ÇENET (İstasyon)
caddesi, 28 pafta, 69 ada, 7 parsel üzerinde bulunan bahçeli karğir Verem Savaş Dispanseri
binasının Mülkiyeti takas yolu ile İl Özel İdaresine geçtigi, ancak, eski ve kullanmaya elverişli
olmaması nedeni ile tutulan teknik rapor doğrultusunda yıktırılmasına,
Yıkımına karar verilen eski binanın yerine Kadınlara yönelik sosyal veya hizmet amaçlı bir
bina yapılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir
sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr.Mehmet ODUNCU
Vali
Encümen Başkanı
Mehmet YILDIRIM
Üye
Mehmet YANIK
Genel Sekreter
Üye
Mehmet KARİP
Yazı İşleri Müdür V.
Üye
Hanifi İSPİR
Üye
Musa DOĞAN
Üye
(İzinli)
Levent ALİBEKİROĞLU
Destek Hiz. Müd.
Üye
Download

İndir - Osmaniye İl Özel İdaresi