2014-2015
1. Sınıflar Oryantasyonu
Bilkent Üniversitesi
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Computer Technology and Information Systems (CTIS)
Genel










kayıtlar, danışmanlar
ders ekleme/bırakma (add-drop), “W”ithdrawal (30.12.2014)
derslere devam, zamanında gelme, sınıf içi davranışlar
laboratuvar çalışmaları
derslere ve sınavlara hazırlanma, textbooks
iletişim ve sorumlulukları
bitirme projesi, takım olma, ödüller
trafik
disiplin
etkinliklere katılım
CTIS Programı (curriculum)




4 yıllık program
kodlar, haftalık ders ve lab saatleri
krediler, ECTS
seçmeli dersler: 8 ELECTIVEs






“non-technical” elective (1)
“management” elective (1)
“free” elective (2)
“technical (restricted)” elective (4) : Fourth Year
ders çakışmaları
derslerin önşartları (prerequisite)
Pre-requisites
Öğrenci Değişim Programı
 Üniversiteler arası işbirliği sayesinde, AB’de yükseköğrenim kalitesini
geliştirmek
 AB ülkeleri + aday ülkeler
 Program 1 veya 2 yarıyıl uygulanır.
 AB Kredi Transfer Sistemi (ECTS)
 Başvuru tarihi, her yıl 2. dönemin başında ilan edilir.
 GEREKLİ ŞARTLAR
 2. veya 3. sınıf öğrencisi olmaya hak kazanmış olmak
 en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak (CGPA)
 CGPA: 50%
English Language Skills - 50% (ENG101 and ENG102 course grades)
Öğrenci Değişim Programı
Waterford Institute of Technology, Ireland.
B.S. Information Technology.
Athlone Institute of Technology, Ireland.
B.S. Computer and Software Engineering.
Institute of Technology Carlow, Ireland.
B.S. Computing.
Metropolia University of Applied Sciences, Finland.
B.S. Information Technology.
University College Algebra, Croatia.
B.S. Software Engineering.
Birmingham City University, England.
B.S. Information & Communications Technology.
Staj Programları
 Yaz Stajı (CTIS290)
 2.sınıf sonrası, yazın 20 iş günü, rapor
 4 ders sınırlaması
 Dönem Stajı (CTIS310)
 3. Sınıfın 2. Dönemi, rapor + jüri
 3 ders ve CGPA>=1.80 sınırlaması
 son dönemde alınamaz
 İlk iş teklifi alma fırsatı
Eğitim Öğretim ile İlgili Esaslar
(ÖZET)
Genel
•
•
•
•
Akademik Yıl
Ders yükü
Sınavlar ve değerlendirme
Notlama
A
AB+
B
4.0
3.7
3.3
3.0
BC+
C
C-
2.7
2.3
2.0
1.7
D+
D
F
1.3
1.0
0.0
GPA – yarıyıl not ortalaması
2011-2012 (FALL)
Course
Code
Course Name
Credit
Grade
CTIS
151
Introduction to Programming
5
C
CTIS
163
Discrete Mathematics
4
B-
CTIS
165
Fund. of Information Systems
3
C+
ENG
101
English and Composition I
3
F
GE
100
Orientation
1
B+
TURK
101
Turkish I
2
B
SEMESTR:
1
PROBATION
Repeating
20
37.1
GPA:
1.86
20
37.1
CGPA: 1.86
CGPA – genel not ortalaması
2009-2010 (SPRING)
Course
Code
Course Name
Credit
Grade
Repeating
CTIS
152
Algorithms and Data Structures
5
B
CTIS
164
Tech. Mathematics w. Pgm.ing
4
C+
CTIS
166
Information Technologies
3
A-
THM
105
Introduction to Business
3
B-
TURK
102
Turkish II
2
A
SEMESTR:
2
HONOUR
17
51.4
GPA:
37
88.5
CGPA: 2.39
3.02
Mezuniyet ve Başarı Kriteri
• Mezuniyet koşulu:
Genel not ortalaması (CGPA) en az 2.00
Tüm derslerden F / U olmayan not
• CGPA’e bağlı başarı kriteri (standing):
Başarılı: CGPA >= 2.00
Sınamalı: 1.80 <= CGPA < 2.00
Başarısız:
CGPA < 1.80
Ders yükü
• Normal ders yükü aralığı (NDYA):
Bir dönem için programdaki ders adedi: her dönem
için farklı olabilir
• Alt sınır = 5, Üst sınır = 6
• Fazla ders: NDYA +1 veya +2 (7 / 8 ders)
danışman + bölüm başkanı onayı ile
• Mezuniyet durumundaki öğrenciler için:
• Fazla ders: NDYA +3 (9 ders)
dekan/müdür onayı ile sadece mezuniyet durumunda
Nominal Kredi Yükü (NKY)
• Her bölüm için ortalama dönemlik kredi sayısı
• Bölümden bölüme farklı
• Bir bölüm için tek bir sayı
• NKY = programdaki toplam kredi / dönem sayısı
en yakın tam sayıya yuvarlanır
• CTIS: 4 yıllık program, toplam 131 kredi
127 / 7 = 18  NKY = 18 kredi
“Yeni ders” ne demek?
• Daha önce harf notu almadığı bütün dersler
“yeni ders” sayılır
• Daha önce W aldığı dersler yeni ders kabul
edilmez
• Daha önce alıp C’den düşük not aldığı
seçmeli dersi “tekrar etmek” için eşdeğer
başka bir seçmeli ders almak isterse, bu
“yeni ders” sayılmaz
Yeni ders sınırlamaları
Sınamalı
İkinci dönem
%85 (15 krd)
Başarısız
CGPA < 1.8
%70 (12 krd)
Sonraki dönemler
%60 (10 krd)
0
1.8<=CGPA<2.0
Yeni derslerin toplam kredisi,
NKY’nün tabloda belirtilen yüzdesini geçemez.
Özel durumlarda istisnalar
• Yetki dekan ve müdürlerde
• NKY’nün %20’sine kadar ek yeni ders
• Ek yeni dersler dışındaki dersleri bırakmak
(drop) veya bu derslerden çekilmek (W)
yasak
• NDYA +3 sınırı geçerli
Yaz okulu
• En fazla iki ders alınabilir
• Akademik durum nedeniyle oluşan bir ders
sınırlaması yok: sınırsız yeni ders 
• Güz kayıtlarında yaz okulu sonucu oluşan
CGPA esas alınıyor
• Bahar dönemini “sınamalı” bitirip yaz
okulunda alınan derslerle güz dönemi
başında “başarılı” olmak mümkün
• Tersi de mümkün!
Şeref öğrencileri
•
•
•
•
Dönem not ortalamasına (GPA) göre
Yüksek şeref: GPA >= 3.50
Şeref: 3.5 > GPA >= 3.00
Akademik durumdan (CGPA) bağımsız...
(Aynı anda “başarısız” ve “şeref öğrencisi” olmak mümkün!)
Üstün Başarı Bursu
• Aday öğrenci (yıllık GPA ortalaması >=3.30)
• Bölümdeki öğrenci sayısının %3’ü burs alacak
• Burs dağılımı
– %100
– %80
– %60
• Normal Ders Aralığının alt sınırından az ders
almamalı: yani en az 5 ders
A+ Harf Notu
• Bir derste istisnai üstün başarı gösteren
öğrencilere A+ notu takdir edilebilir.
• Bir derste verilen A+ notlarının sayısı
sınırlıdır:
Öğrenci sayısı
Azami A+ sayısı
1 – 24
0
25 - 74
1
75 - 124
2
125 – 174
3
175 - 224
4
> 224
5
A+ Harf Notu
• Rakamsal eşdeğeri A ile aynı: 4.0
• +’nın ortalamaya etkisi yok.
• Sadece çok üstün başarı gösteren
öğrencilere verilir.
• Küçük sınıflarda verilmez.
• Çok şubeli derslerde hocalar arası
koordinasyon ile verilebilir.
FZ ve FX Harf Notları
• Rakamsal değerleri F ile aynı: 0.0
• Final sınavına girme hakkı elde edemeyen
öğrencilere final sınavları öncesinde akademik
takvimde belirtilen tarihler içinde FZ notu verilir.
• Final sınavına girme hakkı olduğu halde geçerli
hastalık raporu olmaksızın final sınavına gelmeyen
öğrencilere ve bütünleme sınavı başvurusu olduğu
halde bu sınava gelmeyen öğrencilere FX verilir.
Başarılar Dileriz
ctis.bilkent.edu.tr
facebook.com/CTISBilkent
twitter.com/CTISBilkent
Download

Sınırsız Dünya - Bilişim - Computer Technology and Information