ToC.
討翁
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Miln EgttimMidirligi
05/01/2015
sayl :97167970/198/14189
Konu:Kme vc Odiil Belgeleri.
MUDURLUGUNE
2014-2015 cgltinl― ogrctim yl1lnda
takdir, tcpckkiir
vc
l■ ihar
bclgclcrinin
ё
ttrCncilerc
Okulunuza ait kamc,
vcrilccek olan
MidttlittimiiZ Tcmcl ELitim Bё limindcn
allnmaslnl rica ederim.
Gtrbiz BIDIK
NIliildiir a.
SubC Midiirii
DAGITIヽ〔
:
―Merkcz vc Mcrkeze Baこ 1l Resmi llkohl,Oiaokul
llk6Ё rctim Kunlmu MidiirliilklcHnc
―MidirliLimiZ WCb Sayfaslna
ヽ
ぷ
Attonkarahisar il M■
Elckぼ onik A首 :aゥ on
E‐ postal
liElium Midurlu帥
mcb gov慣
[email protected] goV tr
Bu ewak giivenli elektronik imza ile imzalanmr$trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayuntlll bilgH9in:U M TORUN‐ scf
Tcl:(0272) 2137603 107
FaksI(0272)2137605
8b7a-fd53-3b77-9c6c-4d14 kodu
ile teyit edilebilir
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 05/01/2014 tarih ve 14189 sayılı yazısı.