12.06.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/82
KONU: KDV Beyannamesi Versiyonunda Yapılan Değişiklik Kapsamında
Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerince Satın Alınan Amortismana Tabi İktisadi
Kıymetlere Ait Bildirimin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi ve Bildirilmesi
Hakkında.
Maliye Bakanlığı, 02.06.2014 tarihinde KDV Beyanname Versiyonunda gerçekleştirdiği
yenilik ile, Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi mükelleflerce teşvik belgesi kapsamında satın
alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler, dönem KDV beyannamesi verme süresi içinde,
KDV1-14 sayılı, “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Alımlarına
İlişkin Bildirim” ile, satıcıların vergi numarası, vergi dairesi ve satın alınan emtia içeriğine
ilişkin bilgilerin eksiksiz doldurulması ile gönderilmesinin mümkün olduğu.
İlgili bildirimin tetkikinde, “Yurt Dışında Temin Edilen” iktisadi kıymetlerin bildirime
kaydedilmesinde satıcının, “vergi numarası” ve “vergi dairesi” bilgileri mevcut olmadığından
ve sözkonusu bilgiler yerine ne tür bir veri işleneceği konusunda herhangi bir bilgi mevcut
olmadığından, “ Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı Merkezi” ile
yapılan görüşme sonucu, anılan değişiklik kapsamında yurt dışında temin edilen iktisadi
kıymetlerin satıcı bilgileri için, bildirime “Diğer Bilgiler” kulakçığı açılacağını ve eksikliğin
kısa sürede giderileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda bildirim düzenlemesi işlemi, değişikliğin gerçekleşmesinden sonra, değişikliğin
beyanname verme süresi içinde gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı durumlarda,
mükelleflerin bildirimi elektronik ortamda eksiksiz ve tam olarak tevdi etmesi mümkün
olamayacağından, anılan bildirimin “Kağıt Ortamında” düzenlenerek konuyu açıklayan
dilekçe ekinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri, mükelleflerin lehine olacağı
düşünülmektedir.
Saygılarımızla.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

ertürk yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim a.ş.