f';?
airtua
KAL|BRASYON PROSEDURU
1. AMAQ
Bu prosedlir, Muratpaga Belediyesi ba$h birimlerinde kullanrlan test ve olgtim cihazlannrn kalibrasyonu ve
do$rulamasr igin yontem belirlemek.
2. KAPSAM
Bu prosedtir, birimlerde gergeklegtirilen ig ve iglemler ile ilgili kullanrlan tiim olgti, tartt cihazlan ve laboratuvar
deney malzeme ve cihazlarrnrn test ve 0lqiim cihazlannrn kalibrasyon hizmetlerini kapsar.
3.TANIMLAR
3.l.Kalibrasyon: Ulusal ya da uluslararasr standartlara gore izlenebiliriigi mrimkfin ve do$rulugu kanrtlanmrg
olgLi aleti ya da cihazlan ile kargrlagtrnlarak, standart olmayan olgii aleti ya da cihazlarda ki sapmalann
belirlenmesi veya ayar yontemi ile ortadan kaldrnlmasrdrr.
3.2.Dogrulama:..Dogrulugu ispatlanmrg olgti ya da test cihazr ile diger olgii ve test cihazrnrn kryaslanmasr.
3.3.Kabul/Red 0lgiitleri: Bir Iriin veya hizmetin kabul edilebilir veya kabul edilemez oldugunun olgtlmesinde
ve karar verilmesinde kullanrlan olgiitlerdir.
3.4.0[me/Kontrol Sistemi: M6trolojik teyidin ve olgme sLireglerinin stirekli kontroltini.in saglanmasr iqin gerekli
olan ve_birbideri ile etkilegim igerisinde olan unsurlardan olugan sistem.
3.5.0lgme Donanrmr: Bir olgme siirecini gergeklegtirmek igin gerekli olan, olqme cihazr, yazrhm, olqme
standaldr, referans malzeme vey/veya ek teghizat ve bunlann bilegkeleri.
3.6.Onleyici Faaliyet: Uriin /Hizmet gergeklegtirme siireglerinde meydana gelebilecek hata ve
uygunsuzluklann tespit edilerek giderilmesi igin gergeklegtirilen faaliyetler.
3.7.Tolerans: Urtn Hizmet gergeklegtirme siireglerinde yer alan ve olgme ve/veya test iglemlerinin
yaprlmasrnr zorunlu krlan faaliyetlerde, yaprlan test ve olgtimlerinin kabul edilebilirligi ile ilgili alt veya tist sapma
/
payt.
4. SORUMLULUK
Bu prosedtjr[in hazrrlanmasr, revizyonu, iptali, dagrtrlmasr
ve
argivlenmesinden yonetim temsilcisi,
uygulanmasrndan ti.im birim yoneticileri ve birim dokrimantasyon ve argiv sorumlulan sorumludur.
5. iLGiLiDOKUMANLAR
5.'1. Doktmanlann Kontrol0 Prosedtirii
5.2. Kayrtlann Kontrolii Prosedriru
5.3. Diizeltici Faaliyetler Prosedirii
5.4. Onleyici Faaliyetler Prosedurli
5.5.
5.7.
6. UYGULAMA
6.1. Cihaz Kullanrm Talimah: Mrid0rluklerde kullanrlan, muayene, test ve olqiim cihazlan igin Clhaz
KullAUn blintfi hazrrlanrr. Cihaz Kullanrm Talimatr hazrrlanmasrnda; cihaztn nasrl kullanrlacagt, teknik
6zellikleriJ(ullantlacagr yer, olgiim belirsizlikleri, hassasiyet durumu ve dikkat edilmesi gereken konular yaztltr.
6.2. Birimler tarafrndan olgiim ve test cihazr satrn ahnaca$rnda; piyasada mevcut kalibre edilmig olant varsa bu
cihaz tercih edilecek. Satrn alrnacak cihazrn kalibrasyonunun olmamasr durumunda, cihaz altndtktan sonra
kullanrma sunulmadan once, TURMK tarafrndan akredite edilmig kalibrasyon merkezlerinden biri taraftndan
cihaz kalibre ettirilecektir.
6.3. Kalibrasyon iglemi, birimde mevcut ve kalibre edilmig bir test ve olglim cihazr ile gergeklegtirilecekse: Yeni
satrn alrnan cihaz kullanrma sunulmadan once do$rulama iglemi gergeklegtirilecektir.
6.4. Test ve olqum cihazrnr kullanacak birim, satrn ahnan cihaz ile ilgili kullanrm ktlavuzunda belirtilen hususlan
dikkate alarak, Cihaz Kullanm Talimafi olugturur, ilgili cihazr olgme ve test cihazlan kalibrasyon listesi ve
kalibrasyon planrna ekler.
6.5. Cihazlann terkin edilmesi durumunda, kalibrasyon planrnda ve olgti ve test cihazlan kalibrasyon listesinde
gerekli olan revizyonlar cihazrn kullantmtnda sorumlu birim taraftndan yaptltr.
6.6.Olgiim ve'test cihaztntn kullanrldrgr birimde, cihaz sorumlusu tarafrndan, Cihaz Kullantm ve Kalibrasyon
Talimatr ihtiyaca ballt olarak olugturulur. Hazrrlanacak olan talimatta: Kalibrasyon periyodu, olgLim belirsizlik ve
hassasiyetine gore dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir,
-
00 PR.09/R.02/1.2
,::y^1
ITTTIT'
KAL|BRASYON PROSEDURU
6,7. Cihazr kullanan personel, cihazrn tagrma, bakrm ve depolama srrasrnda hasar ve bozulmalara kargr
korunmasrndan sorumludur.
6.8. Kalibrasyon Tarihinin Takibi:
a-) Birim teknik sorumlusu, birimlerden gelen Kalibrasyon takip formu ve cihaz tanrttm karttnt dikkate alarak,
muayene ve olgme cihazlan kalibrasyon planrnr hazrrlar ve takip eder, Terkin edilen cihaz plana iglenir ve plan
revize edilir.
b-) Teknik sorumlu, muayene ve olgme cihazrnrn kalibrasyon tarihinden 1(bir) ay once, cihazrn kullanrldtgt
birime, cihaz kalibrasyon zamanrnrn yaklagtr$r ve satrnalma stirecinin baglatrlmasr konusunda hatrrlatma yapar.
c-) lrrluayene ve olgiim cihazlannrn kalibrasyon iglemi, dogrulama yontemi ile yaprhyorsa: Cihaz ile ilgili
dogrulama talimatrna uygun iglemler gergeklegtirilir. Dogrulama periyodunun takibi, cihazrn kullanrmda oldugu
birim sorumlusu tarafrndan gergeklegtirilir. Do$rulama iglemi cihazr kullanan personel ya da kalibrasyon
konusunda yetkin ve yetkili krhnmrg personel tarafrndan yaprlrr ve ilgili kayrtlar aynr personel tarafrndan tutulur.
d-) Muayene ve olglim cihazrnrn kalibrasyon iglemi, dogrulama yontemi ile yaprldrgrnda, muayeng ve olqiim
cihazlan kalibrasyon planrnda cihaz ile ilgili yer alan bilgilerin bulundu$u yontem yazan boltime "DOGRULAMA"
gerhi drig0lrir.
e-) Muayene, test ve olgtim cihazlan, kalibrasyon takip formunda belirtilen olg0m aralklannda
cihazrn
kullanrmda oldugu birim tarafrndan kalibre ettirilir. Cihazr kalibre edecek olan kurulug TURKAK tarafrndan akredite
edilmig olmaldrr. Eger cihaz tilke standartlanna gore kalibre ettirilemiyorsa, cihazrn kalibrasyon iglemi tiretici
firmaya yaptrnlrr. Gelen raporlar incelenerek, cihazrn kullanrldrgr yerler ile kargrlagtrnlrr ve kalibrasyon takip
formunda; "Uygun" veya "Uygun degil" gerhi dijgUltir.
t)
Muayene, test ve olqiim cihazrnrn kalibrasyon igleminin tamamlanmasr durumunda, kalibrasyon .kurulugu
taraflndan venlen kalibrasyon sertifikasr, cihazrn kullanrldrgr birim sorumlusu taraftndan incelenir. lnceleme
sonucuna ba$h olarak:
1.Olqtim sonuqlarr, kabul edilebilir tolerans srnrrlan igerisinde ise, cihaz ilgili birim taraftndan kullantlmaya devam
edilir.
2.Olgiim sonuglarr, kabul edilebilir tolerans srnrrlan igerisinde degil ise, cihazrn tamir edilmesi ilgili birim tarafrndan
sa$lanrr, Cihaz tamir edilemiyorsa, terkin ve satrnalma si.ireci, cihazrn kullantmda oldugu birim taraftndan
baglatrlrr.
g-) Muayene, test ve olgUm cihazrnrn kullanrmda oldugu ilgili birim. Cihazrn kalibrasyon sertifikastntn bir
kopyasrnr, muayene, test ve olgtim cihazlan kalibrasyon planrna iglenmek iizere gonderir.
h-) Teknik sorumlu tarafrndan gerekli gonildtjgti takdirde, muayene, test ve olgrim cihazr kullantlan binmlerde
toplantt yaprlarak, kalibrasyon prosed[irrinin igleyigi konusunda aksaklklar degerlendirilerek iyilegtirme onerisi
yonetim temsilcisine bildirilir.
r-) Hasar gormtig veya qegitli nedenlerden dolayr hurdaya aynlmrg olan muayene, test ve olgiim cihazlanntn
yenilenmesinden, cihazrn kullantmda oldugu ilgili birim sorumludur.
6.9. Kalibrasyon Etiketleri:
Kalibrasybn etiketleri, kalibrasyon iglemini yapan kurulug tarafrndan cihaz [izerine yaptqttnlmaltd tr, Cihazt
kullanan persdnel, cihazrn tizerind'eki etiketin okunabilir olarak cihaz iizerinde kalmasrndan sorumludur.
Kalibrasydn etiketinin, kalibrasyon iglemini gergeklegtiren kurulug tarafrndan cihaztn tizerine taktlmadt$t veya
cihazrn ritiket yaprgtrrmaya misait olmadrgr durumda Kalibrasyon serlifikalan ile takip edilir.
7. DAGITIM
www.muratpasa.bel.tr internet sitesi
t[im birim yoneticileri ve birim kalite sorumlulan sorumludur.
00 PR 09/R.02/2 2
Download

KAL|BRASYON PROSEDURU