ÖZET
DOKTORA TEZİ
TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA
PERFORMANS DEĞERLENDİRME:
POLİS MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE YÖNELİK
BİR MODEL OLUŞTURMA
AHMET YAZILITAŞ
Danışman: Doç. Dr. Murat TÜRK
2011-165 Sayfa
Bu çalışma Türk Polis Teşkilatında önemli bir yere sahip olan polis merkezlerinde çalışan
personele yönelik objektif kriterlere sahip, adil, şeffaf, işe yönelik ve uygulanabilir yeni bir
performans değerlendirme modeli oluşturmak amacıyla yapılmıştır.
Kurumların başarısı, büyük oranda, kurum personelinin başarısı ile orantılıdır. Geleneksel
değerlendirme modellerinin aksine modern değerlendirme yöntemleri personelin gelişimine
imkân sağlayan, işe yönelik ve objektif kriterlere sahip, şeffaflığa dayalı, çalışan ile
çalışmayanı ayırt eden özelliklere sahiptir.
Yapılan bu çalışma sonucunda uygulanmakta olan değerlendirme sisteminin birçok yönden
eksik olduğu ve personel tarafından ihtiyaçlara cevap vermediği tespit edilmiştir. Bu
çerçevede yapılan uygulama ve teorik çalışmalar sonucunda polis merkezlerinde çalışan
personel için modern değerlendirme sistemlerine uygun objektif kriterlere sahip, işe yönelik,
adil ve uygulanabilir bir değerlendirme modeli oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Performans, Performans Değerlendirme, Polis.
ABSTRACT
Ph.D. THESIS
THE PERFORMANCE EVALUATION OF TURKISH
NATIONAL POLICE: MAKING A MODEL FOR THE POLICE STATIONS
PERSONNEL
AHMET YAZILITAŞ
Supervisor: Doç. Dr. Murat TÜRK
2011-165 Pages
This study has been conducted to create a new, fair, transparent, work oriented and
implementable performance evaluation model, which has also objective criteria, toward police
personnel working in the police stations in Turkish National Police.
The success of the organizations is mainly in proportionate with the success of their
personnel. Modern evaluation systems has some key features as oppose to traditional systems
such as leading to personnel improvement, having objective and work oriented criteria,
relying on transparency, and distinguishing hardworking, and lazy personnel.
The findings of this study revealed that the current evaluation system has lots of deficits and
is not answering the needs of personnel and organization. Based on this framework, a fair,
work oriented and implementable new evaluation system, which has objective criteria, has
been designed toward police personnel working in police stations in the lights of the findings
of theoretical and practical studies.
Key Words: Performance, Performance Evaluation, Police
Download

Türk Polis Teşkilatında Performans Değerlendirme: Polis