İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014
Takım Çalışması Etap 2
S-33
Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi (APAT)
Kapsamındaki Antibiyotiklerin Reçetelenme
Sorunları
Figen
g OSMANOĞLU EZEN1
1
Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Sakarya
Soru(n)
Teikoplaninin APAT kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme özel koşulları nasıl belirleniyor?
Olay/Olgu
Hastanemizde yatarken teikoplanin başladığımız bir derin insizyonel cerrahi alan infeksiyonu tanılı hastamıza
tedavinin son 10 günü taburcu edilerek teikoplanin reçete edilmiştir. Ancak dış eczanelerden “Hastanede yatarken başlanan antibiyotik tedavisinin taburcu sonrası da devam etmesi gerekmektedir” ifadesi de eklendiği halde
hastamıza ilaç verilmemiştir. Eczacılar ısrarla hastamıza “osteomiyelit’’ tanısı yazılmazsa ilacı veremeyeceklerini
belirtmişlerdir. Yine son günlerde hastanemiz eczanesinde tükendiği için dış reçete çıkılan benzer tanılı başka
bir hasta için de yine dış eczaneden aynı “osteomiyelit’’ tanısının yazılması istenmiştir.
Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?
Hastanemiz ve dış eczanelerin eczacıları ile görüşülmüş ve APAT kapsamındaki bazı antibiyotikler için SGK
geri ödeme özel koşulları aşılamamıştır. Söz konusu hastanın yatışı uzatılarak tedavisi tamamlanmıştır. Diğer
olaydaki yatan hasta için ilacı günübirlik başka hastaneden temin edilmiş olup, bu hastanın tedavisinin aksamaması için istenen “osteomiyelit” tanılı reçetenin düzenlenmesine karar verilmiştir.
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu
APAT kapsamındaki antibiyotiklerin SGK geri ödeme özel koşulları hastaların gerçek tanıları ile zaman zaman uyumsuzluk göstermektedir. Bazı kodların eksikliği ya da özel koşulların güncellenmemesi “malpraktis’’
yönünden ciddi riskler taşımaktadır. SGK geri ödeme özel koşulları en kısa sürede bilimsel veriler ışığında
güncellenmelidir.
İNFEKSİYON DÜNYASI ■
355
Download

Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi (APAT) Kapsamındaki