AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş KAR DAĞITIM POLİTİKASI
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve
diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı
yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket
menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
Şirketimiz her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 50' sini Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak
tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz
hisse şeklinde de belirlenebilir. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise
yukarıda belirtilen oranın altında kar dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle
birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp genel kurulun onayına sunulur ve özel durum açıklamasıyla
kamuya duyurulur.
Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilecek
yetkiyle hükme bağlanır.
Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımı en geç kâr
payı dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar yapılır.
Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.
Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit
olarak dağıtılır. Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz prensip olarak yıl içinde kar payı
avansı dağıtmamaktadır.
Sayfa 1
Download

Kar dağıtım Politikası