T.C.
BAŞBAKANLIK
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ
2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
ÖN TEKLİF REHBERİ
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK
DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
ÖN TEKLİF REHBERİ
I. GİRİŞ
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 6 Nisan 2010 tarih ve
27544 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5978 sayılı “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuştur. Bu
teşkilatın amaçları, Kanunun 1. maddesinde;
“a) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına
çözüm üretmek,
b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,”
c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve
üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi
uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin,
ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası
belirleyerek,
ilgili
kurumlar
arasındaki
koordinasyonu
sağlamak”
olarak
tanımlanmaktadır.
Öte yandan, Başkanlık tarafından verilecek mali desteklerle ilgili olarak, yine aynı
Kanun’un 8. maddesinin (e) bendinde;
“Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal,
kültürel ve ticari bağları geliştirmek üzere, girişimciler ve profesyonellerin güçlerinin
birleştirilmesi yoluyla yurtdışındaki Türkiye imajının güçlendirilerek, ülkemizin uluslararası
düzeyde tanınması ve tanıtılması için yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş sivil toplum
örgütleri, meslekî yapılanmalar, tüzel kişilikler ve ticari örgütlerle ortak planlı çalışmalar
yapmak veya yapılan çalışmalara idarî ve malî destekte bulunmak.”
1
ifadesi yer almaktadır.
Kanunun 10. Maddenin (a) bendinde ise Başkanlığın;
“Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları (STK) ile bu Kanunda belirtilen
konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri
için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri
çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak,
görevleri hükme bağlanmaktadır.
Bu doğrultuda hazırlanmış olan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca
Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik” 30 Kasım 2011 tarih ve 28128 sayılı
Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu mevzuata istinaden hazırlanan bu başvuru rehberi, Doğrudan Proje
Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamında 2014 Yılı boyunca sağlanacak mali
destekler için belirlenen başvuru şekil ve şartlarını, potansiyel başvuru sahiplerine duyurmak
amacıyla hazırlanmıştır. Başvuru sahiplerinin ön teklif rehberini incelemeleri ve tekliflerini bu
rehberdeki açıklamalar doğrultusunda hazırlayıp sunmaları gerekmektedir.
I.1. Programın Öncelikleri
Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kâr amacı gütmeyen
kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı
Mali Destek Programı öncelikleri aşağıda belirtilmiştir:
1. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemiz ve kültürümüzle olan bağlarının
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
2. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde benlik bilincinin
artırılması ve toplumsal hayata katılımlarının teşvik edilmesi
3. Yurtdışında
yaşayan
mekanizmalarında
sivil
vatandaşlarımıza
katılımın
yönelik
güçlendirilmesi,
savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması
2
siyasi
karar
kampanya
alma
yürütme,
4. Yurtdışında yaşayan yaşlı, engelli ve hükümlü vatandaşlarımıza yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmesi
5. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilimsel yayınların desteklenmesi
ve istatistiksel veri toplanması
6. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplara yönelik hakların takip
edilmesi mekanizmalarının ve hukukçular arası etkileşimin geliştirilmesi ve
vatandaşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının hukuki farkındalığının
artırılması
7. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların Türkiye ile kültürel ve
sosyal bağlarını güçlendirecek kültürel işbirliği ve değişim programları
uygulanması
8. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplar ve hedef bölgelerle ilgili
konferans, sempozyum vb. etkinlikler ile akademik çalışma, makale, bilimsel
araştırma ve yayınlar hazırlanması, sayısal veri toplanması
9. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların kendi kültür ve
geleneklerini yaşatmaya yönelik etkinlikler, tarih araştırmaları, kültürel ve
tarihi varlıkların korunmasına yönelik program ve faaliyetler
10. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplarda Türkçenin ve Türk dil
grubuna dahil olan dillerinin yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
11. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların sosyo-ekonomik
kalkınması ve istihdamına yönelik programlar
12. Başkanlık faaliyet alanında bulunan STK’lar arası, STK-kamu, STK-uluslararası
kuruluşlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirici, iletişim ağı, platform vb.
kurulması
13. Başkanlık faaliyet alanında bulunan STK’ların organizasyonel yapılarının
güçlendirilmesine yönelik saha araştırması, eğitim, rehberlik ve danışmanlık
faaliyetleri gerektiği değerlendirilmiştir.
Projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir.
Başkanlık, bu programa ayırdığı kaynakları kısmen ya da tamamen kullandırmama
hakkını saklı tutar.
3
I.2.1. Eş Finansman Oranı
Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması beklenen maddi katkı, toplam proje
bütçesinin en az %25’idir. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.
II. DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR
Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları andan itibaren ilgili Kanun maddelerini,
Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.
Başkanlık, bu destek programını, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde, sürecin
herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri,
Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
Destek için başvurusu yapılan projeler Başkanlık tarafından her zaman eğitim amaçlı
olarak ve sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede
yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa
edilmeyecektir.
II.1.
Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

Başvuru Sahibi ve varsa ortaklarının uygunluğu

Faaliyetlerin uygunluğu

Maliyetlerin uygunluğu
II.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ile soydaş ve akraba topluluklara yönelik
faaliyet gösteren, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen
kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak kabul edilir.
4
Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların
tümüne uymalıdır:

Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş olması,

Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte)
doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun projeye ait özel bir banka hesabını
kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama
yapma ehliyetine sahip olması.
Proje çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan
Başvuru sahipleri proje çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;
a) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;
b) Proje çağrısına katılım koşulu olarak Başkanlık tarafından talep edilen bilgilerin temin
edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;
c) Mevcut veya daha önceki proje çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme
komitesini veya Başkanlığı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs
edenler.
II.1.2. Ortakların Uygunluğu
Proje ortakları, desteğe konu olan projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda
doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında proje sahibine
projenin yürütülmesinde katkıda bulunan kurum veya kuruluşlardır.
Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı çerçevesinde, Yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklar, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş,
tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen stk, üniversite, enstitü, kamu kurumu, sendika vb.
kurum ve kuruluşlar uygun proje ortağı olarak kabul edilir.
Proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunlu değildir.
5
Burada belirtilmeyen, ancak tüzel kişiliği haiz diğer kurum ve kuruluşlar projeye
“iştirakçi” olarak katkı sağlayabilirler. İştirakçiler projenin yürütülmesinde hiçbir şekilde görev
almayıp projeye sadece finansal ya da ayni katkı sağlayacak olan kurum ve kuruluşlardır.
İştirakçiler proje ortağı değildir.
II.1.3. Uygun Faaliyetler: Proje Başvurusu Kapsamına Girebilecek Faaliyetler
Yukarıdaki önceliklerin bir ya da birkaçının gerçekleşmesine yönelik yürütülecek proje
faaliyetleri, uygun kabul edilir. Ancak bu faaliyetler arasında, aşağıda listelenen “uygun
olmayan faaliyetler”in yer almaması gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen türde faaliyetleri içeren projeler uygun değildir:

Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına
aykırı faaliyetler,

İdeolojik içerikli faaliyetler,

Siyasi partileri destekleyen projeler,

Sadece veya büyük ölçüde, proje kapsamında düzenlenmeyen çalıştaylara,
seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman
sağlanmasını içeren projeler,

Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel
burslara yönelik projeler,

Kar amaçlı faaliyetler ve destek sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan
faaliyetler,

Bağışlar.
II.1.3.1. Proje Süresi
Proje süresi en fazla 12 aydır.
6
II.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu
II.1.4.1. Destekten Karşılanabilecek Maliyetler
Uygun maliyetler projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Başkanlık
tarafından sağlanacak destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınır. Bu nedenle
Başvuru Sahibi tarafından ön teklifin uygun bulunması halinde, sunulacak olan proje bütçesi,
hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Bütçede
öngörülen rakamların uygulama sırasında aşılmaması gerektiğinden, bütçenin gerçekçi
maliyetleri içermesi önemlidir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (dolaylı maliyetler
hariç) gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler)
dayandırılmalıdır.
Ön teklifi Başkanlık tarafından uygun bulunarak başvurusunu tamamlaması yönünde
bildirimde bulunulan başvuru sahipleri, projede gerçekleştirecekleri tüm maliyetleri
Başkanlık tarafından kendilerine gönderilecek olan proje bütçesi standart formuna göre
hazırlamalıdırlar. Bütçe hazırlığında tüm kalemler kendi alt kalemlerine ayrılmalı ve her bir alt
kalem için birimin niteliği ve adedi mutlaka belirtilmelidir. Oluşacak maliyetin para birimi TL
olabileceği gibi farklı bir para birimi de olabilir.
Başkanlık tarafından yapılacak ödemelere ilişkin hususlar Başkanlık ile desteğe hak
kazanmış proje sahibi arasında imzalanacak sözleşme ile belirlenir.
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki
genel koşullar aranmaktadır:

Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,

Proje sahibi veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,

Ödemenin proje hesabından yapılması (Uygulama Rehberinde belirtilen istisnai
durumlar hariç),

Proje sahibi ya da ortağının hesaplarında kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir
olması (Uygun şekilde muhasebeleştirilmesi),

Fatura vb. orijinal harcama belgeleriyle desteklenmesi gerekir.
Proje
uygulamalarında
ortaya
çıkan
7
bütün
maliyetler
destek
kapsamına
girmemektedir.
Bu
çerçevede
maliyetlerin
uygunluğuna
ilişkin
esaslar
aşağıda
belirtilmektedir:
II.1.4.1.1. Uygun Maliyetler
Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun
maliyet bulunmakta olup aşağıda tanımlanmaktadır:
Uygun Doğrudan Maliyetler:
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan proje sahibi veya
ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir.
 Proje kapsamında projenin idaresi ve uygulanması için gerekli olan personel istihdamı
(Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve proje sahibinin ve ortaklarının normalde
verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.)

Yolculuk ve gündelik giderleri,

Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları
koşulu ile yeni ekipman ve bununla ilgili hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma
maliyetleri,

Sarf malzemesi maliyetleri,

Diğer taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)

Görünürlük maliyetleri (proje için kullanılacak tüm tanıtım malzemelerinde ve alınan
ekipmanda Başkanlık logosunu yer alması vb.1)
Uygun Dolaylı Maliyetler (İdari Maliyetler)
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında yazılamayan ve/veya
görünmeyen giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %3’ünü
aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.
1
Bu konuyla ilgili kurallar, desteğe hak kazanan proje sahiplerine verilecek olan Görünürlük Rehberi’nde belirtilecektir.
8
II.1.4.1.2. Uygun Olmayan Maliyetler
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet
kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması vb. yapım işleri,

Proje sahibi ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle
doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,

Faiz borcu,

Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

Arazi veya bina alımları,

İkinci el ekipman alımları,

Kur farkından doğan zararlar,

Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri,

Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,

Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin
maliyetleri,

Proje sahibi ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

Salt sözleşmeye, teminatlara ve Başkanlık ile proje sahibi arasındaki mali ödemelere
ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,

Başvuru sahibinin projedeki ortağından yapılan satın alımlara ilişkin ödemeler,
Ön teklifin uygun bulunması halinde, Başkanlık’a sunulacak olan Başvuru Formunda
yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin, bütçede yer alması mümkün
olmayacaktır.
II.1.4.2. Ayni Katkılar
Ayni katkı; proje sahiplerinden veya ortaklarından herhangi biri tarafından sağlanan
bina, konferans salonu gibi mekanlar ile mal, malzeme, iş gücü, makine ve ekipman katkısıdır.
Ön teklifin uygun bulunması halinde sunulacak olan Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde
sunulması gereken, proje sahibi ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar gerçek
harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle bu
9
katkılar proje sahibi tarafından sağlanan eş finansman olarak kabul edilmezler. Ancak
projenin gerçekleştirilmesinde fayda sağlayacakları göz önüne alınarak başvurunun olumlu
değerlendirilmesine katkı sağlarlar. Desteğin verilmesi durumunda proje sahibi Başvuru
Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.
II.2.
Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
II.2.1. Başvuru
Ön teklif başvuruları sadece online başvuru sistemi kullanılarak yapılacaktır. Online
başvuru adresi: http://arsiv.ytb.gov.tr/projebasvuru/ ‘dur.
Başkanlık tarafından incelemeye alınan ön tekliflerden uygun bulunanların başvuru
sahiplerine uygunluk bildiriminde bulunulur ve başvuru formu, bütçe, ortaklık beyannamesi
(ortak varsa), özgeçmişler (personel varsa) ile ek bilgi ve belgeleri posta yoluyla Başkanlığa
göndermek suretiyle başvurularını tamamlamaları istenir.
Proje ön teklif formu başvuru formunun özeti niteliğindedir ve bu formda yer alacak
bilgiler, proje başvuru formunda yer alacak bilgilerle paralellik göstermelidir. Proje ön teklif
formunda talep edilen destek tutarı, ön teklifin uygun bulunması ve proje başvuru formunun
talep edilmesi halinde artırılamaz.
Proje ön teklifinin uygun görülmesi projenin destekleneceği anlamına gelmemektedir.
Başkanlık, proje başvuru formu talep edilen başvurularda proje revizyon hakkını saklı tutar.
Ön teklif formu, dilekçe ve başvurunun tamamlanması aşamasında istenecek diğer
belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı
kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. El yazısı ve daktilo ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak
meri mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi
tutulmayacaktır.
10
Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına
engel teşkil etmesi durumunda ek açıklama talep edilebilecektir.
II.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılır?
Ön teklif başvuruları aşağıdaki adres üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
http://arsiv.ytb.gov.tr/projebasvuru/
Sorularınız için e-posta adresi : [email protected]
II.2.3. Başvuru Takvimi
Ön teklif başvurularının, Başkanlığın konuyla ilgili detaylı çalışma yapıp projeye gerekli
katkıyı sağlayabilmesini temin etmek amacıyla planlanan proje uygulama döneminden en az
3 ay önceden yapılması tavsiye edilmektedir. (Örneğin bir projenin tahmini başlama süresi 1
Haziran 2014 olarak öngörüldüyse, ön teklif en geç 1 Mart 2014 tarihine kadar Başkanlık’a
ulaştırılmalıdır.)
Ön tekliflerin alınması için son tarih 01/10/2014’tür. Bu tarihten sonra gelecek ön
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
II.3.
Ön Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Seçilmesi
II.3.1. Ön Tekliflerin Değerlendirilmesi
Ön teklif başvuruları iki açıdan ele alınır. İlk olarak başvuru sahibinin yasal statüsü,
teklif edilen projenin yeri ve süresi ile künye kısmında yer alan diğer bilgilerin, bu rehberde
ilan edilen şartlarla uyumlu olup olmadığı incelenir. İkinci olarak, ön teklifin proje genel
bilgilerinin yer aldığı ikinci kısmında verilen bilgilerin yine bu rehberde ilan edilen mali destek
programının amaç ve öncelikleriyle ilgililiğine bakılır. Başvuru yapmaya uygun oldukları tespit
edilen başvuru sahiplerine asıl başvuruyu tamamlamaları hususunda bildirimde bulunulur.
Ön teklifin uygun bulunması halinde hazırlanacak başvuru formu ve istenen diğer
belgeler ile asıl değerlendirme süreci hakkında detaylı bilgi gönderilecek bildirimin ekinde yer
alacaktır.
11
Verilen süre içerisinde Başvuru Formu ve eklerinin Başkanlığa ulaştırılmaması halinde,
başvuru başka bir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilebilecektir.
II.3.2. Ön Teklif Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi
Başvuru Sahiplerine, ön teklif ve teklifin uygun bulunması halinde yapacakları
başvuruların sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir.
Ön teklifin reddedilmesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır:

Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir;

Başvuru Sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı yasal statüsü itibariyle uygun
değildir;

Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması,
projenin izin verilen azami süreyi aşması vb.);

Ön teklif belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir;

Bu Rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır.
II.4.
Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları
Ön teklifin ardından Başkanlık tarafından başvuruyu tamamlaması uygun bulunan ve
asıl değerlendirme aşamasında da desteklenmesi uygun görülen projelere verilecek mali
destek ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Başkanlık arasında imzalanacak bir
sözleşmeye bağlanır. Proje metninin son hali ve ekleri sözleşme eki kabul edilir.
Sözleşme imzalanmadan önce ve/veya imzalandıktan sonra Başkanlık, gerektiğinde
başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir.
Sözleşme sürecinde proje sahipleri imza için Başkanlığa davet edilebilir ya da
sözleşmeler posta yoluyla imzalanabilir. Posta yoluyla imzalanması halinde, sözleşme metni
e-posta, faks, ya da diğer uygun iletişim kanalları yoluyla proje sahibine ulaştırılır.
12
Download

KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK