AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 07.03.2014 19:41:29
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
E-posta Adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL
: 0212 393 43 00 - 334 39 00
: [email protected]
: 0212 393 45 08 - 245 16 87
: Hayır
:
Genel Kurul Onayına Sunulacak Olan Kar Dağıtım Politikası'nın
İnternet Sitesinde Yayımlanması
AÇIKLAMA:
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek olan Kar Dağıtım Politikası Şirketimizin
www.aksigorta.com.tr internet sitesinde Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kurumsal Yönetim başlığı altında yatırımcıların
bilgisine sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Aksigorta A.Ş. (Aksigorta) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sigortacılık
Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin
kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Aksigorta’nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile
yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz
önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Aksigorta’nın ihtiyaçları arasındaki
denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası
benimsenmiş olmakla beraber; Sigortacılık mevzuatında yer verilen asgari sermaye yeterliliği
şartı sağlanmak koşulu ile kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın en az %50 si
oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak
benimsenmiştir. Aksigorta’da kar payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.
Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit
olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde
Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.
Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir.
Aksigorta Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu
durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul
Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve
internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.
Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu
politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki
projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden
geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul
toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.
(Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu’nun 7 Mart 2014 tarihinde aldığı karar doğrultusunda
28 Mart 2014 Tarihinde Düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.)
Download

Genel - Aksigorta