Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1 BÜLENT EROL TAŞ
2
İSMAİL OĞUZ
TOPRAKOĞLU
YÖNETİM VE GENEL
MUHASEBE MÜDÜRÜ
GENEL MÜDÜR YAR.
MALİ İŞLER (CFO)
FORD OTOMOTİV
SANAYİ A.Ş.
FORD OTOMOTİV
SANAYİ A.Ş.
08.10.2014
18:08:25
08.10.2014
18:12:53
Adres
Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ
Telefon
262 - 3155000
Faks
262 - 3156956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
216 - 5647495
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
216 - 5647385
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme
Hayır
mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
A
Grubu,FROTO(Eski),TRAOTOSN91H6
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00011
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00029
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit
Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,5000000
0,4250000
0,5000000
0,5000000
0,5000000
0,4250000
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Tarihi
04.11.2014
Pay Grup Bilgileri
A
Grubu,FROTO(Eski),TRAOTOSN91H6
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00011
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00029
Pay Biçiminde
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
Edilen Kar Payı (%)
0,000
0,00000
0,000
0,00000
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 08 Ekim 2014 tarihli yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda aşağıdaki kararları
almıştır:
- Vergi mevzuatına göre olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere, 175.455.000
TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasının ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519.
maddesi uyarınca tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 17.545.500 TL
ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasının; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal
tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 175.455.000 TL'nin tamamının ve 17.545.500 TL
ikinci tertip yasal yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının,
- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 175.455.000 TL
temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 50,00 Kr, net 42,50 Kr olarak
ödenmesinin,
- Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 04 Kasım 2014 tarihinden itibaren yapılmasının,
toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1