MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. / MAALT, 2014 [] 21.02.2014 18:29:37
Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1
MUHARREM FAĐK
ÖZTUNÇ
2 ERCAN MEKĐK
YÖNETĐM
KURULU ÜYESĐ
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
MARMARĐS ALTINYUNUS
TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş.
MARMARĐS ALTINYUNUS
TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş.
21.02.2014
18:19:23
21.02.2014
18:24:36
Adres
Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
Telefon
242 - 2486800
Faks
242 - 2486472
Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle
242 - 2486800
Đlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle
242 - 2486472
Đlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme
Hayır
mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Kar dağıtım politikası değişikliği ve kar dağıtım önerisi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Nakit Temettü Ödenmeyecek
Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
MAALT(Eski),TRAMAALT91K5
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı Net (TL)
0,0000000
0,0000000
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı (%)
MAALT(Eski),TRAMAALT91K5
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 21.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile , Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı
Kar Payı Tebliği kapsamında, şirketimizin 31.12.2013 tarihli finansal raporlarında da belirtilen
11.033.491 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları sebebiyle ve özellikle Talya Oteli için belirlenen yatırım
planları gereği Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde revize edilmesine ve yapılacak ilk Genel
Kurul'un onayına sunulmasına ,
Bu doğrultuda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of
Ernst & Young Global Limited) firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi
sonucunda da ; Şirketimizin 1.021.202 TL tutarındaki 2013 yılı net dönem karının geçmiş yıl zararlarına
mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
"Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Kar Dağıtım Politikası
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve
diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı
yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim Đlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket
menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde,
uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate
alınmaktadır.
Bu kapsamda mevcut kar dağıtım politikamız;
Yatırım ve finansman politikalarımız gereği oluşan kâr, öncelikle mevcut geçmiş yıllar zararlarına
mahsup edilmekte ve yatırım finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde bırakılarak nakit kar
dağıtımı öngörülmemektedir"
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Download

Özel Durum Açıklama Formu (22.02.2014)