Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile Deksar Multimedya ve
Telekomünikasyon A.ġ.’nin Devralma Suretiyle
KolaylaĢtırılmıĢ Usulde BirleĢmesine ĠliĢkin Duyuru Metni
Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../…..... tarihinde
onaylanmıĢtır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin, Deksar Multimedya ve
Telekomünikasyon A.ġ. ile devralma suretiyle kolaylaĢtırılmıĢ usulde birleĢmesine
iliĢkin duyuru metnidir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin 335.456.275-TL olan çıkarılmıĢ
sermayesi söz konusu iĢlem nedeniyle değiĢmeyecektir.
Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleĢme sözleĢmesinde yer
alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.
Bu duyuru metni, ortaklığımızın www.vestelyatirimciiliĢkileri.com adresli internet
sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) adresli internet
sitesinde yayımlanmıĢtır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleĢme ve
bölünme iĢlemlerinde hazırlacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler
kendi adına imzalanan tüzel kiĢiler bu belgelerde yer alan yanlıĢ, yanıltıcı veya eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.
1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAġVURU HAKKINDA BĠLGĠ
Birleşme nedeniyle Borsa’ya başvuru yapılmamıştır.
2. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR
Devralan Şirket Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Devrolunan Şirket Deksar
Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.’nin paylarının %100’üne sahiptir.1 Devrolunan
Şirketin ortaklık yapısı nedeniyle birleşme işlemi; 07.10.2010 tarihli 27772 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 2010/4 Sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme
ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”in 6. Maddesinin 1/a bendi gereği “kontrol değişikliğine yol
açmayan grup içi işlem” niteliğinde olduğundan Rekabet Kurulu’na başvuru yapılmamıştır.
1
Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş. tarafından alınan 23.01.2013 tarihli ve 2013/2 sayılı Yönetim Kurulu
Kararı ile; Zülal Zorlu’nun ve Mümin Cengiz Ultav’ın sahibi ve maliki bulunduğu paylar nominal değer üzerinden
Ahmet Nazif Zorlu’ya devredilmiş ve ortak sayısı üçe düşmüştür.
Sonrasında, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınan 21.07.2014 tarihli, 2014/42 sayılı Yönetim
Kurulu Kararı ile; Ahmet Nazif ZORLU’nun ve Mehmet Emre ZORLU’nun, sahibi ve maliki bulunduğu paylar
nominal değer üzerinden Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmıştır. Bu son pay devri ile, Deksar
Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.’de bulunan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %99,91 oranındaki
payları, %100 oranına ulaşmıştır. Böylece, Devrolunan Şirketin ortak sayısı teke inmiş olup Türk Ticaret Kanunu’nun
338. maddesine göre Devrolunan Şirket, Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren tek pay sahipli olarak faaliyetlerine
devam etmektedir.
1
3. DUYURU METNĠNĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru
metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve
verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını
değiĢtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiĢ
olduğunu beyan ederiz.
Vestel Elektronik Sanayi ve
Ticaret A.ġ.
Sorumlu Olduğu Kısım:
Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu BaĢkanı
…./…../2014
DUYURU METNĠNĠN TAMAMI
Mehmet Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi
…./…../2014
Deksar Multimedya ve
Telekomünikasyon A.ġ.
Sorumlu Olduğu Kısım:
Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu BaĢkanı
…./…../2014
Olgun Zorlu
Yönetim Kurulu BaĢkan
Yardımcısı
…./…../2014
DUYURU METNĠNĠN TAMAMI
2
4. BĠRLEġMEYE TARAF ġĠRKETLER HAKKINDA BĠLGĠLER
4.1. TANITICI BĠLGĠLER
a) Devralan ġirket
Ticaret Unvanı
Merkez Adresi ve
Fiili Yönetim Merkezi
: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ġnternet Adresi
: Levent 199, Büyükdere Cad. No 199, 34394,
Şişli/İstanbul
:www.vestelyatirimciiliskileri.com
Telefon Numarası
: 0212 456 2000
Fax Numaraları
: 0212 422 0114
KuruluĢ Tarihi ve Ülkesi
: 04.03.1983, Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Sicil Numarası
: İstanbul Ticaret Sicili, Sicil No 193621
Süresi
: Süresiz
Faaliyet Konusu
: Şirket, her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik
araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimi, akıllı
telefon üretimi ithalat, ihracat ve imalatını yapmaktır.
Şirket ayrıca, elektronik devre elemanları, haberleşme, iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt,
nakil transferi, kopyalanması, yansıtılmasına yarayan ürünlerin ve parçaların, bilgi işlem
cihaz ve ekipmanlarıyla elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik sistemlerin imalatı, montajı,
alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralanması, dağıtımı ve teknik servisi faaliyetlerini
yapmaktır.
Şirket, her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça,
aksam, komponent, video ve televizyonun kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye
uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırtmaya yönelik testler yapar ve
bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.
Hukuki Statüsü
: Anonim Şirket
Tabi Olunan Mevzuat
: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
b) Devrolunan ġirket
Ticaret Unvanı
Merkez Adresi ve
Fiili Yönetim Merkezi
: Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.
Ġnternet Adresi
: Levent 199, Büyükdere Cad. No 199, 34394,
Şişli/İstanbul
:-
Telefon Numarası
: 0212 456 2000
Fax Numaraları
: 0212 422 0114
KuruluĢ Tarihi ve Ülkesi
: 02.03.1998, Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Sicil Numarası
: İstanbul Ticaret Sicili, Sicil No 414770
Süresi
: Süresiz
Faaliyet Konusu
: Şirket, her türlü telekomünikasyon hizmeti verilmesi
ve/veya ilgili olan altyapıların kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yürütmektir.
Şirket ayrıca taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma cihazları, aydınlatma armatürleri,
3
LED aydınlatma ürünlerinin ve benzeri aydınlatma ürünlerinin sanal ortam da dahil olmak
üzere satışı, pazarlaması, ithalatı, ihracatı ve bu ürünlerle ilgili bütün ticari faaliyetleri de
yürütebilir.
Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;
telekomünikasyon hizmetlerini yetkileri çerçevesinde sunabilir, konusuyla ilgili olarak
iletişim ve bilişim altyapılarını kurabilir ve/veya işletebilir, konusu ile ilgili olarak makine,
teçhizat, ekipman, iletişim ve bilişim çevre birimleri, her türlü yazılım ve donanımları ile
bunların yedek parça, hammadde ve yardımcı maddelerini ithal edebilir, satın alabilir,
satabilir, aracılık ve entegrasyon işleri yapabilir, taahhüt işlerine girebilir, danışmanlık ve
mühendislik hizmetleri verebilir, bakım ve onarım işlerini ve esas sözleşmesinde yazılı
bulunan diğer iş ve işlemleri yapabilir.
Hukuki Statüsü
Tabi Olunan Mevzuat
: Anonim Şirket
: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
4.2. MEVCUT SERMAYE VE PAYLARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
a) Devralan ġirket
ÇıkarılmıĢ Sermaye
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Borsada ĠĢlem Gören Paylar
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
: 335.456.275-TL
: 1.000.000.000-TL
: Borsa İstanbul Pay Piyasasında, VESTL kodu ile
işlem görmektedir.
: 6’ıncı bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı
bilgi verilmiştir.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara
Tanınan Ġmtiyaz ile Mevcut
Ġmtiyazların Devam Edip
Etmeyeceği
: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır
b) Devrolunan ġirket
ÖdenmiĢ Sermaye
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Borsada ĠĢlem Gören Paylar
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
: 42.500.000-TL
: Yoktur
: Yoktur
: 6’ıncı bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı
bilgi verilmiştir.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara
Tanınan Ġmtiyaz ile Mevcut
Ġmtiyazların Devam Edip
Etmeyeceği
: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır
4
5. YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ
a)Devralan ġirket
Adı
Soyadı
Görevi
Ahmet Nazif Zorlu Yönetim
Başkanı
Ali Akın Tarı
Mehmet
Zorlu
Mümin
Cengiz Ultav
Kurulu Yönetim
Başkanlığı
Sermaye
Payı
(TL)
Kurulu
22.04.2014 tarihli
1,1
Olağan Genel Kurul
toplantısında, 2014
yılına ilişkin Olağan
Genel Kurul
toplantısına kadar
seçilmiştir.
Yönetim Kurulu 19.06.2012 tarihinden 22.04.2014 tarihli
100
Başkan Yardımcısı itibaren
Yönetim Olağan Genel Kurul
Kurulu
toplantısında, 2014
BaşkanYardımcılığı
yılına ilişkinOlağan
görevini
Genel Kurul toplantısına
yürütmektedir
kadar seçilmiştir.
Selen Zorlu Melik Yönetim
Üyesi
Hacı Ahmet
Kılıçoğlu
Son 5 Yılda ġirkette Görev Süresi /
Üstlendiği Görevler
Kalan Görev
Süresi
Yönetim
Üyesi
Emre Yönetim
Üyesi
Yönetim
Üyesi
Kurulu 19.06.2012 tarihinden
itibaren
Yönetim
Kurulu
Üyeliği
görevini
yürütmektedir.
22.04.2014 tarihli
Olağan Genel Kurul
toplantısında, 2014
yılına ilişkinOlağan
Genel Kurul toplantısına
kadar seçilmiştir.
Kurulu 19.06.2012 tarihinden 22.04.2014 tarihli
itibaren
Yönetim Olağan Genel Kurul
Kurulu
Üyeliği toplantısında, 2014
görevini
yılına ilişkinOlağan
yürütmektedir.
Genel Kurul toplantısına
kadar seçilmiştir.
Kurulu Yönetim
Kurulu 22.04.2014 tarihli
Üyeliği
Olağan Genel Kurul
toplantısında, 2014
yılına ilişkinOlağan
Genel Kurul toplantısına
kadar seçilmiştir.
Kurulu 26.05.2011 tarihinden 22.04.2014 tarihli
itibaren
Yönetim Olağan Genel Kurul
Kurulu Üyeliği görevini toplantısında, 2014
yürütmketedir.
yılına ilişkinOlağan
Genel Kurul toplantısına
kadar seçilmiştir.
5
(%)
-
-
1,1
-
1
-
1,1
-
1
-
Adı
Soyadı
Ahmet
Zorlu
b) Devrolunan ġirket
Görevi
Nazif
Yönetim Kurulu
Başkanı
Son 5 Yılda
ġirkette
Üstlendiği
Görevler
Yönetim
Kurulu
Başkanlığı
Olgun Zorlu
Yönetim Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcılığı
Mehmet Emre
Zorlu
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim
Kurulu
Üyeliği
Ömer Yüngül
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim
Kurulu
Üyeliği
Görev Süresi /
Kalan Görev
Süresi
24.07.201224.07.2015
tarihleri için
göreve
şeçilmiştir.
24.07.201224.07.2015
tarihleri için
göreve
şeçilmiştir.
24.07.201224.07.2015
tarihleri için
göreve
şeçilmiştir.
24.07.201224.07.2015
tarihleri için
göreve
şeçilmiştir.
Sermaye Payı
(TL)
Yoktur
(%)
-
Yoktur
-
Yoktur
-
Yoktur
-
6. ANA ORTAKLAR
6.1. BirleĢmeye taraf Ģirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle
sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve
fazlası olan gerçek ve tüzel kiĢiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
a) Devralan ġirket
Son Genel Kurul Toplantısına göre Doğrudan Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Sermaye Payı
Oy Hakkı
22/04/2014
22/04/2014
(TL)
(%)
(TL)
ZORLU HOLDİNG
216.053.592
64.41
216.053.592
A.Ş. (Halka Kapalı)
ZORLU HOLDİNG
44.047.711
13,13
44.047.711
A.Ş.(Halka Açık)
Diğer (Halka Açık)
75.354.971
22,46
75.354.971
TOPLAM
335.456.275
100,00
335.456.275
6
(%)
64.41
13,13
22,46
100,00
Son Genel Kurul Toplantısına göre Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Ortağın;
Sermaye Payı
Oy Hakkı
Adı Soyadı
22/04/2014
22/04/2014
(TL)
(%)
(TL)
(%)
Zeki Zorlu
39.015.196
11,63
39.015.196
11,63
Ahmet Nazif Zorlu
122.247.613
36,44
122.247.613
36,44
Olgun Zorlu
83.232.417
24,81
83.232.417
24,81
Türkan Zorlu
2.601.013
0,78
2.601.013
0,78
Zulal Zorlu
2.601.013
0,78
2.601.013
0,78
Selen Zorlu Melik
2.601.013
0,78
2.601.013
0,78
Fatma Şehenaz
2.601.013
0,78
2.601.013
0,78
Çapkınoğlu
Şehminur Aydın
2.601.013
0,78
2.601.013
0,78
Mehmet Emre Zorlu
2.601.013
0,78
2.601.013
0,78
TOPLAM
260.101.304
77,54
260.101.304
77,54
Son Durum Ġtibarı ile Doğrudan Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Sermaye Payı
Oy Hakkı
Ortağın;
(TL)
(%)
(TL)
ZORLU
216.053.592
64.41
216.053.592
HOLDİNG
A.Ş.
(Halka Kapalı)
ZORLU
44.047.711
13,13
44.047.711
HOLDİNG
A.Ş.(Halka Açık)
Diğer (Halka Açık)
75.354.971
22,46
75.354.971
TOPLAM
335.456.275
100,00
335.456.275
Son Durum Ġtibarı ile Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Ortağın;
Sermaye Payı
Oy Hakkı
Adı Soyadı
(TL)
(%)
(TL)
Zeki Zorlu
39.015.196
11,63
39.015.196
Ahmet Nazif Zorlu
122.247.613
36,44
122.247.613
Olgun Zorlu
83.232.417
24,81
83.232.417
Türkan Zorlu
2.601.013
0,78
2.601.013
Zulal Zorlu
2.601.013
0,78
2.601.013
Selen Zorlu Melik
2.601.013
0,78
2.601.013
Fatma
Şehenaz
2.601.013
0,78
2.601.013
Çapkınoğlu
Şehminur Aydın
2.601.013
0,78
2.601.013
Mehmet Emre Zorlu
2.601.013
0,78
2.601.013
TOPLAM
260.101.304
77,54
260.101.304
7
(%)
64.41
13,13
22,46
100,00
(%)
11,63
36,44
24,81
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
77,54
b) Devrolunan ġirket
Son Genel Kurul Toplantısına Göre Doğrudan Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Sermaye Payı
Oy Hakkı
27/10/2014
27/10/2014
(TL)
(%)
(TL)
(%)
Vestel
Elektronik 42.500.000,00
100,00
42.500.000,00
100,00
Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Son Genel Kurul Toplantısına Göre Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Ortağın;
Sermaye Payı
Oy Hakkı
Adı Soyadı
27/10/2014
27/10/2014
(TL)
(%)
(TL)
Zorlu Holding A.Ş
32.954.500,00
77,54
32.954.500,00
TOPLAM
32.954.500,00
77,54
32.954.500,00
(%)
77,54
77,54
Son Durum Ġtibarı ile Doğrudan Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Sermaye Payı
Oy Hakkı
(TL)
Vestel
Elektronik 42.500.000,00
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(%)
100,00
(TL)
42.500.000,00
Son Durum Ġtibarı ile Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Ortağın;
Sermaye Payı
Oy Hakkı
Adı Soyadı
(TL)
(%)
(TL)
Zorlu Holding A.Ş
32.954.500,00
77,54
32.954.500,00
TOPLAM
32.954.500,00
77,54
32.954.500,00
(%)
100,00
(%)
77,54
77,54
6.2. BirleĢmeye taraf Ģirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki
payları %5 ve fazlası olan gerçek kiĢi ortakların birbiriyle akrabalık iliĢkileri:
Devralan ve Devrolunan şirketlerde söz konusu durum bulunmamaktadır. Devrolunan Şirket
Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.’nin sermayesinin ve oy haklarının tamamına
Devralan Şirket Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahiptir.2
2
Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş. tarafından alınan 23.01.2013 tarihli ve 2013/2 sayılı Yönetim Kurulu
Kararı ile; Zülal Zorlu’nun ve Mümin Cengiz Ultav’ın sahibi ve maliki bulunduğu paylar nominal değer üzerinden
Ahmet Nazif Zorlu’ya devredilmiş ve ortak sayısı üçe düşmüştür.
Sonrasında, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınan 21.07.2014 tarihli, 2014/42 sayılı Yönetim
Kurulu Kararı ile; Ahmet Nazif ZORLU’nun ve Mehmet Emre ZORLU’nun, sahibi ve maliki bulunduğu paylar
nominal değer üzerinden Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmıştır. Bu son pay devri ile, Deksar
8
6.3. BirleĢmeye taraf Ģirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:
a) Devaralan ġirket
Grubu
Nama/ (Kimin sahip olduğu) Bir Payın
Hamiline
Nominal
Olduğu
Değeri (TL)
-
Hamiline
-
Hamiline
-
Hamiline
Zorlu Holding
A.Ş.(Halka Kapalı)
Zorlu Holding
A.Ş.(Halka Açık)
Diğer (Halka Açık)
Toplam
(TL)
Sermayeye
Oranı
(%)
0,01
216.053.592,94
64,41
0,01
44.047.711
13,13
0,01
TOPLAM
75.354.971,26
335.456.275
22,46
100,00
Toplam
(TL)
Sermayeye
Oranı
(%)
25,00
42.500.000,00
100,00
TOPLAM
42.500.000,00
100,00
b) Devrolunan ġirket
Grubu
-
Nama/ (Kimin sahip olduğu) Bir Payın
Hamiline
Nominal
Olduğu
Değeri (TL)
Nama
Vestel Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
7. BĠRLEġME ĠġLEMĠ HAKKINDA BĠLGĠ
7.1. BirleĢmeye esas finansal tabloların tarihi:
30/09/2014
7.2. Yönetim organı kararları
Devralan Şirket Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27.10.2014 tarih ve 2014/55 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı
Devrolunan Şirket Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş. 27.10.2014 tarih ve
2014/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
7.3. ĠĢlemin niteliği
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon
A.Ş.’nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesi
Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.’de bulunan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %99,91 oranındaki
payları, %100 oranına ulaşmıştır. Böylece, Devrolunan Şirketin ortak sayısı teke inmiş olup Türk Ticaret Kanunu’nun
338. maddesine göre Devrolunan Şirket, Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren tek pay sahipli olarak faaliyetlerine
devam etmektedir
9
7.4. ĠĢlemin koĢulları
Yoktur
7.5. Öngörülen aĢamalar
Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi’nin
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alınmasını takiben Yönetim Kurulları, Ticaret Sicil
Müdürlüğü’ne başvuru yapacak ve birleşmeyi tescil ve ilan ettireceklerdir.
7.6. Gerekçesi
Devrolunan Şirket Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.’nin tek pay sahibi olan
Devralan Şirket Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin birleşmesi ile; mevcut ortaklık
yapısının yönetsel açıdan daha verimli hale getirilmesi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması
amaçlanmaktadır.
7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları
Bilgilendirme dokümanları KAP’da ve www.vestelyatirimciilişkileri.com internet adresinde
yer almaktadır.
7.8. Sermaye artırım ve esas sözleĢme madde tadiline iliĢkin yönetim organı kararları
hakkında bilgi,
Birleşme nedeniyle sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.
7.9. ĠĢlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.’yi
tüm borç ve alacakları ile birlikte devralacaktır. Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon
A.Ş.’nin, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışında pay sahibi olmadığından birleşme
nedeniyle ayrılma akçesi verilmeyecektir.
8. BĠRLEġME ĠġLEMĠNE ĠLĠġKĠN DĠĞER HUSUSLAR
Birleşme işlemine 30.09.2014 tarihli finansal tablolar esas alınmıştır. Anılan ara bilanço
sonrası gelişme olarak; Devrolunan Şirket Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.’nin
27.10.2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketin sermayesinin,
5.000.000-TL’den, 42.500.000-TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımı
tescil ve ilan edilmiştir.
9. EKLER
9.1. BirleĢmeye taraf Ģirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karĢılaĢtırmalı olarak
hazırlanan iĢleme esas finansal tabloları:
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon
A.Ş.’nin, 30.09.2014 tarihli finansal tabloları ve dipnotları
10
Download

sermaye piyasası kurulu