KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Karabük University Journal of Institute of Social
Sciences
ISSN: 2147-7841
Cilt: 4
Sayı:2
2014
Vol.4
No.2
http://joiss.karabuk.edu.tr
İçindekiler / Contents
Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm
Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması
Identification and Interpretation of the Norm Values Regarding the Parent Form of
Pre-School Social Skills Rating Scale
Esra ÖMEROGLU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Mehtap ÇAKAN, Yasemin AYDOĞAN,
Ebru K. ÇAKMAK, Gülümser G. AKDUMAN, Arzu ÖZYÜREK, Yunus GÜNINDI,
Ömer KUTLU, Aysel ÇOBAN, Özlem YURT, Hakan KOĞAR, Seda KARAYOL ….. 102-115
Propaganda Activities and British Special Operations Executive’s Political Influence
Actions in Romania between 1941-1944
Stefan GEORGESCU, Marian ZIDARU, Cristian DRAGAN ………………………….. 116-129
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin
İncelenmesi
Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at
Elementary School
Sibel YOLERI, Hatice Merve TANIŞ ……………………………………………….…… 130-141
Civilization as the Survival of the Weak: Rethinking Evolutionary Theory in
Civilizational Context
Constantinos MARITSAS ………………………………………………………………… 142-151
Yönetsel Reformlar Perspektifinden Türkiye’de Yönetimin Gelişimi Üzerine Bir
İnceleme
An Analysis on the Development of Management in Turkey from the Perspective of
Managerial Reforms
Mehmet UÇAR, Abdullah KARAKAYA ……………………………………………….. 152-169
Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişki
The Relationship Between Organizational Commitment and Job Satisfaction
Bora YENIHAN ……………………………….…………………………………………… 170-178
ISSN: 2147-7841
Download

İçindekiler - Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences