Projenin Adı
: From School to Work (2007-2009)
Proje Sahibi Kurum: Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
Projenin Süresi
: 2 years
Projenin Bütçesi : 12000 Avro
Hibe Miktarı
: 12000 Avro
Proje Ortakları
: İngiltere Dallam School
Estonya Körvakula
Almanya Möchengladbach
Projenin Genel Hedefleri : Comenius Program'ının temel
amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği
yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel
diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir.
Projenin Özel Amacı : (Kırıkkale Atatürk Anadolu
Lisesi öğrenci ve öğretmen ve yöneticilerine yurt
dışı tecrübesi kazandırmak, onları yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek ve farklı kültürlerden gençlere
Avrupa vatandaşlığı bilincini vermektir. Avrupa’daki
eğitim sonrası işe geçişle ilgili uygulamaları yerinde
görmek, öğrencilerimize CV hazırlama, motivasyon
mektubu yazma, adres bulma, iş görüşmesi yapabilme
gibi konularda gelişimlerini sağlamak.
Projenin Temel Faaliyetleri : Proje sürecinde öğrenciler yurt dışına götürülmüş ve orada dil öğretimini
ve kültürler arası diyalogu teşvik etmek amacıyla
ortak okul öğrencilerinin evlerinde kalmışlar ve ülkemizde de yabancı öğrencileri bizim öğrencilerimiz kendi
evlerinde konuk etmişlerdir. Toplantı süreçlerini ve
www.kirikkaleab.gov.tr
www.kirikkaleab.gov.tr
proje çıktılarını öğrenciler işbirliği halinde belirlemişlerdir.
Aralık 2007 Almanya Koordinatör Toplantısı
Mart 2008 Türkiye Proje Toplantısı
Mayıs 2008 Estonya Proje Toplantısı
Temmuz 2008 İngiltere Proje Toplantısı
Eylül 2008 Almanya-Estonya Öğretmen değişimi
Eylül 2008 Estonya Yönetici Toplantısı
Kasım 2008 Öğrenci raporları
Kasım 2008 Öğretmen Değişimi Estonya-Almanya
Mayıs 2009 Türkiye Proje Toplantısı
Haziran 2009 Estonya Final Toplantısı
Projenin Somut Çıktıları : From school to work web
sitesi http://www.fromschooltowork.eu/html/activities.html
Çok dilli sözlük “TRAVELLER’S DICTIONARY”
2020
Basic Project Activities:
Project Name
: From School to Work (2007-2009)
Project Owner
: Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
Project Duration : 2 years
Project Budget
: 12000 Euro
Grant Amount
: 12000 Euro
Project Partners : England Dallam School
Estonia Körvakula
Germany Möchengladbach
General Project Objectives : The main aim of the
Comenius program is to promote the quality of education through supporting the cooperation among
the European countries in the ‘School Education’ field
and to foster foreign language learning through
cultural dialog.
Project Purpose : The purpose of this project is to
provide an environment for the students, teachers
and directors of the Atatürk Anatolian High School
in which they can have an international abroad experience. By doing this, it is aimed to promote their
motivation to learn a foreign language and promote
the European citizenship awareness. The other
purpose of this project is to examine the process of
locating young people into an occupation after
school and to improve our students capacity to
prepare a CV, writing a motivation letter, reading
map, having a job interview.
Basic Project Activities : In the process of the
Project the students were accompanied to abroad
and they accommodated in the houses of the partner
school’s students in order to promote the foreign
language learning and the intercultural dialog. The
foreign students were also hosted in the houses of
our students. The process of the meetings and the
21
21
project outputs were determined in cooperation
with the students.
Aralık 2007 Germany Coordinator Meeting
March 2008 Turkey Project Meeting
May 2008 Estonia Project Meeting
July 2008 England Project Meeting
September 2008 Germany-Estonia Teacher Exchange
September 2008 Estonia Directors Meeting
November 2008 Students Reports
November 2008 Estonia Germany Teacher Exchange
May 2009 Turkey Project Meeting
June 2009 Estonia Final Meeting
Concrete Project Outputs : From school to work
web site http://www.fromschooltowork.eu/html/activities.html
Multilingual dictionary “TRAVELLER’S DICTIONARY”
www.kirikkaleab.gov.tr
www.kirikkaleab.gov.tr
Download

indir