5 —
(Millet Meclisimin kabul ettiği metin.)
('Ouımhuriyet Setnatostumiim kabul ettiği metin)
Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer­
ler derhal doldurulur.
MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Bir Parlâmentolararası birlik için grup
tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cum­
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık
Divanlannca, Hükümetin görüşü alındıktan
sonra, aralarında anlaşarak ve - varsa - o Par­
lâmentolararası birliğin anatüzüğüne uygun
olarak yapılır.
MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Bir Parlâmentolararası birlik için grup
tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cutoımıriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık
Divanlannca, Hükümetin görüşü alındıktan
sonra, aralarında anlaşarak ve - varsa - o Par­
lâmentolararası birliğin anatüzüğüne uygun
olarak yapılır.
Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta­
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsilci
heyetlerinde, değişik siyasi eğilim sahibi üye­
lerin adaletli bir şekilde yer almasını sağhyacak hükümler, tüzüklerine konulur.
Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta­
rafından yapılır. Dostuk gruplarının yönetim
kurullannda ve dış ülkelere gidecek temsilci he­
yetlerinde değişik siyasi eğilim sahibi üyele­
rin adaletli şekilde yer almasını sağlıyacak bü­
kümlerle, T. B. M. M. üyelerinin birden faşla
dostluk grupu yönetim kurulunda görev almıyacağı ve dış ülkelere gidecek temsilci heyet­
lerin dostluk gruplan yönetim kuruluna hasredilemiyeceği hükümleri tüzüklerde yer alır.
Parlâmentolaraıası birlik gruplarının ve
dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetle­
rinde uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanla­
nnca,, Hükümetin görüşünü aldıktan sonra, ara­
larında anlaşmak suretiyle tesbit edilir.»
MADDE 5. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378
sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık­
ralar eklenmiştir.
Heyet başkanlığı şahsan davet edilmiş olan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı veya Millet Mec­
lisi Başkanı tarafından deruhde edilmişse, onun
mensubolduğu siyasi parti grupu, kendisine
düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gösterir;
eğer heyet başkanlığını deruhde eden yasamameclisinin başkanı hiçbir siyasi parti grupuna
mensup değilse, siyasi parti grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, heyet başkanının mensu­
bolduğu yasama meclisi bakımından bir aded
azaltılır.
M. Meclisi
(S.
Parlâmentolar birlik gruplarının ve dost­
luk gruplannın tüzüklerinde ve faaliyetle­
rinde uymalan gereken esaslar, Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi Müşterek Başkanlık
Divanınca Dışişleri Bakanlığının görüşü alın­
dıktan sonra çıkarılacak yönetmelikle tesbit
edilir.
MADDE 5. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378
sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fjıkralar eklenmiştir :
Heyet başkanlığı şahsan davet edilmiş ojan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı veya Millet Mec­
lisi Başkanı tarafından deruhde edilmişse, onun
mensubolduğu siyasi parti grupu, kendisine
düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gösterjir;
eğer heyet başkanlığını deruhde eden yasaina
meclisinin başkanı hiçbir siyasi parti krupuna
mensup değilse, siyasi parti grupu mensubu jolmıyanlara düşen sayı, heyet başkanının mensu­
bolduğu yasama meclisi bakımından, bir atjed
azaltılır.
i
;ı : 6i27 ye 1 nıci ek)
i
Download

(Millet Meclisimin kabul ettiği metin.) Aksine hüküm yoksa, bu