Yasama Yılı : 4
Dönem : 17
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı : 487
Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/1080)
T.C.
Başbakanlık
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
Sayı : 19-304-14065
2.7.
1986
'Konu : Hatay MİMvekili Tevfik Bilal
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA
Tehdit suçunu islediği iddia olunan Hatay Milletvekili Terfik Büal hakkında tanzim edilen dava dosyası
ile Adalet Bakanlığının 24.6.1986 gün ve CİGM. 1.128.18.1986-035663 sayılı yazısının sureli ekte gönderilmiş­
tir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü mad desiıte göre gereğini arz ederim.
Turgut özat
T.C.
"Adalet Bakanlığı
Ceza ts. Gen. Müdürlüğü
Sayı : CİGM. 1.128.18.1986-35663
24 . 6 . 1986
Konu : Hatay Milletvekili Tevfik Bilai
BAŞBAKANLIĞA
Tehd'ilt suçunu işlediği iddia olunan Tevfik Bilal hakkında yapılan soruşturma sırasında, adııgeçenin ha­
len Hatay Hinden Milletvekili bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
içlin, Haitay Cumhuriyet Savcılığının 23.5.1986 gün ve 1986/1170-2 sayılı yazısı ekinde alınan fezlekeli evrak,
birlikte takldim kılmmıştır.
Haitay Milletvekili Tevfik Bilal hakkında soruşturmaya devam olunalMlmesini teminen Türkiye Cumhu­
riyeti Anayasasının '83 ündü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususun­
da gereğinin takdir buyuruirnasına delaletleri arz oiu nur.
M. ıNecat Eidem
Adalet Bakanı
_ 2 —
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyon
Esas No. : 3/1080
Karar No. : 19
20 . 10 . 1986
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 10.7.1986 tatilinde komisyonumuza göniderilen, Hatay Milletvekili Tevifik Bülal'ıîi Yasama
Dotkunjiimazlığının kaJdırnliması halklkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazınliılk Klomilsyonu Raporu, içtüzüğün
1110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 15.10..'1986 tarihli toplantısında inüelenmiştir, Hazırlık Ko­
misyonu hakkında tehdit suçu jısnaıt ©dilen Hatay Milletvekili Tevtfıik B'ilaTın yasama, ddkuınıuümazlliığının kal­
dırılmasına; gerek bulunmadığına; ve hakkındaki kovuşfcurmamıinüyelik sıfatının sona ermesine kadar erttelenmlaslinje karar vermiştir.
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine
göre Hatay Mİletlvelküli Tetvflk Bilal hakkındajki kovuş turmanm millletivekiilliiği sıfatının, sona ermesine kaldar
ertelenmesine- oyibirliği ile karar vermiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yükisek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara
Başkanvekiili
Münir Fuat Yazıcı
Manisa
Sözcü
Ahmet Remzi Çerçi
Adana
Kâtip
Mehmet Sezai Pekuslu
Ankara
Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adana
Üye
Mustafa Çakaloğlu
Antalya
Üye
İhsan Tombuş
Çorum
Üye
Mustafa Çelebi
Hatay
Üye
Namık Kemal Sentürk
İstanbul
Üye
Mustafa Uğur Ener
Kütahya
Üye
Mustafa Sabri Güvenç
Niğde
Üye
Ahmet Turan Soğancıoğlu
Sivas
Üye
Şevki Tastan
Sivas
Üye
AH Dizdaroğlu
Antalya
Üye
Mehmet Onur
Kahramanmaraş
Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üye
Ledin Barlas
Adana.
(S. Sayısı : 487)
Download

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 487