SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER BİLGİ KILAVUZU
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMİN ESASLARI
BİRİNCİ KISIM
TANIMLAR VE BAŞVURU ESASLARI
1.
TANIMLAR :
a. Askerî eğitim: Sözleşmeli er adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim
merkezlerinde yaptırılacak olan kadro görevine yönelik eğitimidir.
b. Ön sözleşme: Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı dâhil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli er adayları
arasında; askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askerî eğitim dönemi başlangıcı ile
sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.
c. Sözleşme: Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı dâhil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli er adaylarından askerî
eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan, başlangıçta üç yıldan az olmamak şartıyla
en fazla dört yıl, müteakiben bir yıldan az üç yıldan fazla olmayan ve hizmet yükümlülüğü
getiren, yönetmelikte belirtilen örneğine göre hazırlanmış olan sözleşmedir.
ç. Sözleşmeli er adayı: Sözleşmeli er yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak
askerî eğitime alınanlardır.
d. Sözleşmeli erbaş ve er: Vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin
yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı kritik ve uygun görülen
erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir. Erbaş ve er kadro görev yerlerinde,
6191 sayılı Kanun esaslarına göre istihdam edilenlerdir.
e. Sözleşme yılı: Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ay ve günü başlangıç olarak kabul eden
ve bu tarihten itibaren geçen her bir yıllık süredir.
2.
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Sözleşmeli er adaylarında aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor
olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak
kazananlar terhislerinden sonra askeri eğitime başlatılırlar.),
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü
itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak,
ç. En az ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
d. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre
geçmemiş olmak,
e. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç ilan edilen tarih itibariyle terhis
olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanların ve tecilli olan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.),
f. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından
olumlu Nitelik Belgesi almış olmak,
g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman
erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
h. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sözleşmeli erler için belirtilen şartları taşımak,
ı. Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,
üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun
148’inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahkûm olmamak.
i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile
mahkûm olmamak,
j. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
k. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,
l. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,
m. Askerî hastanelerden “Sözleşmeli Er Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,
n. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler
saklıdır),
NOT 1 : Yabancı uyruklu kişilerle evli olanların başvurularının kabul veya reddedilmesi
Gnkur.Bşk.lığı tarafından yapılır.
NOT 2 : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
3.
BAŞVURU ESASLARI:
a. Başvurular; sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili
alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta
yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru
yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı
tanınmayacaktır.
c. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek
doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sıkıntılardan adaylar sorumludur.
ç. Halen silâhaltında olan adaylar, başvurularını www.tekok.edu.tr internet adresinden
yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir. Birlik
komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben
onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınan
nitelik belgesi adaylar tarafından kesinlikle açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken
getirilecektir.
d. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten
önce terhis olacak adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye
kanalı ile Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme
Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.
Download

sözleşmeli erbaş ve er bilgi kılavuzu birinci bölüm temin esasları