T.C. BAŞBAKANLIK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
DUYURU
5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 41. maddesi gereğince toplam 15 üyeden oluşan Vakıflar Meclisine; yeni vakıflardan üç asil üç yedek,
mülhak ve cemaat vakıflarından ise birer asil ve birer yedek üye olmak üzere, toplam beş asil ve beş yedek üyenin seçimi yapılacaktır.
Vakıflar Meclisine üye seçimi, vakıf temsilcilerinin oyları ile belirlenecektir.
Temsilci Seçimi ve Bildirimi;
1. Vakıf Temsilcisi;



Yeni vakıflarda, vakfı yönetmeye ve temsile yetkili organın,
Cemaat ve esnaf vakıflarında, yönetim kurullarının,
Mülhak vakıflarda ise vakıf yöneticisinin
kararı ile belirlenir.
2. Her vakıf bir temsilci belirleyebilir. Bir kişi birden fazla vakfın temsilcisi olabilir, temsil edilen her vakfın bir oy hakkı vardır.
3. Vakıflar, ilgili Bölge Müdürlüğünden veya Vakıflar Genel Müdürlüğü resmî web sitesi Mevzuat bölümünden veya
http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik83.xls internet adresinden temin edecekleri Vakıf Temsilcisi Bildirimi Formunu doldurarak en
geç 28 Kasım 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar sadece vakfın bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Vakıflar
Bölge Müdürlükleri de vakıf temsilcisine seçimde kullanmak üzere Temsilci Belgesi verecektir. Genel Müdürlüğe yapılacak başvurular
dikkate alınmayacaktır.
Meclis Üyeliğine Seçilme Şartları:
Aşağıdaki şartları taşıyanlar, Vakıflar Meclisi Üyesi seçilmek üzere başvurabilirler.





Devlet Memurları Kanununda belirlenen memur olma şartlarını taşımak,
Yükseköğrenim mezunu olmak,
Kesinleşmiş mahkeme kararıyla vakıf yöneticiliği görevinden alınmış olmamak,
Mülhak vakıflarda vakıf evladı olmak,
Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan personel; meclis üyeliğine aday
olamaz, Genel Müdürlükçe temsilen yönetilen mülhak vakıflar dışında hiçbir vakıf adına temsilen veya vekâleten oy kullanamaz.
Meclis Üyesi Adaylığı:
Adaylar; seçim kuruluna iletilmek üzere ilgili Bölge Müdürlüğünden veya Vakıflar Genel Müdürlüğü resmî web sitesinde Mevzuat bölümünden
veya http://www.vgm.gov.tr/belgeler/001_02_Mevzuat_YonetmelikEkler/7.5.12466-EK21.doc internet adresinden temin edecekleri Vakıflar
Meclisi Üye Adayı Başvuru Formunu doldurarak en geç 12 Aralık 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünde (Vakıf
Hizmetleri Daire Başkanlığı) olacak şekilde gönderilecek ya da bizzat elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra Genel Müdürlüğe ulaşacak
başvurular dikkate alınmaz. Bölge Müdürlüklerine yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Oy Verme








Temsilci listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamazlar.
Oylar, oy verenin kimliği ile temsilci belgesinin ibrazı ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
Temsilciler oy kullanmak üzere bir başkasına vekâlet veremez.
Seçim günü saat 09.00 – 16.00 arası oy verme süresidir. Ancak saat 16.00 ya geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere
bekleyen temsilciler, seçim kurulu tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar. Bu husustaki değişiklikler seçim ilanında
belirtilmek şartıyla seçim kurulunca tespit edilebilir.
Oy verme işleminde seçim kurulunca verilen mühürlü zarfın kullanılması zorunludur.
Vakıf temsilcilerinin oy pusulasını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulasını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy
verme yeri gösterilir. Oy pusulasının kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.
Yeni, mülhak ve cemaat vakfı adına oy kullanacak olan vakıf temsilcileri, uygun gördükleri Meclis Üyesi adayının “AD” ve “SOYADI”
nı oy pusulasına yazarak oyunu kullanmış olacaklardır.
Adaylar sandık başında hiçbir temsilciye müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamaz ve hiçbir temsilci oy kullandıktan sonra sandık
başında kalamaz.
Temsilci ve Meclis Üyesi Adaylarının İlanı:
Temsilci listesi ile Meclis Üyesi seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi 19.12.2014 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü resmî web sitesinde
(www.vgm.gov.tr) ve ulusal basında ilan edilecektir. Mevzuatta değişiklik olması halinde, bu değişiklikler kamuoyu ile paylaşılacak ve
uygulanacaktır.
Seçim Zamanı ve Yeri
Tarih: 28 Aralık 2014, Pazar
Saat : 09:00 – 16:00
Yer : Namık Kemal Ortaokulu
Kumrular Caddesi No:7 Kızılay/ANKARA
İLAN OLUNUR.
Download

III. Dönem Vakıflar Meclisi Üye Seçimi 28.12.2014 Pazar