ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
Güncel Makale Özeti
Sperm deoksiribonükleik asit fragmantasyonunun in vitro
fertilizasyon/ intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası
gebelik ve düşük üzerine etkisinin olup olmadığı:
Sistematik bir gözden geçirme ve metaanaliz
Jing Z, Qiong Z, Yonggang W, Yanping L.
Fertility and Sterility 2014; 102(4): 998-1005
Sperm DNA hasarının yüksek olduğu durumlarda, kon-
fragmantasyonu ile gebelik oranı arasında anlamlı bir ilişki
vansiyonel semen analizi normal semen parametrelerini
olmadığı bulunmuş. Bir çalışmada, ICSI döngüleri ya da IVF
gösterebildiğinden, fertilite ve sperm fonksiyonu değer-
döngülerinden sonra sperm DNA hasarının etkisi de analiz
lendirilmesinde rölatif olarak düşük prediktif değere sahip-
edilmiş. IVF döngülerinden sonra yüksek DNA hasarı oldu-
tir. Sperm DNA bütünlüğü, normal fertilizasyon ve embriyo
ğunda gebelikte anlamlı bir azalma gözlenmiş, oysa ICSI
gelişiminin önemli belirleyicilerinden olduğundan bir çok
döngülerinden sonra gebelik üzerinde böyle bir etki görül-
çalışma, spermdeki yüksek DNA hasarı ve yardımlı üreme
memiş. Düşüğün etkisi değerlendirilirken, ICSI döngülerin-
teknolojilerinin sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
den sonra yüksek DNA hasarıyla birlikte düşük anlamlı ola-
Fertilite için bir biyo-belirteç olarak yüksek sperm DNA ha-
rak artmış bulunmuş, ancak IVF döngülerinden sonra böyle
sarının, fertilizasyonda bozulma, implantasyon öncesinde
bir etki bulunmamış (ICSI yapılırken normal morfolojide
embriyo gelişmesinde bozulma, düşük ve çocukta doğum
olan spermler seçilmiş). Bu çalışmada ayrıca, sperm DNA
defektleri gibi çok sayıda üreme süreçleri ile ilişkili olduğu
bütünlüğünü test eden farklı tekniklerle ölçülen sperm DNA
gösterilmiş. Bu çalışmada, literatürün meta analizi yoluy-
hasarının sonuç üzerine etkisi de değerlendirilmiş. TUNEL
la sperm DNA hasarının IVF/ICSI sonrasındaki gebelik ve
ile ölçülen sperm DNA fragmantasyonun üç alt grubunda
düşük üzerine etkisinin olup olmadığı; MEDLINE, Goog-
gebeliğe anlamlı etkisi olduğu gösterilmiş. Sperm chroma-
le akademik ve Cochrane veritabanı kullanılarak literatür
tin structure assay (SCSA) ve Comet ile akridin turuncusu-
araştırması şeklinde yapılmış. Sperm DNA hasarının, IVF/
nun kombinasyonunda ise böyle bir etkinin olmadığı göz-
ICSI sonrası gebelik ve düşük üzerine etkilerini inceleyen
lenmiş. Sperm DNA fragmantasyonu ile düşük arasındaki
çalışmalar dahil edilmiş. Gebelikle ve düşükle ilgili 14 ça-
ilişki analiz edildiğinde ise alt grupların hepsinde sperm
lışma (2756 çift, 965 gebelik) analiz edilmiş. Yüksek DNA
DNA fragmantasyonunun düşük üzerinde anlamlı etkisi
hasarı olan hastalarda düşük DNA hasarı olanlara kıyasla
olduğu görülmüş. Bu çelişkinin, metodolojideki farklılıkla-
gebelik oranı düşük bulunmuş. Meta analizin sonunda,
ra (DNA testleri içinde ve arasında), testlerin duyarlılığına
yüksek sperm DNA hasarı olan hastalarda düşük oranları-
ya da her bir test ile ölçülen DNA hasarının spesifik tipleri-
nın anlamlı olarak arttığı saptanmış. Sperm DNA hasarının,
ne ve hasta gruplarına bağlı olabileceği ileri sürülmüş. Bu
IVF sonrası gebelik oranlarına etkisi değerlendirildiğinde
çalışmalarda sonuç olarak, sperm DNA hasarının IVF/ICSI
ise, yüksek DNA hasarı olanlarda düşük DNA hasarı olan-
sonrasında klinik sonuca (gebelik/düşük) olumsuz etkisi
lara kıyasla gebelikte anlamlı azalma saptanmış. ICSI’de
olduğu gösterilmiş. ICSI için sperm seçmeyi; hiyaluronik
ise, yüksek DNA hasarı olan hastalarda düşük DNA hasarı
asit ya da diğer zona pellusida reseptörleri gibi matüras-
olanlara kıyasla gebelikte anlamlı bir azalma bulunmamış.
yon belirteçleri ile ve/veya yeni invazif olmayan tekniklerle
Sperm DNA hasarının ICSI sonrasında anlamlı olarak art-
seçmenin, DNA’sı hasar görmüş olan spermin döllenmesi-
mış düşük oranına işaret ettiği saptanırken, IVF sonrasında
ni önlemeye yardımcı olabileceği ileri sürülmüştür.
ise yüksek sperm DNA hasarının düşük üzerinde anlamlı
bir etkisi bulunmamış. Sperm DNA fragmantasyonunun
gebelik üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde, TUNEL
Çeviri
Yrd. Doç. Dr. Ali Çift1, Prof. Dr. Sefa Resim2
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
yöntemi ile yüksek sperm DNA hasarı olanlarda anlamlı
1
olarak düşük gebelik oranlarına işaret edilmiş, Comet as-
2
say ve akridin turuncusu ile test edildiğinde ise sperm DNA
Tıp Fakültesi Üroloji AD
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
269
Download

Sperm deoksiribonükleik asit fragmantasyonunun in