T.C。
ANKARA UNIVERSITESI REKTORLUGU― TURK EGITIM‐ SEN
KURUM IDARI KURULU TOPLANTI TUTANAGI
2014 NISAN
TOPLANTI TARIHI:28。 04。 2014
TOPLANTI YERI :Anktta Universitesi Rektё
rlittu Yё
netim Kurulu Topltttl Salonu
TOPLANTI SAATI :09.30
Anktta Universitesinde 9ah§ an kttu gё revlilerinin sorun12rlnl gё rt§ Inek uzere
kurum ve yetkili sendika TURK EGITIM― SEN yetkilileri ile 4688 saylll Kanu
Gё revlileri Sendikal〔 rl ve Toplu Sё zle§ Ine Kanununun 22.maddesi gerettinCe 01u,turulan
Kurum idari Kurilunda yuk鉗 lda belirtilen tttih ve saatte Anktta Universitesi
Rektё rluttunde bir ttaya gelinerek toplantl ger9cklestirilmistir.
Kurum ldari Kuruluna
Ankara tn市 ersitesi adlna;Kurul Ba,kml Rektё r Yttdlmclsl ProfDro Kaslm
KARAKttTOK, Hukuk Mu§ a宙 ri Yttdlmclsl Yrd.Do9.Dr.Gayc BAYCIK,Personel
Daire Ba,k袖 l Sevin9 SEZER,Kittゎ httle ve Doktmantasyon Daire Ba,k狙 l Sema
S〔 山in,Sube Miduri Gurbiz KAFALI
Yetkili Sendika adlna;TURK EGITlM― sEN Genel Baskm Yttdlmclsl ProfDr.
Ertan iBiKLl, sube EEitiln SOSyal i,ler sekreteri Necip OziPEK, Sendika l,yeri
Temsilcisi Rttazan iRGE,Sendika isyeri Temsilcisi Bayr狙 OzDEMiR,Sendika l,yeri
Temsilcisi Has狙
OzKAN'ln k江 11lmlyla
ulmustur.
a,aЁ ldよi gindem maddeleri gё 」 §
Tlp Faktltesi Hastmelerinde Ultrasonografl,MR gibi hizmetlerin sunullnaslnda
1la,1lan gecilcnelerin Onlenlnesi konusunda 9ah,malι rln strdurillnesi,
k霞 §
2。
Hastanelerdeki 4/1B sё zle,Ineli personel pozisyonunda guvenlik birilninde gё
rev
yapmakta iken, 4/A statisunde ``Inemur'' kadrosuna ge9irilen personelden
ёzelliklc hastanenin acil birilninde gё rev yapanlarln hastanenin diЁ er birilnlerine
ge9irilmesi konusunda 9ah§ malι rln yapllmasl,
3。
TOMER 9a11,(ml鉗
lnln yemek sorunl鉗 lnln 9ё zimlu kOnusundょ i9all,mal額 ln
strdurill■ esi,
4.
Keyfl uygulを Ina yaptl言 l iddia edilen biriln yё neticileri ile ilgili olを rak yazlll
5。
Ycmekhane sorunlを rlnln daha iyi yemek 91karllmasl konusunda yazlll talepler
izerine detterlendirlne yapllabileceЁ
/
6。
L
ヘリYI麟川F
ba,vuru yOplldlこ l takdirde gerekli detterlendirlnelerin yapllabileceこ i,
i,
retim
retim tst Kurulu,1鉗 l ile Yuksekё こ
12 Nisan 2014 tttihinde 91ktt Yttsekё Ё
Kurumlarl Personeli Gё revde Yukselme ve unvan Deこ isikli二 i Yё netmeli二 i
7.
Akademik personelin sorunl鉗 l ile yよ md〔m ilgilenildiЁ ine ve mevzu試 ,kttu
kaynaこ l imk`hl鉗 1 9er9evesinde 9ё zum yoll鉗 lnm bulul■ masl i9in 9all,malttm
yapllmasl,
8。
9。
Gё lbasl K〔 Inpus sOrunllusu ile Gё lba,l K〔 Inpusunin ula,1ln sorunlar:nln
gё rustlerek 9ё zumlel■ mesi i9in 9ah,malarln yapllmasl,
Denizbank kttЁ larlnln kullanllnl ile ilgili ya§ anan sorunlarln 9ё zumt i9in
9a11,mal額 ln surdiЁ t,
lo。
Oniversite personeline Hizmet 19i Ettitim Seminerlerinin``Ankara Universitesi
Hizmet 19i Ettitim Planl(2014-2016)'' 9er9evesinde dtzenlel■ mekte olduttu
yOninde uzla§ ma saЁ
l〔
Illnl,tlre
ANKARA UNIVERSITESI― TURK EGITIM― SEN KURUM IDARI KURULU
Sayfa 2/2
Download

Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.