BILGI EKONOMISI / DÖNEM SONU
1. İşe yaramak için harekete geçmiş olan bilişsel bağlam ve sistematik kazandırılmış enformasyona ne
ad verilir?
6. Bilgi sektörünün istihdamdaki payını belirlemeye
yönelik ilk çalışma aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Şema
B)Veri
C)Bilgi
D)Kültürel sermaye
E)Küme
A)Porat
B)Huber
C)Bell
D)Roger
E)Machlup
7. Bilginin kısa dönemde verimlilik artışını sağlaması
toplam üretim fonksiyonu üzerinde nasıl bir etki
yaratır?
2. Bilgi toplumunu yaratan dijital devrimi zaman içinde aşağıdakilerden hangisi izlemiştir?
A)Nanoteknoloji
B)Fiberoptik
C)Bilişsel devrim
D)Biyoteknolojik devrim
E)Multimedya devrimi
A)Üretim fonksiyonu önce artar, sonra azalır.
B)Üretim fonksiyonu yukarı doğru kayar.
C)Üretim fonksiyonu yatay eksene dik olur.
D)Üretim fonksiyonu etkilenmez.
E)Üretim fonksiyonu aşağı doğru kayar.
8. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye olan katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretim sürecinin
içerdiği aşamalardan biri değildir?
A)Bilginin yayılması
B)Örtük bilginin paylaşılması
C)Bir prototip oluşturulması
D)Yeni bilgi konseptinin gerekçelendirilmesi
E)Açık bilginin irdelenmesi
A)İş gücü verimliliğinin artırılması
B)Bilgisayar üretiminin artırılması
C)Mal ve hizmet talebindeki değişmelere anında cevap verilmesi
D)İşsizliğin azaltılması
E)Mal stoklarının azaltılması
4. Bilgi bazlı bir ekonominin ön koşulunu ve alt yapı
donanımını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
9. Rekabetin ekonomik fonksiyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Küresel sermaye sistemi
B)Bilgi taşıyan ve aktaran ağ donanımları
C)Sistem hataları
D)İşlenmemiş ham veriler
E)İşlenmiş veriler
A)Konjonktürel gelişmelere uyum fonksiyonu
B)Gelir dağılımı fonksiyonu
C)Toplumsallık fonksiyonu
D)Kaynak dağılımı fonksiyonu
E)Ekonomik gücün sınırlandırılması fonksiyonu
5. Bilgi hizmetleri için yapılan harcamaların GSMH
içindeki payı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
10. Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge örgütlenişinin sonucu meydana gelen yapılanmalardan biri değildir?
A)İletişim araçları için yapılan harcamalar
B)Profesyonel bilgi hizmetleri için yapılan harcamalar
C)Bilgi ve veri işleme hizmetleri için yapılan harcamalar
D)Finansal hizmetler için yapılan harcamalar
E)Kamu sektörü bilgi hizmetleri için yapılan harcamalar
A)Tekno-kentler
B)Kamu-özel sektör iş birliği kuruluşları
C)Üniversite- işletme iş birliği
D)Tekno-kurumlar
E)Tekno-parklar
1
BILGI EKONOMISI / DÖNEM SONU
11. Kentsel rekabet ve yenilik kapasitesi yaratabilmek
için gerekli unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
16. Bilgi taşıma işini üstlenmiş geniş bantlı, yüksek
hızlı iletişim şebekelerine ne ad verilir?
A)Bilgi otoyolu
B)Veri işlem
C)Bilgi bankası
D)Bilgi akışı
E)Veri ağı
A)Statik çevresel faktörlerin oluşturulması
B)Yüksek kaliteli iş çevresinin yaratılması
C)Yüksek ve artan yaşam kalitesinin amaçlanması
D)Kentsel refah artışının sağlanması
E)Yenilik ve üretkenliğin yaygınlaştırılması
17. Bilgi ekonomisinde devlete düşen görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
12. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda öne çıkan eğitim türlerinden biri değildir?
A)Özel sektörün bilgi yoğunluğunu artırıcı yatırımlarını desteklemek
B)Fikri mülkiyet haklarını korumak
C)Dışarıdan beyin göçünü engellemek
D)Girişimciliği desteklemek
E)Bilgi ve iletişim teknoloji altyapısını güçlendirmek
A)Yaşayarak öğrenme
B)Yaşam boyu öğrenme
C)Okulda öğrenme
D)Kendi kendini eğitme zorunluluğu
E)Öğrenmeyi öğrenme
13. İlköğretimin erdemli mal olarak sınıflandırılmasına
neden olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
18. 2009 yılı itibariyle Türkiye’de bilgi sektörünün istihdamdaki payı kaçtır?
A)Süreli olması
B)Örgün olması
C)Formel olması
D)Yaygın olması
E)Zorunlu olması
A)%21, 4
B)%28, 7
C)%30, 1
D)%12, 8
E)%14, 6
14. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi eğitimin uzun dönemde en güçlü gelir dağılımı düzeltme aracı olduğunu ifade eder?
19. Bilgi endeksi ve bilgi ekonomisi endeksi alt bileşenleri açısında bakıldığında Türkiye’nin en düşük
değere sahip olduğu endeks aşağıdakilerden hangisidir?
A)Robinson
B)Weisbrod
C)Strumilin
D)Bloug
E)Le Grand
A)BİT endeksi
B)Eğitim endeksi
C)Kurumsal rejim endeksi
D)Ekonomik rejim endeksi
E)Yenilik endeksi
15. E-devlet kavramını ilk kez kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
20. Türkiye’de Ar-Ge harcamaları içinde en fazla paya
sahip olan kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanada
B)Fransa
C)Japonya
D)ABD
E)Almanya
A)Yerel yönetimler
B)Kâr-dışı kurumlar
C)Kamu sektörü
D)Özel sektör
E)Üniversiteler
2
BILGI EKONOMISI / DÖNEM SONU
CEVAP ANAHTARI
3
1
C
11
A
2
D
12
C
3
E
13
E
4
B
14
B
5
A
15
D
6
E
16
A
7
B
17
C
8
D
18
B
9
C
19
E
10
D
20
D
Download

BILGI EKONOMISI / DÖNEM SONU