1918/394
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Telefon ve Fax No
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 21
Tarih
: 11.12.2014
Konu
: Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi hk.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum :
Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak
derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya
Derecelendirme A.Ş.) arasında 17.07.2014 tarihinde akdedilen 2 yıl sureli sözleşmeye istinaden,
JCR Eurasia Rating tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışması sonucunda,
Bankamız 10 üzerinden 9,14 notu ile derecelendirilmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık,
Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
Alt Kategoriler
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Genel Uyum Notu
Ağırlık
%25
%25
%15
%35
Alınan Not
9,07
9,25
9,05
9,15
9,14
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapor
www.garanti.com.tr ve www.garantiinvestorrelations.com adreslerinde yayınlanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is
stated below.
Announcement regarding Corporate Governance Rating
Our Bank has signed an agreement with JCR Eurasia Rating, which is an authorized rating
agency operating under the license of the Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) in
accordance with the Corporate Governance Principles issued by the CMB, on 17.07.2014 for a
period of two years. As a result of JCR Eurasia Rating assessment, the Bank's Corporate
Governance Rating is given a score of 9.14 over 10.
The Bank's overall Corporate Governance Rating is determined, in compliance with the relevant
regulations of the CMB, under the weighted sub-sections (Shareholders, Public Disclosure and
Transparency, Stakeholders, Board of Directors). The overall Corporate Governance Rating and
sub-section ratings are as below:
Sections
Shareholders
Public Disclosure and Transparency
Stakeholders
Board of Directors
Total
Weight
25%
25%
15%
35%
Score
9.07
9.25
9.05
9.15
9.14
Corporate Governance Rating Report prepared by JCR Eurasia Rating is accessable on the
Bank's web site www.garanti.com.tr and www.garantiinvestorrelations.com
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish
version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
11.12.2014 Saat:
Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
11.12.2014 Saat:
Download

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi hk.