Iyi Bayramlar dileklerimizi
sevgili Aydin in kaleminden iletiyoruz...
"iyi-guzel" dilekler ve yasananlar,
yasanmakta olanlar...
Her kosulda
gelecek guzel
sevgi ve baris dolu bir dunya gelecekse
hep ilk yar'larimiz getirecek,
onlar icin daha fazlasini yapmamiz gerek...
Gecen aksam S.Urfa Suruc YIBO'dan tanidigimiz
sevgili Mahmut Hocamiz aradi...
Suruc u yasanan dramlari anlatmaya calisti...
Cocuklari, yalinayak kacislarini anlatti...
"Eger gonderebilirseniz cocuklar icin giysiler
gonderin dogrudan bana..." dedi...
Asagida Mahmut hocamizin adresini paylasiyor
tekrar bayramlarinizi kutluyor,
selam sevgi ve saygilarimizi yolluyoruz...
ILKYAR
Mahmut Yavuz
Abdurrahman Simsek Anadolu Saglik Meslek Lisesi
Hurriyet Mah Eski Mezarlik sokak no:40
SURUC / SanliUrfa
0505 478 8931
Guzel cocuklarimizin gelecegine guzellikler katmak icin
belki bir kitap, belki de buyugunuzun anisina bir kitaplik icin,
belki de daha fazlasi icin:
(lutfen bagisinizin aciklama kismina isminizi yazin, hesap sahibi ILKYAR)
Is Bankasi ODTU Subesi (4229) 706968 TL - TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf
-Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz;
hele ki uzaklardaki, YIBO’lardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz…
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamiz> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com
!
"#$!%&'"'$(')%*%!+%!,&*%-(')%*%!'.'!/0.*0$)0*!
!"#$ %$ &"'("$ )*+,$ )-,**"./#/0+"$ 1234$ +2.5$ 1/*/$ 6"7*"1"*/8$ 9"*,#$ :1*;*$ "1/$ 5"+2<2$
)-,**"./3$ "=/*+/>/$ "1$ +2>4*?$ "13/$ 0"#"3+"$ [email protected]*2.4#40+2$ A2$ 52.($ +)>"$ -)7,**"./3/3$
1"7"3+/>/$ (;#$ -/.5"*$ 6@*B2*2.4#40+2$ 47*2.43$ +2$ 23$ 1)>,3$ )*+,>,?$ 0).$ +)>"$ -)7,**"./3"$
-".7/$ -/7$ 4=43$ 5)3$ &"0/.*/-*"./3$ 1"C/*+/>/$ 64.$ [email protected]#8$ D,$ +"$ 45(2.$ 45(2#20$ @>.23<4*2.43$
)-,**"./3"$ -"A,7#"*"./3/$ @(2*41).?$ [email protected]*2.43+2$ 1"C/*"<"-$ 47*2.$ 4=43$ "4*2*2.432$ 1".+/#</$
)*#"-$+,.,#,3+"$-"*/1).*".8$D,$5232$64.$+2$6"1."#$("(4*4$)-,**"./3$"=/*/7$(".4&432$414<2$
1"-*"7/3<"$6,$2(-4$+"&"$+"$&4552+4*#47$)*+,8$
$
E3<"-$ 640$ 1234$ [email protected]#+2$ +2$ @>.23<4*2.4#402$ +25(2-$ )*#"-$ "#"</1*"$ E>,5()5$ 5)3,3+"$
-4("C*".?$ 2>4(4#$ #"*02#2*2.4?$ &2+412*2.?$ )1,3<"-*".$ A2$ =274(*4$ #"*02#2*2.*2$ 1;-*;$
-"#1)3,#,0,$ 6,$ 5232-4$ :1*;*$ C.)F254$ 4=43$ @3<2+23$ 62*4.*2323$ )-,**"."$ [email protected]+2.+4-$ -4$
@>.23<4*2.$32$0"#"3$B2*4.52$B2*543?$-23+4*2.432$4*2(#2-$45(2+4-*2.4#40$)-,**"./3+"$&"0/.$
)*5,3G$$
!"644$ -4$ 640$ +2$ @>.23<4*2.2$ (25*4#$ 2+4*#2-$ ;02.2$ )-,**"."$ 1)**"+/>/#/0$ #"*02#2*2.43$
2-54-540$12.432$,*"7(/>/3+"3$2#43$)*#"-$A2$(25*4#$2+4*23$#"*02#2*2.4$62*B2*21264*#2-$
4=43$)-,**".$"=/*#"+"3$&2.$0"#"3-4$B464$D4*4#$H()6;5;#;0$4*2$1)**"."$+;7(;-8$H-,**"."$
A2$ 52AB4*4$ -".+27*2.4#402$ ,*"7#"1/$ 45(2#2#4043$ +"&"$ @32#*4$ 64.$ 32+234$ +2$ )-,**"./3"$
B2*264*23*2.*2$6,*,7,C$)3*"."$-23+4*2.434$32$-"+".$=)-$52A+4>4#404$A2$+25(2-*2+4>4#404?$
6,$ 5232$ +"&"$ =)-$ ="*/7/C$ +"&"$ 6"7"./*/$ )*#"*"./3/$ +4*2+4>4#404$ A2$ -23+4*2.4343$ +2$
;34A2.54(2*4$ "6*"$ A2$ "64*2.4$ B464$ 23$ 414$ ;34A2.54(2*2.2$ B4+2<2-$ 72-4*+2$ &"0/.*"3#"*"./3/$
62-*2+4>[email protected]*2#2-$4=43+4G$
$$$$$$$$
$
I*"7"64*+4>4#40$ (;#$ -".+27*2.4#40*2$ &2+412*2.4#404$ C"1*"7(/-$ A2$ -".7/*/>/3+"$ +"$
B2*2<2>2$4*47-43$)*"."-$-23+4*2.43+23$(2-$62-*23(4#40$)*"3$J+"&"$=)-$="*/7#"*"./3/?$+"&"$
6"7"./*/$)*#"*"./3/$A2$640*2.4$B2=4C$45(2+4-*2.4$"*"3+"$#25*2-$5"&464$)*#"*".[email protected];3+2-4$
JLMNK*2.434$ "*+/-8$ D,$ LMN*2.4$ "*+/-*"./#/0/3$ &2C54$ 64.2.$ #2*2-(48$ O/./*$ C/./*$ 6"-/7*/?$
(2.(2#40$52AB4$+)*,$64.2.$#2*2-888$$
$$$$$$$$$$$$
$
P"C(/-*"./#/0/3?$1"C#"#/0$B2.2-23*2.43$32$-"+".$"0/$)*+,>,3,?$+"&"$32$=)-$6).<,#,0$
)*+,>,3,$"3*"+/-$64.$-20$+"&"8$D,3,3$4=43$+2.2?$(2C2$+;0$B4((4-?$+">*"./?$B2=4(*2.4$"7(/-?$
[email protected]*2.4?$ -"5"6"*"./?$ 72&4.*2.4$ B2=(4-888$ Q4#4$ 0"#"3$ Q"'$ R">/S3/3$ ".+/3+"-4$ A"+4*2.+2?$
-4#4$0"#"3$+">*"./3$(2C2*2.43+2?$-4#4$0"#"3$+"$("(*/$52.43$5,*"./3$-23"./3+"-4$)-,**"."$
,*"7(/-$A2$B;02*$=)<,-*".*"$6,*,7(,-8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
$
$
$
$
$
$
D4.$:1*;*$+"&"[email protected]*2$B2=#47$)*+,?$("#$TU$1/*+/.$&2.$:1*;*+2$)*+,>,$B464$A2$+"&"[email protected]<2-4$
UVVS;$"7-/3$6,*,7#"#/0+"$1"7"3+/>/$B46488$I#"./0$+"&"$34<2*2.434$B2.=2-*27(4.#212$
B;<;#;0$12(2.8$W4((4-=2$6;1;123$A2$B2347*2123$XYQPEZ$"4*254$)*"."-$&2C4#4043$
6"1."#/$-,(*,$)*5,388$
L2AB4$A2$5"1B/*"./#/0*"8$$
XYQPEZ[VU\TV\]VT^$
J).+"$,0"-*".+"$)-,**".$A2$6404$62-*2123$4*-$1"._*"./#/0$A".K$888$
4*-1".*"./#/0/3$B2*2<2>432$B;02**4-*2.$-"(#"-$4=43$62*-4$64.$-4("C$4=43?$$62*-4$64.$="3("$+)*,$&2+412?$
62*-4$"3/5/3/$1"7"(#"-$45(2+4>4340$6;1;>;3;0$4=43$64.$-4("C*/-?$62*-4$+2$+"&"$'"0*"5/$4=43$X7$6"3-"5/$
HR!`$7,6254$$a^]]bc$dVebef$!Y$$$!Z]e$VVVe$^VVV$VVT^$]]bV$dVeb$efg$:,.)$h25"6/i$
!Zb]VVVe^VVVVV]^]]b%UVd^]e$$$$R)*".$h25"6/i$!ZbTVVVe^VVVVV]^]]b%Ude]Td$$ah25"C$5"&464$XYQPEZc$
Y;('23$6">/7/3/0/3$"=/-*"#"$-/5#/3"$45#43404$#,(*"-"$*;('23$62*4.(43G$$jjj84*-1".8).B8(.$$
4*-1".81)32(4#kB#"4*8<)#$$$$40*234#*2.4$+)5(*"./3/0*"$C"1*"7/C$)3*"./$;12$1"C"."-$a2C)5("$"+.25*2.434$
1)**,1"."-c$4*-1"._/3$("3/3/.*/>/3/$$".((/."64*4.54340?$"3<"-$6"7-"$"#"=*".*"$4*-1".$40*234#*2.43+2-4$A2$
54(2543+2-4$.254#*2.$4043540$-,**"3/*"#"#"5/$B2.2-(4>434$&"(/.*"(/3$*;('23888$
$$$$$$$$$$
Download

Iyi Bayramlar dileklerimizi sevgili Aydin in kaleminden