İSGDER ( İŞ Güvenliği Uzmanları Derneği Komisyonu Değerlendirmesi)
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
Sıra
Taslak Madde
Taslak Madde İçeriği
İSGDER Önerisi
İKİNCİ BÖLÜM
İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev,
Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalışma Usûl ve Esasları
İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve
görevlendirilmeleri
1
2
Madde 4 . İş güvenliği uzmanlarının
görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre
hesaplanan çalışma süreleri bölünerek
İş Güvenliği
birden fazla iş güvenliği uzmanına verilir.
Uzmanlarının
Herbir görevlendirme ve sorumluluk alanları
Nitelikleri, Görev, Yetki tanımlaması yapılır. Vardiyalı çalışma yapılan
(4) İş güvenliği uzmanlarının
ve Yükümlülükleri ile
işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara
görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre
Çalışma Usûl ve
uygun şekilde görevlendirme yapılır.
hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden
Esasları
İşyerinde tam süreli çalışan İş Güvenliği
fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak
Uzmanı farklı işleri yürütemez yada
vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren
görevlendiremez ( Çevre Sorumlusu ,
tarafından vardiyalara uygun şekilde
Geliştirme sorumlusu v.b )
görevlendirme yapılır.
İş güvenliği uzmanlığı belgesiMADDE 6 – (1)
İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları
aşağıda belirtilmiştir:
İş güvenliği uzmanlığı
belgesi
Tüm maddeler ilave olarak Düzenleme (A)
sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı
olanlara, şeklinde değiştirilmelidir.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
Neden
Söz konusu maddede çalışma süreleri
kısıtı koyulmamıştır.
İş Güvenliği Uzmanı hem işi yürüten
hemde yaptıran ve denetleyen olarak
ifade edilebilir yada kullanılır.
Bakanlık uygulama aşamasında hiç
bulunmamış yanlızca yasal denetimleri
yürüten birimlerdeki çalışanlara imtiyaz
tanımaktadır. Bakanlıkta, Evrak
kontrolörü olarak çalışan sahaya hiç
çıkmayan kişiler kişi dahi belge alabilir
www.isgder.com [email protected] [email protected]
3
4
İş güvenliği uzmanlığı belgesiMADDE 6 – (1)
İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları
aşağıda belirtilmiştir:
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
MADDE 7 – (1) İş güvenliği uzmanlarının
görevleri aşağıda belirtilmiştir:
İş güvenliği uzmanlığı
belgesi
İSGDER Önerisi , Hazırlanacak yeni matrizle
yıllar bazında Az Tehlikeli - Tehlikeli ve Çok
Tehlikeli Sınıfa Bakma yetkisi olmalı. Örnek:
İlk üç yıl sınava girmiş kişi az tehlikeliye
bakmalı - Tehlikeli Sektöre Bakma Yetkisi
Beş yıl görevini yaptığı sistem tarafından
onaylandığı zaman tehlikeliye geçmeli-Beş
yıl sonrada A Sınıfına .**Örnek Devamı :
Mezun olduğu bölüm de dikkate alınarak
,SGK Tehlike koduna göre hangi sektörde
uzmanlaşmış ise benzer ve çapraz alanlar
belirlenmeli ...Uzmanlığını o alanda
sürdürmeli. ** Sektöründe olmayan bir
alana geçtiğinde Çok Tehlikeli uzman yetkisi
olsada Tehlikeliye bakabilmeli.Mecutta A
olanlar bu sisteme dahil edilmemeli
!Sektörel geçiş için ....
Söz konusu belge sınıflandırılması
sektörel karışıklığa neden olmaktadır.
İş Güvenliği Uzmanının
Görevleri
İSGDER Önerisi ,*** İşyerinde imza altına
alınmış yada alınmamış ( İşverenin imtina
etmesi nedeni ile ) risk değerlendirmeler
bildirim yapılmış kabul edilir.****Saha
tespitleri ve raporları***Ölçümler***Yasal
uygulama eksikleri***Çalışma süreleri
aşımı***Mail ile bildirilen tüm tespitler
***Eğitim planlarının uygulanmaması yada
tamamlanmaması.Tekrarı gerekmeksizin
işveren yükümlülüğündedir. İş Güvenliği
Uzmanı sorumlu tutulamaz.
2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması
gereken tedbirleri işverene yazılı olarak
bildirmek. İbaresi yetersizdir.Bildiri ve
bildiri sıklığı mahkemelerde uzmanları
zor durumda bırakmaktadır.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
5
6
İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
MADDE 8 – (1) İş güvenliği uzmanının
yetkileri aşağıda belirtilmiştir:a) İşyerinde
belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve
önlenemez olması ve bu hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde işin
durdurulması için işverene başvurmak.
İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
MADDE 9 –.(2) İş güvenliği uzmanları, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı,
hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
İş Güvenliği Uzmanının
Yetkileri
İşi durdurmak ve gereğinin yapılması için
işverene bildirimde bulunmak olarak
değişmeli.
İş güvenliği uzmanlarının yetkileriMADDE
8 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri
aşağıda belirtilmiştir:a) İşyerinde
belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve
önlenemez olması ve bu hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde işin
İbaresi işverene başvurmak kısmı
hatalıdır.
İş güvenliği
uzmanlarının
yükümlülükleri
İSGDER Önerisi;(2) İş güvenliği uzmanları, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı,
hizmet sundukları işverene karşı
sorumludur. Maddesi KALDIRILMALIDIR
!Örnek : İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdür'ü yönetmelik ve kanunların ilk
hazırlayıcısı , Teftiş kurulu deneticisidir.
Teftiş kurulundaki İş Müfettişi Çalışma
Bakanı adına denetim yapmaktadır. A
Maden ocağını üç gün önce denetlemesine
karşın 3 gün sonra grizu patlaması oldu.
Devletin zararını hukuksal olarak İş
Müfettişinden mi talep edeceğiz.
(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki
ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları
işverene karşı sorumludur. İbaresi kişisel
sorumluluk içermektedir. Türk Ticaret
Kanununa göre iş yapan işveren gibi
nitelenmiştir. 4857 Sayılı kanuna göre
çalışan değerlendirilmesi dışına
çılmamalıdır. Zira işin yürütümünde yer
alan idareciler, sevk ve idare etme görevi
üstlenmiş olanlar kararları, uyarıları ve
ikazları uygulamaktadır.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
7
İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu
Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken,
işin normal akışını mümkün olduğu kadar
aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının
sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve
işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari
durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla
yükümlüdürler.
8
İş güvenliği uzmanlarının çalışma
süreleriMADDE 10 – (1) İş güvenliği
uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen
görevlerini yerine getirmek için aşağıda
belirtilen sürelerde görev yaparlar:a) 10’dan
az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60
dakika.b) Diğer işyerlerinden;1) Az tehlikeli
sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en
az 6 dakika.2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
çalışan başına ayda en az 8 dakika.3) Çok
tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına
ayda en az 12 dakika.
İş güvenliği
uzmanlarının
yükümlülükleri
İş güvenliği
uzmanlarının çalışma
süreleri
İş güvenliği uzmanlarının
yükümlülükleriMADDE 9 (3) İş güvenliği
uzmanları, işverene yazılı olarak bildirilen
İSGDER Önerisi;Bakanlık risk analizlerini ve
iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması
yasal kontrolleri .İşyerinde yapılan bütün
gereken tedbirlerden yangın, patlama ve
bildirimleriAcil durum bildirimlerini.Talep
benzeri hayati tehlike arz edenleri,
edilen ölçüm ve analizler.Kendisi üzerinden
belirlenecek makul bir süre içinde işveren
görebileceği bir sistem kurmalı.Zira bu
tarafından yerine getirilmemesi hâlinde,
denetime gelen İş Müfettişini ve Görevini
işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş
yapan İş Güvenliği Uzmanının işini
kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak
kolaylaştırır. Bu sisteme bilgileri eksik giren
bildirmekle yükümlüdürler.Uygulama
İş Güvenliği Uzmanı Sorumlu Olur.
olarak gerçekçi değildir. İşverenden
parasını alan bir İş Güvenliği Uzmanı nasıl
işvereni şikayet eder ?
İSGDER Önerisi :a) 10’dan az çalışanı olan ve
az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
çalışan başına yılda en az 120 dakika.b)
Diğer işyerlerinden;1) Az tehlikeli sınıfta yer
alanlarda, çalışan başına ayda en az 10
dakika.2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
çalışan başına ayda en az 15 dakika.3) Çok
tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına
ayda en az 20 dakika.Değişmelidir.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
Çalışma süreleri yetersizliği nedeni ile
yeterince hizmet verilememektedir.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
9
(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede
belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar.
Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş
sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri
arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni
çalışma süresinden sayılmaz.
(6) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri için geçen süreler, iş güvenliği
uzmanlarının çalışan başına ayırmaları
gereken zorunlu sürelerin hesabında dikkate
alınmaz.
(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede
belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar.
Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş
sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri
arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni
10
çalışma süresinden sayılmaz.(6) Çalışanların iş
sağlığı ve güvenliği eğitimleri için geçen
süreler, iş güvenliği uzmanlarının çalışan
başına ayırmaları gereken zorunlu sürelerin
hesabında dikkate alınmaz.
İş güvenliği
uzmanlarının çalışma
süreleri
İSGDER Önerisi :
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına
yılda en az 120 dakika.
b) Diğer işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 12 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 16 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 20 dakika.
Süreler arttırılarak eğitim süresi dahil
edilmiş olur.
İş güvenliği
uzmanlarının çalışma
süreleri
İkamet ettiği il dışında hizmet veren İş
İSGDER Önerisi :Sistemde süreler uzaklığa ve
Güvenliği Uzmanı gidiş geliş süresi
görevlendirmeye göre eklenebilmelidir.
hesaplanmalıdır. Şirketler arası uzaklık ve
Çevre tetkik elemanları sistemi ile link
Metropollerdeki süre kaybı dikkate
kurularak saatler kullanımı izlenmelidir
alınmamıştır.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
(6) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri için geçen süreler, iş güvenliği
uzmanlarının çalışan başına ayırmaları
gereken zorunlu sürelerin hesabında
dikkate alınmaz. İfadesinde eğitim süresi
orantılanmamıştır.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
MADDE 7 – (1) İş güvenliği uzmanlarının
görevleri aşağıda belirtilmiştir:
11
12
13
c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması,
işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
gereği yapılması gereken periyodik bakım,
kontrol ve ölçümleri planlamak ve
uygulamalarını kontrol etmek.
İş Güvenliği Uzmanı Yıpranma Payı
Mesleki sorumluluk ve Mağdur İlişkisi
Çalışma Ortamı
Gözetimi
Meslek Hastalığı Sağlık Sendromları
Kazazede Rücu
Çalışma ortamı gözetimi yapılmasını
planlamak, periyodik ölçümleri ile ilgili
bildirimde bulunmak , Kontrol ve ölçümlerin
yapılması için uyarıda bulunmak ,
İfade planlama ve takip görevi verilmiştir.
Gerçekleştirilen ölçümlerle ilgili bulguları
İfade tekil sorumluluk atfetmektedir.
değerlendirip gerekirse işverene öneride
bulunmak. Bildirimlere rağmen yapılmayan
kontrol, ölçüm ve uygulamadan işveren
sorumludur
Yapılacak düzenleme ile 1 Yıl'a 90 Gün
yıpranma düzenlemesi yapılmalıdır. SGK'
dan erken emeklilikleri sağlanmalıdır.
Çalışma yaşamı içinde işveren - çalışan ve
orta düzey yöneticilerle sürekli ilişki ve
çatışma yaşayan İş Güvenliği Meslek
Hastalıkları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Tükenmişlik sendromu , Piskolojik sorun
yaşayan uzmanlarımızın benzer
mesleklerde çalışan kişilerle eşdeğer
haklara ulaşması sağlanmalıdır.
Açılacak rucu davalarında İş Güvenliği
Uzmanının aldığı maaş oranının 5 kattını
geçemiyeceği ile ilgili madde koyulmalı.
Mahkemelerde eksik bilgi yada Uzmanın
kendini yeterince savunamaması, Sosyal
alanda yaşadığı pasif mobingi ifade
edememesi nedeni ile ağır yaptırımlar
altına girebilir. İş Güvenliği Uzmanı
çalışan sıfatından çıkarılmamalıdır.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
14
15
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
MADDE 7 – (1) İş güvenliği uzmanlarının
görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Rehberlik;.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;1)
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanması konusunda çalışma yaparak
işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını
yapmak veya kontrol etmek.
Rehberlik
Rehberlik ifadesine iş güvenliği uzmanı
oluşan iş kazalarında ( Ölümlü yada ağır
yaralanmalı ) İşveren vekili yada işin sevk ve
idaresi görevini almaz. İşverene yanlızca
rehberlik ve danışmanlık yapar. İşverene
karşı mesleki birikimi,ihtisas alanı ve
yetkinliği oranında sorumludur.
İş güvenliği uzmanının sorumluluğu
kanun önünde iş yeri hekimi yada diğer
çalışanlardan farklı olmamalıdır.
Eğitim
Çalışanların eğitim planı , Üretim akışına ,
İşletme şartlarına , Çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun
olarak planlanması konusunda çalışma
yaparak işverenin onayına her yılın ilk ayında
sunar. Eğitimleri planlamak, uygulanmasını
sağlamk, gerekli yeni eğitimler talep
edildiğinde hemen uygulatmak işveren
sorumluluğundadır. Şeklinde değişmelidir.
Eğitim planı ve izlemesi İş Güvenliği
Uzmanı sorumluluğunda olmamalı.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
16
Eğitim Kurumlarına İlişkin HükümlerEğitim
kurumu başvuru işlemleriMADDE 12 – (2)
Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca
birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt
bendiyle (ç), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen
belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek
mekân kamu kurumuna ait değilse (a) ve (b)
bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen
belgeler istenir.(3) Üniversitelerin eğitim
kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde
başvuru rektörlükçe yapılır.(4) Bu madde
uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir
örneğinin getirilmesi halinde, Genel
Müdürlükçe tasdik edilir.
17
Aydınlatma, gürültü ve termal konfor
şartlarıMADDE 15 – (1) Eğitim kurumlarının
bölümlerinde yeterli aydınlatma ve termal
Aydınlatma, gürültü ve
konfor şartları sağlanır, gürültüye karşı
termal konfor şartları
gerekli önlemler alınır. Genel Müdürlükçe
gerekli görülmesi halinde, durumun tespitine
yönelik ölçümlerin yaptırılması istenebilir.
Eğitim Kurumları
Hükümleri
İSGDER Önerisi ,Kurumun kampüs dışında
olma şartı getirilmeli.Tam zamanlı eğitici
eşdeğer şekilde yanlızca kurumda hizmet
vermesi sağlanmalı.
Bakanlığın Üniversitelere göstermiş
olduğu imtiyaz nedeni ile Üniversite'de
tam zamanlı çalışan kişiler , Aynı
zamanda Üniversitenin İSG Eğitim
Kurumlarında Eğitim vermektedir. Özel
Eğitim Kurumları Tam zamanlı Eğiticileri
ise eğitim programı olmadı sürelerde
eğitim verememektedir.Söz konusu
durum haksız rekabet imkanı
sağlamaktadır. Üniversitelerin kurum
içersinde ayırmış oldukları özerk sınıf
yada alan inşaa etmemelerine karşın aynı
fakültelerin bir kısmını eğitim kurumu
olarak göstermekte. Eğitim dışında bu
kısımlar denetlenmediği için bu kısımları
sınıf yada özel eğitim faaliyetlerinde
kullanmaktadır.
İSGDER Önerisi ,Kesin tanımlamalar
koyulmalı standartlara refere edilmeli.
Kesin tanımlamalar koyulmamış herhangi
bir standarta refere edilmemiştir.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu
MADDE 16 – (1) Eğitim kurumları,
a) İş güvenliği uzmanlığı eğitimi için; bu
Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip
en az biri mühendis, diğeri farklı meslek
dalından olmak üzere en az iki eğiticiyle
altmış günden az olmamak üzere tam süreli iş
sözleşmesi yapar. Tam süreli eğiticiler eğitim
programında yer almak zorundadır.
18
b) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve
diğer sağlık personeli eğitimi için bu
Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip
olan biri işyeri hekimi olmak üzere ikisi
hekim, biri mühendis diğeri farklı meslek
dalından olmak üzere en az dört eğiticiyle
altmış günden az olmamak üzere tam süreli iş
sözleşmesi yapar. Tam süreli eğiticiler eğitim
programında yer almak zorundadır.
Madde 17.4) Eğitim kurumları, aşağıda
belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:a)
Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve internet
19
ile diğer dijital ortamlarda herhangi bir
amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel
dokümanda sadece yetki belgesinde
belirtilen isim ve unvanlar kullanılır.
Eğitici Kadrosu
Eğitim Kurumları
Hükümleri
İSGDER Önerisi,
b) İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve
Mevcut kurumların sektörel talebin
diğer sağlık personeli eğitimi için Mevcuttaki
düşmesi ve eğitim periyodlarının uzması.
İşgüvenliği Uzmanlığı yada İşyeri Hekimliği
İşyeri Hekimliği ve Sağlık Personelinde
Eğitim Kurumları Bir Mühendis , Bir İşyeri
İşyeri Hekimine ve Sağlık Personeli Eğitici
Hekimi ve Birde Tam zamanlı Eğitici
Hekiminin Üstleneceği Sürenin Kısıtlı
bulundurmaları durumunda . İş Güvenliği
Olması Nedeni ile
Uzmanlığı ve Diğer Sağlık Personeli Eğitimi
Verebilmesi Sağlanmalıdır.
İSGDER Önerisi,Söz konusu ifade
düzenmelidir. Zira sanal ortamda resmi
kurumların dahi uygulamalarda esnekliği
mevcuttur. Firmaların yazılı evrakları
standartize edilmeli. Ancak amblem, Logo
yada Türk Paten Kurumundan alınmış logo
yada markalar kullanılabilmelidir.
Denetcilerin standartize olmayan
uygulamaları kurumlara yapmamalıdır.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
Ulusal , Uluslar arası rekabet ve Türk
Ticaret Kanunu gereği sınırlamanın
gereksiz ve yanlış olması.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize
işlemleri
MADDE 18 – (1) Yetki belgelerinin, eğitim
kurumu tarafından üç yılda bir vize ettirilmesi
zorunludur. Belge almak veya vize işlemlerini
yaptırmak isteyen kurumların;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine
uygunluk sağlamaları,
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize
ücretini ödemeleri,
20
gereklidir.
(2) Yetkilendirilen kurumlar üç yılın
tamamlanmasına en fazla altmış gün kala vize
işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat
eder. Yukarıda belirtilen süre içinde müracaat
etmeyen kurumların eğitim programları, vize
işlemleri tamamlanıncaya kadar onaylanmaz.
Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay
içinde vize işleminin tamamlanmaması
durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe
doğrudan iptal edilir.
21
(5) Eğitim Kurumlarında adres veya unvan
değişikliği yapılması halinde otuz gün içinde
yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel
Müdürlüğe başvuru yapılır. Adres
değişikliğine dair başvurular ilk başvuru
işlemlerine tabidir.
Eğitim Kurumları Vize
İşlemi
Vize işlemi kaldırılmalıdır.
Üç yılda bir sürekli çalışan bir kurumun
vize etirilmesi son derece yanlıştır. Milli
Eğitim Bakanlığına yada Sağlık
Bakanlığına bağlı hiçbir kurumda vize
işlemi yoktur.
Eğitim Kurumu Adres
Değişikliği
İSGDER Önerisi , Zira yetki almış kurumun
ticari gereklilikten dolayı yer değişikliği
yaptığı kabul edilmeli. Adres değişikliğinde
yada taşınmada ücret alınmamalıdır.
Her adres değişikliğinde tekrar yeni
açılma vize üçreti alınmaktadır. Bu
kurumlar için ciddi bir külfettir. Gerekçesi
anlaşılmamamıştır.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
22
(6) Eğitim programı süresince sorumlu
müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu
müdürün bu süre boyunca kurumda
bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş
sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden
birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla
kurumda bulunması sağlanır. Vekâlet eden
eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması
gereken her türlü iş ve işlemin yapılmasını
sağlar ve görevi süresince Genel Müdürlükçe
sorumlu müdür olarak kabul edilir. Sorumlu
müdür veya vekilinin mevzuat hükümlerine
aykırı davranışlarından ve görev ve
sorumluluklarını yerine getirmesinden eğitim
kurumu tüzel kişiliği sorumludur.
Eğitim programlarına başvuruMADDE 22 – (1)
Eğitim programlarına katılmak isteyen
adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler
ile başvururlar:a) Başvuru yapılan eğitim
kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi
23
eğitim programına katılacağını belirten ve
T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini
içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.b) Adayın
katılacağı eğitim programına uygun alanda
lisans eğitimi aldığını gösteren diploma veya
geçici mezuniyet belgesi.
Sorumlu Müdür
Eğitim programlarına
başvuru
Kurucu ve ortaklarının Üç yıl sektörden men
edilmesi Türk Ticaret Kanununda Dahi
Yoktur. Sorumluluk ve İdare sorumlu
müdürdedir. Bakanlık sorumlu müdürü
Ticari hayattan süreli men - Türk Ticaret
yetkili olarak tanımaktadır. Ticaret yapan kişi
Kanununa aykırıdır. Örnek : Vergi kaçıran
kurum kapandığında zarara uğrayacaktır.
dahi ticarete devam ediyor yada
Yapılan kapama ile ticaret hayatından eğitim
dolandıran.
kurumu ortakları yada kurucusunun
uzaklaştırılması uygulaması kaldırılmalı.
Verdiği hizmetle kazanç sağlayan sorumlu
müdür puanı etkilenmelidir.
Lisans İfadesi Ön Lisan ve Lisans olarak
değişmelidir.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
) Başvuru yapılan eğitim kurumuna
hitaben yazılan, adayın hangi eğitim
programına katılacağını belirten ve T.C.
kimlik numarası ile iletişim bilgilerini
içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.b)
Adayın katılacağı eğitim programına
uygun alanda lisans eğitimi aldığını
gösteren diploma veya geçici mezuniyet
belgesi. 22. Maddenin benzer
cümlelerinde LİSANS ibaresi yer
almaktadır. Bilindiği üzere İş Güvenliği
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Program
Mezunu olarak ifade edilmektedir.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
Eğiticiler ve Belgelendirmeİşyeri hekimliği ve
iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesiMADDE
25 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği
uzmanlığı eğitici belgesi:a) Pedagojik
24
formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine
sahip olan;1) En az beş yıl (A) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A)
sınıfı iş güvenliği uzmanlarına,
25
b) Komisyonca belirlenen eğitim müfredatına
göre üniversitelerde en az dört yarıyıl ders
verdiğini belgeleyen ve bu belgeleri uygun
görülen öğretim üyelerinden;
1) Hukuk fakültesi mezunları ile hekim,
mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog,
teknik öğretmenlere,
2) Birinci alt bentte belirtilen alanlarda
lisansüstü eğitim almış olanlara,
EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri
hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici
belgesi sahiplerinden, müfredatta belirtilen
niteliklere uygun olanlar işyeri hekimliği, iş
güvenliği uzmanlığı eğitim programlarında
görev alabilir.
Eğitici Belgelendirme
Belirtmiş olduğumuz nedenden dolayı, A
Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip
sektörel tecrübesini yasal evraklarla
ispatlayan ( İSİG Kurul Raporu v.b ) Kişilerin
eğitici olmasının önü açılmalı. Söz konusu
kalifiye eğitmen sayısı artırılmalıdır.
Bilindiği üzere kısıtlı miktarda A Sınıfı iş
güvenliği uzmanı tek sınavla belge almış
ve oluşan sektörel fırsattan yararlanarak
sözleşmelerinin olmamasına ve süre
takibi yapılmamasına karşın Belge
tarihine bakılarak İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanlığı Eğiticisi olma imtiyazından
yararlanmışlardır. Benzer şekilde
Üniversitelerde çeşitli branşlarda eğitim
veren eğitmenler bu imtiyazı kullanarak,
alanları olmayan alanlarda eğitme olma
hakkı kazanmışlardır.
Eğitici Belgelendirme
İSGDER Önerisi,
Öğretim görevlilerinden sekiz dönem eğitim
verenlere eğitici hakkı tanınmalıdır.
Yıllarca Öğretim Görevlisi olarak
Üniversitelerde öğrenci yetiştiren ve
eğitmenliği öğretim görevlilerinin kabul
edilmesine karşın yetki verilmemesi.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
26
27
28
Genel Müdürlüğün görev, yetki ve
sorumlulukları ile denetim MADDE 28 – (1)
Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli
bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi
amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren
konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve
sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSGKATİP ile diğer elektronik sistemler veya
evrak üzerinden kontrol eder ve denetler.(2)
Yetkilendirme ve belgelendirme
aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz
edildiği veya beyanda bulunulduğunun bu
aşamalarda veya daha sonradan tespiti
halinde düzenlenen belgeler Genel
Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.
Yetkilerin askıya alınması ve iptaliMADDE 30
– (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen
veya belgelendirilen kişi ve kurumların
belgelerinin geçerliliği ihtar puanları
toplamının, kişiler için 200, kurumlar için 400
puana ulaşması durumunda altı ay süreyle
askıya alınır.
Eğitim Ücretleri
Görev ve Yetki
Yetki verilmiş eğitim kurumlarının,
başarısından kayıtları tutmasından,
devamlılığı teşvik etmesinden kurum
sorumlu olmalıdır. Zira tam zamanlı Müdür,
Eğitmenler sistemde kayıtlıdır. Kurumun
yada öğrencilerin istatiksel yayımlanması
yapılmalı. Yüzdenin altına düşen kurumlar
ilan edilmelidir. Ağırlıklı ortalama sistemi ile
etkin başarılı kurumlara öğrenciler teşvik
edilmelidir.
MADDE 36 – (1) Genel Müdürlük
eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde
verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla
kendi görev ve yetki alanına giren
konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri
ve sorumlu müdürleri, yetki alınan
mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik
sistemler veya evrak üzerinden kontrol
eder ve denetler. Sürekli izleme ve
kontrol gerektirir.
Yetki İptal Ve Askıya
Alma
Kurum ihtar puanları yerine para cezası
sistemi oluşturulmalı. Kararla tespit olunan
para cezası kurum tarafından ödenmelidir.
Tespitte hatta olduğunu düşünen kurum
mahkemelerde hakkını arayabilmelidir. Zira
yapılan uygulama ile kurum kapatıldığında
Ticari faaliyeti sonlandırılan kurum , İtaibarı
iade , Maddi ve ÖManevi tazminatlar
alabilcektir.
Söz konusu kurumun kapatılması , Ticari
zarara uğratılması , Çalışanların işsiz
kalması nedeni ile
Eğitim Ücretleri
Eğitim Ücretleri bakanlığın belirleyeceği
tavan ve taban fiyatlarla yapılmalı. Hizmet
kalitesini hedefleyen yapılar kurulmalıdır (
İlk Yardım Eğitimleri Sağlık Bakanlığı
Düzenlemesi )
Eğitim ücret farklılıkları sektörde farkli
fiyatlarla işlem yapılması haksız rekabet
yada mağduriyet oluşturmaktadır.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
29
İtiraz komisyonunun çalışma şekli
MADDE 31 – (1) İtiraz Komisyonu yapılan
itirazları değerlendirerek karara bağlar.
Komisyonun kararı, oy çokluğuyla alınır.
Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu
belirleyicidir. Komisyon kararı, Genel
Müdürlükçe uygulanır.
İtiraz komisyonu
Komisyon oluşum şekli,Üyeleri, Üyelerin
belirlenme usulü, Sosyal tarafların
belirlenme usulü yazılarak belirtilmelidir.
İtiraz komisyonu , Sosyal taraf olarak
genel müdürlük istediği kişi yada sosyal
taraflarla ilişki kurmakta alanın
temsilcileri yerine , sektörel temsilcileri
ilişki kurmaktadır. İşin sahibi iş güvenliği
uzmanlarını komisyonda kim temsil
etmektedir. ?
Mesleki Bağımsızlık
Mesleki bağımsızlığı İhlal Eden İşverene ağır
para cezası hükmü koyulmalıdır.
İş Güvenliği Uzmanı Kısıtlanması ve
Mesleki Bağımsızlığın İhlali
Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler
MADDE 32 –
(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu
Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde
görevlendirilenlerin hak ve yetkileri,
görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle
kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini ve
uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik
ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde
sürdürür.
30
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
İSGDER ( İŞ Güvenliği Uzmanları Derneği Komisyonu Değerlendirmesi)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
Sıra
Taslak Madde
1
MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Belge almak, yenilemek veya vize işlemlerini
yaptırmak isteyen kurumların;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk
sağlamaları,
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini
ödemeleri,
gereklidir.
(2) Yetki belgeleri, OSGB tarafından üç yılda bir vize
ettirilir. Vize başvuru işlemleri, ilk başvuruda
istenen belgelerle e-devlet sistemi alt yapısı
kullanılarak yapılır. Genel Müdürlükçe gerekli
görülmesi halinde yerinde inceleme yapılır.
(3) Yetkilendirilen kurumlar üç yılın
tamamlanmasına en fazla altmış gün kala vize
işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder.
Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize
süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe
sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde
müracaat etmeyen kurumların yetki belgeleri, vize
işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize
süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize
işleminin tamamlanmaması durumunda yetki
belgesi iptal edilir.”
Taslak Madde İçeriği
Yetki Belgesi Vizesi
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
İSGDER Önerisi
Neden
Vize işlemi kaldırılmalıdır.
Üç yılda bir sürekli çalışan bir
kurumun vize etirilmesi son derece
yanlıştır. Milli Eğitim Bakanlığına
yada Sağlık Bakanlığına bağlı hiçbir
kurumda vize işlemi yoktur.Bu
uygulamanın amacı anlaşılmamıştır.
Zira kurumlar sürekli bakanlık
tarafından denetlenmelidir.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
2
MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “(2)
Kurumlara uygulanan ihtar puanları, uygulamanın
üzerinden üç tam yıl geçtikten sonra silinir
3
“İtiraz komisyonunun çalışma şekliMADDE 22/A –
(1) İtiraz Komisyonu yapılan itirazları
değerlendirerek karara bağlar. Komisyonun kararı,
oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde
Başkanın oyu belirleyicidir. Komisyon kararı, Genel
Müdürlükçe uygulanır.”
4
MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin
birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının (b) bendinde
geçen “2/3” ifadesi “3/2” olarak değiştirilmiş ve
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır“a) Tabela
ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik
ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü
yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki
belgesinde belirtilen isim ve unvan kullanılır.”
İhtar Puanı
Kurumların ihtar puanı yada kapama yerine
para cezası sistemi uygulanmalıdır. Zira
Kurumlardaki işletimin , Çalışanı ve
ticari hayattan yada hizmetten men yada
Yatırımcıyı Etkilemesi.
durdurma hizmet alana ve verene ciddi
zarar verebilir.
Komisyon
Komisyon tanımı açıkça yapılmalı. Sosyal
taraf katılımları sağlanmalı. Seçimi şüphe
bırakılmayacak şekle getirilmelidir.
İtiraz komisyonu , Sosyal taraf
olarak genel müdürlük istediği kişi
yada sosyal taraflarla ilişki
kurmakta alanın temsilcileri yerine ,
sektörel temsilcileri ilişki
kurmaktadır. İşin sahibi iş güvenliği
uzmanlarını komisyonda kim temsil
etmektedir. ?
Tabela
İSGDER Önerisi,Söz konusu ifade
düzenmelidir. Zira sanal ortamda resmi
kurumların dahi uygulamalarda esnekliği
mevcuttur. Firmaların yazılı evrakları
standartize edilmeli. Ancak amblem, Logo
yada Türk Paten Kurumundan alınmış logo
yada markalar kullanılabilmelidir.
Denetcilerin standartize olmayan
uygulamaları kurumlara yapmamalıdır.
Ulusal , Uluslar arası rekabet ve
Türk Ticaret Kanunu gereği
sınırlamanın gereksiz ve yanlış
olması.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
Bakanlığın oluşturduğu komisyonlarla
hizmet fiyatı belirlenmeli...Katip sistemi
üzerinden sözleşme yapan firma faturayı
bu sistem üzerinde oluşturmalıdır. Maliye İş etiği açısından Türkiye Genelinde
bakanlığı denetimine açık izlenen bir
tek bir organizasyonla iş alan ancak
sistem oluşturulmalıdır.Hizmet kalitesini bunu taşere eden ...taşere ettiği işin
hedef alan sistem oluşumu
kalitesini ölçmeyen yada hiç
desteklenmelidir.Alt taşeronlaşma
gidilmeden tanımlama ile hizmet
böylelikle önlenecek...Rekabet eden zarar alınan sistem oluşmuştur. Sektörde
veren kurumlar yerine hizmeti ile kalitesi
kalitesizlik hat safadadır. Ülke
ile piyasada dengelenen kurumlar
şartları içinde kalitenin
oluşacaktır.Böylelikle hizmet alan daha iyi
hedeflenmesi için. düzenleme
kalitede hizmet alırken.İyi iş güvenliği
oluşturulması gerekmektedir.
uzmanları çalışma ortamlarıda
düzenlenmiş olacaktır.OSGB 'lerin
kurumsal olması için şarttır.
5
Talep : Kurma , İş Yürütümü ve Etik
Hizmet Kalitesi
6
Talep : Kurma , İş Yürütümü ve Etik
İş Güvenliği
Kurumlarının Kurucu ve
Ortakları
Osgb Sahipleri Ancak yada Ortakları İş
Güvenliği Uzmanı yada Hekim olabilir
Maddesi Koyulmalı.
Sektörel bilinci olmayan kişiler
OSGB kurarak çalışma yapmaktadır.
İş Güvenliği Uzmanı ,
Sağlık Personeli ve
Hekim Çalışma Koşullu
Sınıflara göre birim fiyatlar İSGGM
Komisyonu tarafından oluşturulmalı. SGK
payları üzerinden eksik taban fiyat altında
pirim yatırılan uzman yada hekim çalışma
hizmeti verememeli.
Sektörel belirsizlik ve rekabet
nedenli prim, vergi v.b kayıplar.
7
Talep : Kurma , İş Yürütümü ve Etik
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
İSGDER ( İŞ Güvenliği Uzmanları Derneği Komisyonu Değerlendirmesi)
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
Sıra
1
2
Taslak Madde
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
MADDE 10 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte
belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda
belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25
dakika.
b) Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına
ayda en az 4 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına
ayda en az 6 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 8 dakika.
Diğer sağlık personelinin çalışma süreleriMADDE
17 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte
belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda
belirtilen sürelerde görev yaparlar:a) 10’dan az
çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35
dakika.b) Diğer işyerlerinden;1) Az tehlikeli sınıfta
yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6
dakika.2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 9 dakika.3) Çok tehlikeli sınıfta
yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
Taslak Madde İçeriği
İSGDER Önerisi
Neden
Çalışma Süreleri
İSGDER olarak önerimiz.
1) İşyeri hekiminin çalışma süreleri periyodik
Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
muayne ya da emsal şekilde
çalışan başına ayda en az 8 dakika. hastanelerdeki polikilinik hizmet süresine
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
yakın saatlerde tespit edilmiştir. Söz
çalışan başına ayda en az 12 dakika.
konusu süre işyeri Hekiminin
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
yönetmelikteki görevlerini yapmasına
çalışan başına ayda en az 16 dakika.
yetmeyecek süredir.
Çalışma Süreleri
İSGDER olarak önerimiz.
Diğer sağlık personeli çalışma süreleri
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
periyodik muayne ya da emsal şekilde
çalışan başına ayda en az 8 dakika.2)
hastanelerdeki polikilinik hizmet süresine
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
yakın saatlerde tespit edilmiştir. Söz
çalışan başına ayda en az 12
konusu süre diğer sağlık personeli
dakika.3) Çok tehlikeli sınıfta yer
yönetmelikteki görevlerini yapmasına
alanlarda, çalışan başına ayda en az
yetmeyecek süredir.
16 dakika.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
3
5
Eğitim Kurumlarına İlişkin HükümlerEğitim
kurumu başvuru işlemleri
MADDE 19 – (1) Eğitim kurumu yetki belgesi
almak amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden
başvuru yapar. E-devlet sisteminin iki günden
fazla çalışmadığı durumlarda posta yoluyla
başvuru yapılabilir. Başvuru dosyasında aşağıda
belirtilen ekler bulunur:a) Ticari şirketler için tescil
edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.b) Şirket
adına imza yetkisi olanları gösteren imza
sirküleri.c) Eğitim kurumunun sorumlu
müdürünün eğitici belgesi ile
(3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak
yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe
yapılır.(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin
aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde,
Genel Müdürlükçe tasdik edilir.
(5) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara
uymak zorundadırlar:a) Tabela ve basılı evrak,
broşür, afiş ve internet ile diğer dijital ortamlarda
herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve
görsel dokümanda sadece yetki belgesinde
belirtilen isim ve unvanlar yazılır.
Eğitim Kurumları
Hükümleri
Bakanlığın Üniversitelere göstermiş olduğu
imtiyaz nedeni ile Üniversite'de tam
İSGDER Önerisi ,Tam zamanlı eğitici
zamanlı çalışan kişiler , Aynı zamanda
eşdeğer şekilde yanlızca kurumda
Üniversitenin İYH Eğitim Kurumlarında
hizmet vermesi sağlanmalı.BU İŞİN
Eğitim vermektedir. Özel Eğitim Kurumları
DIŞINDA HERHANGİ BİR İŞTE
Tam zamanlı Eğiticileri ise eğitim programı
HERHANGİ BİR GÖREV
olmadı sürelerde eğitim verememektedir.
YAPMAMALI
Söz konusu durum haksız rekabet imkanı
sağlamaktadır.
Eğitim Kurumları
Hükümleri
İSGDER Önerisi,Söz konusu ifade
düzenmelidir. Zira sanal ortamda
resmi kurumların dahi
uygulamalarda esnekliği mevcuttur.
Firmaların yazılı evrakları
standartize edilmeli. Ancak amblem,
Logo yada Türk Paten Kurumundan
alınmış logo yada markalar
kullanılabilmelidir. Denetcilerin
standartize olmayan uygulamaları
kurumlara yapmamalıdır.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
Ulusal , Uluslar arası rekabet ve Türk
Ticaret Kanunu gereği sınırlamanın
gereksiz ve yanlış olması.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
6
(2) Yetkilendirilen kurumlar üç yılın
tamamlanmasına en fazla altmış gün kala vize
işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder.
Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat
etmeyen kurumların eğitim programları, vize
işlemleri tamamlanıncaya kadar onaylanmaz. Vize
süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize
işleminin tamamlanmaması durumunda yetki
belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.
7
(5) Eğitim Kurumlarında adres veya unvan
değişikliği yapılması halinde otuz gün içinde yetki
belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüğe
başvuru yapılır. Adres değişikliğine dair başvurular
ilk başvuru işlemlerine tabidir.
8
Eğitim kurumlarının görev, yetki ve
sorumluluklarıMADDE 26 – (1) Eğitim kurumları;a)
Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını
başka bir kişi veya kuruma devredemezler.b)
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile
kursiyerler için verilen tekrar ve hazırlık eğitimleri
hariç yetki belgesi veriliş amacı dışında
kullanılamazlar.
Eğitim Kurumları Vize
İşlemi
Çok etkili bir denetim standardı
Üç yılda bir sürekli çalışan bir kurumun
oluşturulmalı, rutin bu periyotlarda
vize etirilmesi son derece yanlıştır. Milli
bu denetim standartlara göre
Eğitim Bakanlığına yada Sağlık Bakanlığına
yapılmalı. Vize işlemi kaldırılmalıdır.
bağlı hiçbir kurumda vize işlemi yoktur.
Eğitim Kurumu Adres
Değişikliği
İSGDER Önerisi ,
Zira yetki almış kurumun ticari
Her adres değişikliğinde tekrar yeni açılma
gereklilikten dolayı yer değişikliği
vize üçreti alınmaktadır. Bu kurumlar için
yaptığı kabul edilmeli. Adres
ciddi bir külfettir. Gerekçesi
değişikliğinde yada taşınmada ücret
anlaşılmamamıştır.
alınmamalıdır.
Eğitici Kadrosu - SGK
Mevzuatı
İSGDER Önerisi,
Yasaya göre 40 saat çalışma süresi
sınırı vardır. Bakanlık eğitim
kurumlarında çalışacak Üniversite
Öğretim Üyelerine Kontrol ve
Sınırlama getirmeli. Sistem
üzerinden 40 saat aşmalarına (
Üniveritede çalışan Öğretim
Üyelerine izin verilmemelidir )
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
Söz konusu kurumlarda hem Üniversitede
tama zamanlı çalışan hemde eğitim
kurumlarında tam zamanlı çalışan
eğitmenler bulunmaktadır.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
9
(8) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin
işten ayrılması halinde üç işgünü içinde durum
İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından
bildirilir. Otuz gün içerisinde tam süreli
görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin
yerine aranan niteliklere sahip personel
görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel
Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
10
(8) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin
işten ayrılması halinde üç işgünü içinde durum
İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından
bildirilir. Otuz gün içerisinde tam süreli
görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin
yerine aranan niteliklere sahip personel
görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel
Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
11
(5) Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya
mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık
hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eğitimin
tamamına katılım zorunludur. Katılım
zorunluluğuna aykırılığın tespiti halinde kişi
hakkında belge düzenlenmiş olsa dahi 36 ncı
maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereğince
belgeleri iptal edilir.
Tam zamanlı eğiticiler
Tam zamanlı eğiticiler
Adayların Ders Saati
Katılımı
İSGDER Önerisi ;
Tam zamanlı eğitmenler bir eğitim
kurumundan ayrılıp diğer eğitim
kurumuna geçişte 60 gün süre ile
sözleşme yapamamalıdır.
Süre 60 güne çıkarılmalıdır. Bu
sürede yapılan denetimlerdeki
Sorumlu Müdür bulunmaması
puanları dikkate alınmamalıdır.
Eğitim kurumlarının bu süre içersinde ciddi
zarara uğraması yada eğimen
organizasyonunda sıkıntı yaşaması.
İSGDER Önerisi ;Eğitim kurumunun
sahibi A Sınıfı iş güvenliği uzmanı ise
kendi atamasını yaparak . Tam
Eğitim kurumlarının bu süre içersinde ciddi
zamanlı eğitim kurumu sorumlu
zarara uğraması yada eğimen
müdürü olabilmelidir. Söz konusu
organizasyonunda sıkıntı yaşaması.
ders almamış olsa dahi işlem
yürütebilir.
Söz konusu eğitimler teoriktir.
Eğitim kurumunda derse katılmayan
öğrenci ders içinde anlatılanı
bilmeyecektir. Bu bilgi yoksunluğu
kişisel kayıptır. Söz konusu Eğitim
Kurumuna ve Öğrenciye verilen
katılım zorunluluğu ve takip
sorunluluğu kaldırılmalı. OSYM
Sınavları yapacağı için her eğitim
sonrası Bir sınav hakkı verilerek
öğrenci eğitim kurumuna gelmesi
için sorlayıcı benimseme
oluşturulmalı.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
Kişisel sorumlulukların gereksiz kontrolü.
Sınav OSYM tarafından yapılıyor.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
12
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici
belgesi ile diğer sağlık personeli eğitici belgesi
MADDE 33 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği
uzmanlığı eğitici belgesi;
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi
belgesine sahip olan;
1) En az beş yıl işyeri hekimliği yaptığını
belgeleyen işyeri hekimlerine,
13
b) Komisyonca belirlenen eğitim müfredatına
göre üniversitelerde en az dört yarıyıl ders
verdiğini belgeleyen ve bu belgeleri uygun
görülen öğretim üyelerinden;
Eğiticilerin görev ve sorumluluklarıMADDE 34 –
(1) Eğiticiler, müfredatta belirtilen konu
içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını
ve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar,
müfredatta ve Yönetmelikte belirtilen diğer
görevleri yapar.(2) Eğiticiler, Bakanlığa bildirilen
14
sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev
alamaz.(3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak
görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş güvenliği
uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli
unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici
unvanıyla görev alamaz.
Eğitici Belgesi
En az beş yıl işyeri hekimliği yaptığını
İfade en za 5 yıl işyeri hekimliği
belgeleyen ifadesinde eksiklik
belgesi almış olan ve çalıştığı süreyi bulunduğundan zira devlet kurumlarında
sgk verileri yada işyeri beyanları ile
çalışıp diğer zamanını işyeri hekimliği
belgeleyenler ifadesi koyulmalıdır. yapan hekimler sigortaları ödenmediği için
bu haktan yoksun kalmaktadır.
Eğitici Belgesi
İSGDER Önerisi,
Öğretim görevlilerinden sekiz
dönem eğitim verenlere eğitici hakkı
tanınmalıdır.
Eğiticilerin görev ve
sorumlulukları
Yıllarca Öğretim Görevlisi olarak
Üniversitelerde öğrenci yetiştiren ve
eğitmenliği öğretim görevlilerinin kabul
edilmesine karşın yetki verilmemesi.
(3) Eğitim kurumunda tam süreli
olarak görevlendirilen eğiticiler,
işyerlerinde iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi veya diğer sağlık
personeli unvanıyla veya başka bir Eğitim kurumlarının bu süre içersinde ciddi
eğitim kurumunda, Üniversitede
zarara uğraması yada eğimen
programlı yada programsız
organizasyonunda sıkıntı yaşaması.
derslerde görev alamaz.
Üniversiteler tarafından Özel Eğitim
Kurumlarında görevlendirilenler
yasal süreyi aşamaz.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
15
YEDİNCİ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerGenel
Müdürlüğün görev, yetki ve
sorumluluklarıMADDE 36 – (1) Genel Müdürlük
eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip
verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve
yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını,
eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan
mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik sistemler
veya evrak üzerinden kontrol eder ve denetler
16
Yetkilerin askıya alınması ve iptaliMADDE 38 – (1)
Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya
belgelendirilen kişi ve kurumların belgelerinin
geçerliliği ihtar puanları toplamının, kişiler için
200, kurumlar için 400 puana ulaşması
durumunda altı ay süreyle askıya alınır.(9) Yetki
belgesi iptal edilen eğitim kurumları ve bu
kurumlarda kurucu veya ortak olanların iptal
tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı
başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya
alınır. f) Eğitim Kurumu kurucusu veya ortağı
olması uygun olmayan kişi veya şirketlerin
yetkilendirilmiş bir eğitim kurumuna kurucu veya
ortak olması,hallerinden birinin varlığı halinde
doğrudan iptal edilir.
Görev ve Yetki
Yetki verilmiş eğitim kurumlarının,
başarısından kayıtları tutmasından,
MADDE 36 – (1) Genel Müdürlük
devamlılığı teşvik etmesinden
eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde
kurum sorumlu olmalıdır. Zira tam
verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla
zamanlı Müdür, Eğitmenler
kendi görev ve yetki alanına giren
sistemde kayıtlıdır. Kurumun ya da konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve
öğrencilerin istatiksel yayımlanması sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı,
yapılmalı. Yüzdenin altına düşen
İSG-KATİP ile diğer elektronik sistemler
kurumlar ilan edilmelidir. Ağırlıklı
veya evrak üzerinden kontrol eder ve
ortalama sistemi ile etkin başarılı
denetler. Sürekli izleme ve kontrol
kurumlara öğrenciler teşvik
gerektirir.
edilmelidir.
Kurucu ve ortaklarının Üç yıl
sektörden men edilmesi Türk
Ticaret Kanununda Dahi Yoktur.
Sorumluluk ve İdare sorumlu
müdürdedir. Bakanlık sorumlu
müdürü yetkili olarak tanımaktadır.
Ticaret yapan kişi kurum
kapandığında zarara uğrayacaktır.
Yapılan kapama ile ticaret
hayatından eğitim kurumu ortakları
yada kurucusunun uzaklaştırılması
uygulaması kaldırılmalı. Verdiği
hizmetle kazanç sağlayan sorumlu
müdür puanı etkilenmelidir.
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
Ticari hayattan süreli men - Türk Ticaret
Kanununa aykırıdır. Örnek : Vergi kaçıran
dahi ticarete devam ediyor yada
dolandıran.
www.isgder.com [email protected] [email protected]
(6) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve
kurumların yetki belgeleri;a) Bakanlıkça belirlenen
esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı
adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,b)
Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin
tamamını veya bir kısmını devretmeleri,c) Bir vize
döneminde üçüncü defa yetki belgelerinin
geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların
oluşması,d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların
17
bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme
yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti,e)
Adres ve unvan değişikliği ile ilgili bildirim
yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi,f)
Eğitim Kurumu kurucusu veya ortağı olması uygun
olmayan kişi veya şirketlerin yetkilendirilmiş bir
eğitim kurumuna kurucu veya ortak
olması,hallerinden birinin varlığı halinde
doğrudan iptal edilir.
(6) Bu Yönetmelik
uyarınca yetkilendirilen
kişi ve kurumların yetki
belgeleri;
Ünvan ve isim değişikliği Türk
Ticaret Kanunu esas alınmalı, İsim
ticaret kanununa uygun ise kabul
e) Adres ve unvan değişikliği ile ilgili
edilmeli, logo ve ünvan değişikliği
bildirim yükümlülüğünü zamanında yerine
bildirimi ticaret kanununa göre
getirmemesi,Maddesinde adres bakanlığın
yapılmalıdır. Bakanlığın denetimi
yetkisindedir ancak şirketler Türk Ticaret
yada takdirinde olmamalıdır. Örnek
Kanununa göre kapanır.İsim değiştirir yada
( Şirket ticaret kanununa göre Hafıza
faaliyet yürütür.
İsmindedir Tay Hafıza İsmine
değişmiş ise ortakları aynı ise zaten
fark eden ticari esas olmamaktadır )
Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez – Kocaeli
www.isgder.com [email protected] [email protected]
Download

Tamamı için bu yazıya tıklayınız - iş güvenliği uzmanı, İŞ GÜVENLİĞİ