T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
Yayın Nu:
Osmanlı Yer Adları: II
ANADOLU, KARAMAN, RUM,
DİYARBAKIR, ARAP VE
ZÜLKADRİYE EYALETLERİ
(1530-1556)
(Şam ve Halep dahil)
ANKARA – 2013
Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Proje Sorumluları
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı
Sabahattin BAYRAM
Daire Başkanı
Mümin YILDIZTAŞ
Yayın İşleri Koordinatörü
Yayına Hazırlayanlar
Ahmet ÖZKILINÇ
Ali COŞKUN
Abdullah SİVRİDAĞ
ANADOLU, KARAMAN, RUM,
DİYARBAKIR, ARAP VE
ZÜLKADRİYE EYALETLERİ
(1530-1556)
(Şam ve Halep dahil)
İ Ç İ N D E K İ L E R
1-İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................................... V
2-KISALTMALAR .............................................................................................................................................. VII
3-ÖNSÖZ ................................................................................................................................................................ 1
4- Anadolu, Karaman, Rum, Diyarbakır, Arap ve Zülkadriye Eyaletlerinin İdari Birimleri ..................... 3
5-DİZİN ................................................................................................................................................................. 33
V
K I S A L T M A L A R
A.DFE
: Bab-ı Asafi, Defterhane-i Amire
A.RSK
: Ruus Kalemi
b.
: Bazar
bk.
: Bakınız
BOA
: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
c.
: Cami‘
çf.
: Çiftlik
çr.
: Çayır
İB, AK
: İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı
k.
: Karye
kl.
: Kale
kz.
: Kaza
l.
: Liva
m.
: Mahalle
MAD
: Maliyeden Müdevver Defterler
md.
: Mescid
ms.
: Medrese
mz.
: Mezra‘a
n.
: Nahiye
nf.
: Nefs
s.
: Sayfa
TD
: Tahrir (Defter-i Hakanî) Defterleri
TK, KKA
: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,Kuyûd-ı Kadîme Arşivi
v.
: Varak
vb.
: ve benzeri
vt.
: Vilayet
y.
: Yaylak
zm.
: Zemîn
zv.
: Zaviye
VII
Ö N S Ö Z
1992 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Halil İnalcık gözetiminde kurulan 4
kişilik bir ekip, Tahrir Defterlerinin yayınını 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 19 yıl boyunca
öncelikle Mufassal Tahrir Defterlerinin özeti mahiyetinde olan ve 1530 tarihli timar sisteminin
uygulandığı bölgelere ait “Muhasebe-i İcmal” defterleri yayınlanmıştır. Bunlar Anadolu,
Karaman, Rum, Diyarbekir, Arap, Zulkadiriye ve Rumeli eyaletlerine ait 7 defterdir. Bu
defterlerde eksik olan veya çok kısa bilgi verilen sancakların icmal ve mufassal 17 adet defteri
de ayrıca yayınlanmıştır. Bunlar Kerkük, Şam, Halep, Hınıs, Antep, Gelibolu, Semendire,
Mora, Tırhala, Avlonya, Hersek, Bosna ve İzvornik sancaklarına ait defterlerdir.
Osmanlı Devleti'nin Asya'da bulunan eyalet ve sancaklara ait 9 Tahrir Defteri
yayınlanmıştır. Bunlar BOA, TD 438 ve 166 Anadolu, 387 Karaman ve Rum, 998 Diyarbakır,
Arab ve Zülkadiriye eyaletleri ile 294 Hınıs, 373 Anteb, 397 Haleb, 401 Şam ve TK KKA 111
Kerkük sancaklarının defterleridir. Bunların yayınlanması sonucu elimizde Osmanlı Asya'sına
ait yer ve terminoloji olarak bir birikim meydana gelmiştir. Bu dizinlerden öncelikli ihtiyaç
olduğunu düşündüğümüz yer adlarına ait bölümlerini tek bir kaynakta toplamak için bu
çalışma başlatılmıştır.
1530 tarihli “Muhasebe-i Vilayet” ismi verilen ve Tahrir Defterleri Osmanlı Arşivi
Tapu Tahrir Defterleri Kataloğu'nda 438, 166, 387 ve 998 numaralarla kayıtlı defterler
dizinlerin hazırlanmasında esas alınmıştır. Bunlara sancaklara ait yayınlanan veya
yayınlanmayan çalışmalar ilave edilmiştir. Türkiye haricinde bulunan Şam, Haleb ve Kerkük
çalışmaları da faydalı olur düşüncesiyle bu çalışmaya dahil edilmiştir. Şam ve Haleb
sancakları zaten yer isimlerinden faydalandığımız Arab vilayetinin içerinde yer almaktadır.
Bu defterlerin yayınlanmasıyla günümüz Türkiye'sinin Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır,
Van, Erzurum, Bingöl (Çapakcur), Hakkari ve Şırnak illerinin bir kısmı veya tamamı bu dizin
içerisinde yer almamaktadır. Bunların dışında tüm Türkiye'ye ait veriler bu çalışmada
mevcuttur.
Daha önce yayınlanmış olan Tahrir Defterlerinde bulunan bilgileri daha pratik ve
kullanışlı hale getirmek için Osmanlı Asyası diyebileceğimiz Anadolu, Karaman, Rum,
Diyarbakır, Arab ve Zülkadir eyaletlerine Hınıs, Kerkük, Ankeb, Birecik ve Adilcevaz
sancaklarının ilavesiyle buralarda bulunan yer ve kurumların sistematik listesi/dizini
hazırlanmıştır. Çalışma ile Osmanlı coğrafyasının tam bir yer adları indeksinin meydana
getirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu tür bir çalışma daha önce birinci
el kaynakları gösterilerek hiç yapılmamıştır.
Yerleşim birimleri bağlı bulundukları bölge, nahiye, kaza ve sancakla birlikte alındıkları
defterlerin sayfa numaraları ile birlikte verilmiştir. Sayfa numaralarının verilmesinin amacı
hem o birimin yazılışı ve okunuşu ile ilgili kaynaklardaki yerini göstermek, hem de burası ile
1
ilgili dönemin kaynaklarındaki bilgilere ulaşmaya yardımcı olması amaçlanmıştır. Dizinde
yerleşim birimlerinin yanısıra mezraa, çiftlik, iskele, maden han, hamam, medrese, cami,
mescid, zaviye vb gibi meskun olmayan yerler ve sosyal müesseseler de bulunmaktadır.
Yer isimlerin kökeni, yerleşim birimlerinin kuruluşu ile ilgili ipuçları verebilir. Doğu,
Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinin aksine Batı Anadolu'da Türkçe yer isimleri çok
fazladır. Türkler bölgeye geldikleri zaman buradaki büyük yerleşim birimleri ve birkaç istisna
dışında bu buraların boş olduğunun bir işaretidir. Fatih dönemi ve sonraki tahrir defterleri
Teke, Hamid, Ankara, Menteşe, Aydın, Saruhan, Bozok, Maraş vb. yerlerde bulunan konargöçerlerin yerleşik hayata geçerek kurdukları yerleşim birimlelrine Türkçe isimler verdikleri
görülecektir. Türkçe yer isimlerinin yoğunlukta olduğu yerler Doğu Anadolu hariç genellikle
Anadolu'da Türk beyliklerinin bulundukları bölgelerdir. Türkler Anadolu ve Rumeli'de faal
yerleşi birim olan yerlerin isimlerini sistematik olarak 20 yy'a kadar değiştirmemişlerdir.
Daha önce yayınlanan defterlerde birkaç yerde geçen bir yerleşim biriminin
defterlerdeki yeri daha çok bilgi bulunan defter ve sayfa numarası verilmiştir. Diğer sayfa
numaraları burada kullanılmamıştır. Yayınlarımızda katip tarafından yanlış yazıldığı için
köşeli parentezle “[]” verilmiş olan birimler alındıkları defterdeki yerleri gösterilmek suretiyle
dizine alınmışlardır.
Birden fazla ismi olan yerleşim birimleri kesme işareti “/” ile ayırmak suretiyle yan
yana yazılmıştır. Dizinde b, p; ç, ş; f, v; h, k; j, z; g, k; s, ş; s, z; harfleri defterleri yazan
katipler tarafından birbirilerinin yerlerine kullanılmıştır. Bundan dolayı dizinden
faydalanılırken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu yeni dizin hazırlanırken
mümkün mertebe kelimelerin asıllarını bozmadan bazı tasarruflarda bulunulmuştur.
2
G İ R İ Ş
ANADOLU, KARAMAN, RUM, DİYARBAKIR, ARAP VE ZÜLKADRİYE
EYALETLERİNİN İDARİ BİRİMLERİ
A-1538 TARİHİNDE OSMANLI EYALETLERİ 1
1-Anadolu vilayeti
B-16.
YÜZYILIN
İLK
ANADOLU VİLAYETİ 3
2-Bağdad vilayeti
1-Kütahya kazası
3-Basra vilayeti
I-KÜTAHYA LİVASI 4
a-Kütahya nahiyesi
Yoncalu nahiyesi/Bölgesi
4-Bogdan vilayeti
5-Budun vilayeti
b-Altuntaş nahiyesi
6-Cezayir vilayeti
c-Arslanapa nahiyesi
7-Cezayir-i Bahr-i Sefid/Kapudani vilayeti
ç-Gedüs nahiyesi
Kavak nahiyesi/Bölgesi
Çukurca nahiyesi/Bölgesi
Gerizyakası nahiyesi/Bölgesi
d-Kalınviran nahiyesi
e-Sazanos nahiyesi
f-Tavşanlu nahiyesi
g-Yalak nahiyesi
ğ-Yoncalu nahiyesi
8-Diyarbekir vilayeti
9-Eflak vilayeti
10-Erdel vilayeti
11-Erzurum vilayeti
12-Gürcistan vilayeti
13-Jana vilayeti 2
14-Karaman vilayeti
15-Kırım Hanlığı
YARISINDA
20-Rumili vilayeti
2-Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kazası
a-Eğrigöz nahiyesi
b-Simav nahiyesi
Karavadi nahiyesi/Bölgesi
Çengi nahiyesi/Bölgesi
c-Avdan nahiyesi
21-Şam/Arap vilayeti
3-Güre/Güre ve Selendi kazası
16-Luristan vilayeti
17-Mağrib vilayeti
18-Mısır vilayeti
19-Rum vilayeti
a-Güre nahiyesi
b-Selendi nahiyesi
22-Van vilayeti
23-Zebid ve Aden vilayeti
24-Zulkadiriye vilayeti
BOA, A.RSK 1452 numaralı ve 945/1538 tarihli ruus
defterinden alınmıştır. Bu defterde Rumeli vilayeti ve
Kırım Hanlığı yer almamaktadır.
2 “Bu devirde (1550'ler) Hazar Denizi ile Karadeniz
arasındaki steplerde, Don ve Kuban ırmaklarına kadar
yayılmış bulunan Çerkez'lerin bir kısmı Osmanlılara tabi
idi. Kuvvetli Jana beyi Kansavuk -on beş bin askeri
vardı- Padişah'tan tuğ ve sancak alarak Osmanlı hakimiyetini tanımıştı.” Halil İnalcık, Osmanlı-Rus Rekabetinin
Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569), s. 360.
46 sayılı Belleten'den ayrı basım. TTK Basımevi, Ankara
1948.
1
3
Bu vilayette bulunan Kütahya, Karahisar-ı Sahib,
Sultanönü, Hamid, Ankara, Bolu, Kastamonu, Kengırı ve
Kocaile livaları BOA TD 438 numaralı defter;
Hüdavendigar, Biga, Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe,
Teke ve Alaiye livaları ise BOA TD 166 numaralı defter
esas alınarak idari birimleri çıkarılmıştır. Genellikle
nahiyelerde görülen eksiklikler için ise “Muhasebe-i
Vilayet” defter serisinin hazırlanış tarihi olan 937/ 1530
tarihine yakın tarihlerde hazırlanmış veya bu defterlerin
hazırlanmasında faydalanılan defterlere müracaat
edilerek tamamlanmıştır. Diğer defterlerden alınan idari
birimler dipnotlarla gösterilmiştir.
4 BOA TD 438 ve 152 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
3
b-Şehr/Şehrabad nahiyesi
4-Homa/Homa ve Geyikler kazası
a-Homa nahiyesi
c-Kırhisar nahiyesi
b-Geyikler nahiyesi
Kutludiğin Bölgesi
d-Kiçisincanlu/Sincanlu? nahiyesi
5-Honaz kazası
e-Ulusincanlu nahiyesi
2-Barçınlu kazası
6-Kula kazası
a-Barçınlu nahiyesi
7-Lazkiye kazası
b-Oynaş nahiyesi
a-Lazkıye nahiyesi
b-Aydos nahiyesi
3-Bolavadin/Bolvadin kazası
a-Bolavadin nahiyesi
b-Çay nahiyesi
c-İpsili/Çal-ı İpsili nahiyesi
ç-Kaşyenice nahiyesi
4-Sandıklu kazası
8-Şeyhlü kazası
a-Sandıklu nahiyesi
9-Uşak kazası
b-Çola nahiyesi
a-Uşak nahiyesi
5-Şuhud kazası
b-Banaz/Banaz-ı Uşak nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Karahisar şehri
Şehir ve Kasabalar 5
1-Kütahya şehri
2-Eğrigöz şehri
2-Bolavadin kasabası
3-Çay kasabası
3-Gedüs şehri
4-Sandıklu kasabası
4-Güre şehri
5-Şuhud kasabası
5-Homa şehri
6-Honaz şehri/Kasabası
7-Kula şehri
8-Lazkıye şehri
9-Simav şehri
10-Şeyhlü kasabası
11-Uşak şehri
Kaleler(Timarlı)
Kale (Timarlı)
Karahisar-ı Sahib kalesi
III-SULTANÖNÜ LİVASI 7
1-Bilecik kazası
2-Eskişehir kazası
Karacaşehir nahiyesi
3-İnönü kazası
a-İnönü nahiyesi
b-Bozöyük nahiyesi
1-Kütahya kalesi
2-Eğrigöz kalesi
II-KARAHİSAR-I SAHİB LİVASI 6
4-Seydigazi kazası
a-Seydigazi nahiyesi
1-Karahisar kazası
a-Karahisar nahiyesi
Bu livada toplam 10 nefs-i şehr ve 2 kasaba
bulunmaktadır. Bk. BOA TD 438, s. 98. Honaz nefs hem
nefs-i şehr hem de kasaba olarak değerlendirilmiştir. Krş.
BOA TD 438, s. 83 ve 133.
6 BOA TD 438 ve 147 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
b-Günyüzü nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Bilecik kasabası
5
4
2-Bozöyük kasabası
7
BOA TD 438 ve 152 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
3-Eskişehir kasabası
Şehir ve Kasabalar
4-İnönü kasabası
1-Isparta kasabası
5-Karacaşehir kasabası
2-Afşar kasabası
6-Lefke kasabası
3-Ağlasun kasabası
7-Seydigazi kasabası
4-Barla kasabası
Kale (Timarlı)
5-Burdur kasabası
İnönü kalesi
6-Eğirdür şehri
7-Gölhisar kasabası
IV-HAMİD LİVASI 8
8-Gönen kasabası
1-Isparta kazası
9-Karaağaç kasabası
2-Ağlasun kazası
10-Kiçiborlu kasabası
3-Afşar/Avşar kazası
a-Afşar/Avşar nahiyesi
b-Barla nahiyesi
4-Burdur kazası
5-Eğirdür kazası
11-Uluborlu şehri
12-Yalvaç kasabası
Kale (Timarlı)
Eğirdür kalesi
V-ANKARA LİVASI 11
a-Eğirdür nahiyesi
b-Anamas/Anamos nahiyesi
1-Ankara kazası
c-Kartas nahiyesi
ç-Yuva nahiyesi
2-Ayaş kazası
6-Gölhisar kazası
Kemer Bölgesi
Kasaba nahiyesi
3-Bacı kazası
4-Çubuk kazası
7-Gönen/Gönan kazası
5-Murtazabad kazası
8-İrle kazası 9
6-Yabanabad kazası
İrle nahiyesi
Baradız Bölgesi
9-Karaağaç-ı Gölhisar kazası
a-Karaağaç-ı Gölhisar nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Ankara şehri
2-Ayaş şehri
Kale (Timarlı)
Ankara kalesi
b-Yavice nahiyesi
10-Keçiborlu kazası
VI-BOLU LİVASI 12
11-Uluborlu kazası
1-Bolu kazası
12-Yalvaç kazası
2-Çağa kazası
a-Yalvaç nahiyesi
b-Karaağaç/Yalvaç Karaağaçı nahiyesi 10
BOA TD 438 ve 107 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
9 Bu kazanın merkezi kazada bulunan tek kadı’nın
bulunduğu ve pazar kurulan Alan köyü olabilir.
8
BOA TD 121 numaralı ve 929 Hicri tarihli Mufassal
Tahrir Defterinin 484. sayfasında kaza olarak
kaydedilmiştir.
11 BOA TD 438, 117 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
12 BOA TD 438, 425 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
10
5
3-Ereğlü/Bendereğlü kazası
2-Araç kazası
4-Gerede kazası
3-Ayandon 17 kazası
5-Hızırbeyili/Çeharşenbe kazası 13
4-Boyovası/Boyabad kazası
6-Kıbrus kazası
5-Daday/Tatay kazası
7-Konrapa kazası
6-Durağan/Turağan kazası
8-Mengen kazası
7-Göl kazası
9-Mudurnu kazası
10-Onikidivan kazası
11-Tarakluborlu/Borlu kazası
8-Hoşalay kazası
9-Küre kazası
a-Küre nahiyesi
12-Todurga/Dodurga kazası
b-Devrekani nahiyesi 18
İnebolu bölgesi
13-Ulus/Amasra kazası 14
14-Viranşehir kazası
10-Sinob kazası
15-Yedidivan/Pençşenbe kazası
11-Taşköprü kazası
16-Yenice kazası
Taşköprü nahiyesi
a-Ayakını bölgesi
b-Evlani bölgesi
c-Karasu divanı
ç-Yaykıl divanı
Kasabalar 15
Şehir ve
1-Bolu şehri
2-Amasra kasabası
3-Çağa kasabası
4-Devrek kasabası
Şehir ve Kasabalar 19
5-Ereğlü/Bendereğlü şehri
1-Kastamonu şehri
6-Gerede kasabası
7-Mudurnu şehri
2-Araç kasabası
8-Tarakluborlu şehri
4-Daday/Tatay kasabası
9-Viranşehir kasabası
5-Devrekani kasabası
3-Ayandon kasabası
Kale (Timarlı)
6-İnebolu kasabası
Amasra kalesi
7-Küre-i Mamure/Küre şehri
VII-KASTAMONU LİVASI 16
8-Mana kasabası
1-Kastamonu kazası
9-Sinop şehri
10-Taşköprü kasabası
Kastamonu/Kozyaka nahiyesi
BOA TD 438, s. 522’de “Kaza-i Hızırbeyili Çıharşenbe
dahi dirler.” şeklindedir.
14 BOA TD 438, s. 493’te “Nahiye-i Ulus nam-ı diğer
Amasra” şeklindedir.
15 BOA TD 438, s. 584’te Bolu livasında 7 nefs, 8 kasaba
bulunduğu belirtilmektedir. Burada gösterilen 10
merkezin yanısıra Viranşehir, Yenice, Yedidivan,
Dodurga ve Kıprıs kazalarının “Yekun”larında verilen 5
kasaba tesbit edilememiştir.
16 BOA TD 438, 375 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
11-Turagan kasabası
13
6
BOA. TD 23M’de Sahil-i Ginolu olarak adlandırılan
bölge, günümüzde Ayancık ve civarı.
18 H. 926 tarihli deftere göre Küre kazası ile beraber
yazılan Devrekani nahiyesine ait yerleşim birimleri TD
438 numaralı defterde hem Küre hem de Kaşköprü
kazalarında yazılmıştır.
19 BOA TD 438, s. 644-48’de bulunan Hoşalay kazasının
“Yekun”unda bulunan 1 adet kasaba tesbit
edilememiştir.
17
Kaleler(Timarlı)
1-Kastamonu kalesi
2-Mana kalesi
3-Sinop kalesi
VIII-KENGIRI
LİVASI 20
1-Kengırı kazası
a-Öyüklü divanı
b-Dereli divanı
4-İznik kazası
Gürle nahiyesi
5-Kandıra kazası
6-Şile kazası
7-Yalakabad kazası
8-Yoros kazası
Şehir ve Kasabalar
1-İznikmid şehri
2-Çerkeş kazası
2-Araman nefs
Engürü nahiyesi/Bölgesi
3-Gegivize şehri
3-Kalacık kazası
4-Gürle kasabası
Keskün nahiyesi/Bölgesi
5-İznik şehir
6-Kandıra şehri
4-Kargu kazası
7-Şile şehri
Tokarçayı nahiyesi/Bölgesi
8-Üsküdar kasabası
5-Karıbazarı kazası
6-Koçhisar kazası
Kaleler(Timarlı)
1-Boğazkesen kalesi (Vize’de!)
7-Kurşunlu kazası
2-Bahriye kalesi
8-Milan kazası
3-Bala-yı Galata Kulesi (Galata’da!)
9-Tosya kazası
4-Şile kalesi
Çağa divanı
5-Yenice kalesi
Şehir ve Kasabalar
1-Kengırı şehri
2-Tosya şehri
3-Kalacık şehri
Kaleler(Timarlı)
1-Kengırı kalesi
2-Kalecık kalesi
IX-KOCAİLİ LİVASI 21
6-Yoros kalesi
X-HUDAVENDİGAR/BEY 23 LİVASI 24
1-Bursa kazası
2-Adranos kazası
3-Akhisar/Karagöz kazası 25
4-Akyazı kazası
5-Aydıncık kazası
a-Aydıncık nahiyesi
1-İznikmid kazası
2-Ada kazası
3-Gebze/Gegivize kazası
Üsküdar kazası 22
BOA TD 438 ve 375 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
21 BOA TD 438 ve 425 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
20
b-Kapudağı nahiyesi
6-Bergama kazası
Statü olarak kaza olmasına rağmen Tahrir defterlerinde
Gebze kazası içerisinde verilmiştir.
23 BOA MAD 152, v. 29a-b.
24 BOA TD 166, 111 ve 113 numaralı Tahrir
Defterlerinden faydalanılmıştır.
25 BOA TD 111, s. 3, 8de “Nahiye-i Karagöz nam-ı diğer
Akhisar” şeklindedir.
22
7
a-Bergama nahiyesi
b-Taşili
nahiyesi 26
c-Fesleke nahiyesi
7-Beybazarı kazası
a-Beybazarı nahiyesi
b-Karahisar-ı Nallu nahiyesi
8-Ermenibazarı/Ermeni kazası 27
23-Yarhisar kazası
24-Yenişehir kazası
25-Yenice-i Taraklu kazası
26-Akçaşehir nahiyesi 30
27-Mihaliçhisarı nahiyesi 31
Şehir ve Kasabalar
1-Bursa Şehr-i Muazzamı
9-Geyve kazası
2-Adranos kasabası
10-Göl/Gölpazarı kazası
3-Akhisar kasabası
11-Gönen/Gönan kazası
4-Aydıncık kasabası
12-Göynük kazası
5-Bergama kasabası/Şehri 32
13-İnegöl kazası
6-Beybazarı kasabası
7-Budamya kasabası (Mudanya)
a-İnegöl nahiyesi
8-Domaniç kasabası
b-Kirmiç nahiyesi
9-Ermenibazarı kasabası
14-Kebsut kazası
10-Geyve kasabası
15-Kite kazası
11-Göl kasabası
a-Kite nahiyesi
b-Kite-i Kayaili nahiyesi
12-Gönen/Gönan kasabası
13-Göynük kasabası
16-Mihaliç kazası
14-İnegöl kasabası
a-Mihaliç nahiyesi
b-Ulubat nahiyesi
15-Kapluca kasabası
16-Kepsut kasabası
c-Kirmasti nahiyesi
d-Tophisar nahiyesi
17-Kızılcatuzla/Behram kasabası
18-Mihaliç kasabası
17-Mihaliçlik (Mihaliççık) kazası
19-Sifrihisar kasabası
18-Sifrihisar kazası 28
20-Tarhala kasabası
19-Söğüt kazası
21-Ulubad nefs
20-Tarhala kazası
22-Yarhisar kasabası
21-Tomaniç/Domaniç kazası
23-Yenicetaraklu/Yenice kasabası
22-Tuzla (Kızılcatuzla, Behram) kazası 29
24-Yenişehir kasabası
Kaleler(Timarlı)
BOA TD 166da “Niyabet-i Taşili” Aydıncık kazasında
yeralmasına rağmen, BOA TD 111, s. 694-95te bulunan
köyleri BOA TD 166da Bergama kazası içerisinde
geçmektedir.
27 BOA TD 111, s. “Nahiye-i Ermeni” şeklindedir.
28 BOA TD 111, s. 243te “Nahiye-i Sifrihisar tabi-i
Sultanöyüğü. Sipahileri Sultanönü sancağına eşerler.”
şeklindedir.
29 BOA TD 113 s. 189da “Nahiye-i Behram nam-ı diğer
Kızıcatuzla” şeklindedir.
1-Bergama kalesi 33
26
8
BOA TD 111, s. 235te “Nahiye-i Akçaşehir tabi-i
Sultanöyüğü. Nahiye-i mezkurenin sipahileri Sultanönü
sancağına eşerler.” şeklindedir.
31 BOA TD 111, s. 211de “Nahiye-i Mihaliçhisarı tabi-i
Sultanöyüğü. Sipahileri Sultanönü sancağına eşerler.”
şeklindedir.
32 BOA TD 111, s. 667de “Nefs-i Şehir” olarak
geçmektedir.
30
a-Ayazmend nahiyesi
b-Boğazhisar nahiyesi
2-Sifrihisar kalesi 34
3-Tarhala
kalesi 35
4-Yenice kalesi 36
3-Bigadiç kazası
5-Yılanluca kalesi 37
a-Bigadiç nahiyesi
XI-BİGA LİVASI 38
b-Sındırgı nahiyesi
1-Biga kazası
c-Yorma nahiyesi
2-Balya kazası
a-Balya nahiyesi
4-Edremid kazası
5-İvrindi kazası
a-İvrindi nahiyesi
b-Avlonya nahiyesi
b-Giresin nahiyesi
3-Çan kazası
6-Çatalbergos kazası
6-Manyas kazası
a-Manyas nahiyesi
4-Ezinebazarı/İne/İnebazarı) kazası 39
5-Lapseki kazası
Şehir ve Kasabalar
1-Biga şehri
2-Çatalbergos şehri
3-Ezinebazarı şehri
4-Lapseki kasabası
b-Fart nahiyesi
7-Haydarlar nahiyesi der-kaza-i Mihaliç tabi-i
liva-i Karesi
8-Temrezler nahiyesi der-kaza-i Mihaliç tabi-i
liva-i Karesi
Şehir ve Kasabalar
1-Balıkesri şehri
Kale (Timarlı)
Sultaniye kalesi
2-Ayazmend şehri
3-Bigadiç şehri
XII-KARESİ LİVASI 40
4-Edremid şehri
1-Balıkesri kazası
5-Giresin 41 kasabası
6-İvrindi kasabası
a-Balıkesri nahiyesi
b-Başgirdek nahiyesi
2-Ayazmend kazası (Altınoluk)
BOA TD 166 numaralı defterde yazılmayan bu kale
BOA TD 111, s. 737de geçmektedir.
34 BOA TD 166 numaralı defterde yazılmayan bu kale
BOA TD 111, s. 301 ve devamında geçmektedir.
35 BOA TD 166, s. 183te ismi zikredilmeden timarları
geçen bu kale BOA TD 111, s. 656da geçmektedir.
36 BOA TD 166 numaralı defterde yazılmayan bu kale
BOA TD 111, s. 735te geçmektedir.
37 BOA TD 166 numaralı defterde yazılmayan bu kale
BOA TD 111, s. 306da geçmektedir.
38 BOA TD 166 ve 72 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
39 BOA TD 72, s. 253te “İnebazarı”, s. 265te “İne”
şeklindedir.
40 BOA TD 166 ve 72 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
33
7-Manyas şehri
Kale (Timarlı)
Yenicehisar kalesi
XIII-SARUHAN LİVASI 42
1-Manisa kazası
a-Manisa nahiyesi
b-Çanşa nahiyesi
c-Doğanhisarı nahiyesi
ç-Palamud nahiyesi
d-Yengi nahiyesi
TK KKA 152, v. 147b'de “Nahiye-i Giresun”
şeklindedir.
42 BOA TD 166. 72 ve 165 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
41
9
2-Adala kazası
14-Nif şehri
15-Tarhanyat şehri
3-Akhisar kazası
4-Demirci kazası
Kaleler(Timarlı)
1-Mağnisa kalesi
a-Demirci nahiyesi
b-Borlu nahiyesi
2-Karıcafoça kalesi
3-Nif kalesi
4-Yenicefoça kalesi
5-Gördek kazası
6-Gördos kazası
7-Güzelhisar kazası
a-Güzelhisar nahiyesi
b- Karacahisar nahiyesi
XIV-AYDIN LİVASI 45
1-Tire kazası
2-Alaşehir kazası
8-Ilıca kazası
3-Arpaz kazası
9-Kayacık kazası
4-Ayasluğ kazası
Ezine Bölgesi
10-Marmara kazası
a-Marmara nahiyesi
b-Gülnos nahiyesi
11-Menemen/Tarhanyat kazası 43
a-Menemen/Meneman nahiyesi
b-Foça-i Atik/Kala-i Karacafoça/Karıcafoça
nahiyesi 44
c-Foça-i Cedid/Kala-i Yenicefoça nahiyesi
5-Bayramlu Karacakoyunlusu kazası 46
6-Birgi kazası
7-Bozdoğan kazası
Ortasiyye nahiyesi
8-Çeşme kazası
a-Çeşme nahiyesi
b-Hereke nahiyesi
4-Nif kazası
Şehir ve Kasabalar
1-Mağnisa şehri
2-Adala şehri
3-Akhisar şehri
4-Borlu nefs
5-Demirci şehri
6-Gördek kasabası
7-Gördos kasabası
8-Gülnos kasabası
9-Güzelhisar şehri
10-Kayacık kasabası
11-Marmara şehri
12-Mendehorya kasabası
13-Menye kasabası
BOA TD 165, s. 1de “Nahiye-i Tarhanyat Menemen
dimekle meşhurdur.” Şeklindedir.
44 Kala-i Yenicefoça ve Karıcafoça nahiye olarak sadece
BOA TD 165, s. 1de yeralan “Fihrist”te geçmektedir.
43
10
c-Seferihisar nahiyesi
9-Güzelhisar kazası
a-Güzelhisar nahiyesi
b-Köşk nahiyesi
10-İzmir kazası
11-Kestel kazası
12-Sart kazası
13-Sultanhisarı kazası
14-Yenişehir kazası
a-Gerye nahiyesi
b-Vakf nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Tire şehri
2-Alaşehir kasabası
BOA TD 166, 66 ve 148 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
46 Cemaatlerin müstakil kazasıdır. Bkz. BOA TD 166, s.
374; BOA TD148, s. 1.
45
3-Arpaz kasabası
a-Köyceğiz nahiyesi
b-Dalamani nahiyesi
4-Ayasluğ kasabası
5-Bademya kasabası
7-Mazun kazası
6-Balyanbolu kasabası
a-Mazun nahiyesi
7-Batnos kasabası
8-Bazar-ı Urla kasabası
9-Birgi kasabası
10-Ezine kasabası
11-Fota kasabası
12-Güzelhisar kasabası
b-Sobuca nahiyesi
8-Mekri kazası
9-Milas kazası
10-Muğla kazası
11-Pırnaz kazası
13-İnegöl kasabası
12-Tavas kazası
14-İzmir kasabası
13-Defteran Vilayeti 49
15-Kestel kasabası
Şehir ve Kasabalar 50
1-Peçin şehri
16-Kızılhisar kasabası
17-Köşk kasabası
2-Balat şehri
18-Nazillu kasabası
19-Sart kasabası
3-Bozöyük kasabası
20-Seferihisar kasabası
5-Köyceğiz kasabası
21-Sultanhisarı kasabası
6-Mekri kasabası
22-Vakıf kasabası
23-Yenişehir kasabası
7-Milas şehri
4-Çine şehri
8-Muğla şehri
9-Pırnaz kasabası
10-Tavas kasabası
Kaleler(Timarlı)
1-Ayasluğ kalesi
11-Ula kasabası
2-Bala-yı İzmir kalesi
3-Çeşme kalesi
4-Limon-ı İzmir kalesi
5-Mastavra kalesi
Kaleler(Timarlı)
1-Peçin kalesi
2-Bodrum kalesi
XV-MENTEŞE LİVASI 47
XVI-TEKE LİVASI 51
1-Peçin kazası
1-Antalya kazası
2-Balat kazası
a-Antalya nahiyesi
3-Bozöyük kazası
a-Bozöyük nahiyesi
b-Eskihisar 52 nahiyesi
c-Istanos nahiyesi
b-Mesken nahiyesi
ç-İğdir nahiyesi
4-Çine kazası
5-İsravalos kazası
6-Köyceğiz/Köycügez/Kireniz 48 kazası
47
BOA TD 166, 66 ve 61 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
BOA TD 47, s. 257.
BOA TD 61, s. 106.
50 BOA TD 166da Mazun kazasında 1 kasaba olduğu
selirtilmiştir. Fakat bu kasaba tesbit edilememiştir.
51 BOA TD 166 ve 107 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
52 TD 14/138.
48
49
11
d-Kürt nahiyesi
e-Milli 53
i-Nağlu/İnağlu nahiyesi
j-Obabazarı nahiyesi
nahiyesi
k-Sidre nahiyesi
f-Muslu nahiyesi
2-Elmalu kazası
2-Manavgad kazası
a-Manavgad nahiyesi
a-Finike 54 nahiyesi
b-Akçahisar nahiyesi
3-Kalkanlu kazası
4-Karahisar kazası
a-Karahisar nahiyesi
b-Bağovası nahiyesi
c-Mekrumgömü nahiyesi
5-Kaş kazası
Şehir ve Kasabalar
c-Atabey nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Alaiye şehri
2-Manavgad kasabası
Kaleler(Timarlı)
1-Alaiye kalesi
2-Alara kalesi
1-Antalya şehri
2-Elmalu şehri
XVIII- PİYADEGAN LİVALARI 56
3-Istanos şehri
1-Piyadegan-ı Ankara livası
4-Kalkanlu kasabası
5-Karahisar kasabası
2-Piyadegan-ı Aydın livası
6-Kaş kasabası
Kaleler(Timarlı)
1-Antalya kalesi
2-Karahisar-ı Teke kalesi
XVII-ALAİYE LİVASI 55
1-Alaiye kazası
a-Alaiye nahiyesi
b-Aksaz nahiyesi
c-Akseki nahiyesi
ç-Alara nahiyesi
3-Piyadegan-ı Biga livası
4-Piyadegan-ı Bolu livası
5-Piyadegan-ı Hamid livası
6-Piyadegan-ı Hüdavendigar livası
7-Piyadegan-ı Karahisar livası
8-Piyadegan-ı Karesi livası
9-Piyadegan-ı Kütahya livası
10-Piyadegan-ı Menteşe livası
11-Piyadegan-ı Saruhan livası
12-Piyadegan-ı Sultanönü livası
d-Dimderesi nahiyesi
IXX-MÜSELLEMAN LİVALARI 57
e-Ginares nahiyesi
1-Müselleman-ı Kütahya ve Karahisar ve Hamid
livası
f-Hasanlar nahiyesi
g-Karacalar nahiyesi
ğ-Kise nahiyesi
h-Mahmudlar nahiyesi
ı-Murt nahiyesi
2-Müselleman-ı Aydın ve Saruhan ve Menteşe
ve Karesi ve Biga ve Hüdavendigar ve
Kocaeli ve Sultanönü livası
3-Müselleman-ı Bolu ve Kastamonu ve Ankara
ve Kangırı livası
4-Müselleman-ı Teke ve Alaiye livası
TD 14, s. 398'de "Melli" şeklindedir.
TD 107, s. 2.
55 BOA TD 166 ve 107 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
53
54
12
A.RSK 1452, s. 85-112.
57 A.RSK 1452, s. 99-103.
56
b-Cezire nahiyesi
C-16. YÜZYILIN İLK YARISINDA
KARAMAN VİLAYETİ
c-Kaşaklu nahiyesi
ç-Kırili nahiyesi
I-KONYA LİVASI 58
d-Yağan nahiyesi
1-Konya kazası
e-Yalasun nahiyesi
a-Hatunsarayı nahiyesi
b-İnsuyu nahiyesi
c-Sahra-yı Konya nahiyesi
f-Yenişehir nahiyesi
2-Seydişehri kazası
a-Bozkır nahiyesi
ç-Saidili nahiyesi
d-Sudiremi nahiyesi
e-Zengicek nahiyesi
b-Gurgurum nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Beyşehri şehri
2-Bayburd kazası
3-Eskiil/Akçaşehir 59 kazası
4-Turgud kazası
Adatepe bölgesi/nahiyesi 60
Şehir ve Kasabalar
1-Konya şehri
2-Hatunsarayık 61
Kale (Timarlı)
Konya kalesi
2-Seydişehri şehri
III-AKŞEHİR LİVASI 63
1-Akşehir kazası
2-Çimenili kazası
3-Ilgun kazası
4-İshaklu kazası
Şehir ve Kasabalar
1-Akşehir şehri
2-Ilgun şehri
3-İshaklu kasabası
II-BEYŞEHRİ LİVASI 62
1-Beyşehri kazası
a-Göçi nahiyesi
BOA TD 387 ve 399 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır. BOA TD387, s.329da Konya
Livasında 6 kaza bulunduğu belirtilmiştir. Yine aynı
defterin 337. sayfasında Karaman Vilayetinde 26 kaza
bulunduğu belirtilmiştir. Vilayette bulunan kaza sayısı
ve defterlerdeki kaza başlıkları dikkate alındığı zaman
bu livada 4 kaza bulunmaktadır.
59 BOA, MAD 3236, s. 5te “Konya vilayeti ve Larende ve
Akça şehir nam-ı diğer Eski il kadılarına hüküm ki ”
şeklindedir.
60 BOA, TD 387, s. 246.
61 BOA TD 387, s. 329da Konya Kazasının “Zeametha ve
Timarha-i Sipahiyan” bölümünde Zikredilen 1 adet
kasaba bu bölümde bulunamamıştır. Muhtemelen bu
kasaba Konya kazasındaki nahiyeler içerisinde tek
“nefs”i bulunan Hatunsarayıdır??? Bakılsın bu bölümde
Larende sancağı yazılmamıştır. Konya sancağına dahil
edilerek 6 kaza olarak gösterilmiştir (4’ü konya’da 2’si
Larende'de olacak)
62 BOA TD 387 ve 399 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
IV-LARENDE LİVASI 64
1-Larende kazası
a-Kaş nahiyesi
58
c-Mazanşehri 65 nahiyesi
b-Sarayözü nahiyesi
2-Aladağ kazası
3-Belviran kazası
Şehir ve Kasabalar
1-Larende şehri
2-Pirlavganda kasabası
Kale (Timarlı)
Larende kalesi
BOA TD 387 ve 399 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
64 BOA TD 387 ve 399 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
65 BOA TD 40, s. 982.
63
13
a-Ürgüb nahiyesi
b-Uçhisar nahiyesi
V-AKSARAY LİVASI 66
1-Aksaray kazası
a-Aksaray/Sahra-yı Aksaray nahiyesi
b-Bekir nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Niğde şehri
2-Bor şehri
c-Eyübili nahiyesi
d-Hasandağı nahiyesi
3-Develü nefs
4-Karahisar-ı Develü/Karahisar şehri
2-Ereğli kazası
a-Ereğli nahiyesi
b-Karacadağ nahiyesi
5-Ürgüb şehri
Kaleler(Timarlı)
1-Niğde kalesi
2-Karahisar-ı Develü/Develü kalesi
c-Kilseme nahiyesi
3-Koçhisar/Koşhisar/Kuşhisar kazası
a-Koçhisar nahiyesi
b-Karabey nahiyesi
Kenar-ı Irmak Bölgesi
3-Lola kalesi
VII-KAYSERİYE LİVASI 68
1-Kayseriye kazası
a-Kaysariyye/Sahra-i Kaysariyye nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
b-Bozatlu nahiyesi
1-Aksaray şehri
c-Cebel-i Ali nahiyesi
ç-Cebel-i Erciyes/Cebel-i Erciyeş nahiyesi
2-Ereğli şehri
3-Koşhisar şehri
d-Karakaya nahiyesi
Kale (Timarlı)
e-Karataş nahiyesi
Mundus kalesi
f-Kenar-ı Irmak nahiyesi
g-Kuramaz nahiyesi
VI-NİĞDE LİVASI 67
1-Niğde kazası
a-Niğde/Şehr nahiyesi
b-Melegübi nahiyesi
c-Şamardı/Çamardı nahiyesi
d-Melendiz/Melenduz nahiyesi
d-Bor nahiyesi
2-Anduğu kazası
a-Anduğu nahiyesi
b-Şücaüddin nahiyesi
3-Karahisar-ı Develü kazası
ğ-Malya nahiyesi
Osmancık Bölgesi
Şehir ve Kasabalar
Kayseriye şehri
Kale (Timarlı)
Kayseriye kalesi
VIII-İÇİL LİVASI 69
1-Ermenek kazası
4-Gülnar kazası
a-Gülnar nahiyesi
a-Karahisar-ı Develü/Karahisar nahiyesi
b-Aksaz nahiyesi
b-Develü nahiyesi
c-Manyan nahiyesi
4-Ürgüb kazası
BOA TD 387 ve 455 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
67 BOA TD 387 ve 455 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
66
14
BOA TD 387
faydalanılmıştır.
69 BOA
TD 387
faydalanılmıştır.
68
numaralı
Tahrir
Defterinden
numaralı
Tahrir
Defterinden
3-Karataş/Karataş kazası
d-Geldiklan/Geldiklanabad nahiyesi
2-Mut kazası
e-Yavaş/Yavaşili nahiyesi
a-Mut nahiyesi
Türnük divanı
b-Silifke nahiyesi
5-Selendi ve Anamur kazası
a-Selendi nahiyesi
Şemail divanı
2-Ladik kazası
a-Ladik nahiyesi
b-Simre-i Ladik nahiyesi
b-Anamur nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Ermenek şehri
3-Merzifon kazası
a-Merzifon nahiyesi
2-Anamur nefs
3-Mud şehri
b-Gümüş vilayeti 73
Gölhüseyin divanı
Savcısunkur divanı
4-Silifke şehri
Kaleler(Timarlı)
1-Ermenek kalesi
Şehir ve Kasabalar
1-Amasya şehri
2-Birgoma nefs
2-Avgadı kalesi
3-İkserme kalesi
4-Manyan kalesi
3-Gümüş kasabası
5-Mara kalesi
4-Hagala/Yolpınar kasabası
6-Mavga kalesi
5-Ladik şehri
6-Merzifon şehri
7-Mud kalesi
8-Silifke kalesi
Ç-16. YÜZYILIN İLK YARISINDA RUM
VİLAYETİ
RUM-I KADİM VİLAYETİ
Kale (Timarlı)
Amasya kalesi
II-ÇORUMLU/ÇORUM LİVASI 74
1-Çorumlu/Çorum kazası 75
Serkis divanı
Emlak divanı
I-AMASYA LİVAS 70I
1-Amasya kazası
a-Akdağ nahiyesi
b-Argoma nahiyesi 71
Tuzcuyan divanı
3-İskilip kazası
a-İskilip nahiyesi
b-Tahtettarik nahiyesi
c-Aştakul/Aştağul nahiyesi
ç-Birgoma nahiyesi 72
5-Karahisar-ı Demirli/Karahisar kazası
a-Karahisar-ı Demirli nahiyesi
BOA TD 387 numaralı Tahrir Defterinden
faydalanılmıştır.
71 Amasya , Çorum vb. livalarda bulunan “divan”lar eğer
“Muhasebe-i Vilayet ” defterlerinde idari birim olarak
yazılmamışsa buraya alınmamıştır. BOA TD 387, s.
379’da Argoma Nahiyesindeki divanlar idari birim
olarak alınmıştır.
72 BOA TD 387, s. 385’te “Vez-i nevahī Birgoma ve Yavaş
ve Aştakul ve Argoma ki Amasya kadılığına tabidir.”
70
BOA TD 387, s. 388-89’da Gümüş Vilayetindeki
divanlar idari birim olarak alınmıştır.
74 BOA TD 387 ve 444 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
75 BOA TD 444’te Çorum Livasındaki divanlardan bir
kısmı BOA TD 387, s. 394-95’te idari birim olarak
gösterilmiştir.
73
15
b-Budaközü nahiyesi
a-Artukabad/Artuk/Artova nahiyesi
b-Silisözü nahiyesi
4-Katar 76 kazası
2-Osmancık kazası 77
a-Osmancık nahiyesi
Ayvacık Bölgesi
Çepni Bölgesi
Divan-ı Bayır Bölgesi
İncesu Bölgesi
Sakız Bölgesi
Saz Bölgesi
3-Etrakiyye-i Büzürk kazası 81
4-Tokat kazası
a-Tokat nahiyesi
b-Cincife nahiyesi
c-Kafirni/Kavirni nahiyesi
ç-Kazabad nahiyesi
d-Kilmigad nahiyesi
Ağcakala-i Kilmigad Bölgesi
Şehir ve Kasabalar
e-Komanat nahiyesi
1-Çorumlu/Çorum şehri
f-Tozanlu/İpsile/Doğanşar nahiyesi
2-Osmancık şehri
g-Venk nahiyesi
ğ-Yıldız nahiyesi
3-İskilib şehri
4-Karahisar kasabası
5-Karım nefs
6-Eyücek nefs
7-Mihmadselam nefs
8-Bağzık nefs
5-Turhal kazası
a-Turhal nahiyesi
b-Mecidözü nahiyesi
6-Zile kazası
a-Zile nahiyesi
9-Ulu nefs
b-Acacı/Nalçacıhöyüğü nahiyesi 82
c-Halka-i Hass nahiyesi
Kaleler (Timarlı) 78
1-Osmancık kalesi
ç-Hüseyinabad/Alaca nahiyesi
d-Karahisar-ı Behramşah nahiyesi
2-İskilib kalesi
3-Karahisar-ı Demirli kalesi
e-Kızılkünbet nahiyesi
III-SİVAS-TOKAT LİVASI 79
f-Kuştaş nam-ı diğer Üçtaş nahiyesi
1-Sivas kazası (Paşa sancağı)
g-Meşhedabad nahiyesi
a-Sivas nahiyesi
ğ-Özikavağı nahiyesi
b-Havik nahiyesi
c-Hargün nahiyesi
h-Yenimüsliman nahiyesi
Sorkun Bölgesi
Kavurgalu Bölgesi
Osmanpaşa Bölgesi
2-Artukabad kazası 80
Şehir ve Kasabalar
Cemaat kazası olabilir.
BOA TD 444, s. 68-165 arasında yer alan Osmancık
Vilayetinde Osmancık nahiye başlığıyla verilmiş ve
divanlardan burada zikredilenler aynı defterin 160.
sayfasında nahiye/niyabet olarak zikredilmiştir.
78 BOA TD 387, s. 428’de Çorum Livasında 4 adet kale
gösterilmesine rağmen bu livada 3 adet kale
bulunmaktadır.
79 BOA TD 387 ve 79 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
76
77
16
BOA TD 79 ve 387 numaralı defterlerde bu kazada
herhangi bir nahiye gösterilmemiş, sadece bu iki
nahiyeye “tabi-i” denilerek köy ve mezraalar
bağlanmıştır. BOA TD 19’da buralar nahiye olarak
zikredildiği için buraya alınmıştır.
81 BOA TD 387, s. 492’de kaza olarak zikredilmektedir.
82 Bu iki (Açacı ve Özükavağı) nahiye BOA TD 387, s.
467 ve BOA TD 79, s. 239’da beraber tek nahiye olarak
gösterilmektedir.
80
1-Sivas şehri
3-Niksar şehri
2-Cincife şehri
4-Yenişehir nefs
3-Karahisar-ı Behramşah şehri
Kaleler(Timarlı)
4-Meşhedabat şehri
1-Sonisa kalesi
5-Tokat şehri
2-Yenişehir kalesi
6-Turhal şehri
3-Karakuş kalesi
7-Venk köyü nefs
4-Niksar kalesi
8-Yenimüsliman nefs
9-Yıldız nefs
10-Zile şehri
Kaleler(Timarlı)
V-KARAHİSAR-I ŞARKİ LİVASI 84
1-Karahisar-ı Şarki/Karahisar-ı Hasandırazi
kazası
2-Cedid Sivas kalesi
a-Karahisar (Karahisar-ı Şarki) nahiyesi
b-Akşehir (Akşehirabat, Abad-ı Akşehir)
nahiyesi
3-Behramşah kalesi
c-Alucara nahiyesi
4-Hargün kalesi
5-Havik kalesi
ç-Elige/Eliki nahiyesi
1-Biruni-yi Sivas kalesi
6-Kızılkent kalesi
d-Emlak nahiyesi
e-Gevezit nahiyesi
7-Kilmigad kalesi
f-Giringir nahiyesi
8-Tokat kalesi
9-Turhal kalesi
g-Güdül nahiyesi 85
ğ-Kevase/Kübise nahiyesi
10-Yıldız kalesi
h-Kovana nahiyesi
ı-Melense nahiyesi
i-Mindaval/Teştik/Çamoluk nahiyesi
IV-SONİSA-NİKSAR LİVASI 83
1-Sonisa kazası
j-Suşehri/Anderyas nahiyesi
a-Sonisa nahiyesi
k-Şiryan/Şiran nahiyesi
Şabhane Bölgesi
b-Felenbel nahiyesi
c-Panbuközü nahiyesi
ç-Kuh-ı Bölük-i Karakuş/Sahra-yı Karakuş
nahiyesi
2-Koyluhisar kazası
a-Koyluhisar nahiyesi
b-Firuz nahiyesi
d-Taşabad/Taşili nahiyesi
2-Niksar kazası
a-Niksar nahiyesi
b-Avlun nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Sonisa/Uluköy şehri
2-Felenbel nefs
83
BOA TD 387 ve 54 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır. BOA, TD 387, s. 2’de “Liva-i Sonisa
ve Niksar tabi-i mirimiran” açıklamasından bu bölgenin
başında sancakbeyi olmadan Rum Beylerbeyiliğine
bağlı bir liva olduğu anlaşılmaktadır.
BOA TD 387 ve 53 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.BOA TD 53 numaralı defterde “tabi-i”
şeklinde geçen idari birimler BOA TD 37 ve 255
numaralı defterlerdeki idari birimlerle kerşılaştırılarak
bu iki defterde de idari birim olarak geçenler buraya
alınmıştır. BOA, TD 387 numaralı defterin 2.
sayfasındaki fihrist bölümünde “Liva-i Karahisar-ı
Hasandırazi” şeklinde geçmekte, diefterin içerisinde
liva başlığı bulunmamaktadır. BOA, TD 85 numaralı, I.
Selim dönemine ait defter, s. 152’de “Liva-i Karahisar-ı
Hasandırazi” ve BOA, TD 95 numaralı tarihsiz defter, s.
173’te “Liva-i Karahisar-ı Şarki” şeklindedir.
85 BOA TD37’de nahiye olarak geçmekte BOA TD 255’te
ise idari birimler arasında yer almamaktadır.
84
17
c-Hasangerişi nahiyesi
Davud Kethüda Bölüğü
Mustafa Kethüda Bölüğü
ç-Naiblü nahiyesi
d-Sisorta/Ortakent/Ortaköy/Yılanlıca nahiyesi
2-Arım/Çarşamba kazası
e-Şahneçimeni/Çimen-i Şahne nahiyesi
a-Arım nahiyesi
f-Yemişli nahiyesi
b-Hisarcık nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
Karahisar-ı Şarki/Kigoniye 86 şehri
c-Manağrı nahiyesi
3-Bafra/Bafraili kazası
Kaleler(Timarlı)
a-Bafra nahiyesi
1-Koyluhisar kalesi
b-Alaçam nahiyesi
2-Sisorta kalesi
c-Bazarlı nahiyesi
ç-Değirmenözü nahiyesi
3-Karahisar-ı Şarki kalesi
VI-CANİK LİVASI 87
d-Emlak nahiyesi
1-Canik-i Bayram/Bayramlı/Canik kazası
e-Haris nahiyesi
f-Martakala nahiyesi
a-Alibeyece/Alibey, Divan-ı Alibeyece
nahiyesi
b-Bedirli nahiyesi
4-Kavak kazası
c-Bolaman nahiyesi
5-Kedegra/Vezirköprü kazası 88
g-Üskütü nahiyesi
ç-Bozat nahiyesi
d-Bucak nahiyesi
e-Çamaş nahiyesi
f-Ebulhayr nahiyesi
a-Kabakoz nahiyesi
b-Simre-i Taşan nahiyesi
6-Kocakayası kazası
a-Gazilerovacığı nahiyesi
b-Göl nahiyesi
g-Elmalu nahiyesi
ğ-Fermude nahiyesi
h-Habsamana/Gölköy nahiyesi
ı-İhtiyar nahiyesi
i-İskefsir/Reşadiye nahiyesi
c-Zeytun nahiyesi
7-Satılmış/Satılmışmezidbey kazası
8-Samsun kazası
a-Samsun nahiyesi
j-Kebsil nahiyesi
b-Engis nahiyesi
k-Kırık/Kıruk/Kırıkili/Yavuzkemal nahiyesi
c-Gülnos nahiyesi
l-Milas/Mesudiye nahiyesi
m-Ordu nahiyesi
n-Satılmış-ı Bayramlı/Bayramlı nahiyesi
ç-Kani nahiyesi
9-Tirme/Terme (Tirmedos) kazası
o-Şayiblü/Şaiblü nahiyesi
ö-Şemsüddin nahiyesi
p-Ulubey/Ulubeylü nahiyesi
Fidaverende Bölüğü
BOA, TD 562, s. 6.
87 BOA TD 387, 37, 53 ve 54 numaralı Tahrir
Defterlerinden faydalanılmıştır. 53 numaralı defterde
“tabi-i ..” şeklinde geçen idari birimler diğer
defterlerden kontrol edilerek buraya alınmıştır.
Canit-i Kırkharman nahiyesi
10-Ünye kazası
Şehir ve Kasabalar
1-Gebeme nefs
2-Göl nefs
86
18
88
1266 Senesi Devlet Salnamesi, Elviye ve Kaza Defteri,
s. 79da “Kedegra nam-ı diğer Vezirköprü kazası”
şeklindedir.
3-Güründür/Güründürbazarı nefs
ç-Çepni nahiyesi
Yaylak Bölgesi
d-Elkerimlühas nahiyesi
e-Karaburun nahiyesi
f-Üreğir Vilayeti
g-Yağludere nahiyesi
4-Kedegra şehri
5-Manağrı nefs
6-Ordu/Alevi nefs
7-Samsun şehri
8-Ünye nefs
9-Üskütü nefs
Kaleler(Timarlı)
1-Habsamana kalesi
6-Rize kazası
7-Of kazası
a-Of nahiyesi
b-Kabahor Vilayeti
c-Kalibravulu nahiyesi
2-Kedeğra kalesi
3-Kocakayası kalesi
4-Milas kalesi
8-Torul kazası
5-Öksün kalesi
Şehir ve Kasabalar 91
1-Trabzon şehri
2-Bagobit nefs
3-Diribolu nefs
4-Giresun kalesi nefs
5-Kabahor kasabası
6-Koniya kasabası
7-Rize şehri
8-Yomra şehri
6-Samsun kalesi
7-Ünye kalesi
RUM-I HADİS VİLAYETİ
VII-TRABZON LİVASI 89
1-Trabzon kazası
a-Akçaabad nahiyesi
b-Maçuka nahiyesi
c-Sürmene nahiyesi
ç-Yomra/Yomura nahiyesi
2-Arhova kazası
a-Goniya/Koniya nahiyesi
b-Laz nahiyesi
c-Vilayet-i Bagobit nahiyesi
ç-Vilayet-i İskele nahiyesi
3-Atina/Pazar kazası
4-Hemşin kazası
a-Hemşin nahiyesi
b-Eksanos nahiyesi
c-Karahemşin nahiyesi
Kaleler(Timarlı)
1-Trabzon kalesi
2-Arhova kalesi
3-Bedreme kalesi
4-Canca (Gümüşhane) kalesi
5-Diribolu kalesi
6-Giresun kalesi
7-Görele kalesi
8-Hemşin-i Bala kalesi
9-Hemşin-i Zir kalesi
10-Kise kalesi
11-Rize kalesi
12-Torul kalesi
5-Kürtün kazası
a-Kürtün nahiyesi
b-Alahnas nahiyesi
c-Bayramoğlu nahiyesi 90
89
BOA TD 387 ve 53 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
BOA TD 387 ve 53 numaralı defterlerde burası nahiye
başlığıyla değil “tabi-i Bayram/Bayramoğlu” şeklinde
köy ve mezraalar bağlanmıştır. Daha sonra yapılan
tahrirlerde nahiye olarak geçtiği için buraya alınmıştır.
91 BOA TD 387, s. 767de Trabzon livasına ait istatistiki
bilgiler verilirken 1 adet nefs gösterilmesine karşın .s
730da Trabzon ve Yomra 739da Rize nefse işaret eden
bilgiler bulunmaktadır.
90
19
e-Mürskulu nahiyesi
f-Ovacık-ı Erzurum nahiyesi
g-Serçeme nahiyesi
ğ-Tekman nahiyesi
VIII-KEMAH LİVASI 92
1-Kemah kazası
a-Kuzeykemah nahiyesi
b-Güneykemah nahiyesi
c-Aşağail nahiyesi
ç-Değrensor nahiyesi
d-Diğünlü nahiyesi
e-Gercanis (Refahiye) nahiyesi
f-Kuruçay nahiyesi
g-Orçul nahiyesi
ğ-Ortail nahiyesi
h-Vadivank nahiyesi
2-Erzincan kazası
a-Güneyerzincan nahiyesi
b-Kuzeyerzincan nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Kemah şehri
2-Erzincan şehri
6-Tercan kazası
a-Tercan-ı Ulya nahiyesi
b-Tercan-ı Süfla nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Bayburd şehri
2-İspir şehri
3-Erzurum 94 şehri
Kaleler (Timarlı)
1-Bayburd kalesi
2-Kogans kalesi
3-İspir kalesi
4-Fisirik kalesi 95
X-MALATYA LİVASI
Malatya kazası
Kale (Timarlı)
a-Şehr nahiyesi
b-Ağcadağ nahiyesi
c-Argavun nahiyesi
ç-Cubas nahiyesi
d-Gömü nahiyesi
e-Karahisar nahiyesi
f-Kasaba nahiyesi
g-Kederpit nahiyesi
ğ-Kiçikhacılı nahiyesi
h-Muşar nahiyesi
Kemah kalesi
IX-BAYBURD LİVASI 93
1-Bayburd kazası
2-İspir kazası
a-İspir nahiyesi
b-Çermelü-yi İspir nahiyesi
c-Kabahor nahiyesi
ç-Ovacık-ı İspir nahiyesi
3-Kelkid kazası
4-Kogans kazası
a-Kogans nahiyesi
b-Yağmurderesi nahiyesi
5-Şogayn kazası
a-Şogayn nahiyesi
b-Cinis nahiyesi
c-Çermelü-yi Erzurum nahiyesi
ç-Erzurum/Erzurumabat nahiyesi
d-Keçik nahiyesi
BOA TD 387 numaralı Tahrir Defterinden alınmıştır.
93 BOA TD 387 numaralı Tahrir Defterinden alınmıştır.
92
20
Şehir ve Kasabalar
Malatya şehri
XI-GERGER LİVASI 96
1-Gerger kazası
a-Büblü/Büblüvnahiyesi
b-Dereili nahiyesi
Hali ve haraptır.
MAD 5152, s. 823.
96 BOA TD 387 ve 163 numaralı Tahrir Defterlerinden
alınmıştır. BOA, TD 387, s.912de “Nefs-i Gerger
sancağıbeyi oturur ..” şeklindeki ibareden Gergerin bu
tarihte sancağın merkezi olduğu anlaşılmaktadır.
94
95
c-İçil nahiyesi
ç-Hamo nahiyesi
ç-Taşil nahiyesi
d-Hekme nahiyesi
2-Kahta kazası
a-Kahta nahiyesi
b-Asnuili nahiyesi
c-Pağnik nahiyesi
ç-Samsat nahiyesi
f-Sivir/Danişment nahiyesi
g-Ziniski nahiyesi
2-Darende kazası
d-Şure/Şureili nahiyesi
a-Ayvalı nahiyesi
b-Gürün nahiyesi
e-Turuş /Kuyulu nahiyesi
c-Ovacık nahiyesi
3-Behisni kazası
a-Erkenek nahiyesi
3-Hısn-ı Mansur kazası
Şehir ve Kasabalar
b-Erniç/Erniş, Tut, Enişdere nahiyesi
1-Divriği kasabası
c-Gölbaşı nahiyesi
2-Darende kasabası
ç-Keysun/Çakırhöyük nahiyesi
3-Hısn-ı Mansur kasabası
d-Subadra nahiyesi
e-Şehr nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Gerger kasabası
2-Kahta kasabası
3-Behisni şehri
Kaleler(Timarlı)
1-Gerger kalesi 97
2-Kahta kalesi
3-Behisni kalesi
XII-DİVRİĞİ LİVASI 98
1-Divriği kazası
a-Anzagır nahiyesi
b-Dumluca/Tumluca nahiyesi
c-Durdul nahiyesi
BOA TD 387 numaralı Tahrir Defterinde bu livaya ait
istatistiki bilgiler verilirken kaleleri belirtilmemiştir.
Sadece kazaların nefslerinin yanına açıklama olarak
kalesinin de bulunduğu bulunduğu belirtilmiştir.H. 937
tarihli ve 163 numaralı defterin 61, 65 ve 84.
sayfalarında bu kalelere ait timar kayıtları
bulunmaktadır.
98 BOA TD 387 ve 163 numaralı Tahrir Defterlerinden
alınmıştır. BOA, TD 387, s.951de “Nefs-i Gerger
sancağıbeyi içinde oturur..” şeklindeki ibareden
Divriği'nin bu tarihte sancağın merkezi olduğu
anlaşılmaktadır.
97
e-Kesme nahiyesi
Kaleler(Timarlı)
1-Divriği kalesi 99
2-Darende kalesi
D-16. YÜZYILIN İLK YARISINDA DİYARI BEKR VİLAYETİ
I-AMİD LİVASI 100
Amid kazası
1-Asma nahiyesi
2-Azidin nahiyesi 101
3-Başika nahiyesi
4-Beyan nahiyesi 102
5-Çıska nahiyesi
6-Garbi Amid nahiyesi
7-Hani nahiyesi
99 BOA TD 387 numaralı Tahrir Defterinde bu livaya ait
istatistiki bilgiler verilirken kaleleri belirtilmemiştir.
Sadece Divdiği nefsin yanına açıklama olarak kalesinin
de bulunduğu bulunduğu belirtilmiştir.H. 937 tarihli ve
163 numaralı defterin 147-48. sayfalarında bu kalelere
ait timar kayıtları bulunmaktadır.
100 Bu livanın idari birimleri 932 tarihli BOA, TD 134
numaralı defterden çıkartılmıştır.
101 Bu haye BOA, TD 200 numaralı ve 947 tarihli defterin
314. sayfasında mufassal defterlere niçin yazılmadığı
açıklanmaktadır.
102 Bu nahiye BOA, TD 998, s.43-44’te Mardin livası
içerisinde Amid livasına tabi bir nahiye olarak
geçmektedir.
21
8-Kulb nahiyesi
9-Ribat/Rabat nahiyesi
10-Şarki Amid nahiyesi
11-Tercil nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Amid şehri
2-Hani nefs
II-MARDİN LİVASI
1-Mardin kazası
a-Mardin nahiyesi
a-Nusaybin nahiyesi
2-Berriyyecik kazası
a-Beriyyecik nahiyesi
b-Çemnim nahiyesi
c-Dedekarkın nahiyesi
ç-Tilgöran nahiyesi
3-Ayn-ı Sefine nahiyesi
4-Deyr-i Maklub nahiyesi
5-Tikrit nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Musul şehri
2-Tikrit nefs
Kaleler(Timarlı)
1-Musul kalesi
2-Tikrit kalesi
3-Aynsefine kalesi
V-ARABKİR LİVASI
Arabkir kazası
1-Abad/Ova nahiyesi
2-Ağın nahiyesi
3-Dağili ve Söğütabat nahiyesi
4-Eğin nahiyesi
5-Puşadı nahiyesi
6-Şehr nahiyesi
3-Savur kazası
Beyan nahiyesi
Şehir ve Kasabalar 103
1-Beriyyecik nefs
2-Mardin şehri
3-Nusaybin kasabası
4-Savur nefs
Kale (Timarlı)
Mardin kalesi
III-SİNCAR LİVASI
Sincar kazası
1-Sincar nahiyesi
2-Telafer nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
Arabkir şehri
VI-ERGANİ LİVASI
1-Ergani kazası
Şehir ve Kasabalar
Ergani şehri
Kale (Timarlı)
Ergani kalesi
VII-ÇİRMÜK LİVASI 104
Çirmük kazası
1-Behremaz nahiyesi
2-Berdeniç nahiyesi
3-Çemnim nahiyesi
4-Çüngüş nahiyesi
5-Ebutahir nahiyesi
6-Hisaran nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Sincar nefs
2-Tilafer nefs
IV-MUSUL LİVASI
Musul kazası
1-Musul nahiyesi
2-Acuze nahiyesi
103
22
BOA, TD 998, s. 58’de Mardin ve Amid’de 8 tane nefs
bulunmaktadır.
Şehir ve Kasabalar
Çirmük nefs
104
BOA, TD 64, s. 505, 506, 508 ve devamında “‫”ﻛﻤﺮﯾﭻ‬
şeklinde yazılmıştır.
11-Sağman nahiyesi
12-Siptoros nahiyesi
13-Ulukale nahiyesi
14-Vasgirt nahiyesi
VIII-SİVEREK LİVASI
Siverek kazası
1-Siverek nahiyesi
2-Bucak nahiyesi
3-Çıbıkdan nahiyesi
Abdun Bölgesi
4-Hilvan nahiyesi
5-İn nahiyesi
6-Oşun nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
Çemişkezek nefs
XI-HARPUT LİVASI
Harput kazası
1-Hersini nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
2-Gölcük-i Süfla nahiyesi 105
3-Gölcük-i Ulya nahiyesi
Siverek şehri
IX-KİĞI LİVASI
4-Kuzabad nahiyesi
Kiğı kazası
5-Sarıkamış nahiyesi
1-Kiğı nahiyesi
2-Endiris nahiyesi
3-Gevenli nahiyesi
4-Göcek nahiyesi
5-Gürzelik nahiyesi
6-Kızuçan nahiyesi
7-Koçakmaz nahiyesi
8-Kurdöküzü nahiyesi
9-Sancak nahiyesi
Kortu Bölgesi
6-Uluabat nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
Harpurt şehri
Kale (Timarlı)
Harpurt kalesi
XII-RUHA LİVASI
Ruha kazası
1-Şehr nahiyesi
2-Bozabat nahiyesi
3-Cülap nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
4-Çaykuyu nahiyesi
Kiğı şehri
5-Harran nahiyesi
Kale (Timarlı)
6-Kabahaydar nahiyesi
7-Karacurun nahiyesi
Kiğı kalesi
X-ÇEMİŞKEZEK LİVASI
8-Oyumağaç nahiyesi
Çemişkezek kazası
1-Belde nahiyesi
2-Çatalkale nahiyesi
3-Gündüz nahiyesi
4-Havik nahiyesi
5-Keban maa Ovacık nahiyesi
6-Kirpüzek nahiyesi
7-Lartik nahiyesi
8-Mazgirt nahiyesi
9-Pertek nahiyesi
10-Ribat nahiyesi
9-Rasülayn nahiyesi
10-Samsat nahiyesi
11-Yalak nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
Ruha şehri
Kale (Timarlı)
Ruha kalesi
105
BOA, TD 998, s.180de Gölcük-i Ulya ve Süfla
nahiyeleri bir tek “Gölcük”nahiyesi başlığıyla
verilmiştir.
23
XIII-ANA LİVASI 106
XV-HISN-I KEYF VE SİİRD KAZALARI
Ana kazası
1-Hısnıkeyf kazası
a-Ana nahiyesi
a-Hısnıkeyf/Şehir nahiyesi
b-Ağcakala nahiyesi
b-Alus nahiyesi
ç-Cubbe nahiyesi
c-Behmert nahiyesi
ç-Beşiri nahiyesi
d-Hadise nahiyesi
d-Tur nahiyesi
c-Beledüddevali nahiyesi
e-Hazane nahiyesi
2-Siird kazası
f-Hit nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
g-Navise nahiyesi
1-Hısnıkeyf nefs
ğ-Zor nahiyesi
2-Siird nefs
Şehir ve Kasabalar
Kale (Timarlı)
1-Hısnıkeyf kalesi
2-Siird kalesi
1-Ana şehri
2-Cubbe nefs
3-Hadise nefs
4-Hazane ceziresi nefs
5-Hit nefs
6-Navise ceziresi nefs
Kaleler (Timarlı)
E-16. YÜZYILIN İLK YARISINDA ARAB
VİLAYETİ
I-ŞAM SANCAĞI 108
1-Şam kazası
1-Cubbe kalesi
2-Balebek/Baalbek kazası
2-Hadise kalesi
3-Beyrut kazası
3-Hit kalesi
4-Sayda kazası
XIV-DEY ve RAHBE LİVASI 107
5-Kara kazası
a-Baalbek nahiyesi
1-Deyr nahiyesi
b-Beni Abdullah nahiyesi
c-Beni Atike nahiyesi
2-Rahbe nahiyesi
3-Cammasa nahiyesi
ç-Beni Cehme nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
d-Beni el-Aser nahiyesi
1-Deyr nefs
e-Beni Hilal nahiyesi
f-Beni Kilab nahiyesi
2-Rahbe nefs
3-Aşşara nefs
g-Beni Kinane nahiyesi
Kale (Timarlı)
ğ-Beni Malik nahiyesi
Rahbe kalesi
BOA TD 387 ile H. 929 tarihli TD 115 numaralı Tahrir
Defterlerinden alınmıştır.
107 BOA TD 387 ile H. 929 tarihli TD 115 numaralı Tahrir
Defterlerinden alınmıştır. Cammase 115 numaralı
defterde nahiye olarak geçmemekte cemaat olarak
zikredilmektedir.
h-Beni Malikü's-Sadir nahiyesi
ı-Beni Muklid nahiyesi
i-Beni Nişye nahiyesi
106
24
108
TD 998 numaralı defterde herhangibir kaza ismi
zikredilmemiştir. TD 169, s. 45’te aşağıdaki kazalar
bulunmaktadır. 1535 tarihinde nahiyelerin hangi
kazaya bağlı bulundukları belirtilmemiştir.
j-Beni Usbe nahiyesi
Bekaa bölgesi
k-Beyrut nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
l-Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin nahiyesi
1-Şam şehri
m-Cezzin nahiyesi
2-Baalbek nefs
n-Cidur nahiyesi
3-Beyrut nefs
o-Cübbetü'l-‘Assal 109
nahiyesi
4-Kara nefs
ö-Cürd nahiyesi
5-Kerek-i Nuh Nebi Köyü nefs
p-Garb nahiyesi
6-Sayda nefs
r-Guta nahiyesi
II-GAZZE SANCAĞI 113
s-Hammare nahiyesi
1-Gazze ve Remle kazası
ş-Hula nahiyesi
a-Gazze nahiyesi
b-Remle nahiyesi
t-İklim-i Darani nahiyesi
u-İklim-i Harnub nahiyesi
ü-İklim-i Şumer nahiyesi
2-Kudsü Şerif kazası
a-Kuds-i Şerif nahiyesi
b-Beni Ömer nahiyesi
c-Halilürrahman nahiyesi
v-İklim-i Tüffah nahiyesi
y-İklimü'l-Bellan 110
nahiyesi
z-İklimü'z-Zebib nahiyesi
z1-Kalemun nahiyesi
z5-Mercü'l-Kıblî ve'ş-Şimalî nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Gazze nefs
2-Kudsü Şerif nefs
3-Remle nefs
4-Halilürrahman nefs
z6-Metn nahiyesi
III-SAFED SANCAĞI 114
z7-Sayda nahiyesi
z8-Şara nahiyesi
1-Safed kazası
z2-Kara 111 nahiyesi
z3-Kerek-i Nuh nahiyesi
z4-Kurne nahiyesi
z9-Şuf İbn-i Maan ve Şufü'l-Hayti ve Şufü'lŞüveyzani nahiyesi
2-Akka kazası
a-Safed nahiyesi
b-Akka nahiyesi
c-Cize 115 nahiyesi
ç-El-Bakia nahiyesi
d-Kefr Kenna 116 nahiyesi
e-Merc-i Beni Amir nahiyesi
z10-Şufü'l-Beyaz nahiyesi
z11-Şufü'l-Harradin nahiyesi
z12-Vadi-i Berade nahiyesi
z13-Vadi'l-Acem nahiyesi
z14-Vadi't-Teym ve Arkub nahiyesi
z15-Zebedani 112 nahiyesi
BOA, TD 263 numaralı defterin kanunnamesinde (s. 67) ve diğer bütün tahrir defterlerinde (TD 401 haric)
“Nahiye-i Cübbetü'l-‘Assal” olarak geçmektedir. Guta
nahiyesi Kadem köyünde Şeyh Assal Türbesi
bulunmaktadır.
110 BOA, TD 430, s. 432. sayfada Bellan nahiyesi şeddeli
olarak yazılmıştır.
111 BOA, TD 275, s. 17'de “Nahiye-i Karalar” şeklindedir.
112 BOA, TD 169, s.64’te “Zeydeyn” şeklindedir.
109
BOA, TD 998, 131 ve 427 numaralı Tahrir
Defterlerinden faydalanınılmıştır.
114 BOA, TD 998, 131 ve 427 numaralı Tahrir
Defterlerinden faydalanınılmıştır. “Tabi-i ..” şeklinde
geçen idari birimler buraya alınmamıştır.
115 Dr. Richard Kiepert, Syrien und Mesopotamien,
1/850.000 ölçekli haritada Safed'in kuzeybatısında “Al
Giseh” şeklinde geçmektedir.
116 http://www.fallingrain.com/world
isimli
internet
sitesinde “Kafr Qanah, Kafr Kanna ve Kafr Kanna”
şeklinde geçmektedir.
113
25
f-Nasıra nahiyesi
V-HALEB SANCAĞI 123
g-Sur nahiyesi
1-Halep kazası
ğ-Şekif nahiyesi
a-Bab nahiyesi
b-Cebbul/Nukra nahiyesi
c-Cebel-i Sem‘an nahiyesi
ç-Matah nahiyesi
d-Menbic nahiyesi 124
e-Ravendan nahiyesi 125
h-Taberiye nahiyesi
ı-Tibnin 117 el-maruf Bilad-ı Beni Beşara ve
Cebel nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Safed şehri
2-Akka nefs
IV-SALT VE ACLUN
2-Amik kazası
SANCAĞI 118
3-Antakya kazası
1-Salt nahiyesi
a-Antakya nahiyesi
b-Altınözü nahiyesi
c-Cebel-i Akra nahiyesi
ç-Kusayr nahiyesi
d-Süveyde nahiyesi
e-Şugur nahiyesi
2-Aclun nahiyesi
3-Kerek nahiyesi
4-Gavri 119 nahiyesi
5-Şubek 120 nahiyesi
6-Vadi-yi Musa 121 nahiyesi
7-Cebel-i Hamide nahiyesi
8-Allan 122
4-Bakras kazası
nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Aclun şehri
a-Bakras nahiyesi
b-Derbisak/Gündüzlü nahiyesi
5-Eriha kazası
2-Salt nefs
a-Ruc nahiyesi
b-Zaviye nahiyesi
3-Kerek nefs
4-Şuveyk nefs
5-Allan nefs
6-Harim kazası
a-Harim nahiyesi
b-Cebel-i A‘la nahiyesi
c-Cebel-i Barişa nahiyesi:
ç-Halaka/Halkalar nahiyesi
Kale (Timarlı)
Salt kalesi
Kiepert, adı geçen harita'da Hula'nın batısında “Tıbnīn”
şeklinde geçmektedir.
118 BOA,
TD 970 numaralı Tahrir Defterinden
faydalanınılmıştır. “Tabi-i ..” şeklinde geçen idari
birimler buraya alınmamıştır.
119 http://www.fallingrain.com/world/Jordan isimli internet
sitesinde “Edh Dhira‘, Edh Dhira`, Dhira‘, Ghawr adh
Dhira‘, Adh Dhira`, Ghawr adh Dhira`, Edh Dhra‘,
Adh Dhira‘, Dhira` ve Edh Dhra” şeklinde
geçmektedir.
120 Aynı site'de “Shobek, Esh Shobek, Shawbak Fort,
Shaubak, Shaubak Fort ve Ash Shawbak” şeklinde
geçmektedir.
121 http://travelingluck.com/Asia/Jordan
isimli internet
sitesinde “Nufaylat/Sayl/Far' Wadī Mūsa ve Wadī
Ghumayd Masa” şeklindedir.
122 http://www.fallingrain.com/world/Jordan isimli internet
sitesinde “Allan ve 'Allan” şeklinde geçmektedir.
117
26
7-Kefertab kazası
a-Kefrtab nahiyesi
b-Masyaf nahiyesi
c-Şeyzer nahiyesi
8-Sermin kazası
Kazalar 1523 tarihli Kanunname-i Sultan Süleyman
Han'dan alınmıştır, v. 120a.
124 Kanunname-i Sultan Süleyman Han'da Azaz kazasına
bağlıdır.
125 Kanunname-i Sultan Süleyman Han'da Azaz kazasına
bağlıdır. 1536 tahririnde Arsuzili, İskenderun, A'zaz ve
Cum nahiyeleri Halep sancağından ayrılmıştır. A'zaz
ayrı bir sancak olarak teşkilatlanmıştır. Bu tarihte
Halep'te 27 nahiye mevcuttur.
123
a-Sermin nahiyesi
b-Cebel-i Benî-Alim nahiyesi
c-Cebel-i Sumak nahiyesi
Şehir Merkezleri ve Kasabalar
1-Halep şehri
2-Antakya şehri
3-Bab nefs
4-Bakras nefs
5-Cebbul nefs
6-Dirkuş nefs
7-Harim nefs
8-Masyaf nefs
9-Menbic nefs
10-Ravendan nefs
11-Riha nefs
12-Sermin nefs
13-Süveyde nefs
14-Şeyzer nefs
15-Şugur nefs
Kaleler(Timarlı)
1-Haleb kalesi
2-Derbisak kalesi
VI-HAMA VE HUMUS SANCAĞI 126
a-Hama nahiyesi
b-Humus nahiyesi
c-Barin 127 nahiyesi
ç-Maarratü'n-Numan nahiyesi
Şehir Merkezleri ve Kasabalar
1-Hama nefs
2-Humus nefs
3-Marratün-Numan/Maara nefs
VII-TRABLUS SANCAĞI 128
1-Akkar 129 nahiyesi
Nahiyeler ve nefsler BOA, TD 137 numaralı Tahrir
Defterinden çıkartılmıştır.
127 Kiepert, adı geçen harita'da “Barīn” şeklinde Hama'nın
güneybatısında geçmektedir.
128 Nefsler BOA, TD 253 numaralı Hass Defterinden
çıkartılmıştır.
129 http://www.fallingrain.com/world/SY isimli internet
sitesinde “Akkaré, Akari, ‘Akkarī, Akkare, Aakkari ve
Aakkari” şeklinde geçmektedir
126
2-Antartus 130 nahiyesi
3-Arka 131 nahiyesi
4-Belatnis nahiyesi
5-Betrun 132 nahiyesi
6-Birziye 133 nahiyesi
7-Bişerri 134 nahiyesi
8-Cebele 135 nahiyesi
9-Cübeyl 136 nahiyesi
10-Enfe 137 nahiyesi
11-Fütuh-ı Beni Rical 138 nahiyesi
12-Havabi 139 nahiyesi
13-Hısnü'l-Ekrad 140 nahiyesi
14-Kadmus 141 nahiyesi
Kiepert, adı geçen harita'da “Antaradus, Tartus”
şeklinde geçmektedir.
131 Aynı site'de “`Arqah, ‘Arqah, ‘Arqa, `Arqa, Aarka,
Aarqa, Mathanet ed Delbé, Maţḩanat ad Dulbah,
Mathanat ad Dulbah ve Arka” şeklinde geçmektedir.
132 Aynı site'de “Batroun, Al Batrūn, Batroûn, Botrys,
Batrūn, Batrun ve Al Batrun” şeklinde geçmektedir.
133 Kiepert, adı geçen harita'da “Berzīje” şeklinde
Cebele'nin doğusunda geçmektedir.
134 http://www.fallingrain.com/world/LE isimli internet
sitesinde “Becharri, Basharrī, Bsherri, Bisharri,
Bcharri, Bsharrī, Basharri, Bcharreh, Bcharré,
Besherri, Bsharri, Bcharrī ve Bchehhara” şeklinde
geçmektedir.
135 Aynı site'de “Jebeleh, Jebele, Jebelli, Djéblé, Jeble,
Jableh, Djeble ve Jablah” şeklinde geçmektedir.
136 Aynı site'de “Jbayl, Djebail, Jebail, Jebaïl, Jubayl,
Djébail, Jbaïl, Biblos, Byblos ve Jbail” şeklinde
geçmektedir.
137 http://www.fallingrain.com/world/LE isimli internet
sitesinde “Ennfé, Anfah, Infah, Enfeh, Enfé, Ennfe ve
Enfe” şeklinde geçmektedir.
138 Kiepert, adı geçen harita'da “il Fetūh” şeklinde
geçmektedir.
139 Suriye Turizm Bakanlığı'nın “Syria The Coast” isimli
tanıtım broşüründe “Qal'aat Al Khawabi” şeklinde
geçmektedir.
140 Aynı site'de “Qalaat el Hosn, Husn el Akrad, Krak des
Chevaliers, Qal‘at el Hasn, Crac des Chevaliers, Qal‘at
al Ḩişn, Qal`at el Husn, Qal`at al Husn, Qal‘at el
Husn,Husn el Akrad, Kalaat Hosson el Akrad, Qalaat
et Hosn, Qal`at el Hasn, Qal‘at al Ḩuşn ve Qal'at al
Hisn” şeklinde geçmektedir.
141 http://www.fallingrain.com/world/SY isimli internet
sitesinde “El Qadmus, Qadmouss, El Qadmūs,
Qadmus, Kadmous, Qadmūs, Qadmous, Qadmoûs, Al
Qadmūs ve Al Qadmus” şeklinde geçmektedir
130
27
15-Kehf 142 nahiyesi
16-Kuley‘a nahiyesi
17-Kura 143 nahiyesi
18-Lazkıye 144 nahiyesi
19-Menasıf nahiyesi
20-Merkab 145 nahiyesi
21-Miar 146 nahiyesi
22-Müneyka nahiyesi
23-Müneytıra 147 nahiyesi
24-afita 148 nahiyesi
25-Sahyun 149 nahiyesi
26-Ulleyka 150 nahiyesi
Kiepert, adı geçen harita'da “N. il Kahf” isimli bir
ırmak bulunmaktadır. Tartus'un kuzeydoğusundadır.
Suriye Turizm Bakanlığı'nın “Syria The Coast” isimli
tanıtım broşüründe “Qal'aat Al Kahf” şeklinde
geçmektedir.
143 Aynı harita'da “Bilad il Qūra” şeklinde geçmektedir.
144 http://www.fallingrain.com/world/SY isimli internet
sitesinde “Laodicee, Al-Laziqiyah, Lattakia, El
Ladhiqīya, Laodicée, Laodicea, El Ladhaqiye,
Lattaquié, Ladikiya, Latakia, Latakieh, Ladhiqiye,
Laodicea ad Mare, Lattaquie, El Ladhaqiyé, Laodikeia,
El Ladhiqiya, Ladikis, Al Ladhiqīyah” şeklinde
geçmektedir.
145 http://www.fallingrain.com/world/SY isimli internet
sitesinde “Qal‘at Marqab, Margab,Qal`at Marqab,
Qal‘at el Marqab, Merqab, Qal`at el Marqab,
Marqab,Markhob
ve
Al
Markab”
şeklinde
geçmektedir.
146 http://www.fallingrain.com/world/SY isimli internet
sitesinde “Mîaar, Mī‘ar al Mchadd, Miaar el Mchadd,
Miaar
ve
Mîaar
el
Mchadd”;
htmlhttp://travelingluck.com/Asia/Syria/%C5%A2ar%
C5%A3%C5%ABs/_166915_M%C4%AB%60%C4%
81r+al+Mchadd.html#local_map internet sitesinde
“Mī`ar al Mchadd”; Suriye Turizm Bakanlığı'nın
“Syria The Coast” isimli tanıtım broşüründe “Birj
Mee'ar Shaker” şeklinde geçmektedir.
147 http://www.fallingrain.com/world/LE isimli internet
sitesinde “El Muneitra, Al Munayţirah, El Mnaïtra, ElMneitrah, Al Munaytirah ve El Mnaitra” şeklinde
geçmektedir.
148 Suriye Turizm Bakanlığı'nın “Syria The Coast” isimli
tanıtım broşüründe “Safita” şeklinde geçmektedir.
149 Osmanlı Arşivi Harita Katalogu No: 464, 1/500.000
ölçekli
Osmanlıca
haritada
Lazkiye'nin
Kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
150 Aynı site'de“Qalaat el Aallaiqa, Qal‘at al ‘Ulayqah,
Ollaïqa, Qal‘at el ‘Aleiqa, Qal`at al `Ulaykah, Qal‘at el
‘Aliqa, Qal‘at ‘Ullayqah, Kalaat el Aleika, Qal`at al
`Ulayqah, Qal`at el `Aleiqa, Qal‘at al ‘Ulaykah,
142
28
27-Vadi-yi Kandil 151 nahiyesi
28-Zaviye 152 nahiyesi
29-Zıniye nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Trablus nefs
2-Balatnis nefs
3-Batrun nefs
4-Cebele nefs
5-Havabi nefs
6-Kadmus nefs
7-Lazkiye nefs
8-Müneyka nefs
9-Rabt-ı Merkab nefs
10-Sahyun nefs
11-Uleyka nefs
VIII-AYNTAB SANCAĞI 153
Ayntab kazası
1-Ayntab nahiyesi
2-Derbisak/Gündüzlü 154 nahiyesi
3-Nehru'l-Cevz nahiyesi
4-Telbaşir nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
Ayntab şehri
Kale (Timarlı)
Ayntab kalesi
Ollaiqa,Qal`at el `Aliqa ve Qal‘at ‘Ullaykah” şeklinde
geçmektedir
151 Kiepert, adı geçen harita'da “W. Kandil ve Kandilgik”
şeklinde
geçmektedir.
Ayrıca
http://www.fallingrain.com/world/SY isimli internet
sitesinde “Kandel Jouk, Qindīljik, Qanndîldjiq,
Qanndildjiq ve Qindiljik” şeklinde geçmektedir.
152 Kiepert, adı geçen harita'da “iz Zawije” şeklinde
geçmektedir.
153 Ayntab Livasının nefs ve kalesi BOA, TD 373 numaralı
ve 950/1543 tarihli Tahrir Defterinden alınmıştır. Bu
defterde Dirbesak nahiyesi Ayntab’a bağlı olmadığı
için yoktur.
154 Bu nahiye 1530 tarihli TD 998 numaralı defterde Antep
livasına, 1536 tarihli TD 397 Haleb defterinde Haleb
livasına bağlıdır.
IX-BİRECİK SANCAĞI 155
2-Ayas nefs
1-Birecik kazası
3-Kınık nefs
a-Birecik nahiyesi
b-Suruç nahiyesi
Kaleler(Timarlı)
1-Anahsa/Annaşa/en-Nahşa kalesi
2-Rumkale Vilayeti/Kazası
2-Küvare (Govara/Yılanlı) kalesi
a-Ank nahiyesi
3-Milvan kalesi
b-Araban nahiyesi
c-Merzuman nahiyesi
4-Parsipit kalesi
Şehir ve Kasabalar
1-Birecik nefs
XII-ÜZEYR SANCAĞI 157
Üzeyr kazası
1-Üzeyr nahiyesi
2-Rumkale nefs
2-Arsuzili nahiyesi
Kaleler (Timarlı)
3-İskenderun nahiyesi
1-Birecik kalesi
1-Rumkale kalesi
X-A‘ZAZ VE EKRAD SANCAĞI 156
XIII-TARSUS SANCAĞI
1-Tarsus kazası
Kuştemur nahiyesi
1-A‘zaz nahiyesi
2-Cum nahiyesi
ÇUKURABAD VİLAYETİ
XI-ADANA SANCAĞI
1-Adana kazası
a-Adana nahiyesi
2-Kusun kazası
3-Ulaş kazası
Şehir ve Kasabalar
Tarsus nefs
Kaleler (Timarlı)
1-Tarsus kalesi
b-Dündarlu/Dündarlı ve Bulgarlu nahiyesi
2-Gülek kalesi
c-Saruçam/Sarıçam nahiyesi
3-Namrun kalesi
ç-Yüregir nahiyesi
2-Ayas (Yumurtalık) kazası
XIV-SİS SANCAĞI
3-Berendi kazası
1-Sis kazası
4-Kara İsalu kazası
Şehir ve Kasabalar
Hacılı/Hacılu nahiyesi
5-Kınık/Kara Til Hamdun kazası
Sis nefs
Kaleler(Timarlı)
Şehir ve Kasabalar
1-Anavarza kalesi
1-Adana nefs
Birecik Livasının idari birimleri BOA, TD 998
numaralı; nefs ve kaleleri BOA, TD 276 numaralı ve
959/1552 tarihli Tahrir Defterinden alınmıştır.
156 1530 tahririnde Halep sancağının içerisinde yer alan
A'zaz, 1536 tahririnde ayrı bir sancak olarak
teşkilatlanmıştır.
2-Feke kalesi
3-Kübdere kalesi
155
4-Lemberd kalesi
157
BOA, TD 998 ve 110 (Tarih: 928) numaralı
defterlerden çıkartılmıştır.
29
F-16. YÜZYILIN İLK YARISINDA
ZÜLKADİRİYYE VİLAYETİ
I-MARAŞ SANCAĞI
1-Maraş kazası
a-Aladinak nahiyesi
b-Andırın/Anderun nahiyesi
c-Bayındır nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Maraş nefs
2-Andırın nefs
3-Ashab-ı Kehf nefs
4-Elbistan nefs
5-Göksun nefs
6-Haruniyye nefs
7-Kars nefs
g-Karahayıt nahiyesi
Kaleler(Timarlı)
1-Maraş kalesi
2-Dumanlı kalesi
3-Küredi kalesi
4-Zamantı kalesi
ğ-Kargılık nahiyesi
II-BOZOK SANCAĞ I 158
h-Keferdiz (Sakçagözü/Sakçagöz) nahiyesi
ı-Kemer nahiyesi
1-Bozok kazası
ç-Bertiz nahiyesi
d-Göynük nahiyesi
e-Güğercinlik nahiyesi
f-Haruniye nahiyesi
a-Akdağ nahiyesi
b-Aliki nahiyesi
c-Baltı nahiyesi
ç-Boğazlıyan nahiyesi
d-Çubuk nahiyesi
e-Delüceözü nahiyesi
f-Emlak nahiyesi
g-Gedük nahiyesi
ğ-Kanak-ı Bala nahiyesi
h-Kanak-ı Zir/Kanak-ı Zirin nahiyesi
ı-Karadere nahiyesi
i-Karadere nahiyesi
j-Sorkun nahiyesi
k-Süleymanlı nahiyesi 159
i-Pazarcık/Bazarcuk nahiyesi
j-Teğek nahiyesi
k-Zeytun ve Firnos nahiyesi
2-Elbistan kazası
a-Elbistan nahiyesi
b-Ahsendere nahiyesi
c-Aynülarus nahiyesi
ç-Hurman nahiyesi
d-Nergele nahiyesi
e-Nurhak nahiyesi
f-Sarsap nahiyesi
3-Kars/Kadirli kazası
a-Çokak nahiyesi
b-Göksun nahiyesi
c-Göstere/Köstere nahiyesi
ç-Kars nahiyesi
d-Mağara nahiyesi
e-Megelgin nahiyesi
4-Zamantı/Elbaşı kazası
a-Kala-i Zamantu nahiyesi
b-Çörmüşeközü/Çörmüşek nahiyesi
c-Gömülgen nahiyesi
ç-Hınzırı nahiyesi
d-Pınarbaşı nahiyesi
30
2-Kırşehri kazası
Bozok livası idari birimleri 1530’larda kabileler esas
alınarak düzenlenmiştir. Nahiye esasına göre
düzenlenmemiştir. Bozok kazasının idari birimleri
BOA, TD 302 (964) ve Kırşehir kazası idari birimleri
BOA, TD 305 numaralı ve 964 tarihli defterlerden
alınmıştır. Her iki kaza da 964 tarihinde liva merkezi
olmuştur.
159 964 tarihinde bozok livası Bozok ve Kırşehir olarak iki
ayrı livaya ayrılmıştır. Her iki livada bulunan
Süleymanlu nahiyesi için “Süleymanlu tabi-i liva-i
Bozok ve Süleymanlu tabi-i liva-i Kırşehir” olarak
geçmektedir. Buradan her iki bölgede de Süleymanlu
nahiyesinin 964 tarihinde ayrı ayrı bulunduğu
anlaşılmaktadır.
158
a-Kırşehri/Şehr nahiyesi
b-Çiçekdağı nahiyesi
c-Dinik nahiyesi
ç-Günyüzü nahiyesi
d-Hacıbektaş nahiyesi
e-Keskin nahiyesi
f-Konur nahiyesi
g-Süleymanlı nahiyesi
I-HINIS SANCAĞI 161
Hınıs kazası
1-Hınıs nahiyesi
2-Bilican nahiyesi
3-Bulanık nahiyesi
4-Elmalı nahiyesi
5-Göksu nahiyesi
6-Handırıs nahiyesi
7-Malazgirt nahiyesi
8-Suşehri nahiyesi
9-Varto nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
Kırşehir nefs
Kale (Timarlı)
Cemale kalesi
G-16. YÜZYILIN İLK YARISINDA
ERZURUM VİLAYETİ 160
1-Erzurum ve Bayburd ve Kemah livası
2-Trabzon livası
3-Karahisar-ı Şarki livası
4-Kiği livası
5-Pasinabad livası
6-Oltı livası
7-İspir livası
8-Batum livası
9-Hınıs ve Handırıs livası
10-Çemişkizek livası
11-Bargir livası
12-Baradız ve Kub livası
13-Kala-i Mamervan livası
Şehir ve Kasabalar
1-Hınıs nefs
2-Malazgirt nefs
3-Suşehri nefs
Kale (Timarlı)
Hınıs kalesi
İ-16. YÜZYILIN İLK YARISINDA VAN
VİLAYETİ 162
1-Van Livası
2-Adilcevaz Livası
3-Alpova/Albak (?) Livası
4-Bitlis Livası
5-Erciş Livası
6-Kesani Livası
7-Bargiri Livası
I - BİTLİS SANCAĞI 163
1-Muş nahiyesi
2-Ahlat nahiyesi
3-Boğnarit nahiyesi 164
4-Çukur Uğurmak/Çukur nahiyesi
5-Dere-i Küfündir/Küfündür nahiyesi
6-Gevarselim/Reşadiye nahiyesi
7-Gevaş nahiyesi
14-Kızuçan livası
15-Döşkayası ve Tebriz Mişesi ve Yedi ve Kars
livası
16-Tortum livası
17-Kala-i Abdullah livası
18-Kala-i Livane Başkapan ve İşkeftoz ve Reci (?)
livası
19-Kala-i Kemhınıs ve Nebbak ve Yerik ve
Bersek (?) livası
160
H. 945 tarihli A.RSK 1452, s. 203-222. Daha önce Rum
vilayetinde bulunan bir kısım sancaklar bu tarihteki
düzenleme ile yeni kurulan Erzurum vileyi içerisinde
yer almışlardır.
Hınıs Livasının idari birimleri BOA, TD 294 numaralı
ve 963/1556 tarihli Tahrir Defterinden alınmıştır.
162 A.RSK 1452, s. 251-257.
163 Bitlis Livasının idari birimleri BOA, TD 413 numaralı
ve 947 tarihli Tahrir Defterinden alınmıştır.
164 BOA, TD 730, s. 118 ve TD 189, s. 13'te Boğnad
şeklinde geçmektedir.
161
31
8-Güzeldere nahiyesi
9-Huyut nahiyesi
10-Karçikan nahiyesi
11-Kernih nahiyesi
12-Koltik nahiyesi
13-Sivi nahiyesi
14-Tatik nahiyesi 165
15-Tatvan nahiyesi
16-Uçikan nahiyesi
17-Umurik nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Bitlis şehri
2-Ahlat nefs
3-Gevaş nefs
4-Huyut nefs
5-Koltik nefs
6-Muş nefs
Kale (Timarlı)
Bitlis kalesi
II-ADİLCEVAZ SANCAĞI 166
1-Adilcevaz nahiyesi
2-Ahlat 167 nahiyesi
3-Sarısu nahiyesi
4-Muş nahiyesi
5-Erçek nahiyesi
Şehir ve Kasabalar
1-Adilcevaz şehri
2-Ahlat şehri
Kale (Timarlı)
Adilcevaz kalesi
J-16. YÜZYILIN İLK YARISINDA
BAĞDAD VİLAYETİ 168
1-Bağdad livası
2-Accur ve Zahum livası
Tatik nahiyesinin merkezi Ribat köyüdürdir. Bkz. TD
730, s. 139
166 Adilcevaz Livasının idari birimleri BOA, TD 297
numaralı ve 963 tarihli Tahrir Defterinden alınmıştır.
167 H. 947 tarihinde Bitlis sancağına bağlı olan bu nahiye
963 tarihinde Adilcevaz sancağına bağlıdır.
168 A.RSK 1452, s. 287-310.
3-Ana livası 169
4-Aşiret-i Bacıvanlu livası
5-Baban livası
6-Bayat livası
7-Beksa livası
8-Berid ve Alut livası
9-Biraruz ve Zeyn livası
10-Cessan ve Bedra livası
11-Cevazir livası
12-Dahuk Kerkük livası
13-Dertenk Gülhurmend Liccin livası
14-Erbil livası
15-Harirduni/Harir u Düveyn livası
16-Hılle livası
17-Hofti livası
18-Kala-i Derne livası
19-Kula ve Kızılirbat ve Zebkiabad livası
20-Musul livası, Bağdad Vilayeti
21-Rumahiye livası
22-Rumivasto livası
23-Semaraha livası
24-Semavat livası
25-Şehiloğlu livası
26-Tikrit livası
27-Urman livası
28-Zekiyye livası
29-Zenkabad livası
KERKÜK LİVASI 170
1-Kerkük nahiyesi
2-Dakuk nahiyesi
3-Nilkaz nahiyesi
165
32
TD 998 numaralı defterde Diyarbakır vilayetine bağlı
olan Ana livası H. 945 tarihli Ruus Defterinde Bağdad
vilayetine bağlanmıştır.
170 TK KKA 111 numaralı Tahrir Defterlerinden
faydalanılmıştır.
169
DİZİN
A
Abacı m., Bigadiç nf., Bigadiç n., Bigadiç kz., Karesi
l., Anadolu vt.: TD 166/259
Abadiyye k., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/426
Abagükızı mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/434
Abalı mz., Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/443
Abamori k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/158
Abana k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/640
Abana k., Sisorta n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/565
Abana mz., Sisorta n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/570
Abanalar k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 53/313
Abançay k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 23M/323
Abant y., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/551
Abant, Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/553
Abar k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır vt.:TD
998/149, 159
Abasıkara mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/644
Abaş k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/115
Abaş k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/45
Abaşviranı k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/474
Abaya mz., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/342
Abaye tahunu, Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/674
Abbad mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/562
Abbad/İbbin mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/729
Abbadi k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/100
Abbadmezraası çeltüknehri, Hula n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/562
Abbar k., Hani n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/6
Abbare k., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/607
Abbare-i Canibeyn mz., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/13b
Abbareköyü c., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/607
Abbas asiyabı, Kuştan k., Dakuk n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/9b
Abbas asiyabı, Tuzhurmatı k., Dakuk n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/17b
Abbas bağı, Şehir n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/221
Abbas çf., bk. Nusret çf., Dazlar k., Ulusincanlı n.,
Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.
Abbas çf., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/258
Abbas k., bk. Kürd k., Niğde n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.
Abbas k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/142
Abbas m., Larende nf., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/106
Abbas mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Abbas mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/933
Abbasfakih mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/87
Abbasgölü mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/34b
Abbasi k., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/898
Abbasi k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/974
Abbasi k., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/901
Abbasi mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/80
Abbasiye ceziresi, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Abbasiyye k., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/341
el-Abbasiyye mz., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/263
Abbaslar k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 453/261a
35
Abbaslıkışlası mz., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TK KKA 101/198a
Abbasseydi mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/65
el-Abbata mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/123
Abd tahunu, Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/674
Abdal k., bk. Şükrullah-ı Kerh k., Garbiamid n.,
Amid l., Diyarbakır vt.
Abdal k., bk. Yahyadanişmend k., Serçeme n.,
Şogayn kz., Bayburd l., Rum vt.
Abdal k., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/71b
Abdalahmed zv., Kızılali k., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/430
Abdalali k., bk. Bozköy k., Yengi n., Manisa kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Abdalali zv., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/627
Abdalata zv., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/636
Abdalata zv., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/392, 395
Abdalbodı mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 444/315
Abdalbodı zv., Karahisar-ı Demirli kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 444/315
Abdalcık k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/84
Abdalcüneyd zv., Terme kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/642
Abdaldede mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/99
Abdalece zv., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/108
Abdaleyman zv., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/656
Abdalhacı zv., Arvalu, Ağlasun kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: MAD 3331/105
Abdalhan mz., Acuze n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/80
Abdalhan mz., Tikrit n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/88
Abdalhane mz., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/855
Abdalhasan md., Tutaş k., Taşköprü kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 438/626
Abdalhasan zv., Gököyük k., Gurgurum n.,
Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
387/66
36
Abdalhasan zv., Tutaş k., Taşköprü kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 438/626
Abdalilyas zv., Bakas k., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/157
Abdalilyas zv., Kızık k., Develi n., Karahisar-ı
Develi kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/191,
198
Abdalkaraca mz., İn n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/136
Abdallı k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/622
Abdallı k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/94
Abdallı mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/401
Abdalmehmed zv., Bursa, Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/12
Abdalmehmed/Deveciler m., Bursa nf., Bursa n.,
Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/3
Abdalmurad mevkii, Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/9
Abdalmurad zv., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/649
Abdalmusa md., Tutaş k., Taşköprü kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 438/626
Abdalmusa mz., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/190
Abdalmusa zv., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TK
KKA 267/29b
Abdaloğlu mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 408/549
Abdaloğlu zv., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/140
Abdalseydi zv., bk. Şeyhzekeriya zv., Ovacık k.,
Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.
Abdalşahkulu mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.:
TK KKA 111/58b
Abdalşeyh çf., Tonşa k., Göynük kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/101
Abdalteke çf., Kulaksuz k., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 369/36
Abdalviran mz., Akhisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/89
Abdalviranı mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/950
Abdalviranı mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/934
Abdalyurdu y., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/29
Abdan çf., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/220
Abdancık k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/89
Abdestli m., Tarhanyat nf., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/313
Abdi çf., İn k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/25
Abdi k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/151
Abdi k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/500
Abdi kerm bağı, Kurs-ı Ala k., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/21
Abdi kışlağı, Haleb l., Arab vt.: TD 397/475
Abdi md., Erzurum m., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/11b
Abdi mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/15
Abdi mz., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/88
Abdi veled-i Bali mz., Günyüzü n., Seydigazi kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/240
Abdiali k., bk. Ziyaret k., Nusaybin n., Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.
Abdikethuda k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/54, 55
Abdmal k., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD
401/689
Abdo k., bk. Oyuklu k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır
vt.
Abdulaziz çf., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/230
Abdulaziz hanesi, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/314
Abdulaziz k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 998/108
Abdulaziz m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/7
Abdulaziz mahallesi md., Konya nf., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/40
Abdulazizçelebi bin Osmandede mülkü, Gökçayır
mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/464
Abdulazizseküsü mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/499
Abdulbey mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/970
Abdulgani çf., Firuz n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/564
Abdulgani çf., Yerkızdı k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar
l., Rum vt.: TD 387/529
Abdulgani zm., Kayseriye n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/202
Abdulharab k., Pağnik n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/929
Abdulhay emlaki, Isparta nf., Isparta kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 121/290
Abdulhay mz., Hersini n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/187
Abdulkadir bin Aynani z., Beyrut nf., Beyrut kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/405
Abdulkadir bin el-Mevsıli zv., Meydanül-Hasa, Şam
nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/352
Abdulkadir bin Mişmiş tahunu, Vadi-i Berade n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/316
Abdulkadir bin Tus tahunu, İklim-i Zebib n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/359
Abdulkadir dükkanı, Adana nf., Adana n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/326
Abdulkadir emlaki, Isparta nf., Isparta kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 121/290
Abdulkadir Hatib z., Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/403
Abdulkadir mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/97
Abdulkadir tahunu, Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/308
Abdulkadir/Azineholik k., Nusaybin n., Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/10
Abdulkadirçelebi mülkü, Göynük kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/98
Abdulkadir-i Geylani zv., Hayal k., Sincar n., Sincar
kz., Sincar l., Diyarbakır vt.: TK KKA 552/51a
Abdulkadiri k., Bağovası n., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/594
Abdulkafi zv., Birgi nf., Birgi kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/433
Abdullah bin Abdullah tahunu, Şara n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/532
Abdullah bostanı, Nefs-i Şehr-i Ana, Ana l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/230
Abdullah k., Katar n., Katar kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/418
Abdullah k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/9
Abdullah k., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/660
Abdullah k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/215
37
Abdullah k., Tekman n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/871
Abdullah md., Malazgird nf., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/181, 204
Abdullah mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/99
Abdullah mz., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/18b
Abdullah tahunu, Vadi-i Berade n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/317
Abdullah zv., Hürremşah k., Boyabad kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/251
Abdullahbey bukası, Amasya nf., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/355
Abdullahbey c., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/355, 359
Abdullahbey m., Mihaliç nf., Mihaliç kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166///144
Abdullahbey zv., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TK
KKA 547/9b
Abdullahçelebi odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa
kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/5
Abdullahfakı k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 444/267
Abdullahfakih çf., Otaz k., Şeyhlü kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/129
Abdullahfakih zm., Ünye kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/634
Abdullahlı k., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/603
Abdullahoğluhasan yeri, Akyazı k., Niyabet-i Ordu,
Canik-i Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/619
Abdullahpaşadarulhadisi ms., Amasya nf., Amasya
kz., Amasya l., Rum vt.: TD 387/542
Abdullahşeyh çf., Şeyhdoğan k., Çerkeş kz., Kengırı
l., Anadolu vt.: TD 438/731
Abdullahşeyh mz., Bağra k., Viranşehir kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/472
Abdullahviranı mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki
l., Rum vt.: TD 387/580
Abdullatif/Latif c., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/14, 31
Abdullu çf., Niyabet-i Ordu, Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/618
Abdullu mz., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/599
Abdulvahid m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/7
Abdulvehhab zv., bk. Darurrahat zv., Sivas nf., Sivas
kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.
38
Abdulvehhabgazi zv., Sivas nf., Sivas kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 19/403
Abdulvehhabgazi zv., Tutizar k., Bayburd kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 199/77
Abdun k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/141
Abdun n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır vt.: TD
998/141
Abdunnam bulağı mz., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/10a
Abdurrahat mz., Kirtanos k., Niksar kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/108
Abdurrahim bin Abdurrahman bağçesi, Bitlis n.,
Bitlis l., Van vt.: TD 413/212
Abdurrahim zm., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/566
Abdurrahman bağı, Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.:
TD 998/218
Abdurrahman bin Avf zv., Ruha nf., Ruha kz., Ruha
l., Diyarbakır vt.: MAD 351/159
Abdurrahman bin Mahmud tahunu, İklim-i Darani n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/335
Abdurrahman k., Ahsendere n., Elbistan kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/473
Abdurrahman k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki
kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/591
Abdurrahman k., bk. Ömerdanişmendli k., Ezine kz.,
Biga l., Anadolu vt.
Abdurrahman k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.:
TD 166/600
Abdurrahman k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/237
Abdurrahman k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/188
Abdurrahman k., Yedidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/516, 517
Abdurrahman m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/2
Abdurrahman md., Karacalar k., Alaiye kz., Alaiye l.,
Anadolu vt.: TD 166/621
Abdurrahman mz., Tozanlı n., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/447
Abdurrahman sınırı, Sarumadı k., Ermenek n.,
Ermenek kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/257,
263
Abdurrahman tahunu, Kinkaru mz., Cebel-i Seman
n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/118
Abdurrahman zv., Ezine nf., Ezine kz., Biga l.,
Anadolu vt.: TD 166/237
Abdurrahman zv., Rum vt.: TD 387/506, 513
Abdurrahman/Selçukviranı mz., Mergüm mevzii,
Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/506
Abdurrahmanalanı mz., Güre ve Selendi kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/84
Abdurrahmançelebi md., Isparta nf., Isparta kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/289
Abdurrahmançelebi veled-i Kemalçelebi mülkü,
Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD 438/715
Abdurrahmançiftliği mz., Lapseki kz., Biga l.,
Anadolu vt.: TD 166/243
Abdurrahmanlı k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/537
Abdurrahmanseydi zv., Yassıviran k., Uluborlu kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TK KKA 566/111b
Abdurrezzak z., Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/404
Abdussamed ms., Küre nf., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/637
Abdusselam çeşmesi, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/207
Abdusselam md., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/207
Abdülcebbar k., Uluborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/273
Abdülcebbar m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/592
Abdülcelil dükkanı, Amid nf., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 200/314
Abdülcelil k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/73
Abdülcelil mz., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/250
Abdülkerim asiyabı, Tercil k., Kerkük n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/38a
Abdülkerim bağçesi, Mekri kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/570
Abdülkerim bin Şeyhbaba Ahmed c., Bazergan k.,
Kalkanlı kz., Teke l., Anadolu vt.: TD 166/610
Abdülkerim ms., Erzincan nf., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 199/29
Abdülkerim mz., Beriyyecik kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/52
Abdülkerim zm., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/443
Abdülkerim zv., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/132
Abdülkerim zv., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 557/19
Abdülmelik k., Pırnaz kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/558
Abdülvasi zv., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt: TD
438/364
Abdürreşid mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/25
Abdürrezzak çf., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/572
Abdüsselambey ms., Küçükçekmece nf., Hassha-i
İstanbul kz., Vize l., Rumeli vt.: MAD 22/184
Abe mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/199
Abgaburc mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/399
Abge k., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/814
Abgü mz., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.: TD
998/95
Abhireyolu mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.:
TK KKA 111/52a
Ab-ı Güney mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/144
Ab-ı Kerem zv., Seydişehir kz., Beyşehri l., Karaman
vt.: TD 387/66
Ab-ı Sofu k., Yenice-i Taraklı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/70
Ab-ı Zayid k., Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 40/845
Abidin k., Beni Abdullah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/574
Abidin k., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/631, 634, 638
Abidin mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/621
Abidinköyü c., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/638
Abidler k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/72
Abidun zv., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/230
Abil mz., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD
401/623
Abislaha k., Laz n., Arhova kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/741
Abişlovih k., Hemşin n., Hemşin kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/731
Ablados k., İnebolu, Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/381
Ablah k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/237, 238, 242, 244, 245
Ablak k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/162, 169, 171
39
Ablakkilisesi mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/341
Ablaniyye mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/103
Ablum k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/42
Abnak k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164, 169; 147/98;
508/42
Abnava k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/108
Abra mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/499
Abrank k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/863
Abranos çf., Danzud-ı Fisirik k., İspir n., İspir kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/853
Abrans k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/830
Abrans k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/855
Abrenk k., Eğin n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/98
Abrı çf., Ada k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/31
Abrılar k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 444/52
Abri k., Bilican n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/201, 202
Abrita k., Cebel-i Ala n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/527
Abrutiyye mz., Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/265
Absar mz., Güneyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/806
Absarı k., Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/127/2
el-Absarı mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/668
Abtere mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/632
Abtin k., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/128, 130
Abu k., Laz n., Arhova kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/740
Abud mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/150
Abudiyye mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/499
Aburnas k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/855
40
Aburnik k., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/901
Aburnik k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/863
Abusta k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/826
Abusvirankuyu mz., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/655
Abuz tahunu, Salihiyye, Şam nf., Şam kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/57
Abvank k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/151
Abya k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/117
Abzik k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1064
Acacı ve Özükavağı n., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/462
Acacil mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 184/66
Acaltun k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/385, 400
el-Acam tahunu, Salihiyye, Şam nf., Şam kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/57
Acami/Ahami-yi Aşağı k., Kürt n., Antalya kz., Teke
l., Anadolu vt.: TD 166/582; KK. 636/4
Acami/Ahami-yi Bala k., bk. Ahami-yi Yukarı k.,
Kürt n., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.
Acaroluk y., Ulusincanlı n., Karahisar kz., Karahisarı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/166
Acaröyüğü k., Kiçiborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/277
Acayibağaç mz., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 117/110
Acayiz/Tillülekrad mz., Matah n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/134
Acayizü't-Türkman mz., Matah n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/134
Acbaal k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/394
Accaniye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
406/47
Accari dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/233
Aceb çf., Mamak k., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/80
Aceb k., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/27
Aceb(-i diğer) k., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/27
Acebağacı k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/42
Acebler k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/651, 657
Acebli k., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/27
Acebşir m., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 19/14
Acebşir zv., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/460
Acebviranı/Keklikviranı mz., Suruc n., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/171
Acem md., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/664
Acemali m., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/354
Acemaydın zm., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/566
Acemi k., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/421
Acemi tahunu, Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD
401/644
Acemreis odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/5
Acgı y., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/247
Acıbadem mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/933
Acıca k., bk. Kulağuzlu k., Sultanhisarı kz., Aydın l.,
Anadolu vt.
Acıca k., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/110
Acıca k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/293
Acıca k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/408
Acıca m., bk. Ekinci m., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.
Acıca m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/4
Acıca mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/631
Acıca mz., Kanak-ı Zirin n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/603
Acıca mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/671, 672
Acıca/Ayvadlı mz., Keskün n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/612
Acıcakışla mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/608
Acıdere mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/141
Acıdnos k., İnebolu, Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/389
Acıgöl k., Mazanşehri, Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/108
Acıgöl mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.:
TD 976/135
Acıgöl mz., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/210
Acıkan mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/538
Acıkan mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/561
Acıkır mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/128
Acıkuyu k., Kedeğra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/688
Acıkuyu k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/705
Acıkuyu k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/687
Acıkuyu mz., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/341
Acıkuyu mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TK KKA 565/200a
Acıkuyu mz., Keskün n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/617
Acılar k., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/421
Acına k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/645
Acıöz divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/469
Acıöz-i Etrakiye k., Karahisar-ı Demirli n.,
Karahisar-ı Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/422
Acıözü mz., Katar n., Katar kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/418
Acıpınar k., Acacı n., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/463
Acıpınar k., Komanat n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/438
Acıpınar k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
2/516
Acıpınar m., Koçhisar nf., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karamanvt.: TD 387/139
Acıpınar md., Koçhisar nf., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/148
Acıpınar mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/672
41
Acıpınar mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/621
Acıpınar mz., Keskün n., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/743
Acıpınar mz., Keskün n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/609
Acıpınar mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/502, 503, 511, 514, 515, 517, 521
Acıpınarı-yı Havenk mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/502
Acısu k. Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/131
Acısu k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/163
Acısu k., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/439
Acısu k., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/110
Acısu memlahası, Boğazak k., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 107//1
Acısu zm., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/710
Acısu(-yı diğer)) k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/491
Acısu, Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/54
Acısu/Aytimur k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/490
Acı-yı Ayar-ı Kavşan k., Şarkiamid n., Amid l.,
Diyarbakır vt.: TD 134/5
Acı-yı Süfla k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 64/36
Acı-yı Ulya k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/5
Acı-yı Ulya k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/47
Acil k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/89
Acilat k., Beni Hilal n., Şam l., Arab vt.: TD 401/697
Acilü mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/480
Aciz k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/733
Acka k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/34
Aclun l., bk. Salt ve Aclun l., Arab vt.
Acuc k., Göl kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/605, 606, 608
Acuce k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/266
42
Acumaz k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/101
Acur dağı, Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/176
Acuriyye mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/123
Acuş suyu, Göl kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/304
Acuze hanesi, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/13
Acuze n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır vt.: TD
195/135
Acuzenefs k., Musul kz., Musul l., Diyarbakır vt.:TD
998/76
Acuzi k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır
vt.: TD 998/96
Acuzoğlubostanı zm., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/223
Acyacı k., Yemişli n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 37/807
Açak k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/596
Açarcı m., Çorumlu nf., Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 444/1
Açıcı k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/791
Açıkçayır mz., Çatalbergos kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/245
Açmanük k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/151
Açmış mz., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/166
Açoğul k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/917
Açuğez mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/392
Ada asiyabı, Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/419
Ada c., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD 438/813
Ada çayırı, Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/201
Ada k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/17, 116
Ada k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/187
Ada k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/195
Ada k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/471
Ada k., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/7
Ada k., Civrik k., Emlak n., Bafra kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/673
Ada k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/575, 576
Ada k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/22
Ada k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/741
Ada k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/247
Ada k., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/152, 153, 156
Ada k., Kaşaklı n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/52
Ada k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/163
Ada k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/137
Ada k., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/811
Ada k., Kürt n., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/582
Ada k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/308
Ada k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/138
Ada k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/500
Ada k., Ovacık n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/172
Ada k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/275, 281
Ada k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/170
Ada k., Üskütü n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/669
Ada k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/408
Ada k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/41
Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD 438/812, 814
Ada m., Gebze nf., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/785
Ada mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/250
Ada mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Ada mz., Karadiğin, Karahisar kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/596
Ada mz., Saidili n., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/19
Ada mz., Sarıcalar k., Silifke n., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/279
Ada mz., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD 387/765
Ada n., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/70
Ada sınırı, Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/152
Ada y., Kızılca k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/65
Ada zm., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/195
Ada zm., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.: TD
998/218
Ada zv., Kastamonu l., Anadolu vt.: İB. AK. MC. O.
75/91a
Ada/Gökçeviran k., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/764
Ada/Karaca k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 272/276
Ada/Undepesi mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/203
Adaarkaç mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/672
Adabağ k., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/74
Adabağ k., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/198
Adabağ zm., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/74
Adabaşı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 229/228
Adaberd mz., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/833
Adabey k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/20
Adabit k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/173
Adabolu çf., Karagöz k., İnegöl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/25
Adabükü k., Yağlıdere n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/754
Adaca k., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/431
Adaca k., Ermenibazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/35
Adaca mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/333
Adaca mz., Zeytun n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/465
Adacaçeltüknehri, Alapınar mz, Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/992
Adacık mz., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/694
Adacıkağıl mz., Paşa dağı, Karabey n., Koçhisar kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/147
43
Adaçal mz., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/82
Adadepe k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/682
Adadepeköyü md., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/682
Adagerişi k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/541
Adagöl k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/141
Adagömü k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 11M/40
Adahisar k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/126
Adaiğde k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/385
Adak mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/347
Adakend k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: MAD 22171/8
Adakınık divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/451, 452, 453
Adakınık k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/441
Adakışla mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 444/350
Adaklar k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/621
Adaköy k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/447
Adaköy k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/111
Adaköy k., Pırnaz kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/558
Adaköy mz., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/807
Adaköy/Tekür k., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/153
Adala kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/322
Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/305
Adala nf., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/322
Adalar k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/270
Adalarçiftliği mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu
vt.: TD 438/746
Adalı k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/651
Adalı k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/466
44
Adalı k., Şahnaçemeni n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/568
Adalı k., Terme kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/646
Adalı k., Yorma n., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/260
Adalı mz., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/686
Adalı pınarı, Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/259
Adalı/Tomalı k., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/259
Adalıcaöyük mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/137
Adalıkuz k., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/104
Adalı-yı Küçük k., Şahnaçemeni n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/569
Adalkilise mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/950
Adamahallesi md., Karahisar nf., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/137
Adamisk k., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/811
Adana hamamı, Adana nf., Adana n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/325
Adana kl., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/325
Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/304
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/304
Adana mz., Vazarvaraz k., Kazabad n., Tokat kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 79/147
Adana n., Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/306
Adana nf., Adana n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/304
Adana sancağı, Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/305
Adana suru, Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/323
Adanakapısı m., Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/500
Adanebi k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/23
Adaöyüğü k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/21
Adaöyük k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/25
Adapük k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/119
Adar k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/441
Adar/Atar k., İnebolu, Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/386
Adaros k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/86
Adasekü k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/797
Adaş mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/397
Adatarla mz., Avdan n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/77
Adatepe k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/363
Adatepe k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/381
Adatepe k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/523, 524
Adatepe k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/413
Adatepe k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/566
Adatepe k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/166
Adatepe mz., Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/100
Adatepe mz., bk. Sarıkaya mz., Hınzoru k.,
Güneyerzincan n., Erzincan kz., Kemah l., Rum
vt.
Adatepe mz., Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/334
Adatepe mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/653
Adatepe mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/571
Adatepe mz., Subadra n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 324/110
Adatepe mz., Zeytun ve Firnos n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TK KKA 101/173b
Adatepe n., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/246
Adatepe nehri, Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/170
Adatepesi mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/939
Adaviran k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/172
Adaviran k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/192
Adaviranı mz., Amid kz., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/21
Aday k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/653, 658, 661
Adayeri mz., Lapseki kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/241
Adbeyli/Karaali k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/788
Adbus mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/147
el-Addas z., Mezabil m., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/21
Adem md., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/138
Adem mz., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/278
Ademfakı k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
79/599
Ademli mz., Hisarcık k., Tozanlı n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 79/117
el-Adeniyye mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/164
Aderhune k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: TK KKA
107244b
Adesiye k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/47
Adetcikavağı m., Gerger nf., Gerger kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/912
Adetcikavağı mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/969
el-Adeviyye mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/242
Adeviyye zv., Hırbet Beni Ribah k., Beni Malik n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/685
Adeviyye-i Şeyhibrahim zv., Şam l., Arab vt.: TD
401/648
Adgön k., Bilican n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/169
Adıs k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/517
Adış k., Çüngüş n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/120
Adış-ı Süfla k., Çüngüş n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/119
Adış-ı Ulya k., Çüngüş n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/119
Adil argı, Avlağucuk k., Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/270
Adil çf., Kurukavak k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/436
Adil k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/412
Adil k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/400
45
Adil m., bk. Çögenli m., Kastamonu nf., Kastamonu
kz., Kastamonu l., Anadolu vt.
Adil mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/98
Adil y., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/665
Adil zm., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/365
Adil zm., Kavak k., Yenice-i Taraklı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/71
Adil(-i diğer) çf., Kurukavak k., Mengen kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/436
Adilbazarı k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 501/303
Adilbey el-Candari türbesi, Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: İB. AK. MC. O 75/3a
Adilbey k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/512
Adilbükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/664
Adilcevaz kasabası, Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van
vt.: TD 297/35
Adilcevaz kl., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/35
Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/3
Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/12
Adilcevaz nf., Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van vt.:
TD 297/5
Adilçiftlik/Tepeviran k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/780
Adilhan çf., Aylu k., Yoncalı n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/43
Adilili k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Adiliye hamamı, Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.:TD 998/262
Adiliye mezarı, Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.:TD 998/266
Adiliye zv., bk. Melikadil zv., Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı
Keyf kz., Diyarbakır vt.
Adiliyye k., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/344, 346
Adiliyye ms., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/285
Adiliyye-i Kübra ms., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/131, 345, 377
Adiliyye-i Sugra ms., Salihiyye nf., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/109, 566, 648
Adiller k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/255
46
Adiller mz., Görmel k., Ermenek n., Ermenek kz.,
İçil l., Karaman vt.: TD 387/256
Adilli çf., Ordu nf., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/618
Adilli k., Akhisar kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/357
Adilli k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/360
Adilobası k., bk. Simav k., Manisa n., Manisa kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Adiloğlu mz., Bedil divanı, Onikidivan kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/515
Adiloğlu/Karış çf., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/188
Adilviranı mz., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/808
Adilzade/Karabaşlı m., Edremid nf., Edremid n.,
Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/272
Adkul mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/452
Admil k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/103, 112
Adnun k., İklim-i Şumer n., Şam l., Arab vt.: TD
401/505, 506, 508
Adonis mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/160
Adra k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/91, 99, 111
Adramasun/Andırmasun k., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/171, 173
Adranos/Atranos kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/172
Adranos/Atranos nf., Adranos kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/172
Adrason k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/601
Adrin mz., Halaka n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/557
Adronos mz., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/209
Adrükviran k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/861
Adus mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/500
Aduse mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/147
Adusiye dolabı, Cubbe n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/237
Adusiyye mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/500
Adusiyye mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/466
Advan mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/580
Afanlu k., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD 37/489
Afanos k., bk. Avanos k., Ürgüb kz., Niğde l.,
Karaman vt.
Afar k., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.: TD
998/220
Affan k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/668, 674
Affan mahallesi md., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/40
Affare mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/123
Afikiyye mz., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/272
Afis k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/683
Afki k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/385, 395
Aflah k., Ayas kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/336
Afna k., Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.: TD
401/658
Afra k., Vadi-i Berade n., Şam l., Arab vt.: TD
401/312, 318, 319, 322
Afrin çeltüknehri, Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/253
Afrotorlu m., Trabzon nf., Trabzon kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/716
Afsan k., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/164
Afşar b., Afşar nf., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/312, 315, 319
Afşar c., Afşar nf., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/314
Afşar divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/454, 576
Afşar divanı, Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/507, 509, 515
Afşar k. bk. Avşar k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.
Afşar k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/301
Afşar k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/612
Afşar k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/508
Afşar k., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
387/57
Afşar k., bk. Avşar k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.
Afşar k., bk. Avşar k., Belviran kz., Larende l.,
Karaman vt.
Afşar k., bk. Avşar k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman
vt.
Afşar k., bk. Soğanlı Afşar k., Göçi n., Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.
Afşar k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/649
Afşar k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/746, 747
Afşar k., Kargu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/737
Afşar k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/706
Afşar k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/631
Afşar k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/686
Afşar k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/590
Afşar k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/619
Afşar k., Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/732
Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/306, 310,
311, 313, 314, 315
Afşar mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/40b
Afşar mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/400
Afşar mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/111
Afşar mz., Firuz n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki
l., Rum vt.: TD 387/570
Afşar n., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/319
Afşar nf., Afşar n., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/310, 313, 314
Afşar zv., Afşar k., Belviran kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/96
Afşarbeyi karbansarayı, Soğanlı Afşar k., Göçi n.,
Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
387/56
Afşarbeyi köprüsü, Soğanlı Afşar k., Göçi n.,
Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
387/56
Afşarbeyi md., Soğanlı Afşar k., Göçi n., Beyşehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/56
47
Afşarbeyi zv., Soğanlı Afşar k., Göçi n., Beyşehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/56
Afşarlı k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/508
Afşarovacığı k., Devrekani n., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/637
Afşarözü k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/595
Afşarviran k., bk. Avşarviranı k., Belviran kz.,
Larende l., Karaman vt.
Afşiş mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/459
Aftiris k., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/67
Agbatü'l-Fevka mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 423/63
Agbatü't-Tahta mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 423/63
Agbiyye k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/439, 440
Agırnos mz., bk. Taşludeyr mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.
Aglata mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/395
Agmid k., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/418, 424
Agoşin k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/863
Agoşin-i Süfla k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/861
Agoşin-i Ulya k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/862, 866
Agunsor k., bk. Ahosor k., Vadivank n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.
Agurosa k., Maçuka n., Trabzon kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/722
Agvani/İksifler k., Atina n., Atina kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/735
Agzazi k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/278
Ağ, bk. Ak
Ağa asiyabı, Melikkendi k., Nilkaz n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/71a
Ağa k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/251
Ağa k., Ulus n., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/493
Ağa md., Eğirdür kl., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/306
Ağa md., Kengırı nf., Kengırı kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 291/96
48
Ağa mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/99
Ağa zm., Karain k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/179
Ağaalanı mz., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/540
Ağabi mz., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TK
KKA 566/91b
Ağacan/Hacıseydi k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: MAD 5152/858
Ağacık çf., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/541, 542
Ağacık k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/727
Ağacık k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/273
Ağacık k., Karaağaç n., Yalvaç kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/319
Ağacıklar k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/39
Ağaç Ali k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/170
Ağaç k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/203
Ağaç k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/25
Ağaç k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/33, 116
Ağaç k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/124
Ağaç/Ağaçköy k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/106
Ağaç/Çepni k., Giresin n., İvrindi kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/270
Ağaçağıl k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/783
Ağaçahurlu mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/246
Ağaçcı mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/429
Ağaçcı/Ağaçcılar/Ağaçlı k., Aladağ kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 40/299
Ağaçcılar k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/277
Ağaçcılar md., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/383
Ağaçcıyan m., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/371
Ağaççiftliği mz., Yenişehir kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/43
Ağaççölmeği, Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259
Ağaçeri k., Gerizyakası, Gedüs n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/43
Ağaçeri k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/692
Ağaçhan k., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/122
Ağaçhisar k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/173
Ağaçhisar k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/115
Ağaçhisar k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/343
Ağaçhisar k., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/230
Ağaçhisar mz., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/112
Ağaçhisar, Karasu divanı, Yenice n., Yenice kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/486
Ağaç-ı Büzürk mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/195
Ağaçkale mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/77
Ağaçkilise k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/601
Ağaçkilise y., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Ağaçkilise, Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/465
Ağaçköy k., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/12
Ağaçköy k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/167
Ağaçköy nehri, Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/170
Ağaçlı k., Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/127/2
Ağaçlı k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/234
Ağaçlı k., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/153, 156
Ağaçlıavşar k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/24
Ağaçlıca k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/163
Ağaçlıca k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/251
Ağaçlıöyük k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/542
Ağaçlıöyük k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/490
Ağaçoğlu mz., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/784
Ağaçoğluçiftlik k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
MAD 550/52
Ağaçor k., Çukuruğurmak n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/163
Ağaçözü k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/: TD 438/693
Ağaçözüköyü md., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/185
Ağaçtarta k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/645
Ağaçtaş k., Köyceğiz kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/555
Ağaçviran k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/668
Ağaçyeri zm., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/284
Ağadamı mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/12
Ağağ k., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/29
Ağağ k., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/188
Ağak mz., Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/319
Ağakis k., Karçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/129
Ağaklu mz., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/58
Ağaköy k., Koçakmaz n., Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.:MAD 5152/1116
Ağaköy/Bozburnu mz., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/359
Ağalan çf., Yakacık k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/74
Ağalan k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254
Ağalan(-i diğer) çf., Yakacık k., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/74
Ağalı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/364
Ağamçağam k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/861
Ağan yeri, Pelitözü k., Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/672
Ağanı k., Aydos n., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/55
Ağanis mz., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/72
49
Ağansur k., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/910
Ağapaviran k., Kuzeykemah n., Kemah kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/790
Ağapınarı k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/53
Ağapınarı mz., Karabey n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/147
Ağar k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/383
Ağar k., Günyüzü n., Seydigazi kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/238
Ağar mz., Ziniski n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/957
Ağar sınırı, Ağarlar k., Silifke n., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/281
Ağaralanı sınırı, Dere k., Silifke n., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 272/275
Ağarı k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/29, 115
Ağarköyü y., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/281
Ağaroğlupınarı mz., Boğazlıyan n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/630
Ağaruk k., Çamaş n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/613
Ağasnikolos k., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon
l., Rum vt.: TD 387/725
Ağavir k., Erzurumabad n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: MAD 5152/130
Ağavir k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/864
Ağayid k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/71
Ağayid md., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/78
Ağayilli mz., Keskün n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/612
Ağayurdu zm., Fermude n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/624
Ağba mz., Adana n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/318
Ağbağçe mz., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/135
Ağbaşşerif zv., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/122, 124
Ağbeyas mz., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/352
Ağbıyık k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/108
50
Ağbinak k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/149
Ağbuğa k., Tilafer n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/67
Ağbulak mz., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/68a
Ağbulak mz., Tilafer n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/68
Ağburç k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/108
Ağbuzud k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/149
Ağca asiyabı, Tercil k., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/38a
Ağca bağı, Ahlat nf., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/187
Ağca k., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/420
Ağca k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/712
Ağca k., Mecidözü n., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/480
Ağca md., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/803
Ağca mz., bk. Mezraa mz., Büblü n., Gerger kz.,
Gerger l., Rum vt.
Ağca mz., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/130
Ağca mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/526
Ağca mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/195
Ağca mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/933
Ağca, bk. Akça
Ağca/Divanağcası k., Nergele n., Elbistan kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TK KKA 108/317a
Ağca/Kullar k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/743
Ağcaağıl k., bk. Akçahalil k., Akşehirabad n.,
Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.
Ağcaağıl k., Keferdiz n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/428
Ağcaağıl kışlağı, Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/652
Ağcaağıl mz., bk. Akçaağıl mz., Eskiil kz., Konya l.,
Karaman vt.
Ağcaağıl mz., Çubuk n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/594
Ağcaağıl mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/130
Ağcaağıl mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/601
Ağcaağıl mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/654, 662
Ağcaağıl mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/652, 675
Ağcaağıl mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/551
Ağcaağıl mz., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/472
Ağcaağıl mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/214
Ağcaağıl mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/668, 681
Ağcaağıl mz., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/897
Ağcaağıl mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/146
Ağcaağıl mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/665
Ağcaağıl mz., Kulpak mz., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/677
Ağcaağıl mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/512
Ağcaağıl mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/219
Ağcaağıl(-i diğer) mz., Eyyubili n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/130
Ağcaağıl(-i diğer) mz., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/655
Ağcaahır k., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 117/709
Ağcaahur mz., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127/1
Ağcaahurçukuru mz., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/655
Ağcaahurlu mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/673
Ağcaalan k., Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/101
Ağcaalan k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/632
Ağcaalan mz., Ahsendere n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/474
Ağcaalan mz., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/792
Ağcaalan mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/943
Ağcaalan mz., Göynük n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/434
Ağcaalan mz., Nergele n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/477
Ağcaalan(-i diğer) mz., Nergele n., Elbistan kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/477
Ağcaasma mz., Karahisar-ı Behramşah n., Zile kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/466
Ağcaasma mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 976/88
Ağcaasma mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/208
Ağcaasma mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/611
Ağcabeserek mz., Kanak-ı Zirin n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/603
Ağcabey k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/184
Ağcabeysazağı k., Günyüzü n., Seydigazi kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/238
Ağcabörk mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/422
Ağcabörklü mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/634
Ağcaburc k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/130
Ağcaburc k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/283
Ağcaburc k., Merzuman n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/198
Ağcaburc/Çakal k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/144
Ağcaburç mz., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/521
Ağcabükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/664, 666
Ağcaçal kışlağı, Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/656
Ağcaçal mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 455/633
Ağcaçam mz., Hasandağı n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/131
Ağcadağ k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/840
Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l., Rum vt.: TD
387/909, 910
Ağcadağ y., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/891
Ağcadağ, Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/65a
51
Ağcadam k., Aliki n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/288
Ağcadam k., bk. Kemallı k., Aliki n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.
Ağcadam mz., Sivir n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/955
Ağcadepe k., Bedirli n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/619
Ağcaderbend mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/529
Ağcaderbend rahı, Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/426
Ağcadere/Tekfurkalesi mz., Pınarbaşı n., Zamantu
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/555
Ağcadürcü mz., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/208
Ağcaen k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/111
Ağcaeşek mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 252/174
Ağcageçid k., Zamantu n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/570
Ağcageçid mz., Hilvan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/139
Ağcageçid mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/649
Ağcagiran k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/143
Ağcahaç k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/173, 193
Ağcahaç-ı Ulya k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/187
Ağcahan mz., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/910
Ağcahan mz., Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/442
Ağcahan mz., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/902
Ağcahan mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/510
Ağcahan mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/892
Ağcahan rahı, Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/442, 470
Ağcaharab mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/80
Ağcaharman mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/403
Ağcahisar çf., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/571
52
Ağcahisar k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/571
Ağcahisar k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/862
Ağcahisar k., Yenice kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/482
Ağcahisar mz. Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/216
Ağcahoca zv., Rum vt.: TD 79/96
Ağcain k., Gömülgün n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/556
Ağcain k., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/567
Ağcain k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/748, 750
Ağcain mz., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127/1
Ağcain mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/666, 680
Ağcain mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/209, 213
Ağcain mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/141
Ağcain mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/595
Ağcain mz., Turuş n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/928
Ağcain/Akçain k., Yabanabad kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/89b
Ağcakale k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/109
Ağcakale k., Harran n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/204
Ağcakale k., Karahisar n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/908
Ağcakale k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/181
Ağcakale mıdrabı, Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/321
Ağcakale mz., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/5
Ağcakale mz., Hersini n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/186
Ağcakale n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD
998/259, 260
Ağcakale, Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/65b
Ağcakale-i Kilmigad, Kilmigad n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/445
Ağcakavak k., Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/734, 735
Ağcakavak sazlığı, Buğra k., Kazabad n., Tokat kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/452
Ağcakaya k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/392
Ağcakaya k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/155
Ağcakaya k., Gercanis n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/798
Ağcakaya k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/128
Ağcakaya k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/57
Ağcakaya k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/369
Ağcakaya k., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/476
Ağcakaya mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/423
Ağcakaya mz., Durdul n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/959
Ağcakaya mz., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/127
Ağcakend k., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/94
Ağcakend k., Nehrülcevz n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/304
Ağcakend k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/213, 217
Ağcakend k., Serçeme n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/868
Ağcakend mz., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/303
Ağcakend mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.: TD 660/52
Ağcakend mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/919
Ağcakend/Kasr mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.: TD 195/72
Ağcakıl mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/423
Ağcakınık k., Argavun n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/898
Ağcakıran mz. Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/751
Ağcakışla mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/625
Ağcakışla mz., bk. Yellidere mz., Hüseyinabad n.,
Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.
Ağcakışla mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/598
Ağcakışla mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/617
Ağcakışla mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/619
Ağcakışlak mz., Hüseyinabad n., Zile kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/470
Ağcakilise divanı, Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/460
Ağcakilise k., Bolaman n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/615
Ağcakilise k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/393
Ağcakilise k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/47
Ağcakilise k., Kargu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/737
Ağcakilise k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/720, 721
Ağcakilise k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/630
Ağcakilise k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/592
Ağcakilise k., Ünye kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/634
Ağcakilise mz., Anzağır n., Divriği kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/954
Ağcakilise mz., Avdan k., Bozkır n., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 399/305
Ağcakilise mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/536
Ağcakilise mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/523
Ağcakilise mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/222
Ağcakilise mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/347
Ağcakilise mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/382
Ağcakilise mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 969/803
Ağcakilise mz., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/865
Ağcakilise(-i diğer) k., Bolaman n., Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/615
Ağcakilise/Ağcaköy mz., Karaisalı kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/333
Ağcakoca hamamı, Amasya nf., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/355
53
Ağcakoca mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Ağcakoca zv., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
79/261
Ağcakolay k., İskefsir n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/604
Ağcakorusu mz., Bayındır ve Kınık, Maraş kz.,
Maraş l. TD 998/443
Ağcakoyunlu k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/132
Ağcakoz mz., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.:
TD 998/99
Ağcaköprü mz., bk. Yadigar mz., Kars n., Kars kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.
Ağcaköprü mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/130
Ağcaköprü mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/672
Ağcaköy k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/596
Ağcaköy mz., bk. Ağcakilise mz., Karaisalı kz,.
Adana l., Çukurabad, Arab vt.
Ağcaköy mz., Mübarek k., Satılmış-ı Bayram n.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/610
Ağcaköy mz., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/587
Ağcaköy mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/364
Ağcaköy/Kendonos mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/399
Ağcakuyu mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/106
Ağcakuyu mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/292
Ağcakuyu mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/236
Ağcakuyu mz., İnsuyu n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Ağcakuyu mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/424
Ağcakuyu mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/245
Ağcakuyu/Akçakuyu k., Sahra-yı Konya n., Konya
kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/11
Ağcaküme k., Zamantu n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/570
Ağcakünbed k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/101, 125
Ağcalar k., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/61, 66
54
Ağcalar k., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/61b
Ağcalar mz., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50
Ağcalar mz., Saidili n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/37
Ağcalarağıl mz., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 455/293
Ağcalarağılı mz., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/127
Ağcalarköyü md., Ağcalar k., Gurgurum n.,
Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
399/253
Ağcalı k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/840
Ağcalı k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/916
Ağcamağara k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/707
Ağcamağara mz., bk. Bire mz., Menbic n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.
Ağcamağara mz., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/213
Ağcamağara mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/392, 401
Ağcamelik k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/42
Ağcamescid k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/396
Ağcamescid k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/177
Ağcamescid k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/510
Ağcamescid k., Şehr n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/204
Ağcamescid m., Bakraz nf., Bakraz n., Bakraz kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/298
Ağcamescid mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 408/130; 324/164
Ağcamescid mz., Çörmüşeközü n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/559
Ağcameşhed k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/9
Ağcameşhed mz., bk. Bedriyye mz., Menbic n.,
Haleb kz., Haleb l., Arab vt.
Ağcameşhed mz., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.:
TK KKA 111/4a
Ağcameşhed mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/656
Ağcameşhed mz., Oşun n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/135
Ağcameşhed mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/138
Ağcameşhed(-i diğer) mz., Oşun n., Siverek kz.,
Siverek l., Diyarbakır vt.: TD 998/139
Ağcameşhed/Küçükabdal k., Gedik n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 315/519
Ağcamezraa k., Ayntab n., Ayntab l., Arab vt.: TD
397/744
Ağcamezraa k., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Ağcamezraa mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/62
Ağcamezraa mz., bk. Mezraa mz., Büblü n., Gerger
kz., Gerger l., Rum vt.
Ağcamezraa mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/919
Ağcamuhammed bağı, Şilegan k., Sincar n., Sincar
kz., Sincar l., Diyarbakır vt.: TD 998/69
Ağcaoğluderesi mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/560
Ağcaoruç mz., Oşun n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/138
Ağcaova k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/48
Ağcaova mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/623
Ağcaören mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Ağcaören mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/220
Ağcapınar mz., bk. Akçapınar mz., Bayburd kz.,
Konya l., Karaman vt.
Ağcapınar mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/476
Ağcapınar mz., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/895
Ağcapınar mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/423
Ağcapınar mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/426
Ağcapınar mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/525
Ağcapınar mz., Merzuman n., Rumkale kz., Birecik
l., Arab vt.: TD 276/196
Ağcapınar mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/351
Ağcapınar mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/364
Ağcasaz k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/648
Ağcasaz mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 155/31
Ağcasaz mz., Dündarlı ve Bulgarlı n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/321
Ağcaseniri sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
83/459
Ağcasevinç mz., Karakaya n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/220
Ağcasu k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/408
Ağcasu k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/602
Ağcasu mz., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/303
Ağcasu mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Ağcasu mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/79
Ağcasu nehri, Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/464
Ağcasuviranları mz., Kilmigad n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/445
Ağcaşar mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 444/339
Ağcaşehir k., Anzağır n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/953
Ağcaşehir k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/362
Ağcaşehir k., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/73
Ağcaşehir k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/694
Ağcaşehir k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/182
Ağcaşehir kışlağı, Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/648
Ağcaşehir mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/132
Ağcaşehir mz., Aynülarus n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/473
Ağcaşehir mz., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/95
Ağcaşehir mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/623
Ağcaşehir mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/533
Ağcaşehir mz., Karahisar n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/908
Ağcaşehir mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/658, 659
55
Ağcaşehir(-i diğer) mz., Göstere n., Kars kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/533
Ağcaşehir, Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Ağcaşehir/Ağcaşehirli k., bk. Akçaşehir/Akçaşehirli
k, Zengicek n., Konya kz., Konya l. Karaman vt.
Ağcaşeyh zv., Zatır k., Kuzeyerzincan n., Erzincan
kz., Kemah l., Rum vt.: TD 387/813
Ağcataş çeltüknehri, Engüzi abı, Derbisak n., Bakraz
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/277
Ağcataş k., Dodurga kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/549
Ağcataş k., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/432
Ağcataş k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/744
Ağcataş mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/970
Ağcataş mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/341
Ağcataş mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/279, 290
Ağcataş mz., Eskiharran k., Harran n., Ruha kz.,
Ruha l., Diyarbakır vt.: TD 998/210
Ağcataş mz., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/433
Ağcataş mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/87
Ağcataş mz., Karadere n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/604
Ağcataş mz., Karahayıt n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Ağcataş mz., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/520
Ağcataş mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/346
Ağcataş mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/143
Ağcataş mz., Pağnik n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/929
Ağcataş mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/220
Ağcataş mz., Salur k., Değrensor n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/797
Ağcataş mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/403
Ağcataş(-i diğer) mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/520
Ağcataş/Fiyadikli k., Karadere n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 315/84
56
Ağcatir mz., Subadra n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 408/639
Ağcatoros mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/346
Ağcavank k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 168/88
Ağcaviran çf, Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/293
Ağcaviran k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: MAD 17798/99
Ağcaviran k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/262
Ağcaviran k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/834
Ağcaviran k., bk. Akçaviran k., Sahra-yı Konya n.,
Konya kz., Konya l., Karaman vt.
Ağcaviran k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/162, 203, 204
Ağcaviran k., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/469
Ağcaviran k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/159
Ağcaviran k., Firuz n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/571
Ağcaviran k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/360
Ağcaviran k., Hilvan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/137
Ağcaviran k., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/469
Ağcaviran k., Kuştaş n., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/464
Ağcaviran k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/187, 188
Ağcaviran k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/291
Ağcaviran k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TK KKA 558/111a
Ağcaviran k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/461
Ağcaviran k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/917
Ağcaviran k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/865
Ağcaviran mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/52
Ağcaviran mz., bk. Akçaviran mz., Sahra-yı Konya
n., Konya kz., Konya l., Karaman vt.
Ağcaviran mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/609
Ağcaviran mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/905
Ağcaviran mz., Cülab n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/205
Ağcaviran mz., Çörmüşeközü n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/559
Ağcaviran mz., Develi n., Karahisar-ı Develi kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 1061/302
Ağcaviran mz., Dumluca n., Divriği kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/960
Ağcaviran mz., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/146
Ağcaviran mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/624
Ağcaviran mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/620
Ağcaviran mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/528
Ağcaviran mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/653
Ağcaviran mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/93, 104
Ağcaviran mz., Harran n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/211
Ağcaviran mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Ağcaviran mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/88
Ağcaviran mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/560
Ağcaviran mz., Karabudak, Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/508
Ağcaviran mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/420
Ağcaviran mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/524, 540
Ağcaviran mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/680
Ağcaviran mz., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/186
Ağcaviran mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/15
Ağcaviran mz., Oşun n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/136
Ağcaviran mz., Ovacık n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/966
Ağcaviran mz., Pınarbaşı n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/555
Ağcaviran mz., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/57
Ağcaviran mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/175
Ağcaviran mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/510, 512
Ağcaviran mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/138
Ağcaviran mz., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/119
Ağcaviran mz., Turuş n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/928
Ağcaviran y., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/621
Ağcaviranı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/524
Ağcaviran-ı Süfla k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/144
Ağcaviranköyü md., Murtazabad kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/111b
Ağcayar mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/106
Ağcaziyaret mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/619
Ağcurun k., bk. Forçin k., Kusayr n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.
Ağdad k., Gündüz n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/170
Ağdad k., Karçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/127
Ağdad k., Ovacık n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/172
Ağdağ k., Göcek n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/153
Ağdağ k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/844
Ağdağ k., Lartik n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/169
Ağdağ mevzii, Çirmük kz., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/116
Ağdağ-ı Revakin mz., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/151
Ağdanos k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/491
Ağdat mz., Çıska n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/23
Ağdeğirmen asiyabı, Cülab n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/218
Ağdeğirmen, Kurs-ı Edna k., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/20
Ağdere-i Kübra mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/925
Ağdere-i Sagir mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/26
57
Ağdığan mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/601
Ağdın mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/566
Ağdırnut k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/696
Ağekrek k., Siptoros n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/174
Ağevli k., bk. Yavı k., İshaklı kz., Akşehir l.,
Karaman vt.
Ağevli zv., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/78
Ağfiruz mz., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/202
Ağgav k., Moşki k., Eğin n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/99
Ağgi k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/832
Ağgi k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/840
Ağgi k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/506
Ağıki k., Belde n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/165
Ağıl k., Eğin n., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır
vt.: TD 998/97
Ağıl k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/306
Ağıl k., Gümüş vt., Merzifon kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/389
Ağıl k., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/101
Ağıl k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.: TD
294/53
Ağıl k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/843
Ağıl k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/125
Ağıl k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/586
Ağıl mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/239
Ağıl mz., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/191
Ağıl mz., Şayib k., Değrensor n., Kemah kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/797
Ağıl mz., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/860
Ağıl y., Gönen kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/282
Ağıl zm., Puşadı n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/99
58
Ağılcık k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/201
Ağılcık k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Ağılcık k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/357, 358, 375
Ağılcık k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/400
Ağılcık k., Şehr-i Amasya, Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/354
Ağılcık mz., Oynaş n., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/206
Ağıldere mz., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 90/132
Ağıl-ı Bedelkale k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/26
Ağıl-ı Evlendibola mz., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/145
Ağıl-ı Pirhasan k., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/442
Ağılıkviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/502
Ağılkaya k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/668, 669
Ağılkaya k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/49
Ağılkaya mz., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri
l., Karaman vt.: TD 387/61
Ağılkaya mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/443
Ağılkaya mz., Şogayn n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/867
Ağılkaya y., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/19
Ağılköy k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/303
Ağılköyü md., Eğirdür nf., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/306
Ağıllıca k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/189
Ağıllıca mz., Çörmüşeközü n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/559
Ağıllıcaviran mz., Pınarbaşı n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/555
Ağıllıtarla çf., Banaz n., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/69
Ağılöyük mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/133
Ağılözü k., Belde n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/165
Ağılözü k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/724
Ağıltepe mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/158
Ağılupınarı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/403
Ağılviran mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/507
Ağın asiyabı, Koçhisar k., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/34
Ağın k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır
vt.: TD 998/93
Ağın k., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/32
Ağın k., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/188
Ağın kenisası, Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/188
Ağın n., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.: TD
64/703
Ağındon k., bk. Denizli k., Söğütabad n., Arabkir kz.,
Arabkir l., Diyarbakır vt.
Ağınkaryesi kilisesi, Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.:
TD 297/33
Ağınsı k., Uluabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/182
Ağınzar k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/842, 844
Ağırdıç mz., Kevasa n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/583
Ağırdıç mz., Melense n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 37/823
Ağırekrek k., Hamo n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/954
Ağırmas k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/123
Ağırnaz k., bk. Ağırnos k., Kuramaz n., Kayseriye
kz., Kayseriye l.
Ağırnos k., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/663
Ağırnos/Ağırnaz k., Kuramaz n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/217, 219
Ağırşağan mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/380
Ağıryas mz., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/156
Ağıryaz k., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/153
Ağızviran divanı, Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/439
Ağızviran k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/202
Ağızviran k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/45
Ağızviran k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/103
Ağızviran k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/438
Ağızviran k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/186
Ağızyusuf k., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/189
Ağigi k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/828
Ağiki k., Güneyerzincan n., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 168/207
Ağimis k., Korti, Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır vt.: TD
998/155
Ağin k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/73
Ağin k., Durdul n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/958
Ağin k., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/233
Ağin k., Hatunsarayı n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/16
Ağin k., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı Develi kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 387/192
Ağin k., Niğde n., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/164
Ağin k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/178
Ağin kışlası, Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/209
Ağin mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/671, 681
Ağin mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/192, 197
Ağin mz., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/210, 221
Ağin/Ağin-i Gökdere k., Gökdere, Kayseriye n.,
Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.: TD
387/202, 219
Ağin/Akin mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/208
Ağin-i Gökdere, bk. Ağin k., Gökdere, Kayseriye n.,
Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.
Ağlasun b., Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/291
Ağlasun c., Ağlasun nf., Ağlasun kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/293
59
Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/291,
292, 293, 294
Ağlasun nf., Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/278, 291, 292
Ağlık k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/840
Ağmart k., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
64/601
Ağmaz mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/180
Ağmeşhed k., Behremaz n., Çirmük l., Diyarbakır
vt.: TD 998/120
Ağmeşhed k., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.: TD
998/225
Ağnasor k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/829
Ağnıd y., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
331/27
Ağni k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/839
Ağnik derbendi, İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/853
Ağova-i Büyük sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 272/182
Ağova-i Küçükzirin sınırı, Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 272/182
Ağovir k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 37/866
Ağöyük k., bk. Aköyük k., Ereğli n., Ereğli kz.,
Aksaray l., Karaman vt.
Ağöyük mz., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/213
Ağrade mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: MAD 75/64a
Ağragoz k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/575
el-Ağrakub mz., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD
401/611
Ağramur cebeli, Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 969/838
Ağras k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/94
Ağras k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/111
Ağras k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/14
Ağras/Ağros c., Agras nf., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/308
Ağras/Ağros k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/306, 307, 308
60
Ağras/Ağros nf., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/300-304
Ağrıç/Licedağ mz., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/149
Ağrık mz., Malya n., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/665
Ağrıklık mz., Malya n., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/651
Ağrıkoğlukışlası mz., Boğazlıyan n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/615
Ağrıt k., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/725
Ağrıt k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 23M/279
Ağrıt k., Haydarlar n., Mihaliç kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/296
Ağrıt k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/646, 647
Ağrıt k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/634
Ağros k., bk. Ağras k., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.
Ağros k., Çimenili kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
340/729
Ağros mz., Çimenili kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/84
Ağrosti k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/557, 558
Ağsakfakı mz., Budaközü n., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/633
Ağsakfakih mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/426
Ağsakhalilboğazı mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/650
Ağsakluderesi mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/663
Ağsekü k., Ebutahir n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/118
Ağşak k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/476
Ağşı mz., Hacılı n., Karaisalı kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/329
Ağtar mz., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/843
Ağtaş mz., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/4
Ağu b., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/624
Ağulıcaboğazı mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/380
Ağulluca mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/970
Ağulu divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/453
Ağulu divanı, Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/438
Ağulu k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/618, 621, 624, 635, 637
Ağulu mz., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/597
Ağuluca mz., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/66
Ağuluca mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/516
Ağulucaboğazı mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/387
Ağuluöyük mz., Malya n., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/650, 664
Ağulutahta mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/673
Ağumi mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/444
Ağun k., Karçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/131
Ağunsor k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/839
Ağunsos k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/828, 837
Ağunsos mz., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/833
Ağusto k., Karçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/133
Ağva k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/509
Ağvanis k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/10
Ağvanis k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/586
Ağvanis-ı Küçük k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/586
Ağvas k., Şogayn n., Şogayn kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/867
Ağvasik k., Siptoros n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/174
Ağvasil, Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/401
Ağveri mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/893
Ağviran k., Çatalkalen., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/167
Ağviran k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/140
Ağviran k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/44
Ağviran k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/505
Ağviran k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/11
Ağviran mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/57
Ağviran mz., Bilican n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/201
Ağviran mz., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/168
Ağviran mz., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/208
Ağviran mz., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/797
Ağviran mz., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/186
Ağviran mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/17, 45
Ağviran mz., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/862
Ağviran mz., Yalak n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/214
Ağviran(-i diğer) mz., Harran n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/213
Ağviran/Akviran k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/30, 200
Ağviran-ı Karbansaray k., Şarkiamid n., Amid l.,
Diyarbakır vt.: TD 134/11
Ağyan/Ağyanlı k., Şehr-i Behisni n., Behisni kz.,
Gerger l., Rum vt.: TD 324/93
Ağyar-ı Süfla k., Mazgird n., Çemişkezek kz.,
Çemişkezek l., Diyarbakır vt.: TD 998/173
Ağyar-ı Ulya k., Mazgird n., Çemişkezek kz.,
Çemişkezek l., Diyarbakır vt.: TD 998/173
Ağzıaçık mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/87
Ağzıbüyük k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/51
Ağzıbüyük mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 501/110
Ağzıgeyik mz., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/110
Ağzıgeyikçe mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/143, 146
Ağzıgökçek k., İn n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/138
Ağzıgökçek k., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/435
61
Ağzıkara k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/413
Ağzıkara k., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/139
Ağzıkara mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Ağzıkara/Göğsükara k., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/505
Ağzıkaraca mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/316
Ağzıkaraca mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/400
Ağzıkesikce mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/236
Ağzıkikce/Apışge mz., Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 186/73
Ağziyaret k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/48
Ağziyaret k., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/44
Ağziyaret mz., Karacurun n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/214
Ağziyaret zv., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/44
Ahacık k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/412
Ahad mz., Değrensor n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/798
Ahaddanişmend çf., Tennur divanı, Viranşehir kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/479
Ahadlı k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/773
Ahadlı mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/127
Ahadoğlu k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/214
Ahallı k., Yağlıdere n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 52/707
Ahami-yi Yukarı/Acami-Ahami-yi Bala k., Kürt n.,
Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD 166/581,
582
Ahbulik k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/851
Ahburnik/Ergünlük mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/401
Ahburük k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/856
Ahcur mz., Hekme n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/963
Ahcuru mz., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/976
62
Aher/Azir k., Kabahor n., İspir kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/856
Ahın k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/484
Ahınlı k., Felenbel n., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 54/76
Ahırca mz., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Ahi argı, Ahiler k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/269
Ahi argı, Mustafalı k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/269
Ahi asiyabı, Tercil k., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/38a
Ahi bin Hızır ms., Ortalaz n., Elmalu kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/603
Ahi çeşmesi, Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/385
Ahi çf., Çendik k., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TK KKA 566/28b
Ahi çf., İğdecik k., Arslanapa n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/116
Ahi k., bk. Kayı k., Ayazmend n., Ayazmend kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Ahi k., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/563
Ahi k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/169
Ahi köyü/Mikail mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 408/22
Ahi m., bk. Hatib m., Gönen nf., Gönen kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Ahi m., bk. Yavı m., Ankara nf., Ankara l., Anadolu
vt.
Ahi md., bk. Yavı md., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/7a
Ahi mz. Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127
Ahi mz., Göçer k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/67
Ahi mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/399
Ahi pınarı mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/127
Ahi pınarı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/515
Ahi veled-i Gülşehri mülkü, Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/423, 464
Ahi yakası m., Badamya nf., Tire kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/379
Ahi zm., Kayseriye nf., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/219
Ahi zv., Hasan k., Kazabad n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/375, 384
Ahi zv., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/407
Ahi zv., Ilısu nf., Göl kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/308
Ahi zv., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/171
Ahi/Bazdar çf., Erdoğmuş k., Gedüs/Gediz n.,
Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Ahi/Kaplan k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/282
Ahi/Yenice k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/24
Ahiadilşah çf., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/396
Ahiağıl k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/499
Ahiahmed bin Ahimahmud zv., Ayntab n., Ayntab
kz., Ayntab l., Arab vt.: TD 301/19
Ahiahmed ve Ahimahmud zv., Etre k., Gölhisar kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TK KKA 566/8a
Ahialaüddin zv., Lazkiye nf., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/131
Ahiali çf., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/591
Ahiali hamamı, Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/313
Ahiali hamamı, Barla n., Afşar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/314
Ahiali m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/591
Ahiali md., Sındılı k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/570
Ahiali zm., Gölözü mz., Göynük kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/101
Ahiali zv., Bölücek k., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/111
Ahiali zv., Gümüş k., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/111
Ahiali zv., Kızılyer k., Honaz kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/133
Ahiali zv., Sındılı k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/570
Ahiali zv., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/133, 164
Ahialiçelebi veled-i Carullah zv., Sivas kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 79/573
Ahialiçelebi zv., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/507, 509, 515, 517
Ahializade odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/5
Ahiarslan zv., Küre nf., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/637
Ahiaslhan mz., Tarhala kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/184
Ahiata hankahı, Bolu nf., Bolu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/430
Ahiatlısinan zv., Bergama nf., Bergama n., Bergama
kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/194
Ahibayezid bağçesi, Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/59
Ahibayezid çf., İğdir k., Şeyhlü kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/128
Ahibayezid tekyesi, Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/59
Ahibayrambey zv., Çine nf., Çine kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/503
Ahibektaş çf., Kutludiğin, Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/96
Ahibektimur md., Sındılı k., Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/570
Ahibektimur zv., Sındılı k., Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/570
Ahibeli derbendi, Ermenibazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/33
Ahibereket mz., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TD 438/221
Ahibeşir mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/62
Ahibey çf., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/74
Ahibey m., bk. Kuytul m., Maraş nf., Maraş n.,
Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.
Ahibey mülkü, Kalecik nf., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/746
Ahibeyrük çf., Günyüzü n., Seydigazi kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/239
Ahiboldacı mz., Eymür k., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/162
Ahibozlı mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/666, 680
Ahiburak zv., Edremid kz., Edremit kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TK KKA 568/93a
Ahiburak zv., Osmancık kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/404
Ahicarullah zv., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 2/479
63
Ahicelal m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/70
Ahicelal md., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/75
Ahici mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/204
Ahicik mz., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/61
Ahiciler k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/324
Ahicuk zv., Mudurnu nf., Mudurnu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/552
Ahiçakır çf., Dodurga k., Arslanapa n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/116
Ahiçalış çf., Karısevdi k, Honaz kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/133
Ahiçayırı otlağı, Kızılbayır mz., Katar n., Katar kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/417
Ahiçelebi m., Kalacık nf., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/739
Ahiçelebi zv., Kalacık nf., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/746
Ahiçelebi/Ulucan m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara
l., Anadolu vt.: TD 117/4
Ahiçoban zv., Balat nf., Balat n., Balat kz., Menteşe
l., Anadolu vt.: TD 166/514
Ahiçoban zv., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/804
Ahiçomak k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/31b
Ahiçomak zv., Ahiçomak k., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/31b
Ahiçukuru k., Yağlıdere n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/762
Ahidamı k., Sisorta n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/573
Ahidarbhanei/Ahidaruddarb zv., Amasya nf.,
Amasya kz., Amasya l., Rum vt.: TD 387/381
Ahidaruddarb zv., bk. Ahidarbhanei zv., Amasya nf.,
Amasya kz., Amasya l., Rum vt.
Ahidavud mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TK KKA 585/52b
Ahidayı zv., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/25
Ahidebbağ zv., Çine nf., Çine kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/503
Ahidede zv., Debbağlı k., Güzelhisar kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/441
Ahidemirciboğazı mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/649
64
Ahidevlethan mz., Kalkanlı kz., Teke l., Anadolu vt.:
TD 166/610
Ahidevletyar zv., Kayseriye n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/220
Ahidoğan k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/360
Ahidudu m., Lazkiye nf., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/47
Ahidurmuş çf., Kaşyenice k., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/132
Ahidurmuş zv., Kaşyenice k., Lazkiye kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/132
Ahidündar çf., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/108
Ahidündar mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/602
Ahiece çf., Keçiler k., Yalak n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/116
Ahiefendi zv., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/309
Ahiekinliği mz., Yıldırımviranı mz., Hınzırı ve
Gömülgün n., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/550
Ahielvan c., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/6b
Ahielvan çf., Çavdar k., Yalak n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/44
Ahielvan m., bk. Arabhacı m., Ankara nf., Ankara
kz., Ankara l., Anadolu vt.
Ahielvan zv., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/47b
Ahielvanzaviyesi zm., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/47b
Ahiemirahmed zv., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/496, 501, 502, 506, 512, 514,
515, 516, 520
Ahiemirahmed zv., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/497
Ahiemirahmedzengani md., Bayburd nf., Bayburd
kz., Bayburd l., Rum vt.: TD 387/835
Ahiemirahmedzengani zv., Bayburd nf., Bayburd kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/835
Ahienük k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/360
Ahierbasan m., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/15
Ahierbasan zv., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/105
Ahierdicik zv., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/801
Ahieşraf çf., Hisarcık k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/120
Ahievran m., Kırşehri nf., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/652
Ahievran zv., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/365
Ahievran zv., Beybazarı nf., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/117
Ahievran/Evran zv., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/652, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 680
Ahievren zv., Enderun-i hisar, Samsun nf., Samsun
kz., Canik l., Rum vt.: TD 54/401
Ahievren zv., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/24
Ahieyüb zv., Karakend k., Burdur kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TK KKA 566/27b
Ahifeki zv., Balat nf., Balat n., Balat kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/514
Ahiferruh c., Kemah nf., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/800
Ahiferruh m., Kemah nf., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/788
Ahiferruh ms., Kemah nf., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/800
Ahifethuddin zv., Amasya l., Rum vt.: TD 387/361
Ahifethüddin bağçesi, Hisarcık k., Daday kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/158
Ahifethüddin değirmeni, Sorkun k., Göl kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/19
Ahifethüddin m., Sifrihisar nf., Sifrihisar kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/122
Ahifethüddin zv., Sifrihisar nf., Sifrihisar kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/133
Ahigermiyan m., Birgi nf., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/423
Ahigündüz çf., Akova mz., Göl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/67
Ahigüveği tekyesi, Kütahya nf., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/109
Ahihacı çf., Kartı k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/117
Ahihacı k., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
MAD 22/196
Ahihacı zv., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/382
Ahihacıahmed zv., Rum vt.: TD 79/206
Ahihacımurad m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/337
Ahihacımuradmahallesi md./Hacımurad m., Ankara
nf., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA
558/16a
Ahihalil çf., Tavas kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/547
Ahihalil k., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/205
Ahihalil mz., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/46
Ahihalil oğlu Ahimusa zv., Gökçeöyük k., Mekri kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/570
Ahihalil zv., Taşbazarı m., Tire nf., Tire kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/386
Ahihamza tekkesi, Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/250
Ahihamza zv., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/315
Ahihamza zv., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/194
Ahihan k., Ovacık-ı Erzurum n., Şogayn kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/871
Ahihasan zv. Süleyman k., Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TK KKA 51/5b
Ahihasan zv., Ula nf., Muğla kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 338/100
Ahihayran mz., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/186
Ahihayrüddin zv., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/432
Ahihayrüddin zv., Şeyhlü nf., Şeyhlü kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/128
Ahihızır m., Tarhanyat nf., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/314
Ahihızır zv., Eşengüney k., Akyazı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/88
Ahihoca zv., Honaz nf., Honaz kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/133
Ahihoca zv., Milas nf., Milas kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 338/59
Ahihocaömer zv., İshaklı nf., İshaklı kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/76
Ahihocazaviyesi mz., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/126
Ahihüsam k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/361
Ahihüsam zv., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TK KKA 558/58a
Ahihüseyin mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/630
Ahihüseyin zv., Peçin nf., Peçin n., Peçin kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/495
65
Ahihüseyin zv., Senirkend k., Uluborlu kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: MAD 3331/40
Ahiibrahim zv., Susadı k., Eyyubili n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 455/623
Ahiidris zv., Eskişehir nf., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/144
Ahiilyas asiyabı, Sahra-yı Konya n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/42
Ahiilyas zv., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/87
Ahiilyas zv., Karahisar-ı Demirli kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 444/308
Ahiilyas zv., Kargu k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/515
Ahiilyas zv., Yaviçe n., Karaağac-ı Gölhisar kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: MAD 3331/58
Ahiiman m., Tire, Aydın l., Anadolu vt.: TK KKA
571/55a
Ahiinebey hankahı, Erzincan nf., Erzincan kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/813
Ahiinehoca zv., Sevdeş k., Tavas kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/550
Ahiisa m., Kayseriye nf., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/200
Ahiisa zv., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/220
Ahiisa/Hacıisa md., Kayseriye nf., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/205, 222
Ahiislam zv., Kınık k., Balat kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/515
Ahiismail k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/366, 380
Ahiismail zv., Akçaova k., Çine kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/504
Ahiismail zv., Mihail k., Karahisar nf., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/138
Ahiisrail zv., Eğridere k., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/382
Ahiivaz bin Hamza çf., Kestel kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/456
Ahiivaz bin Hamza zv., Karaağaç k., Kestel kz.,
Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/456
Ahiivaz çf., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/221
Ahiivaz zv., Mastavra k., Kestel kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/456
Ahiizzüddin m., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/15
Ahiizzüddin zv., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/106
66
Ahikabil çf., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/203
Ahikamil zv., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/58
Ahikamil zv., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/539
Ahikemal zv., Geyve nf., Geyve n., Geyve kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.:TD 166/77
Ahikırı çf., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/428
Ahikışlası k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/384
Ahikızı zv., Antalya nf., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/588
Ahikiçibey m., bk. Keçili m., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.
Ahiköy k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/215
Ahiköy k., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/524
Ahiköyü mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/563
Ahikülahduz zv., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/507, 511, 513
Ahiler k., Gördos n., Gördos kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/353
Ahiler k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/490
Ahiler m., bk. Taşbazarı m., Tire nf., Tire kz., Aydın
l., Anadolu vt.
Ahiler m., Gezende k., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/303
Ahiler/Gençli k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/268, 273
Ahili k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/52
Ahili mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/668
Ahimahmud çf., Gulam k., Yoncalı n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/45
Ahimahmud çf., Kaşyenice k., Lazkiye kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/132
Ahimahmud m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/70
Ahimahmud m., bk. Eslimpaşa m., Kayseriye nf.,
Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.
Ahimahmud md., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir
l., Karaman vt.: TD 387/78
Ahimahmud md., Hisar k., Mazun kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/544
Ahimahmud mz., Kalınviran n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/43
Ahimahmud zv., Ağcaviran k., Murtazabad kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/111a
Ahimahmud zv., Balat nf., Balat n., Balat kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/514
Ahimahmud zv., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/441
Ahimahmud zv., Hisar k., Mazun kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/544
Ahimahmud zv., Kazabad n, Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 79/133
Ahimahmud zv., Kebeceküre k., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/430
Ahimahmud zv., Kilisehisar k., Bor n., Niğde kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 387/176
Ahimahmud zv., Sifrihisar nf., Sifrihisar kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/132
Ahimahmudmescidi/Mescid-i Hacıhamza m., Çağa
nf., Çağa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/434
Ahimecduddin zv., Karahisar-ı Demirli nf.,
Karahisar-ı Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
444/319
Ahimecdüddin zv., Karahisar-ı Demirli nf.,
Karahisar-ı Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
19/215
Ahimehmed md., Balıkesri nf., Balıkesri kz., Karesi
l., Anadolu vt.: TD 166/256
Ahimehmed ve Şükran zv., Afşar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/314
Ahimehmed zv., İvgıradas k., Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 338/132
Ahimennik bostanı zm., Şehir n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/225
Ahimenteşe zv., Çorum nf., Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 444/35
Ahimesud bağı, İğde k., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 291/166
Ahimesud zv., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TK KKA 558/32a
Ahimesud zv., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman
vt.: TD 387/56
Ahimihal mz., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/383
Ahimuhammedi zv., Burdur nf., Burdur kz., Hamid
l., Anadolu vt.: TK KKA 566/28b
Ahimuhyiddin hankahı, Rum vt.: TD 387/435, 437
Ahimuhyiddin zm., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/194
Ahimuhyiddin zv., Rum vt.: TD 387/436
Ahimukbil zv., Tekeli k., Mazun kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/543
Ahimurad hamamı, Bazar-ı Köhne, Konya nf.,
Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/33 ,
34
Ahimurad zv., Şeyhlü nf., Şeyhlü kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/128
Ahimuradlu k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/651
Ahimusa zv., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/426
Ahimustafa bin Ahiali zv., Balıkesri, Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/255
Ahimustafa bin Ahiyusuf zv., Elmalu kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/603
Ahimustafa m., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/15
Ahimustafa m., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/159
Ahimustafa md., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/175
Ahimustafa mz., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/189
Ahimustafa zv., Barla nf., Barla n., Afşar kz., Hamid
l., Anadolu vt.: MAD 3331/20
Ahimustafa zv., Çandır k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar
l., Rum vt., Rum vt.: TD 54/42
Ahimustafa zv., Derebudamya k., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/432
Ahimustafa zv., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/105
Ahinahcivan/Nahcivan zv., Niksar nf., Niksar kz.,
Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD 54/8
Ahinalcı zv., İstanos n., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/590
Ahinasuh zv., Sarıpaşalar k., Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/570
Ahini/Yakub k., Yıldız n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/448
Ahinos k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/855
Ahinusret zv., Gümüş kz., Amasya l., Rum vt.: TD
90/181
Ahioğlu c., Ovacık k., Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/570
Ahioğlu k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/33
Ahioğlu nehri, an-ab-ı Dedekavağı, Tarsus kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.: TD 450/587
67
Ahiosman m., Larende nf., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/106
Ahiosman zv., İzmir nf., İzmir n., İzmir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/397
Ahiotak k., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TK KKA 145/8b
Ahiömer zv., Akyaka k., Burdur kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TK KKA 566/28a
Ahiömer zv., Karacadağ k., Mazun kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/543
Ahiömer zv., Uluborlu nf., Uluborlu kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: MAD 3331/40
Ahiöyüğü mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/656
Ahipaşa hankahı, Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/453, 454, 483
Ahipaşa m., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/159
Ahipaşa yeri, Zugu k., Argoma n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/380
Ahipaşa zv., bk. Seyyidüm zv., Eğirdür nf., Eğirdür
kz., Hamid l., Anadolu vt.
Ahipaşa zv., Eğirdür nf., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/273
Ahipaşa zv., Fota nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/384
Ahipaşa zv., Lazkiye nf., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/131
Ahipaşa zv., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/174
Ahipaşa zv., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/133
Ahipaşa zv., Tokat nf., Rum vt.: TD 387/431, 452,
482, 483, 484, 485
Ahipehlivan m., Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar
l., Rum vt.: TD 387/556
Ahipehlivan zv., Niksar nf., Niksar kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 387/548
Ahipınarı mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/660
Ahipolad zv, Oğuz k., İshaklı kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 399/378
Ahipolad zv., Karpuzlu k., Çine kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/504
Ahire k., Beni Abdullah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/693
Ahireceb zv., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisarı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/137
Ahireceb zv., Sekü y., Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/569
68
Ahireceb zv., Turhal nf., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/452, 475
Ahireis m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/70
Ahiresul zv., Ula nf., Muğla kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/535
Ahirüknüddin zv., Bergama nf., Bergama kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/194
Ahirüstem zv., Sifrihisar nf., Sifrihisar kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/131
Ahisadırçiftliği mz., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/15
Ahisaduddin m., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/353
Ahisaduddin zv., Amasya nf., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/361
Ahisafa zv., Kasaplar k., Mazun kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/543
Ahisaltuk zv., Mekri nf., Mekrin., Mekri kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/570
Ahisarı mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/138
Ahisavcı zv., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/805
Ahisegid zv., Çalmanda k., Gurgurum n., Seydişehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/66
Ahisegid zv., Husun k., Göçi n., Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/57
Ahiselçuk zv., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TK KKA 575/30b
Ahiselman zv., Yeregömü k., Ayaş kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/136b
Ahisevindik mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/100
Ahiseydizaviyesi çf., Bey k., Şeyhü kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 369/197
Ahisinan çf., Direbolu k., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/132
Ahisinan zv., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisarı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/137
Ahisinan zv., Layna nf., Bozöyük kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 338/70
Ahisinan zv., Muğla nf., Muğla n., Muğla kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/534
Ahisinan/Fukaği zv., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/132
Ahisivri zv., Kalkanlı kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/610
Ahisökmenzaviyesi çf., Perli k., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/111
Ahisultan c., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/495
Ahisüleyman c., Eber k., İshaklı kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/79
Ahisüleyman k., Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/159
Ahisüleyman zv., Aksaray nf. Aksaray kz., Aksaray
l.,, Karaman vt.: TD 387/137
Ahisüleyman zv., Boyasini k., Yenişehir kz., Aydın
l., Anadolu vt.: TD 166/464
Ahisüleyman zv., Hasnete k., Ovacık n., Mekri kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 338/139
Ahisüleyman zv., Pişrevli k., Tire kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/383
Ahişahin m., Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 387/547
Ahişahin zv., Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 387/548
Ahişatır zv., Ortasiye k., Bozdoğan kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/472
Ahişemsüddin zv., Uluborlu nf., Uluborlu kz., Hamid
l., Anadolu vt.: MAD 3331/42
Ahişemsüddinzaviyesi md., Uluborlu nf., Uluborlu
kz., Hamid l., Anadolu vt.: MAD 3331/42
Ahişeref mz., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/112
Ahişerefüddin c., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/388
Ahişerefüddin mezarı, Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/40a
Ahişerefüddin zv., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/39b
Ahişeyh zv., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
444/40
Ahişeyhali mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/245
Ahişurba zv., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/23
Ahitimur çf., Yalnızsaray k., Altuntaş n., Kütahya
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/117
Ahitimurtaş çf., Aslıhanlar k., Arslanapa n., Kütahya
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/116
Ahitokat zv., Lazkiye nf., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/131
Ahitura m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/337
Ahituramahallesi md., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/9a
Ahiturasan k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/370
Ahiturbeyi zv., Dutluca m., Gönan nf., Gönan kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: MAD 3331/104
Ahiturud mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/11
Ahituzcu k., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/154
Ahituzcu mz., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/12
Ahiümmet çf., Çağa k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar
kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/161
Ahiümmet md., Büyükayaklı k., Çine kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/504
Ahiümmet zv., Büyükayaklı k., Çine kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/504
Ahiveliyyüddin türbesi, Konya nf., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/35
Ahiviran mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/696
Ahiviranı k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/355
Ahiyadigar m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/70
Ahiyadigar md., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TK KKA 565/119b
Ahiyahşi m., Gedüs n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/35
Ahiyahşioğlu Ahihamza zv., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/291
Ahiyahya zv., Düğrek k., Muğla kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/534
Ahiyakub md., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/19b
Ahiyakub zv., Elmalu nf., Elmalu kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/603
Ahiyakub zv., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/324
Ahiyakub zv., Yazıyahsiyan k., Akşehir kz., Akşehir
kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD 387/76
Ahiyakub/Köse çf., Göçeri k. Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/24
Ahiyan mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/667, 680
Ahiyanağılı mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/673
Ahiyapukçu zv., Ayasuluğ nf., Ayasuluğ n.,
Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TK KKA
571/37a
Ahiyavaş zv., Dirkicik k., Bozdoğan kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/472
69
Ahiyeğan zv., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/441
Ahiyeşil ms., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/366
Ahiyolbeyi çf., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/40
Ahiyunus zv., Çine nf., Çine kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/503
Ahiyunus zv., Dalamani n., Köyceğiz kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 338/122
Ahiyunus zv., Manyas kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/291
Ahiyusuf çf., Ada k., Arslanapa n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/116
Ahiyusuf çf., Efted k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/117
Ahiyusuf çf., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/258
Ahiyusuf çf., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/25
Ahiyusuf md., Antalya nf., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/588
Ahiyusuf zm., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/204
Ahiyusuf zv., Amasya l., Rum vt.: TD 387/376
Ahiyusuf-ı Perende zv., Turhal nf., Turhal kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/452, 475
Ahiyusufperende zv., Turhal nf., Turhal kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 79/163
Ahiziyaretci çf., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/126
Ahkos k., Gevarselim n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/112
Ahlat boyahanesi, Ahlat nf., Ahlat n., Bitlis l., Van
vt.: TD 413/187
Ahlat c., Ahlat nf., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.:
TD 297/63
Ahlat c., Ahlat nf., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/200
Ahlat cebeli Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/17
Ahlat mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/179
Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/24
Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/184
Ahlat nf., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/24
Ahlat nf., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/184
Ahlatcık k., bk. Erik k., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.
Ahlatcık k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/61
70
Ahlatcık k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/707
Ahlatcık k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/631, 636, 638
Ahlatcık mz., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/712
Ahlatcık mz., Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/734
Ahlatcuk k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/621, 625
Ahmanuş k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/61
Ahmas bostanları, Şeyzer nf., Şeyzer n., Kefertab kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/635
Ahmed Berdar tahunu, Cud vadisi, Cidur n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/584
Ahmed bin Abdulveli tahunu, Metn n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/426
Ahmed bin Acemi tahunu, Vadi-i Berade n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/316
Ahmed bin Behlül haneleri, Bitlis n., Bitlis l., Van
vt.: TD 413/212
Ahmed bin Çoban bağı, Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/148
Ahmed bin Dursun mülkü, Kineği k., Hatunsarayı n.,
Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/44
Ahmed bin Himmetfakih bağı, Niksar nf., Niksar kz.,
Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD 387/549
Ahmed bin Muhammed el-Kisrevani tahunu, Şara n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/542
Ahmed bin Mustafa ve Gülabi bin Melik çf., İskilib
n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/410
Ahmed bin Orhanhanesi zemini, Adana nf., Adana
n., Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/325
Ahmed bin Sekilikışlağı mz., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/592
Ahmed bin Subh türbesi, Şam l., Arab vt.: TD
401/290
Ahmed bin Tarrad tahunu, Cud vadisi, Cidur n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/584
Ahmed çf. bk. Mirucan çf., Kalınviran n., Kütahya
kz., Kütahya l., Anadolu vt.
Ahmed çf., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/571
Ahmed Ebu'l-Hayye tahunu, Beni Muklid n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/674
Ahmed el-Velid z., Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/405
Ahmed k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 117/689
Ahmed k., Güneyerzincan n., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/806
Ahmed k., Kuştaş n., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/464
Ahmed k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/264
Ahmed mülkü, Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/372
Ahmed mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/98
Ahmed mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/372
Ahmed ve Ali tahunu, Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/394
Ahmed ve Yakub mülkü, Gebze kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/792
Ahmed ve Yusuf c., Revaşi k., Kaş kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/607
Ahmed veledan-ı Melik çf., Kilise k., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/562
Ahmed veled-i Dursun darülhuffazı, Ayasuluğ kz.,
Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/418
Ahmed veled-i İlbeyi mülkü, Bergama kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/195
Ahmed veled-i Karahalil çf., Öreke k., Simav n.,
Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/77
Ahmed veled-i Mehmed bin İsrail mülkü, Sis n., Sis
kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/404
Ahmed veled-i Mustafa zv., Güğercinlik k.,
Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 399/262
Ahmed veled-i Osmansofu çf., Göksun n., Kars kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/539
Ahmed veled-i Seyyidçiftliği mz., Boğazhisar n.,
Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu vt.:TD 166/283
Ahmed veled-i Yahyahacı mülkü, Tarsus kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/375
Ahmed yeri, Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 387/549
Ahmed zv., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/567
Ahmed(-i diğer) k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/264
Ahmedabdal bin Ebulkasım nehri, Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/10
Ahmedalanı k., Kırıkili n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/626
Ahmedalanı k., Komanat n., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/438
Ahmedan k., Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/41
Ahmedbey asiyabı, Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/100
Ahmedbey bin Ali mülkü, Gönen kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/165
Ahmedbey bin Ulubey zv., Hürremşah k., Boyovası:
TD 438/673
Ahmedbey darülhuffazı, Konya nf., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/28
Ahmedbey k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/281
Ahmedbey k., bk. İğdeli k., Biga kz., Biga l.,
Anadolu vt.
Ahmedbey k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/684, 689, 690
Ahmedbey md., Aksaray nf., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/136
Ahmedbey md., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır
vt.: TD 998/100
Ahmedbey md., Peçin nf., Peçin n., Peçin kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/493
Ahmedbey türbesi, İskilib nf., İskilib kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/415
Ahmedbey türbesi, Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/32
Ahmedbey zv., İskilib nf., Rum vt.: TD 444/192
Ahmedbey zv., Kocakayası kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/692
Ahmedbey/Ebulfazl c., Konya nf., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/27
Ahmedbeyhanı mz., Hınzırı ve Gömülgün n.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/553
Ahmedbeyili/Çirkinçavuş k., Biga kz., Biga l.,
Anadolu vt.: TK KKA 79/33a
Ahmedbeykattari zv., İskilib nf., İskilib kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 444/18
Ahmedbeyli k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/467
Ahmedbeyli k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/32
Ahmedce k., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/340
Ahmedçelebi bin Emirveled türbesi, Rum vt.: TD
387/483
Ahmedçelebi c., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/26a
71
Ahmedçelebi çeşmesi, Konya nf., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/12
Ahmedçelebi mülkü, Ankara kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/373
Ahmedçelebi mülkü, Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/114
Ahmedçelebi zv., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/194, 197
Ahmedçelebi zv., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/458, 459
Ahmedçelebi zv., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/496, 497
Ahmedçelebi/Bazarmescidi m., Çorumlu nf.,
Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 444/1
Ahmeddai m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/2
Ahmeddanişmend k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/485
Ahmeddede zv., Karaman vt.: TD 387/248
Ahmeddede/Babuççular k., Güzelhisar kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 165/184
Ahmede k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/841
Ahmedek k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/219
Ahmedek k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TK KKA 145/103b, 105a
Ahmedek md., Kayseriye kl., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/220
Ahmedek-i Konya, Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/33
Ahmedfakımescidi m., Çorumlu nf., Çorumlu kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/390
Ahmedfakih çf., Duzaklı k., Göl kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/66
Ahmedfakih çf., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/65
Ahmedfakih çf., İsmailler k., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/35
Ahmedfakih çf., Yüreğir k., Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/258
Ahmedfakih k., bk. Büyükviran k., Gedik n., Bozok
kz., Bozok l., Zülkadriye vt.
Ahmedfakih k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/687
Ahmedfakih m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/6
Ahmedfakih md., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 373/14
72
Ahmedfakih md., Yaycılar k., Finike n., Elmalu kz.,
Teke l., Anadolu vt.: TD 166/603
Ahmedfakih mz., Kanak-ı Zirin n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/603
Ahmedfakih ve Beylikfakih çf., Virancık k., Söğüt
kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/57
Ahmedfakih ve Davudfakih çf., Duzaklı mz., Göl kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/65
Ahmedfakih zm., Kösediğin mz., Göl kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/66
Ahmedfakih zm., Sürme mz., Göl kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/65
Ahmedfakih zv., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/315
Ahmedgarib mülkü, Kengırı nf., Kengırı kz., Kengırı
l., Anadolu vt.: TD 291/112
Ahmedgazi c., Milas nf., Milas kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/492
Ahmedgazi mevlevihanesi, Balat nf., Balat kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 338/13
Ahmedgazi ms., Mekri nf., Mekrin., Mekri kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/569
Ahmedgazi türbesi, Milas nf., Milas kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/493
Ahmedgazi zv., Balat nf., Balat kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/514
Ahmedhacı c., Çukurviran k., Manavgad kz., Alaiye
l., Anadolu vt.: TD 166/626
Ahmedhacıviranı mz., Ayasderbendi k., Sivas kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 79/563
Ahmedhaddad zm., Ünye kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/634
Ahmedhan k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/518
Ahmedhan md., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/194
Ahmedhisarı mz., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/209
Ahmed-i Eyerci k., Kilmigad n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/444
Ahmedi k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/9
Ahmedi k., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
64/315
Ahmed-i Zerger darülhuffazı, Konya nf., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/31
Ahmedibey k., Göcek n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/156
Ahmedihane hankahı, Tokat nf., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 79/149
Ahmedil k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/740, 746, 747
Ahmedili k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/280
Ahmedili k., bk. Turnacı k., Ayazmend n.,
Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu vt.
Ahmediye ms., Erzincan nf., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/805, 809
Ahmedkethuda asiyabı, Tercil k., Kerkük n., Kerkük
l., Bağdad vt.: TK KKA 111/38a
Ahmedköseviranı mz., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/663
Ahmedköyü mz., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/127/1
Ahmedkulu ve Erimbeğ asiyabı, Babuk k., Nilkaz n.,
Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA 111/68b
Ahmedler divanı, Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/438
Ahmedler divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/467
Ahmedler k., Alara n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: TD 166/618
Ahmedler k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/422
Ahmedler k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/361
Ahmedler k., Marmara n., Marmara kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/340
Ahmedler k., Mazanşehri, Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/113
Ahmedler k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/436
Ahmedler k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/491
Ahmedler k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/467
Ahmedler mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/386, 388
Ahmedler mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/14
Ahmedli k., bk. Ömer k., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.:
TD 413/183
Ahmedli k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/177
Ahmedli k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/466
Ahmedli k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/778
Ahmedli k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/377
Ahmedlihacı zm., Göynükviranı divanı, Gerede kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/441
Ahmedobası k., Çatalbergos kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/244
Ahmedoğlanı k., Mecidözü n., Turhal kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/478
Ahmedoluğu y., Kepsud kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/179
Ahmedpaşa imareti, Akhisar nf., Akhisar kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/192
Ahmedpaşa imareti, Dil k., Yalakabad kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/810
Ahmedpaşa imareti, Karahisar-ı Sahib nf., Karahisarı Sahib kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD
438/146
Ahmedpaşa imareti, Tire nf., Tire kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/384
Ahmedpaşa m., Akhisar nf., Akhisar n., Akhisar kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/356
Ahmedpaşa m., Ayazmend nf., Ayazmend n.,
Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu vt.:TD 166/279
Ahmedpaşa m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/5
Ahmedpaşa ms., Karahisar nf., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt: TK KKA 575/9a
Ahmedpaşa veled-i Hersekzade imareti: TD 166/255
Ahmedpaşa/Kaba md., Ayasuluğ kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/417
Ahmedpaşaevladı mülkü, Karasevinç k., Saidili n.,
Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/44
Ahmedpaşakulukaracapaşa kaynağı, bk. Haramdan
mz., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.
Ahmedpaşalu, Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/308
Ahmedsaray k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/369
Ahmedseydi zv., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/309
Ahmedsinan mz., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/683
Ahmedşahna k., Emlak divanı, Çorumlu kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/397
Ahmedşeyh k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/375
Ahmedşeyh mz., Akhisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/89
Ahmedşeyh zv., Ada k., Karacadağ n., Ereğli kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 40/1083
Ahmed-veled-i Turabey çf., Simre-i Taşan n.,
Kedeğra kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/682
73
Ahmedviran mz., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/184
Ahmedviranı k., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/107
Ahmedviranı k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/168
Ahmedviranı mz., Dağili n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/93
Ahmedviranı mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/665
Ahmedviranı mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/140
Ahmer cebeli, Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/332
Ahmerdudan/Suğlaoluğu mz., Megelgin n., Kars kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/519; D 326/58
Aho k., Sürmene n., Trabzon kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/724
Ahosi k., Kovana n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisarı Şarki l., Rum vt.: TD 478/133
Ahosor/Agunsor k., Vadivank n., Kemah kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/793
Ahrakom k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/169
Ahrast k., Martakala n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/670
Ahsendere mz., Ahsendere n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/473
Ahsendere mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/671
Ahsendere n., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/473
Ahsim k., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/568
Ahsor mz., Tatvan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/40
Ahsünk-i Süfla k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.:
MAD 5152/216
Ahsünk-i Ulya k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.:
MAD 5152/215
Ahtaba k., Göstere n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/534
Ahtabük mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/79
Ahtahane mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/29a
Ahtaran, Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/363
Ahteraşin k., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/56
74
Ahtük k., Ulukalen., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/166
Ahur dağı, Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/32
Ahur k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/728, 730
Ahur k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/384
Ahur k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/154
Ahur k., Karahisar n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/908
Ahur k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/453
Ahur k., Ovacık n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/172
Ahur k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/56
Ahur k., Uluabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/185
Ahur k., Vadivank n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/792
Ahur mz., Behremaz n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/120
Ahurbeleni k., bk. Umurkeş k., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.
Ahurcu mz., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 89/80
Ahurcuk k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/587
Ahurcuk k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/837
Ahurcuk k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/623
Ahurcuk k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/356
Ahurcuk k., Gercanis n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/798, 801
Ahurcuk k., Güneyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/806
Ahurcuk k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/601
Ahurcuk k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/723, 725
Ahurcuk k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/378
Ahurcuk k., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/476
Ahurcuk mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/356
Ahurcuk mz., Gevezd n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/596
Ahurcuk mz., Havik n., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/617
Ahurcuk mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/421
Ahurcuk mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/519
Ahurcuk mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/396
Ahurcuk, Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/510
Ahurcukviran k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/860
Ahurekrek k., Güneyerzincan n., Erzincan kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/807
Ahurhisarı k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/178
Ahuri mz., Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/37
Ahurik k., Kuzeykemah n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/790
Ahuri-yi Süfla mz., Kiçikhacılı n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/896
Ahurköy k., Elmalu n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/621
Ahurköy k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 54/4
Ahurlar mz., Karain k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/179
Ahurlu b., Ahurlu k., Bozkır n., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 40/394
Ahurlu k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/63
Ahurlu k., Kavak kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/696
Ahurlu mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 40/890
Ahurlu mz., Anzağır n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/954
Ahurluca mz., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/183, 188
Ahurluköyü md., Ahurlu k., Bozkır n., Seydişehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 40/394
Ahurlutepesi mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/388
Ahuröyüğü k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/88, 89
Ahurözü k., Günyüzü n., Seydigazi kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/238
Ahursalar k., İskefsir n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/604
Ahursuzca mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/238
Ahurtaş k., Honaz kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/82
Ahurtaş k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/474
Ahurtaş mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Ahurtaşı mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/517
Ahuryakası k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/273, 279, 280
Aişe, bk. Ayşe
Ak çr., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/240
Ak k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/409
Ak k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/137
Ak köprü, Akköprü k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/218
Ak köprü, Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/354
Ak md. Tosya nf., Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/735
Ak md., Arpaz nf., Arpaz kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/474
Ak md., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/430
Ak md., Karaman m., Bolu nf., Bolu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/433
Ak ms., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/367, 378
Ak, bk. Ağ
Akabdal çf., Kışla k., Üskütü n., Bafra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/679
el-Akabe k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/373
Akabe m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/55
Akabe m., Musul nf., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/72
Akabe mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/222
Akabe tahunu, Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/252
Akabiyye mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/415
75
Akabiyyetü'z-Zellum mz., İklim-i Tüffah n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/496, 497
Akafa mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/570
Akalan k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/174
Akalan k., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/76
Akalan k., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/659
Akalan mz., Gökçesu k., Yarhisar kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/32
Akalanı k., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/801
Akalanı mz., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/293
Akanlı k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/542
Akarak mz., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/69
Akarca k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/773
Akarca k., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/556
Akarca mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/515
Akarca mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/662, 670
Akarca mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/144
Akarca mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/512
Akarca mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/323
Akarca mz., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/471, 472
Akarca y., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/184
Akarca/Çiftlik-i Nazarbey mz., Karadere n., Bozok
kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 155/92
Akarcaviran mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/247
Akariyye mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 93/655
Akarkuyu m., Yalvaç nf., Yalvaç kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/317
Akarslan k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/614
Akarsu mz., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/213
76
Akarsulu mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/161
Akartil mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/134
Akba k., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/657
Akbaba çf., Aşağılorgaz k., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/134
Akbaba zv., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/258
Akbadrık k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/178
Akbal Cebel mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/648
Akbaş c., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/372
Akbaş divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/576
Akbaş divanı, Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/437
Akbaş k., bk. Dambuldu k., Balya kz., Biga l.,
Anadolu vt.
Akbaş k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/731
Akbaş k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/38
Akbaş k., Güzelhisar kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/349
Akbaş k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/547
Akbaş k., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 322/116
Akbaş k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/473
Akbaş md., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/372
Akbaş mz., Karahisar-ı Behramşah n., Zile kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/467
Akbaş mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/196
Akbaş mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/142
Akbaş mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/396
Akbaş mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/613
Akbaş tarlası, Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/149
Akbaş/Kassasiyye mz., Harim n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/508
Akbaşlar k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/728
Akbaşlar k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/553
Akbaşlı mz., bk. Pınarşeyh mz., Bilecik kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.
Akbaşlı/Pınarşeyh mz., Bilecik kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TK KKA 145/103b
Akbayır mz., Köküp k., Ağlasun kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/291
Akbayır/Dolayköy k., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/53
Akbayır/İldik k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/53
Akbelbey c., Osmancık kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
444/123
Akbelbeyi zv., Tokat nf., Tokat kz., Tokat l., Rum
vt.: TD 444/96
Akberiyye Maarrin mz., Şeyzer n., Kefertab kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 1040/646
Akbeyi mz., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/176
Akbıyık m., bk. Hariri m., Bursa nf., Bursa n., Bursa
kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.
Akbiye-i Beyt Far mz., Şufü'l-Harradin n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/268
Akbiyye burcu, Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/271, 478, 504
Akbiyye k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/376, 380, 382
Akbiyye mz., İklim-i Şumer n., Şam l., Arab vt.: TD
401/504
Akbörklü k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/387
Akbörklü k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/744
Akbulak mz., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/129
Akbük çf., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/526
Akbük k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/177
Akbük k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/102
Akbük k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/143
Akbük mz., Kenar-ı Irmak, Karabey n., Koçhisar kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 1061/278
Akbük mz., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/121
Akcurun k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 454/611
Akça dağ, İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/262
Akça k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/323
Akça k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/32
Akça k., Borlu n., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/343
Akça k., Çağa divanı, Kengırı kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/709
Akça k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254
Akça k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/361
Akça k., Honaz kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/82
Akça k., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/261
Akça k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: Td
436/47
Akça k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/178
Akça k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/134
Akça k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/90
Akça k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/49
Akça k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/316
Akça k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/150
Akça kl., Halka-i Has n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/459
Akça md., Ermenek nf. Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/260
Akça md., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
MAD 22/207
Akça Mihmad k., Larende kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/110
Akça. Ağca
Akçaabad derbendi, Akçaabad n., Trabzon kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/717
Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/719, 720, 721, 725, 728
Akçaabad y., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/719
Akçaağıl k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
77
Akçaağıl k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/161
Akçaağıl k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/189
Akçaağıl mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/400
Akçaağıl mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/215
Akçaağıl/Ağcaağıl mz., Eskiil kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/238
Akçaahur mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/204
Akçaahurlu mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/145
Akçaahurlu(-yı diğer)) mz., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/145
Akçaalan çf., Ovacık k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/73
Akçaalan k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/117
Akçaalan k., Kirmasti n., Mihaliç kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/149
Akçaalan k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/689
Akçaalan mz., Süleymanpaşaluköyü y., Mud kz., İçil
l., Karaman vt.: TD 387/277
Akçaalanı k., Borlu n., Demirci kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/342
Akçaalanı k., Kayacık n., Kayacık kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/355
Akçaasma mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/179
Akçaat k., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
436/484
Akçaatalanı k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/177
Akçaavlağu mz., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/107
Akçabali mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
Akçabaş k., Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/291
Akçabaş mevkii, Anamur n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/323
Akçabaşlı k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/238
Akçabayır k., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/110
Akçabayır nehri, Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/109
78
Akçabergos k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/445
Akçabey k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/126
Akçabisarak mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/181
Akçabörklü k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/274
Akçabucağı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/521
Akçaburgaz k., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/190
Akçabük k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/172
Akçabük k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/128
Akçabükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/665
Akçabünüş k., bk. Barza k., Tavas kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Akçaçam k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/652, 658
Akçaçam k., Karasu divanı, Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/681
Akçaçam k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/684, 690
Akçaçam/Dodurga md., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/211
Akçadağ y., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/110
Akçadağ zv., Ağcadağ k., Kelkid n., Kelkid kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 966/227
Akçadüğrek mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/128
Akçaenis mz., Karaayid k., Kaşyenice n., Lazkiye
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/54
Akçahalil/Ağcaağıl k., Akşehirabad n., Karahisar-ı
Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD
387/588
Akçahasan md., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/240
Akçahavlı k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/412
Akçahavlı k., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/181
Akçahisar b., Akhisar n., Akhisar kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/357
Akçahisar k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/509
Akçahisar k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/201
Akçahisar k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/298
Akçahisar k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 166/76
Akçahisar k., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
MAD 14/218a
Akçahisar k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/161,
197
Akçahisar k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/377
Akçahisar k., Ulusincanlı n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/167
Akçahisar k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/317
Akçahisar mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 408/871
Akçahisar mz., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/299
Akçahisar mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/165
Akçahisar n., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/626
Akçahoros k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/188
Akçain k., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/181
Akçain k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/343
Akçain k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TK KKA 145/12a
Akçain k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/226
Akçain k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/91
Akçain k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/101
Akçain k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/111
Akçain k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/161
Akçain k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/65
Akçain k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/408, 410
Akçain kışlası, Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/196
Akçain mz., Berklik, Ürgüb kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/180
Akçain mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Akçain(-i diğer) k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/65
Akçainiş mz., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/351
Akçakafir k., Çepni vt., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/748
Akçakafir k., Kani n., Samsun kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/664
Akçakalaviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/520
Akçakale k., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/729
Akçakale k., Karaağaç n., Yalvaç kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/321
Akçakale k., Kordil k., Akçaabad n., Trabzon kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/729
Akçakale k., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/765
Akçakale mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/214, 221
Akçakarbansaray k., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/230
Akçakartanöyüğü korusu, Anamas n., Eğirdür kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/301
Akçakavak k., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/104
Akçakavak k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/421, 422, 424, 433, 572
Akçakavak k., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/76
Akçakavak k., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/65
Akçakavak k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/620, 626, 627
Akçakavak k., Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/732
Akçakavak k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/411
Akçakavak k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TK KKA 558/51b
Akçakavak köprüsü, Tosya kz., Kengırı l., Anadolu
vt.: TD 438/729
Akçakavak md., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/412
Akçakavak, Çanşa divanı, Bolu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/428
Akçakavak, Çile divanı, Bolu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/427
Akçakaya k., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/85
79
Akçakaya k., Cebel-i Ali n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/206, 223
Akçakaya k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/231
Akçakaya mz., Fart n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/290
Akçakaya mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/613
Akçakayaköyü md., Cebel-i Ali n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/206, 222
Akçakeçili k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/233
Akçakeçili k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/264
Akçakeçili k., Uluborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/273
Akçakelemiye k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 83/390
Akçakend k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/129
Akçakend k., İn n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/136
Akçakend mz., bk. Katani mz., Telbaşir n., Ayntab l.,
Arab vt.
Akçakend mz., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/168
Akçakenise k., Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/305
Akçakepez k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/25
Akçakertil k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/344
Akçakısrak k., Başgirdek n., Balıkesri kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/252
Akçakışla mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/636
Akçakilise divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/449
Akçakilise k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/174
Akçakilise k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/640, 641
Akçakilise k., bk. Gedikli k., Karaağaç-ı Gölhisar
kz., Hamid l., Anadolu vt.
Akçakilise k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/666, 667, 675
Akçakilise k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/385, 387
Akçakilise k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/656
80
Akçakilise k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/299, 308
Akçakilise k., Ereğli kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/530
Akçakilise k., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TD 438/224
Akçakilise k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/645
Akçakilise k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/770
Akçakilise k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/592
Akçakilise k., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/603
Akçakilise k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/136
Akçakilise k., Mekrumgömü n., Karahisar kz., Teke
l., Anadolu vt.: TD 166/594
Akçakilise k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/720
Akçakilise k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/627, 682, 688, 689, 696
Akçakilise k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/461, 460
Akçakilise k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/488, 494, 495, 497
Akçakilise k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/411
Akçakilise k., Yağlıdere n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/754
Akçakilise mz., Avdan n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/77
Akçakilise mz., Bade k., Kürtün n., Kürtün kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/763
Akçakilise mz., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/194
Akçakilise mz., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/64
Akçakilise mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/236
Akçakilise mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/346, 347
Akçakilise mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/399
Akçakilise mz., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/462
Akçakilise/Allahdiyen k., Sart kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/468
Akçakilise/Kozanlar k., Domaniç kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/38
Akçakişi k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/620, 626
Akçakişiler k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/105
Akçakişiler köyü md., Taşköprü kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/105
Akçakitre mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/238
Akçakoca zv., Kolca k., Develi n., Karahisar-ı Develi
kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/197
Akçakopluk/Atife k., Boğazhisar n., Ayazmend kz.,
Karesi l., Anadolu vt.:TD 166/283
Akçakoyunlu k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/384
Akçaköy k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Akçaköy k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/250
Akçaköy k., Başgirdek n., Balıkesri kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/252
Akçaköy k., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/283
Akçaköy k., Çan kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/229
Akçaköy k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/238
Akçaköy k., Göl n., Kocakayası kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/691
Akçaköy k., Günyüzü n., Seydigazi kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 152/244
Akçaköy k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/705, 711
Akçaköy k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/177
Akçaköy k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/309
Akçaköy k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/301
Akçaköy k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/320
Akçaköy k., Öyüklü divanı, Kengırı n., Kengırı kz.,
Kengırı l., Anadolu vt.:TD 438/704
Akçaköy k., Satılmış-ı Bayram n., Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/609
Akçaköy k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/123
Akçaköy mz., Kulpak mz., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/666
Akçaköy mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/379
Akçaköy mz., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/308
Akçaköy mz., Sultaneymirce k., Hüseyinabad n., Zile
kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/470
Akçaköy mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/360, 361
Akçaköy mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/389
Akçaköy nehri, Honaz kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/81
Akçaköy(-i diğer) k., Başgirdek n., Balıkesri kz.,
Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/252
Akçaköy, Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/402
Akçakuyu k., bk. Ağcakuyu k., Sahra-yı Konya n.,
Konya kz., Konya l., Karaman vt.
Akçal k., Yaylak, Çepni n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/752
Akçalar k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/446
Akçalarmescid mz., Koçhisar n., Koçhisar kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/142
Akçalı k., Çatalbergos kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/246
Akçalı mz., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/341
Akçaltepesi mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/674
Akçamahmud k., Simre-i Ladik n., Ladik kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/371
Akçamaşad mz., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/57
Akçamescid çf., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/89
Akçamescid k., Gönan kz., Hamid l., Anadolu vt.:
MAD 3331/129
Akçamescid k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/637
Akçamescid k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/41
Akçamescid m., Adana nf., Adana n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/304
Akçamescid m., Taşköprü nf., Taşköprü kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/617
Akçamescidli m., Ermenek nf., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/253
Akçamescidli, Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/395
Akçameşhed k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/373
81
Akçameşhed mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/143
Akçamezraa k., bk. Sarumiye k., Telbaşir n., Ayntab
l., Arab vt.
Akçaoluk y., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/280
Akçaova k., bk. Şeyhler k., Satılmış-ı Bayram n.,
Canik-i Bayram kz., Canik l., Rum vt.
Akçaova k., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/500
Akçaova k., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
436/473
Akçaova k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/592
Akçaova k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/89
Akçaova k., Muğla kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/532
Akçaova mz., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/188
Akçaova, Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/409
Akçaovacık mz., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.:
TD 166/596
Akçaöyük k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/259
Akçaöz k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/387
Akçapa k., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/310
Akçapınar k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/509
Akçapınar k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/201
Akçapınar k., bk. Kızılcahatun k., Ilıca n., Ilıca kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Akçapınar k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/64
Akçapınar k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/621, 624
Akçapınar k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/36
Akçapınar k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/163
Akçapınar k., Haydarlar n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/296
Akçapınar k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/633, 634, 636
Akçapınar k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/147
82
Akçapınar k., Ulusincanlı n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/167
Akçapınar k., Yenişehir kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/45
Akçapınar mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/88
Akçapınar n., bk. Karadon n., Beyşehri k., Beyşehri
l., Karaman vt.
Akçapınar nehri, Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/48
Akçapınar sınırı, Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/295
Akçapınar sınırı, Uğra k., Silifke n., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/281
Akçapınar y., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/29
Akçapınar/Ağcapınar mz., Bayburd kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/251
Akçapınar/Üçpınar k., Göl kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/608
Akçapınarköyü md., Göl kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/608
Akçapınarköyü md., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/633
Akçapurnar k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/292
Akçasaz k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/323
Akçasaz k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/173
Akçasaz k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/96
Akçasaz k., Karavadi, Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/77
Akçasaz k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/177
Akçasaz k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/554
Akçasaz k., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/461
Akçaseki mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/402
Akçasığır k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/145
Akçasofra k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/436
Akçasu değirmeni, Kütahya nf., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/105, 110
Akçasu k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/665, 668, 670, 672
Akçasu k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/523
Akçasu k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/686
Akçasuluk k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/402
Akçaşehir divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/455
Akçaşehir iskelesi, Konurapa kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 51/75
Akçaşehir k., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/88
Akçaşehir k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/30
Akçaşehir k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/411
Akçaşehir k., bk. İmanlar k., Söğüt kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Akçaşehir k., bk. Köst k., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Akçaşehir k., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/231
Akçaşehir k., Melegübi n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/165
Akçaşehir k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
88/207
Akçaşehir k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/179
Akçaşehir k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/683, 684, 689, 690
Akçaşehir k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/59
Akçaşehir k., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/187, 188
Akçaşehir k., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/27, 113
Akçaşehir k., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/478
Akçaşehir k./Akçaşehir mz., Karacadağ n., Ereğli kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/152, 156
Akçaşehir mz., bk. Akçaşehir k., Karacadağ n.,
Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.
Akçaşehir mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/236
Akçaşehir mz., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı
Develi kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/193
Akçaşehir mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/144
Akçaşehir mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/166
Akçaşehir mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/667, 668, 681
Akçaşehir mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/246
Akçaşehir mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/179
Akçaşehir, Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/181
Akçaşehir/Akçaşehirli k., Zengicek n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 399/85
Akçaşehirköyü md., Akçaşehir k., Şücaüddin n.,
Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 455/984
Akçaşehirköyü md., Şücaüddin n., Anduğu kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 455/984
Akçaşenlik k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/410
Akçataş k., Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/292
Akçataş k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/594
Akçataş k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/88
Akçataş y., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/439
Akçatepe mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/561
Akçatepe y., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/240
Akçaviran k., bk. Korşar k., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Akçaviran k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/385, 386
Akçaviran k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/396
Akçaviran k., Fart n., Manyas kz., Karesi l., Anadolu
vt.:TD 166/290
Akçaviran k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/96
Akçaviran k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/255
Akçaviran k., Honaz kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/82
Akçaviran k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/705
Akçaviran k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/723, 726
Akçaviran k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/288
Akçaviran k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/143
83
Akçaviran k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/376, 377
Akçaviran k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/179
Akçaviran k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/125
Akçaviran k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/275
Akçaviran k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/187
Akçaviran k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/408, 412
Akçaviran mz., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/31
Akçaviran mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/203
Akçaviran mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/340
Akçaviran mz., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/93
Akçaviran mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/445
Akçaviran mz., Kusun, Ürgüb kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/179
Akçaviran mz., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/59
Akçaviran mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/497
Akçaviran mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/178, 179
Akçaviran, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/447
Akçaviran/Ağcaviran k., Sahra-yı Konya n., Konya
kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/12
Akçaviran/Ağcaviran mz., Sahra-yı Konya n., Konya
kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/14
Akçay k., Arım kz., Canik l., Rum vt., Rum vt.: TD
387/597
Akçay k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/649, 652, 653, 656, 658, 660, 661, 662
Akçay k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/397
Akçay ms., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt: TD
456/122
Akçay mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/425
Akçayır k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/141
Akçayır k., Bazarlu n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/676
84
Akçayırçeltük harkı, Bazarlu n., Bafra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/676
Akçayırpınarı mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/400
Akçayörük k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/539, 542, 543
Akçayurd mz., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/93
Akçaziyaret/Karaağıl mz., Telbaşir n., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/241
Akçengerli k., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/189
Akçeşme m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/591
Akçukur mz., Bölme k., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/70
Akçurı k., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/470
Akdağ cebeli, Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/305
Akdağ k., bk. Kirvaç k., Devrekani n., Kastamonu l.,
Anadolu vt.
Akdağ k., Keçik n., Şogayn kz., Bayburd l., Rum vt.:
MAD 5152/171
Akdağ k., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/809
Akdağ korusu, Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/576
Akdağ kz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
315/214
Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum vt.: TD
387/362, 363, 364, 365
Akdağ n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
315/290
Akdağ y., Homa kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/93
Akdağ y., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: TD 166/606
Akdağ y., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/78
Akdam k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/274
Akdam mz., Gayb Osmanhacı mz., Eskiil kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/238
Akdam mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/501
Akdamlar k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
338/18
Akdanişmendoğlu çf., Eşekviranı k., Gedüs/Gediz n.,
Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/118
Akdar mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/129
Akdaran k., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/170
Akdarma/Kozluviran k., İnegöl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/20
Akdarmaalibey mülkü, Kabakkozu k., Balya kz.,
Biga l., Anadolu vt.: TD 166/226
Akdarmaalibey zv., Bursa, Hudavenidgar l., Anadolu
vt.: TD 166/226
Akdeğirmen asiyabı, Cülab n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/218
Akdeğirmen k., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/424
Akdeğirmen mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/281
Akdemir k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/106
Akdeniz memlehası, Tarsus n., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 221/12
Akdere k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.: TD
438/222
Akdere k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/345
Akdere k., Honaz kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/82
Akdere k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/50
Akdere mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/476
Akdere mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TK
KKA 101/50a
Akdere mz., Turuş n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/928
Akdere y., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Akdıviran mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/397
Akdibek k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/358
Akdibek k., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/39a
Akdiğin k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 123/494
Akdiğin mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/939
Akdinek mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/126
Akdinek mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 969/151
Akdogan k., Karamuradlı k., Yalakabad kz., Kocaeli
l., Anadolu vt.
Akdoğan değirmeni, Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/37
Akdoğan imareti, Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/679
Akdoğan k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/385
Akdoğan k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/319
Akdoğan k., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/441
Akdoğan k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/748
Akdoğan k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/288
Akdoğan k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/692
Akdoğan k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 154/112
Akdoğan m., Sifrihisar nf., Sifrihisar kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/123
Akdoğan m., Sinob nf., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/679
Akdoğan zv., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/37
Akdoğankurucası k., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/230
Akdolu mz., Şehr n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TK KKA 296/10a
Akdurnud-ı Köhne k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir
l., Diyarbakır vt.: TK KKA 296/12a
Akdut mevkii, Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/38
Akdut mz., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/713
Akeli k mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/595
Akelisaray kışlası, Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/144
Akelma k., Üreğir n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/758
Akfakılar k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 88/649
Akfakih mz., Zeytun ve Firnos n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/441
Akfatıma k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/602
Akfenk mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/397
Akgarı mz., Yaylak, Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/387
85
Akgavur k., bk. Ayntabluoğlu mz., Birecik n.,
Birecik l., Arab vt.
Akgavur mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/157
Akgelin k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/26
Akgeriz mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/150
Akgeriz/Beysekisi k. Gerizyakası, Gedüs n., Kütahya
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/41
Akgevir k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/974
Akgöl zm., Hasanlar k., Eskiil kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/240
Akgül mz., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/865
Akgüney k., Bazarlu n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/676
Akharim k., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/125
Akharim k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/177, 180
Akharim k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/189
Akhasan k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/728
Akhisar deresi, Üreğir n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/758
Akhisar divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/468, 469, 472, 477
Akhisar k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/612
Akhisar k., bk. Mitisane k., Mihaliç kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Akhisar k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/22
Akhisar k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/163
Akhisar kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/356
Akhisar mz., Salördek k., Kelkid n., Kelkid kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/841
Akhisar n., Akhisar kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
165/499
Akhisar n., bk. Karagöz n., Hudavendigar l., Anadolu
vt.
Akhisar n., bk. Konur n., Akhisar kz. Hudavendigar
l., Anadolu vt.
Akhisar nf., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/85
Akhisar nf., Akhisar n., Akhisar kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/356
86
Akhisar(-ı Ulya) k., Koğans n., Koğans kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/846
Akhisar/Akçahisar k., Hasandağı n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/131
Akhisar/Karagöz kz., Hudavendigar l., Anadolu vt. :
TD 166/85
Akhisar-ı Evsat k., Koğans n., Koğans kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/846
Akhisar-ı Mağaracık-ı Ulya k., Koğans n., Koğans
kz., Bayburd l., Rum vt.: TD 387/846
Akhisar-ı Süfla k., Koğans n., Koğans kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/846
Akhoca k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/177
Akhoca k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
100/155
Akhüseyin k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/23
Akıliyye mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/341
Akınalanı k., Manağrı n., Arım kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/653
Akıncı çf., Yertepecik k., Kula kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/87
Akıncı k., Nayibli n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 37/812
Akıncılu k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/648
Akıncılu k., Ebulhayr n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/621
Akıncısultan md., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/38
Akınçalman k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/652, 653, 654
Akındas k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/854
Akınlar k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
107/86; TD 990/1
Akınlarboyalusu k., Belviran kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/96
Akınöyüğü k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/196
Akışağıl k., Çimenili kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/84
Akışçukuru zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259
Akifiyye mz., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/272
Akin çf., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/226
Akin k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/226
Akin k., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.:
TD 976/45
Akin k., Oynaş n., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/205
Akin k., Şilmese, Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/661, 679
Akin k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/185
Akin korusu, Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/404
Akin mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/132
Akin mz., bk. Ağin mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye
kz., Kayseriye l., Karaman vt.
Akin mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/170
Akin mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/519
Akkadı m., Mudurnu nf., Mudurnu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/546
Akkadıoğulları mülkü, Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/425
Akkar n., Trablus l., Arab vt.: TD 998/296
Akkarbansaray k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/482
Akkarbansaray mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/510
Akkarbansarayderbendi çf., Lazkiye nf., Lazkiye kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/132
Akkavak k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/421
Akkavur çeltüknehri, Kureyşi abı, Antakya n.,
Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/338
Akkavur k., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/326
Akkaya cebeli, Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/348
Akkaya k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/107
Akkaya k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/414
Akkaya k., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/110
Akkaya k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/594
Akkaya k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/796
Akkaya k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/629
Akkaya mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/401
Akkaya mz., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/49
Akkaya mz., Kilseme n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/151
Akkaya mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/649
Akkaya mz., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/213
Akkaya mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/935
Akkaya zv., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/158
Akkaya/Şeyhli k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/271
Akkayagedüği/Karağıl mz., Hınzırı ve Gömülgün n.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/551
Akkaz m., Biga nf., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/213
Akkeçili k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/444
Akkeçili k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/191
Akkeçili k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/425
Akkışla k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/94
Akkız md., Bor nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.:
TK KKA 565/146a
Akkız mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/358
Akkilise k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/30
Akkilise k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/216
Akkilise k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/222
Akkilise k., Bozkır n., Bozkır n., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/64, 66
Akkilise k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/73
Akkilise k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/790
Akkilise k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/611
Akkilise k., İstanos n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/580
Akkilise k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/90
87
Akkilise k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/23, 111
Akkilise k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/629
Akkilise k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/58
Akkilise k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/779
Akkilise k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/65, 70
Akkilise k., Ünye kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/634
Akkilise k., Üsküdar nf., Gebze kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/794
Akkilise md., Akkilise k., Bozkır n., Bozkır n.,
Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
387/66
Akkilise mz., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/229
Akkilise mz., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/810
Akkoca k., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/304
Akkocakuyusu mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/672
Akkocalar k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/421
Akkocalı/Cüneyd k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi
l., Anadolu vt.: TD 166/264
Akkoğalı mz., Güre ve Selendi kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/122
Akkoyunlu k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/415
Akkoyunlu k., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/82
Akkozluk mevzii mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 69/725
Akköprü k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/218
Akköprü k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 146/870
Akköprü k., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/344
Akköprü mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/403
Akköşeş k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/657
Akköy k., Çamaş n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/613
Akköy k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/232
88
Akköy k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/360
Akköy k., Kayacık n., Kayacık kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/354
Akköy k., Kebsil n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/624
Akköy k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/135
Akköy k., Lapseki kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/242
Akköy k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/181
Akköy k., Yağlıdere n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/754
Akköy k., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/807, 809
Akköy/Çeltükçi k., Gürle n., İzrik kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/801, 805
Akkusun mz., Karabey n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/147
Akkuyu k., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/156
Akkuyu mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/938
Akkuzulu k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/649-1
Akkünbed m., Bayburd nf., Bayburd kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/826
Aklakçı k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/156
Aklan mz., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/95
Aklanus k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 454/638
Aklar k., bk. Aklarşeyh k., Kalkanlı kz., Teke l.,
Anadolu vt.
Aklarkavağı k., Bölük-i Hisarcık, Arım kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/654
Aklarşeyh/Aklar k., Kalkanlı kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 107/67
Akle mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/562
Aklıçanağı k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/624
Aklıkcı k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/224
Aklıkcı/Hocaali k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/216
Akliyye mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/333
Akliyye mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/161
Akliyye mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/457
Akmağara mz., bk. Beni Arab mz., Menbic n., Haleb
kz., Haleb l., Arab vt.
Akmaklı k., Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/158
Akmanastır k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/255, 257, 260
Akmazpınar mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/504
Akmedrese m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/339
Akmermer çf., Akgeriz k., Gerizyakası, Gedüs n.,
Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/41
Akmescid k., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/310
Akmescid m., Arpaz nf., Arpaz kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/473
Akmescid m., Bolu nf., Bolu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/420
Akmescid m., Çağa nf., Çağa kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/434
Akmescid m., Karahisar nf., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/155
Akmescid m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/592
Akmescid/Yenicemescid m., İznik nf., İznik kz.,
Kocaeli l., Anadolu vt.: TD 438/798
Akmeşhed k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TK
KKA 97/54a
Akmeşhed k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/90
Akmeşhed mz., bk. İshakviranı mz., Sis n., Sis kz.,
Sis l., Çukurabad, Arab vt.
Akmeşhed mz., Domaniç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/38
Akmeşhed mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/160a
Akmeşhed, Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/322
Akmeşhed, Selendi n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 272/48
Akmeşhed, Selendi n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/317, 319
Akmezraa mz., Merzuman n., Rumkale kz., Birecik
l., Arab vt.: TD 276/202
Akminas k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/718
Akmüminviranı k., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/227
Aknır mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/505
Akobaylun mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/625
Akoğlan bağı, Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259
Akoluk mz., İskenderun n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/350
Akorpazdağı y., Uluborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/273
Akot mz., Fermude n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/624
Akova k., İğdir n., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.:
TD 166/583
Akova k., Köyceğiz kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/555
Akova mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/66
Akören mz., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/243
Aköyük md., Ereğli n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/158
Aköyük mz., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/595
Aköyük/Ağöyük k., Ereğli n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/150, 155
Aköz mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/4
Aköz mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/666, 674, 680
Akpertek, Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 450/945
Akpınar çeşmesi, Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/432
Akpınar çf., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/447
Akpınar divanı, Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/573
Akpınar k., Aliki n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 315/286
Akpınar k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/261
Akpınar k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/301
Akpınar k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/795
Akpınar k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/116
Akpınar k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/200, 201
89
Akpınar k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/104
Akpınar k., bk. Mergir k., Pırnaz kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Akpınar k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/667
Akpınar k., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/215
Akpınar k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/653, 658, 661
Akpınar k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/624, 625
Akpınar k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/298
Akpınar k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/11
Akpınar k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/791
Akpınar k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/22, 134
Akpınar k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/33
Akpınar k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/575
Akpınar k., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/468
Akpınar k., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/235
Akpınar k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/230
Akpınar k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/748, 749
Akpınar k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/714
Akpınar k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/138
Akpınar k., Koğans n., Koğans kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/847
Akpınar k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/572
Akpınar k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum vt.:
TD 387/368
Akpınar k., Lapseki kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/242
Akpınar k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/554
Akpınar k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
88/607
Akpınar k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/404
90
Akpınar k., Palamud n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/310
Akpınar k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/511
Akpınar k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/118, 122
Akpınar k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/61
Akpınar k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TK
KKA 97/71b
Akpınar k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/167
Akpınar k., Türnük divanı, Argoma n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/379
Akpınar k., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/182
Akpınar k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/409, 410
Akpınar k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/46
Akpınar k./Akpınar mz., Ereğli n., Ereğli kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/150, 156
Akpınar kışlağı, Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/646
Akpınar kışlası, Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/251
Akpınar m., Cami-i Kebir m., Edremid nf., Edremid
n., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/272
Akpınar m., Çorumlu nf., Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/390
Akpınar mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/132, 133
Akpınar mz., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/301
Akpınar mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/440
Akpınar mz., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/184
Akpınar mz., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/45
Akpınar mz., Aştakul n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/377
Akpınar mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/969
Akpınar mz., bk. Akpınar k., Ereğli n., Ereğli kz.,
Aksaray l., Karaman vt.
Akpınar mz., bk. Esbsalartazı mz., Birecik n., Birecik
l., Arab vt.
Akpınar mz., bk. Mezraa mz., Ayvalı n., Darende kz.,
Divriği l., Rum vt.
Akpınar mz., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/8
Akpınar mz., Değrensor n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/798
Akpınar mz., Esiri k., Osmancık n., Osmancık kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/404
Akpınar mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/129
Akpınar mz., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/234
Akpınar mz., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/791
Akpınar mz., Göğersülek k., Çorumlu kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/393
Akpınar mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/66
Akpınar mz., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/255
Akpınar mz., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/464
Akpınar mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/654, 658, 661, 677
Akpınar mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/107
Akpınar mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/549
Akpınar mz., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 408/330
Akpınar mz., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/235
Akpınar mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/629
Akpınar mz., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/153, 156
Akpınar mz., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/341
Akpınar mz., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/178
Akpınar mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/948, 949, 950
Akpınar mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/656, 664, 670
Akpınar mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/443, 445
Akpınar mz., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/112, 116
Akpınar mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/185, 211
Akpınar mz., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/202
Akpınar mz., Samsad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/206
Akpınar mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/504
Akpınar mz., Sudiremi n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Akpınar mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/247
Akpınar mz., Turuş n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/928
Akpınar mz., Uluköy y., Ermenek n., Ermenek kz.,
İçil l., Karaman vt.: TD 387/256
Akpınar mz., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/65, 76
Akpınar mz., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/411
Akpınar mz., Ziniski n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/957
Akpınar suyu, Kızılmescid-i Süfla k., Handırıs n.,
Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.: TD 294/196
Akpınar y., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/684
Akpınar(-ı diğer) mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/519
Akpınar, Hisarönü k., Hızırbeyili kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: İB. AK. MC. B. 15/139b
Akpınar, Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/247
Akpınar/Sipni mz., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 408/330
Akpınar/Toprak k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/165
Akpınaralanı y., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/280
Akpınarcuközü k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/459
Akpınarçiftliği mz., Lapseki kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/243
Akpınarhatun k., Devrekani n., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/621
Akpınar-ı Kürd k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır
vt.: TD 64/553
Akpınar-ı Süfla k., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Akpınar-ı Türk k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır
vt.: TD 64/563
Akpınar-ı Ulvi k., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Akpınarköyü md., Devrekanī n., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/356
91
Akpınarviran k., Koğans n., Koğans kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/846
Akraba k., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/572
Akraba k., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/58, 77
Akraba mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/633
Akraba mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/147
Akraba mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/605
Akrabat k., Halaka n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/555
Akray mz., Kismisor k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/860
Akrebi mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/46
Akreblice mz., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Akreblice mz., Ala-dinek, Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 373/175
Akreblice mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 997/443
Akrek mz., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/30
Akritıyye mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/565
Akrobir k., Rize n., Rize kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/736
Aksacuk mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/56
Aksak k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/300
Aksak k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/385
Aksakağaç mz., Hisar-ı Karataş, Karataş kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/294
Aksakal k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/156
Aksakal mz., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/897
Aksakarabkuyusu mz., Harran n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/217
Aksakbağa mz., Leşkeri k., Kaşyenice n., Lazkiye
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/54
Aksakdanişmend mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/140
Aksakhalilpınarı mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/659
Aksakkara k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/586
92
Aksakşeyh k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/394
Aksara, bk. Aksaray, Karaman vt.
Aksaray k., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/458
Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/124
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/124
Aksaray m., bk. Debbağlar m., Konya nf., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.
Aksaray mz., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/661
Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/125, 127, 137
Aksaray nf., Aksaray kz., Aksaray l., Karamanvt.:
TD 387/124
Aksaray(-i diğer) m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/6
Aksaz k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/614
Aksaz k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz., Karahisarı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/161
Aksaz mz., Selendi n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 1/61
Aksaz mz., Tis k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum
vt.: TD 387/549
Aksaz n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: MAD
16029/5
Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/304, 306, 308
Aksazkonağı mz., Kilmigad n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/443
Akseki çf., Beğmişli k., Avdan n., Eğrigöz/Eğrigöz
ve Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/77
Akseki çf., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/118
Akseki k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/394
Akseki k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/412
Akseki k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/709
Akseki k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 37/804
Akseki k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/719, 721, 722
Akseki k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/403, 406
Akseki k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/619
Akseki k., Zeytun ve Firnos n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 101/173a
Akseki kz., Alaiye l., Anadolu vt.: MAD 575/178
Akseki m., Gezende k., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/303
Akseki mz., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/111
Akseki mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Akseki n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/618
Aksenden mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/518
Aksenir k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/730
Aksenir mz., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/213
Aksığırlı k., Ereğli kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/530
Aksinle m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/7
Aksipert k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/590
Aksöğüt k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/618
Aksu k., Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/291
Aksu k., bk. Dizler k., Kani n., Samsun kz., Canik l.,
Rum vt.
Aksu k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/38
Aksu k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/522, 523, 524
Aksu k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/19
Aksu k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/248
Aksu k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/592
Aksu k., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/109
Aksu k., Yenice-i Taraklı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/71
Aksu mz., Yaylak, Adana n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/307
Aksu nehri, Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
107/1
Aksu tariki, Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/436
Aksunkur k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/187
Aksunkur k., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/12
Aksunkur k., Çimenili kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/84
Aksunkur k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/392
Aksunkur mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/129
Akşaklu k., Şayiblü n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/616
Akşehir dağı, Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/72
Akşehir k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/587
Akşehir k., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/27
Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD 387/70
Akşehir l., Karaman vt.: TD 387/70
Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/70
Akşehir vadisi, Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TK KKA 558/48b
Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/588, 593, 595
Akşehirli k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/300
Akşeyh k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/586
Akşeyh mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/587
Aktan mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/519
Aktanit k., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
430/349
Aktaş divanı, Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/558
Aktaş divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/481
Aktaş k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum vt.:
TD 387/363
Aktaş k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/612, 614, 615
Aktaş k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/427
Aktaş k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/649, 654, 655
Aktaş k., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/60
Aktaş k., Güre ve Selendi kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/84
93
Aktaş k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/47
Aktaş k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/709
Aktaş k., Komanat n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/438
Aktaş k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/547, 554, 555, 556
Aktaş k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/551
Aktaş k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/124
Aktaş k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/681, 687
Aktaş k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/294
Aktaş mevkii, Kadıbükü k., Taraklıborlu/Borlu kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/464
Aktaş mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/596
Aktaş mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/636
Aktaş mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Aktaş mz., Çepni n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/752
Aktaş mz., Dumluca n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/960
Aktaş mz., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/153
Aktaş mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/65
Aktaş mz., Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/332
Aktaş mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/176
Aktaş mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/322
Aktaş mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/614
Aktaş mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/370
Aktaş y., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 218/110
Aktaş y., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/425
Aktaş, Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/39
Aktaş, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/210
Aktaşderesi mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/129
94
Aktaşlı mz., Karadere n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/602
Aktav mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/341
Aktavla mz., Beyrut n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/409
Aktekye m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/37
Aktekye zv., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/193
Aktepe k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/395
Aktepe k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/741, 744
Aktepe mz., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/256
Aktepe mz., Kürdikuyusu k., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/426
Aktil k., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/471
Aktil mz., Aynülarus n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/473
Aktutuş mz., bk. Kireçlik mz., Berendi kz. Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.
Akuber k., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/129
Akura k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/180
Akviran divanı, Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/507
Akviran k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/588
Akviran k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/117
Akviran k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/224
Akviran k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/382
Akviran k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/30
Akviran k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/140, 200
Akviran k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/56
Akviran k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/107
Akviran k., bk. Ağviran k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs
l., Erzurum vt.
Akviran k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/668, 670
Akviran k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/249
Akviran k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/162, 168
Akviran k., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 362/116
Akviran k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/656
Akviran k., Ereğli n., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/150
Akviran k., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/938
Akviran k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/789, 790
Akviran k., Gevezid n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/596
Akviran k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/255
Akviran k., Hatunsarayı n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/16
Akviran k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Akviran k., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/171
Akviran k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
182/279
Akviran k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/166, 172, 197
Akviran k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/23
Akviran k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/405
Akviran k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/124
Akviran k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/275
Akviran k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/682
Akviran k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/125
Akviran k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/315
Akviran k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/189
Akviran k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/859
Akviran k., Ulusincanlı n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/157
Akviran k., Yoros kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/795
Akviran mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/636
Akviran mz., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/587
Akviran mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/357
Akviran mz., Araban n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/262
Akviran mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/899
Akviran mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/201, 203
Akviran mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/615
Akviran mz., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/211
Akviran mz., Dilmeç mevzii, Eskiil kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/238
Akviran mz., Dinik n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/650, 666, 680
Akviran mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/618
Akviran mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/234
Akviran mz., Günyüzü n., Seydigazi kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/239
Akviran mz., Harran n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/214
Akviran mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/743
Akviran mz., Katar n., Katar kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/418
Akviran mz., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/706
Akviran mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/681
Akviran mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/444
Akviran mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/578
Akviran mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/18
Akviran mz., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/168
Akviran mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/315
Akviran mz., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/472
Akviran mz., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/686
95
Akviran mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/511, 516, 519, 521
Akviran mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/669
Akviran mz., Süpürkör k., Kelkid n., Kelkid kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/839
Akviran mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/362
Akviran mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/247
Akviran(-i diğer) k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/519
Akviran, Kusura divanı, Mengen kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/583
Akviran, Yağdan k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/459
Akviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/503
Akviranköyü md., Osmancık n., Osmancık kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/405
Akyaka k., Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/302, 304
Akyaka k., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/266
Akyaka k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/253
Akyaka k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/592
Akyaka k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: TD 166/606
Akyar k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/343
Akyar k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/37
Akyar k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/112
Akyar mevkii, Milas kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/521
Akyar mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/105
Akyarbaşı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/522
Akyaz k., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/104
Akyazı k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/705
Akyazı k., Niyabet-i Ordu, Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/618
Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/80
Akyazı mevkii, Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/108
96
Akyazı mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/578
Akyazı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/521
Akyazı n., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/538
Akyazı, Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/558
Akyokuş mz., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/35
Akyol c., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab
l., Arab vt.: TD 373/16
Akyol k., İstanos n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/580
Akyol m., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab
l., Arab vt.: TD 186/11
Akyol m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/23
Akyol mevkii, Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/637
Akyoma k., Çepni vt., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/749
el-Al k., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/604, 606
Al mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/574
Ala md, Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.:TD 998/267
Ala/Alaca türbesi, bk. Firenkşah türbesi, Kastamonu
nf., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.
Alaağaç k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/81
Alaağaç k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/344
Alaban mz., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/666
Alabarda/Yeksekler k., Kepsud kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/177
Alabeyyurdu mz., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum
vt.: TD 37/459
Alaca hamamı, Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/355
Alaca k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/31
Alaca k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/276
Alaca k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/284
Alaca k., Erzurumabad n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/870
Alaca k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/186
Alaca k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/120
Alaca k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/617, 619, 626
Alaca k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/243, 244
Alaca k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/863
Alaca k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/866
Alaca md., Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/320, 323
Alaca md., Gönen nf., Gönen kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/283
Alaca md., Harpurt nf. Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TK KKA 552/45b
Alaca md., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/136
Alaca md., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/197
Alaca md., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/294
Alaca md., Kengırı nf., Kengırı kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 291/170
Alaca md., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/383
Alaca tekye, Peçin nf., Peçin n., Peçin kz., Menteşe
l., Anadolu vt.: TD 166/493
Alaca zv., Alaca k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/866
Alaca/Kızılçubuk/Çubuk mz., Samsad n., Kahta kz.,
Gerger l., Rum vt.: TD 123/330
Alaca/Yalnızöküz mz., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/208
Alacaağaç k., İhtiyar n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/602
Alacaağzı mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/537
Alacaat k., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/406
Alacaat k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/295
Alacaat mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/515
Alacaatlı çf., Gürle n., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/805
Alacaatlı k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/446
Alacaatlı k., bk. Gicikkırı k., Sındırgı n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Alacaatlı k., bk. Mıhluca k., Borlu n., Demirci kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Alacaatlı k., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 444/337
Alacaatlı k., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/503
Alacaatlı k., Doğanhisarı n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/312
Alacaatlı k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/265
Alacaatlı mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Alacaatlı mz., Şehr-i Behisni n., Behisni kz., Gerger
l., Rum vt.: TD 387/941
Alacaatlı/Horzum k., İznikmid kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: MAD 22/186
Alacaatlu zv., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/69
Alacaatlu/Beğendi k., Mazun kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/541
Alacabağçe k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/614
Alacaçayır korusu, Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/529
Alacaçayır mz., Aynülarus n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/472
Alacaçayır mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/971
Alacaçayır mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/618
Alacaçayır mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/249a
Alacaçayır mz., Subadra n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/946
Alacaçiftlik k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/782
Alacaçorakağzı kışlağı, Konur n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/649
Alacadağ k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/601
Alacahacı k., bk. Alahacı k., Sivas kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.
Alacahamam ms., Amasya nf., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/355
Alacahamzaoğlu mz., Yarhisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TK KKA 585/77a
Alacahan k., Diğünlü n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 540/157
97
Alacahan mz., Orçul n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/799
Alacahırka mescid-i Hacıyakub m., Bursa nf., Bursa
n., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/4
Alacahisar k., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 455/627
Alacahisar mz., Dumluca n., Divriği kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/960
Alacahisar mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/130
Alacahisar mz., Mandama k., Bekir n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 455/610
Alacainek k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/670
Alacakarbansaray k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/146
Alacakaya k., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/74
Alacakertil mevkii, Yaylak, Çepni n., Kürtün kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 52/766
Alacakilise çf., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/786
Alacakilise k., Belde n., Çemişkezek kz.,
Çemişkezek l., Diyarbakır vt.: TD 998/166
Alacakilise k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/283
Alacakilise k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/274
Alacakilise k., Ereğli kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/530, 533
Alacakilise k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/786
Alacakilise k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/537
Alacakilise md., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259
Alacakilise mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/969
Alacakilise mz., bk. Kemer mz., Kusun kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.
Alacakilise mz., Bolaman n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/615
Alacakilise mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/288
Alacakilise mz., Karahisar-ı Behramşah n., Zile kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/467
Alacakilise mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/567
Alacakilise mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/179
98
Alacakilise yeri, Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/673
Alacakilise/Çad k., Çatalbergos kz., Biga l., Anadolu
vt.: TD 166/247
Alacakilise/Otacıderesi k., Çatalbergos kz., Biga l.,
Anadolu vt.: TD 166/246
Alacaköprü mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/925
Alacalar k., Akhisar n., Akhisar kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/358
Alacalar k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/511
Alacalar k., Başgirdek n., Balıkesri kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/253
Alacalar k., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/470
Alacalar mz., bk. el-Bornosyye mz., Cebel-i Akra n.,
Antakya kz., Haleb l., Arab vt.
Alacalar mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/633, 637
Alacalar mz., Dinik n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/670
Alacalar nehri, Akhisar n., Akhisar kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/357
Alacalarpınarı mz., bk. Yassıca mz., Hacıbektaş n.,
Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.
Alacamescid m., Akhisar nf., Akhisar n., Akhisar kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/356
Alacamescid m., Amasya nf., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/353
Alacamescid m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/338
Alacamescid m., bk. Mescid-i Hacıhasan m., Uşak
nf., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.
Alacamescid m., Bolvadin nf., Bolavadin kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/194
Alacamescid m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/2
Alacamescid m., Eskişehir nf., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/223
Alacamescid m., Kalacık nf., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/739
Alacamescid m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/591
Alacamescid m., Kengırı nf., Kengırı kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/703
Alacamescid m., Lazkiye nf., Lazkiye kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/47
Alacamescid m., Şuhud nf., Şuhud kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/185
Alacamescid m., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/371
Alacamescid m., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/431
Alacamescid m., Uluborlu nf., Uluborlu kz., Hamid
l., Anadolu vt.: TD 438/272
Alacamescid m., Zile nf., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/456
Alacamescid mevkii, İnegöl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/20
Alacamescid mz., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/208
Alacamescid/Hacıtimurtaş m., Bergama nf., Bergama
kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/186
Alacaoğluhızır çf., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/471
Alacapınar mz., Keskün n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/610
Alacapınar y., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/37
Alacasığır mz., Kertil-i Alaca, Yaylak, Çepni n.,
Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD 387/752
Alacasuluk m., Larende nf., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 63/165
Alacaşehir mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/180
Alacayaka k., bk. Kayapa k., Sındırgı n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Alacayaka k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/265
Alacayan k., Yengi n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/311
Alacayundlu çf., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/126
Alacık k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/655
Alacık k., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/136
Alacık k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/595
Alacuk k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/411
Alacuma b., bk. Eymürlü b., Tire kz., Aydın l.,
Anadolu vt.
Alaçam k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/363
Alaçam k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/229
Alaçam k., Kavak kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/697
Alaçam k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/689
Alaçayır k., Kutludiğin, Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/95
Alaçayır mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/970
Alaçayır mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/656
Alaçayır, Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/142
Alaçayırı mz., Gömülen mz., Konur n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/656
Alaçeşme, Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/385
Alaçomak-ı Etrakiye mz., Budaközü n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/426
Alaçorak mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/660, 668
Alaçorak mz., Karadere n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/602
Alaçorak mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/145
Aladağ b., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/441
Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.: TD 387/100
Aladağ mz., Hacısaidköyü y., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/278
Aladağ yaylakları, Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/34
Aladağ, Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/161
Aladeresi k., Satılmış-ı Bayram n., Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/610
Aladinak k., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Aladinak n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/429, 430
Aladinek, Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab vt.:
TD 373/175
Aladorum k., Yağan n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/53
Alaekin k., Bölük-i Fidaverende, Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/612
Alafenk k., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/481
Alafı k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz., Divriği
l., Rum vt.: TD 387/974
Alafı mz., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 71/327
Alagaturas k., Kürtün n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/756
Alagavur k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/656
99
Alagelin y., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/557
Alageyn mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/190
Alagöklük k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/727, 728
Alagöz çf., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/45
Alagöz çf., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/42
Alagöz k., Bilican n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
MAD 22171/48
Alagöz k., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/103
Alagöz k., Gevenli n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/151
Alagöz k., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/437
Alagöz k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/249
Alagöz k., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/216, 219
Alagöz k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/177
Alagöz k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/316
Alagöz k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/283
Alagöz k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/694
Alagöz md., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/136
Alagöz mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Alagöz mz., Gürün n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/968
Alagöz zv., Hürremşah k., Boyabad kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 438/674
Alagözbükü mz., Kürd k., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/278
Alagöz-i Büzürk k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/72
Alagöz-i Küçük k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/84
Alagudviran k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/833
Alagüğeyi nehri, Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/303
Alagümrügü k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/79
Alagüney k., bk. Ebusaid k., Fart n., Manyas kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
100
Alagüney(-i diğer)/Tokuşlar k., Fart n., Manyas kz.,
Karesi l., Anadolu vt.:TD 166/289
Alagüney/Hacıselamet k., Fart n., Manyas kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/289
Alahacı k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/796
Alahacı/Alacahacı k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/507, 515
Alahacılı k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/225
Alahacılı mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/667
Alahan k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/274
Alahane k., Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
733/323
Alahane nehri, Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/812
Alahane(-i diğer) k., Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 733/324
Alahasan k., Bedirli n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/619
Alahık k., Huyut n., Bitlis l., Van vt.: TD 208/6
Alahisar b., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/598
Alahnas k., Alahnas n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/759
Alahnas n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
288/637
Alahos mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/88
Alahtiyan k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/531
Alainek k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/17
Alainek k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/533
Alaiye b., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/613
Alaiye iskelesi, Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/613
Alaiye kl., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
107/68
Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD 166/613
Alaiye l., Anadolu vt.: TD 166/613
Alaiye n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/616
Alaiye şehri c., Alaiye nf., Alaiye kz., Alaiye l.,
Anadolu vt.: TD 166/620
Alaiye şehri/nf., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/613
Alaiye vt., Alaiye l., Anadolu vt.: TD 166/372
Alak dağı, Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/32
Alak k., Dere-i Küfündür n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/31
Alak mz., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/79
Alaka/Takva burcu, Sayda nf., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/408
Alakadir mz., Akhisar deresi, Üreğir n., Kürtün kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/758
Alakalkan k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/54
Alakeçili k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/425
Alakendi k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/376
Alakenise k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/254
Alakenise k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/291
Alakenise k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/274
Alakeniseköyü y., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/257
Alakır k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/259
Alakır mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/399
Alakız mz., Kilisecik k., Saidili n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/19
Alaki mz., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/897
Alakilise çf., Kırgıllı k., Güre ve Selendi kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/84
Alakilise k., Avdan n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/78
Alakilise k., Avlonya n., Balya kz., Biga l., Anadolu
vt.: TD 166/226
Alakilise k., Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/158
Alakilise k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/204
Alakilise k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/219, 223
Alakilise k., bk. Karaçayır k., Bilecik kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.
Alakilise k., Değrensor n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/797
Alakilise k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/38
Alakilise k., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/304
Alakilise k., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/470
Alakilise k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/151
Alakilise k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/499
Alakilise k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/187
Alakilise mz., Aliki n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/627
Alakilise mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/338
Alakilise mz., Develi n., Karahisar-ı Develi kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 387/191
Alakilise mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/594
Alakilise mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/562
Alakilise mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/948
Alakilise mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/346
Alakilise mz., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/566
Alakilise mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/77
Alakilise mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/128
Alakilise mz., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/112
Alakilise viranesi, Çit mevzii, Sivas kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/500
Alakilise, Akbaş k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu
vt.: TD 438/731
Alakiriş k., bk. İkisaray k., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.
Alakiriş mz., Bahadırlar k., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/73
Alakiyye k., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/574,
577
Alakoç k., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/341
Alakoç k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/410
101
Alakuyu çr., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/160
Alakünbed, Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/16
Alala k., Şemail divanı, Argoma n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/379
Alalı k., Çermelü-yi İspir n., İspir kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/857
Alalı k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.:
TD 387/567
Alamadın mz., Argoma n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/382
Alaman k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/28, 115
Alaman k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/295
Alaman k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/49
Alamanik k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/588
Alamanlar mevkii, Gökçesu divanı, Bolu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: İB. AK. MCB.15/8a
Alamanlı k., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
MAD 550/61
Alamans k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/843
Alamescid k., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/520
Alan k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/42
Alan k., Bağovası n., Karahisar kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/593
Alan k., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/262,
263
Alan k., Kızılkünbed n., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/468
Alan k., Özükavağı n., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/463
Alan k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/179
Alan k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/126
Alan k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/60
Alan mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/401
Alan mz., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/92
Alan mz., Doğanhisarı k., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/26
102
Alan mz., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/361
Alan mz., Gercanis n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/799
Alan mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/944
Alan mz., Kızılkünbed n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/467
Alan mz., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/609
Alan mz., Subak k., Şabhane, Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/594
Alanarkı zm., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/78
Alanbaşı k., İskefsir n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/604
Alancı mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/49
Alancıksa k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/842
Alancuk k., Akçain k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/65
Alancuk k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/650
Alancuk k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/360
Alanez y., Yahyalı k., Alaşehir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 148/781
Alan-ı Aluç k., Panbuközü n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/80
Alan-ı Avşar k., Belviran kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/94
Alan-ı Bekür k., Felenbel n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/75
Alan-ı Büzürk/Büyükalan k., Sahra-yı Konya n.,
Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/12
Alan-ı Çam k., Kuh-ı Karakuş n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/94
Alan-ı Çepni k., Panbuközü n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/79
Alanı çf., Güre ve Selendi kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/85
Alan-ı Dıraz mz., Manağrı n., Arım kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/653
Alan-ı Göynük mz., Güre ve Selendi kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/85
Alanı k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/163
Alan-ı Kereste k., Emlak n., Bafra kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/673
Alan-ı Küçük/Küçükalan k., Sahra-yı Konya n.,
Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/12
Alan-ı Sarıbey k., Felenbel n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/75
Alan-ı Töngal mz., Kuh-ı Karakuş n., Sonisa kz.,
Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD 54/90
Alan-ı Yenicekışla mz., İskefsir n., Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/605
Alan-ı Yüğürdük k., Panbuközü n., Sonisa kz.,
Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD 54/80
Alan-ı Zerd k., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/660
Alan-ı Zünnav k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum
vt.: TD 54/113
Alanıkesri k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TK KKA 67/123b
Alanikmusa k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/650
Alanikşeyh k., Göl n., Kocakayası kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/693
Alanköy mz., Dumluca n., Divriği kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/960
Alanlı k., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/503
Alanlı k., Hatunsarayı n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/15
Alano k., Kalibravulu n., Of kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/744
Alanos k., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/664
Alanpınarı çf., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/220
Alaöne k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/73
Alaperde k. Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/72
Alaperde k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 117/297
Alapınar abı, Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/393
Alapınar mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/680
Alapınar mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/393
Alapınar/Göllüce mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/403
Alar k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/231
Alara c., Alara n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/620
Alara kl., Alara n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/618
Alara n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
990/119
Alara nf., Alara n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/618
Alara suyu, Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/620
Alasekü k., Sinop kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/191
Alaseküköyü md., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/627
Alasepid k., Alahnas n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/760
Alası mz., Arabşah k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/71
Alasırt mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/525
Alaşa k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/727, 730
Alaşebek mz., Göcek n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/154
Alaşehir b., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/444
Alaşehir c., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/449
Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/444
Alaşehir nf., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/448
Alata k., Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/100
Alata maı/suyu, Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/294
Alata mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/362
Alaüddevle (Zulkadiriye) vt.: TD 387/205
Alaüddevle c., Ağcaağıl mz., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/681
Alaüddevle c., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 301/3
Alaüddevle zv., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/636
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir c.,
Birtizat k., Kemer n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/466
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir c.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/572
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir
imareti, Maraş nf., Maraş n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/466
103
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir ms.,
Çoğluhan k., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/481
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir ms.,
Karatay k., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/577
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir ms.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/574
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir
mülkü, Kızılcapınar mz., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/464
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir
türbesi, Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/465
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir zv.,
Maraş nf., Maraş n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/466
Alaüddevlebey bin Süleymanbey bin Zülkadir/Taş
ms., Maraş nf., Maraş n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: MAD 12586/4
Alaüddin Ali Muhammed bin Aşair/Aşair ms., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/132, 154
Alaüddin bağı, Kızılgurhane havlusu, Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/38
Alaüddin bin Bekir k., Nusaybin n., Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/10
Alaüddin bin Celal k., Nusaybin n., Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/10
Alaüddin bin Köşker tahunu, Vadi-i Berade n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/316
Alaüddin bin Yasin tahunu, İklim-i Tüffah n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/496
Alaüddin bostanı, Ana nf., Ana n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 406/17
Alaüddin c., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/510
Alaüddin deresi, Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/402
Alaüddin el-Acemi şarii, Kabr-i Atiketü'l-Berra m.,
Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/25b
Alaüddin el-Humus şarii, Kabr-i Atiketü'l-Berra m.,
Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/25b
Alaüddin k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/109
Alaüddin k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/785
Alaüddin k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/259
Alaüddin k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/247
104
Alaüddin k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/583
Alaüddin k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/273
Alaüddin k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/549
Alaüddin k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/529
Alaüddin k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/8
Alaüddin k., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/436
Alaüddin md. Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/16
Alaüddin mz., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/74
Alaüddin mz., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/914
Alaüddin mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/583
Alaüddin mz., Yavice n., Karaağaç-ı Gölhisar kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/249
Alaüddin tahunu, Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/423
Alaüddin zv., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/382
Alaüddinbey bin Karamani türbesi, Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/120
Alaüddinbey c. Larende nf., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/118
Alaüddinbey k., Gönen kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 111/470
Alaüddinbey m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/4
Alaüddinbey zv., Yarhisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/31
Alaüddindede bin Yusuf md., Korucuk k., Ayasuluğ
kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/422
Alaüddindede bin Yusuf zv., Korucuk k., Ayasuluğ
kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/422
Alaüddinhacı mz., Hüseyinabad n., Zile kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/471
Alaüddinhalife c., Bayat k., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TK KKA 567/11b
Alaüddinhalife m., Elmalu nf., Elmalu kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/598
Alaüddinhanı mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/621
Alaüddinli k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/554
Alaüddinli k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/277
Alavada k., Akseki n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: MAD 575/199
Alaviran k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/88
Alaviyye z., Babü's-Süreyce m., Şam nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 474/110
Alay mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/146
Alayaka/Yavı k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/262
Alayarda k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/74
Alayerde k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/301
Alayi k., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/129, 135
Alayi k., Melegübi n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/172
Alayund k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/797
Alayund mz., Ekecek cebeli, Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/126
Alayund mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/660
Alayund mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/924
Alayund mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/520
Alayundlu k. Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/340
Alayundlu k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/483
Alayundlu k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/85
Alayundlu k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/203
Alayundlu k., Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/125, 137 TD 40/811
Alayundlu k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/727, 729
Alayundlu k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/393
Alayundlu k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Alayundlu k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/360
Alayundlu k., Gülnos n., Marmara kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/332
Alayundlu k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/602
Alayundlu k., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/445
Alayundlu k., Kürtün n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/756
Alayundlu k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/108
Alayundlu k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/367
Alayundlu k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/127
Alayundlu k., Yıldız n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/449
Alayundlu mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/356
Alayundlu mz., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/393
Alayundlu/Mustafaşeyh mz., Koçhisar n., Koçhisar
kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/142, 146
Alayundlular k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/367
Albaöyüğü k., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TD 438/144
Albatin k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/227
Albızpınarı mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/539
Alçakköprübaşı m., Amasya nf., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/353
Alçaktahta mz., Dündarlı ve Bulgarlı n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/322
Alçıgeçidi mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/169b
Aldan k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/644
Alduş k., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/913
Aldutbağı k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/123
Alefler k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/771
Aleksi bağçesi, Alpagud k., Geyve kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/75
Aleksi k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.: TK
KKA 541/54b
Aleksi k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 601/49
Aleksi k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/629
105
Aleksi mz., bk. Porsuk mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.
Aleksi mz., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/782
Aleksi/İlyas k., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 733/289
Aleksi/Kardal k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/771
Alem mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/147
Alemağacı k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/498, 499
Alembey k., Bolaman n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/613
Alembey k., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/469
Alembeykışlası mz., Budaközü n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/425
Alembeykışlası mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/629
Alembeyli k., Fermude n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/623
Alembüken mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/140
Alemdar çf., Çakırpınarı k., Bilecik kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/221
Alemdar çf., Çukurviran k., Bilecik kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/221
Alemdar k., Ermenibazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/33
Alemdar k., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/439
Alemdar k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/706, 708, 712
Alemdar k., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/471
Alemdar mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/201
Alemdar mz., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TK
KKA 99/15a
Alemdar mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/97
Alemdar mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/14
Alemdar mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/247
Alemdar zv., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/222
Alemdar zv., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/24
106
Alemdar zv., Uluborlu nf., Uluborlu kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/274
Alemdarçiftliği mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/98
Alemhatun hamamı, Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/76
Alemi k., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/488
el-Alemiyye mz., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/263
Alemiyye Türbesi, Babü'n-Neyreb m., Haleb nf.,
Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/90, 160
Alemli mz., Keskün n., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/743
Alemli mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/672
Alempınarı mz., Kabahaydar n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/207
Alemsincar k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/9
Alemşa çf., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/447
Alemşah k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/343
Alemşahlı k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/446
Alemşahlı k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/234
Alemüddin k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/280
Alemüddin k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/294
Alemüddin zv., bk. Alemüddinkayser zv., Kayseriye
kz., Kayseriye l., Karaman vt.
Alemüddinkayser md., bk. Ulubürüngüzköyü md.,
Kuramaz n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.
Alemüddinkayser/Alemüddin/Hocaağa
zv.,
Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.: TD
387/204, 205, 216, 219
Alemviranı k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/292
Alengilü/Timurtaşköyü k., Güzelhisar kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/439
Alevi mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/134
Alevi nf., bk. Ordu nf., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.
Alevi, Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/518
Alevi/Şekerli k., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 123/280
Aleviler k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/383
Aleyni burcu, Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/408, 409
Aleyni mz., Beyrut n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/409
Algırkızık k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/217
Alhuş mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/900
Alı k., bk. Mısrioğlu k., Ağcadağ n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.
Alıç k., bk. Alıncı k., Yenişehir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.
Alıklı k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/377
Alıklıca mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/236a
Alımberiz k., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/930
Alınca c., Alınca k., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu
vt.: MAD 617/327
Alınca k., Acıöz divanı, Viranşehir kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/469
Alınca k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/727
Alınca k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/650
Alınca k., Durağan kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/676, 677
Alınca k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/596
Alınca k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/631
Alınca k., Satılmış-ı Bayram n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/610
Alınca mz., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/667
Alıncak k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/45
Alıncak k., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/134
Alıncak mz., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/203
Alıncı/Alıç k., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/459
Alıncık k., Gölcük-i Süfla n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/181
Alınkavak mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/425
Alınkozu mz., Yaylak, Ulaş kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/386
Alınören/Alınviran mz. Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/402
Alınpınar mz., Karadere n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/592, 636
Alınpınar mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/650, 673
Alınpınar mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/595
Alınpınarı mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/625
Alınpınarı mz., Aliki n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/284
Alınpınarı mz., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 455/834
Alınpınarı mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 408/128
Alınpınarı mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/630
Alınpınarı mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/613
Alınpınarı mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/658
Alınpınarı mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/664, 673
Alınpınarı mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/594
Alınpınarı mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/668
Alınviran k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/611, 615
Alınviran k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/43
Alınviran k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/383, 385, 386
Alınviran k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/652, 653, 659
Alınviran k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/37
Alınviran k., Giresin n., İvrindi kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/271
Alınviran k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/596
Alınviran k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/631
Alınviran k., Pelitviran divanı, Taraklıborlu/Borlu
kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/459, 460
Alınviran k., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/121
107
Alınviran k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/65
Alınviran k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/407
Alınviran mz., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/43
Alınviran mz., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/95
Alınviran mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/944
Alınviran mz., Şehr-i Behisni n., Behisni kz., Gerger
l., Rum vt.: TD 997/388
Alınviranı k., Oynaş n., Barçınlı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/205
Alınviranı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 221/62
Alınviranı mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/387
Alıviran k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: MAD 17798/209
Al-i Arabi/Mevlanamansur k., Nusaybin n., Mardin
kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/10
Ali asiyabı, Abdal k., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/72a
Ali bin Cuma el-Assasi mektebi, Haleb l., Arab vt.:
TD 397/136
Ali bin Deylebiyye tahunu, Beni Kilab n., Baalbek
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/597
Ali bin Halil mülkü, Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/375
Ali bin Hızır tahunu, Vadi-i Berade n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/318
Ali bin İsmail tahunu, Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD
401/579
Ali bin Köşek tahunu, Han nehri, Şara n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/546
Ali bin Kutamış ve Tevbe bin İsmail tahunu, Beni
Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD 401/643
Ali bin Mahfuz tahunu, Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/545
Ali bin Mahmud mülkü, Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/404
Ali bin Raşid md., Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/317
Ali bin Said bin Timur el-Malati ms., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/452
Ali bin Subh türbesi, Şam l., Arab vt.: TD 401/104
Ali c., Kuyucak k., Kestel kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/456
Ali çf., Haçlu k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/22
108
Ali çf., Halilili, Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/238
Ali çf., Ilısuyakası divanı, Bolu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/424
Ali çf., Yörük k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/436
Ali dükkanı, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/205
Ali hanı, Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/577
Ali hanı, Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/380
Al-i İbad mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/57
Ali k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/642
Ali k., bk. Baştuvani k., Nusaybin n., Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.
Ali k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman
vt.: TD 387/49
Ali k., Isparta kz., Hamid l., Anadolu vt.: MAD
3331/127
Ali k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/29
Ali k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 276/139
Ali k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD 438/780
Ali kuyusu, Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/26a
Ali mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/97
Ali mz., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/792
Ali mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/97
Ali mz., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/20
Ali mz., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/576
Ali tahunu, Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/284
el-Ali tahunu, Yafur k., İklim-i Bellan n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/326
Ali ve Mustafa ve Hamza mülkü, İznik kz., Kocaeli
l., Anadolu vt.: TD 438/804
Ali ve Tura veled-i Ramazan çf., Kavak kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/697
Ali veled-i Bali çeşmesi, Amas k., Mekri kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/571
Ali veled-i Hazinedar mülkü, Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/423, 464
Ali veled-i Karani c., Urumtaş k., Alaiye kz., Alaiye
l., Anadolu vt.: TD 166/620
Ali veled-i Mehmed bin İsrail mülkü, Sis n., Sis kz.,
Sis l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/404
Ali veled-i Mehmed zv., Bayraklı k., İzmir kz.,
Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/396
Ali veled-i Nasuh zm., Daday kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/658
Ali veled-i Seğid çf., Karaevli k., Gerede kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/446
Ali veled-i Şami çf., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/522
Ali veled-i Yusuf çf., Kavak kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/697
Ali yurdu, Sincar n., Sincar kz., Sincar l., Diyarbakır
vt.: TD 998/67
Ali zm., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/366
Ali zm., Hisarcık k., Arım n., Arım kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/655
Ali zv., Niğde kz., Karaman vt.: TD 387/174
Ali zv., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/91b
Aliabad mz., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/83b
Aliağa kışlağı, Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/43
Aliağa zv., Dazya k., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/475, 476
Aliarab k., Meşhedabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/461
Alibaba zv., Boyalı k., Gurgurum n., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/66
Alibaba zv., Karahisar n., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/597
Alibaba zv., Mandasun k., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/112
Alibaba zv., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TK KKA
571/70b
Alibahadır k., Yoros kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/795, 797
Alibardürcü mz., Şehr n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/215
Alibey asiyabı, Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır
vt.: TD 998/100
Alibey asiyabı, Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/520
Alibey b. Pınari zv., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/390
Alibey bağı, Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.:
TD 998/100
Alibey bin Şehsuvarbey zv., Kanlukavak k., Göksun
n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/539
Alibey çf., Ermenibazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/35
Alibey çf., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/90
Alibey imareti, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/77
Alibey k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/31
Alibey k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/396
Alibey k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/23
Alibey k., Masara, Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/267
Alibey k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/547
Alibey karbansarayı, Soğulmaz k., Tavas kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/550
Alibey m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/338
Alibey m., İskilib nf., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/407
Alibey m., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/159
Alibey md., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt., Rum vt.: TD 387/538, 539
Alibey md., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/13a
Alibey md., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/175
Alibey mescidi/Yayalar m., Göynük nf., Göynük kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Alibey ms., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/163, 164, 166, 171, 173
Alibey ms., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
79/262
Alibey muallimhanesi, Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 79/262
Alibey mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/98
Alibey mz., Çiftlik-i Hocacihan k., Göçi n., Beyşehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/48, 58
Alibey mz., Haydarlar n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/296
Alibey nehri, Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/343
Alibey sarayı, Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/90
Alibey türbesi, Kınık k., Koçhisar kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 291/202
109
Alibey veled-i Yapa mülkü, Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/114
Alibey zm., Gökümmet k., Kürtün n., Kürtün kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/757
Alibey zv., Çendik k., Burdur kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TK KKA 566/28b
Alibey zv., Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/36
Alibey/Kultan k., Fart n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/289
Alibeybükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/664
Alibeyhisarı k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/179
Alibey-i Şeyh mz., Bertiz n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/426
Alibeyitepesi k., Karahayıt n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/428
Alibeykışlası k., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/156
Alibeykışlası k., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/74
Alibeyköy mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/358
Alibeyli k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/326
Alibeyli k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/649
Alibeyli k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/190
Alibeyli k., bk. Pireslik k., Kala-i Zamantu n.,
Zamantu k., Maraş l., Zülkadriye vt.
Alibeyli k., Ebulhayr n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/621
Alibeyli k., Gördek kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/359
Alibeyli k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Alibeyli k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/723
Alibeyli k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/308
Alibeyli k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/468
Alibeyli korusu, Şarabdar k., Gördek n., Gördek kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/361
Alibeyli mz., bk. Delibaş mz., Hüseyinabad n., Zile
kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.
Alibeyli mz., bk. Delibaş mz., Sorkun n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.
110
Alibeymescidi/Yayalar m., Göynük nf., Göynük kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/93
Alibeyöyüğü k., Belviran kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/92
Alibeyviranı k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/515
Alicafer zv., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/202, 218
Alicaferli k., bk. Ortakışla k., Boğazlıyan n., Bozok
kz., Bozok l., Zülkadriye vt.
Alican değirmeni, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/26
Alican k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/72
Alican m., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/372
Alice k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/25
Alicebe odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/6
Alicedid mz., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/20
Aliceoğlu k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/165
Alici/Aluç k., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 148/652
Alicik k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/56
Alicik k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/453
Alicik k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/399
Alicuk mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/668, 681
Aliçelebi ahuru, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/311
Aliçelebi bin Hacıbey c., Kaş kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/607
Aliçelebi c., Yortan k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.:
TD 166/607
Aliçelebi çf., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/233
Aliçelebi hanesi, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/311
Aliçelebi m., Divriği nf., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/952
Aliçelebi md., Çengi k., Aydıncık kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/161
Aliçelebi veled-i Hacımuslihüddin zv., Ula nf.,
Muğla kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/536
Aliçelebi veled-i Silahdar mülkü, İznik kz., Kocaeli
l., Anadolu vt.: TD 438/803
Aliçelebi veled-i Yahşibey mülkü, İnegöl kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/21
Aliçelebi yurdu, Akyazı k., Niyabet-i Ordu, Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/619
Aliçerçi k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/63
Aliçiftliği mz., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/59
Aliçiftlik k., Günyüzü n., Seydigazi kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/239
Aliçiftlik mz., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/587
Alidamı k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/916
Alidamı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/396
Alidana k., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 40/358
Alidarlı k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/17
Alidede k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/48
Alidede m., Ayaş nf., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/395
Alidede zv., Engürü n., Anadolu vt.: TD 291/221
Alidede zv., Gedüs n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/118
Alidede zv., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
MAD 22/132
Alidemirci k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/162
Alidemircili mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/89
Alideresi çf., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/74
Alideşte çr., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/39
Alideşte mz., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/39
Alidost mz., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/106
Alidüruz m., Sincar nf., Sincar n., Sincar kz., Sincar
l., Diyarbakır vt.: TD 998/64
Aliefendiler k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/94
Aliekrek k., Bilican n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/198
Alifakı çf., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt. : TD 438/138
Alifakı ve Süleyman ve Hüseyin zm., Daday kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/658
Alifakıkışlası mz., Kanak-ı Zirin n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/613
Alifakı-yı Etrakiye k., Hüseyinabad n., Zile kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/468
Alifakih bin Kazancıoğlu md., Gölgelikkaya,
Deveciler, Haymane, Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/50a
Alifakih bin Mehmed muallimhanesi, Bölücek k.,
Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/434
Alifakih c., Çukurincir k., Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/570
Alifakih c., Kızılca k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: TD 166/621
Alifakih çf., Kızılsaray k., Söğüt kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/57
Alifakih k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/445
Alifakih k., Söğütlü k., Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/673
Alifakih k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/167
Alifakih m., bk. Medrese m., Darende nf., Darende
kz., Divriği l., Rum vt.
Alifakih m., Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 387/547
Alifakih mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/55
Alifakih mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/744
Alifakih mz., Karacadağ, Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 117/717
Alifakih mz., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/91
Alifakih nehri, Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/170
Alifakih ve Balifakih ve Ahi c., Ortalaz k., Elmalı
kz., Teke l., Anadolu vt.: TD 166/603
Alifakih veled-i Hacıfakih mz., Kargıcık k., Dodurga
kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/545
Alifakih zv., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/170
Alifakih/Namazgah m., Balıkesri nf., Balıkesri kz.,
Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/249
Alifakihgediği mz., Başköy k., Ermenek n., Ermenek
kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/256
Alifakihkışlası mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/426
Alifakihler k., Kaş n., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 40/993
111
Aligav zv., Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/43
Aligaznevi zv., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/136
Aligege m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/70
Aligege md., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/78
Aligel k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/202
Aligel k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/123
Aligölü mz., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/186
Aligöran k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/56
Aligören/Susuzca k., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/553
Aligörenkışlası mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 79/605
Aligülüm mz., Tond k., Kilseme n., Ereğli kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 415/285
Alihacı mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/13
Alihan asiyabı, Kazanotağı k., Nilkaz n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/69b
Alihan çf., Gürsöğüt k., Gurgurum n., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/61
Alihan çf., Tatarmimar k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/31
Alihan k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/201
Alihan mz., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/184
Alihan/Orta ms., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/382
Alihanargı k., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/235
Alihanini mz., Karaağıl k., İnemescidi k., Ereğli n.,
Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/153
Alihanlı k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/471
Alihanlı k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/467
Alihoca k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/326
Alihoca k., Özükavağı n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/463
Alihoca md., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/175
112
Alihocalı k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/324
Alihocalı k., Şemsüddin n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/624
Alikadı k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/359
Alikama mz., Ayn-ı Sefine n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 195/133
Alikara mz., Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/22
Alikara mz., Tilafer n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/67
Alikaraağaç k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.:
TD 166/591
Alikaraağaç nehri, Karahisar kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/591
Alikaraca mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/34b
Alikayacı k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/601
Alikayacı mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/594
Alikayası k., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/901
Alikayası, Hınzırı Cebeli, Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 530/19
Alikendi mz., bk. Kerecor mz., Uçikan n., Bitlis l.,
Van vt.
Alikethuda asiyabı, Tuzhurmatı k., Dakuk n., Kerkük
l., Bağdad vt.: TK KKA 111/17b
Alikethuda k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/32
Aliki k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/393
Aliki mz., Aliki n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/626, 627
Aliki n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
315/262
Alikin mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/580
Alikirbon k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 189/21
Alikocalı kışlağı, Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/649
Alikocalubölüğü kışlağı, Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/649
Alikomu mz., Söğütlüviran k., Tercan-ı Ulya n.,
Tercan kz., Bayburd l., Rum vt.: TD 387/862
Aliköse mz., Kuramaz n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/205, 220
Aliköy k., Anduğu n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/183
Aliköy k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisarı Şarki l., Rum vt.: TD 387/589
Alikurd zm., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/202
Alikuşcu k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/24
Alikuyusu k., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 195/81
Aliküçük zv., Avdancık k., Göçi n, Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/56
Aliler k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/25
Aliler mz., Şahnaçemeni n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/568
Alilerpınarı k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/186
Alili k., Tavşanlı n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/42
Alili mz., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/522
Aliligazi zm., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/568
Alim m., Riha nf., Cebel-i Sumak n., Sermin kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/535
Alim mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/57
Alima k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/572
Alimbeyi çf., Çarık k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/69
Alinaib m., Kars nf., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/486
Alinayibli k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/318
Alineccar c., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 373/42
Alioğlanı mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/446
Alioğlu mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/97
Alioğlu mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/310, 320
Alioğlu nehri, Yassıkaya k., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/108
Aliözü k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/728, 731
Alipaşa bin Hacıpaşa mülkü, Kengırı nf., Kengırı kz.,
Kengırı l., Anadolu vt.: TD 291/112
Alipaşa bin Hayrüddinpaşa imareti, Bursa nf., Bursa
n., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/51
Alipaşa bin Hayrüddinpaşa md., Bursa nf., Bursa n.,
Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/51
Alipaşa çf., Saidili n., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/23
Alipaşa imareti, İstanbul/Kostantiniye: TD 444/259;
TD 166/450
Alipaşa k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/163
Alipaşa köşkü m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/3
Alipaşa m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/2
Alipaşa mz., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
425/22
Alipaşa zv., Marmara k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/432
Alipaşalı k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/318
Alipınarı k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/311
Alipınarı mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/515
Alipuçi mz., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/258
Alireis çf., Bozköy k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/239
Alisalar k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/617
Alisalar mz., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/616
Alisaray k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/617
Alisarayı k., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/14a
Aliseydi k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/297
Alişah arzı, Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TK
KKA 565/135b
Alişah m., bk. Halil m., Ilgun nf., Ilgun kz., Akşehir
l., Karaman vt.
Alişah mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/400
Alişahne m., Larende nf., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/106
Alişam k., Uluabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: MAD 3038/25
Alişami-yi Saçlı k., Sincar n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/66
Alişar k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/94
113
Alişar k., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/524
Alişar k., Canit-i Kırkharman n., Terme kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/642
Alişar k., Çokak n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TK KKA 168/193b
Alişar k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman
vt.: TD 387/49
Alişar k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/162
Alişar k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/43
Alişar k., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/894
Alişar k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/287
Alişar k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/500
Alişar k., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/182
Alişar k., Türnük divanı, Argoma n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/379
Alişar mz., Ahsendere n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/474
Alişar mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/949
Alişar mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 276/157
Alişar zv., Düzan k., Hoşalay kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/647
Alişar zv., Şücaüddin k., Şücaüddin n., Anduğu kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 387/185
Alişarağcası k., Nergele n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/477
Alişaralanı k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/655
Alişarhatun, Halifeviranı mz., İznikmid kz., Kocaeli
l., Anadolu vt.: MAD 22/202
Alişarkirişi, Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/510
Alişarlı k., Bölük-i Hisarcık, Arım kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/654
Alişarlı mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/516
Alişarlı mz., Karacaviran, Aksaray n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/127/1
Alişarviranı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/366
Alişerbeti m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/7
Alişeyh k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/23, 61
114
Alişeyh kışlası mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/620
Alişeyh mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/52a
Alişeyh mz., Keskün n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/617
Alişeyh zm., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/573
Alişeyh zv., Ermenigözü k., Mudurnu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/554
Alişir k., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/13
Alişir k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/841
Alişir k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/581
Alişir zv., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
79/263
Alişükran korusu, Nurhak n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/477
Alişükran mz., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/901, 902
Alişükür k., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/208
Alitabbak dükkanı, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/205
Alitepe k., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/121
Alitimurci k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/251
Alitimurci/Çalışlar k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar
kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/197
Alitopuk mz., bk. Karaviran mz., Suruc n., Birecik l.,
Arab vt.
Alivezzan odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/5
Aliviranı mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
501/158
Aliyar k., Sancak n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 64/722
Aliyar-ı Türk k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 64/551
Aliye hanesi, Mescid-i Reşi-yi Atik m., Amid nf.,
Amid l., Diyarbakır vt.: TD 200/310
Aliye k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/424, 432, 435, 443, 452
Aliyenice k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/201
Aliyüzü k., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/44
Aliyyüddin çf., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/42
Aliyyüddin çf., Kubaş k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/74
Alizahid c., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/669
Alizahid zv., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/669
Alizertan k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/154
Aliziyareti k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/156
Alkami k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TK KKA 96/72a
Alkatran mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/775
Alkays mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/466
Alkoçaç mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/178
Alkuşviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/520
Alla mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/673
Allahdiyen k., bk. Akçakilise k., Sart kz., Aydın l.,
Anadolu vt.
Allaki k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/140
Allamüddin k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 998/108
Allamüddin k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TK KKA 585/82a
Allamüddin Süleyman md., Bahsita m., Haleb nf.,
Haleb kz., Haleb l., Rum vt.: TD 397/113, 115
Allamüddin Süleyman md., Haleb l., Arab vt.: TD
397/89, 110
el-Allan mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/569
Allan tahunu:, Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/234
Allani k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/509
Alman mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/518
Almanü'l-Fevka k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/387
Almanü't-Tahta k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/387
Almaz k., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/125
Alme k., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD
401/643, 687
Alminü'l-Fakra k., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/532
Alminü'l-Fakraköyü çeltüknehri, Şara n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/532
Almiyye mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/660
Alna k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.:
TD 387/579
Alnıyoma k., Çepni vt., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/747
Aloni k., Gevezid n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 37/831
Alp çf., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/378
Alp k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/397
Alpacık mz., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/229
Alpagud divanı, Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/425
Alpagud k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/394
Alpagud k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/111
Alpagud k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/425, 431, 573
Alpagud k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/38
Alpagud k., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/73
Alpagud k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TK KKA 145/10a
Alpagud k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/724
Alpagud k., Lapseki kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/241
Alpagud k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/573
Alpagud k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/366, 375, 376, 380
Alpagud k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/293
Alpagud k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/469
Alpagud k., Yarhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/30
Alpagud mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/422
Alpagud mz., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TK KKA 558/111b
115
Alpagud/Hacı k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/408
Alpagud/Nayibli k., Manyas n., Manyas kz., Karesi
l., Anadolu vt.: TD 166/288
Alpagut k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/174
Alpagut k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/592, 595, 602
Alpagut k., Muslu n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/582
Alparçin k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/482
Alparin k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/682
Alparslan divanı, Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/528
Alparslan k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/668
Alparslan k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/523
Alparslan k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/594
Alparslan md, Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/107
Alparslan mz., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/910
Alparslan y., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/618
Alparslanköyü md., Sinop kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/189
Alpaslan k., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/181, 183
Alpaslan k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/682, 688
Alpaslan m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/591
Alpaslan md., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/59
Alpaslanköyü md., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/627
Alpavud k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/165
Alpavud/Camkunud k., Kuzabad n., Harpurt kz.,
Harpurt l., Diyarbakır vt.: MAD 3038/26
Alpaz k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/455
Alpdede mz., Hacı divanı, Mengen kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/438
Alpderesi k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/375
116
Alpdivan k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/441
Alpert k., Güzeldere n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/45
Alperviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 79/551
Alpgazi k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/56
Alpgazi mz., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/56
Alpgazi mz., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/110
Alpı k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/616
Alpı k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA
558/76b
Alpı k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/650
Alpı k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/594, 603
Alpı k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/11
Alpı k., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 455/979
Alpı k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/488
Alpı memlahası, Darmuh, Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/150
Alpı mz., bk. Kerüz mz., Nehrülcevz n., Ayntab l.,
Arab vt.
Alpılar k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/622
Alpırak k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/622
Alpıviran mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/655
Alpit k., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/440
Alpkara k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/12
Alpkara k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/513
Alpkara mz., Eyübili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/126, 130
Alpkayır k., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/623
Alpkayır n., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/627
Alpoğlu çf., Kozluca k., İznik kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 425/190
Alpoğlu mz., Düşbudak k., Akhisar kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/86
Alpoğuz k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/482
Alpoğuz k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/396
Alpoğuz k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TK KKA 145/13a
Alpoğuz k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/549, 555
Alpoğuz k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/401
Alpözü mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/181
Alpözü mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/594
Alpsarı k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/711
Alpu k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/594
Alpulu k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/534
Alpuşi k., Güneykemah n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/792
Altağıl k., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/185
Altıahur k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/202
Altıahur mz., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/82
Altıin k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/126
Altıkulaç k., Çan kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/229
Altıluçarşısu mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/614
Altıöyüğü k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/364
Altıparmak değirmeni, Beybazarı kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/114
Altıparmak k., İskefsir n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/604
Altıparmak k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/692
Altıparmak m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/4
Altıparmakviranı k., Akşehirabad n., Karahisar-ı
Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD
387/589
Altıpınar mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/670
Altiğin/Ömerhacı k., Kilseme n., Ereğli kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/151
Altkapı k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/317
Altkendi k., Diğünlü n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/798, 801
Altugöz k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/74
Altunakar k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/142
Altunapa bağı, Konya kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/29
Altunapa köprüsü, Sudiremi n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Altunapa ms., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/29
Altunapa/Altunpa mz., Sudiremi n., Konya kz.,
Konya l. Karaman vt.: TD 387/29
Altunboğa c., Sahat-ı Altunboğa m., Haleb nf., Haleb
kz., Haleb l., Rum vt.: TD 397/149
Altunboğa k., Yenişehir kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/42
Altunboğa mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/517
Altunboğa mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/97
Altunboğa mz., Yenişehir kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/45
Altunboğacamii bostanı, Haleb nf., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/78
Altunca/Altuntaş k., Şogayn n., Şogayn kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/867
Altunçanak mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 58/178
Altunçanak mz., Lefkene k., Hacıbektaş n., Kırşehri
kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/650, 680
Altundiğin mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/621
Altunhüseyin k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/152
Altunini mz., bk. Bülbüli mz., Sarıçam n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.
Altunkalemli m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 40/646
Altunkalemli md., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir
l., Karaman vt.: TD 387/77
Altunköprü şattı, Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/7b
Altunlar/Birinoloz k., Yorma n., Bigadiç kz., Karesi
l., Anadolu vt.: TD 89/55
117
Altunlu bağı, Esb vadisi, Nusaybin nf., Nusaybin n.,
Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/23
Altunlu bostanı, Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/374
Altunözü mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/357
Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/355
Altunözü n., Haleb l., Arab vt.: TD 998/294
Altunpa mz.,, bk. Altunapa mz.,, Sudiremi n., Konya
kz., Konya l., Karaman vt.
Altuntaş b., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/30
Altuntaş çf., Çiftlik divanı, Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 51/348
Altuntaş k., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/88
Altuntaş k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/72
Altuntaş k., Anduğu n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/183
Altuntaş k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/30
Altuntaş k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/484
Altuntaş k., bk. Altunca k., Şogayn n., Şogayn kz.,
Bayburd l., Rum vt.
Altuntaş k., bk. Karacaviran/Yağlıçakıl k., Araban n.,
Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.
Altuntaş k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/36
Altuntaş k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/841
Altuntaş k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/377
Altuntaş m., bk. Kattan m., Rumkale nf., Rumkale
kz., Birecik l., Arab vt.
Altuntaş mz., Alakeniseköyü y., Ermenek n.,
Ermenek kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/257
Altuntaş mz., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/394
Altuntaş mz., Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/128
Altuntaş mz., Dumluca n., Divriği kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/960
Altuntaş mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/129
Altuntaş mz., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/473
Altuntaş mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/87
118
Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/117
Altuntaş zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/261
Altuntaş/Halisa mz., Merzuman n., Rumkale kz.,
Birecik l., Arab vt.: TD 378/48
Altuntaşbergozu k., Kite kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/141
Altuntop k., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/433
Altuntop k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/976
Altuntop k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/219
Altuntop mz., Subadra n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/946
Aluc k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/668
Aluc k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/112
Aluca mz., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/136
Alucara k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/565
Alucara n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/575
Alucara-i Küçük k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/22
Aluccuk k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.:TD 438/662
Aluccuk k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/474
Aluccukköyü md., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.:TD 438/662
Aluç k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/724
Aluç k., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/437
Aluç mz., Turnalı k., Yabanabad kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/410
Aluç mz., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 228/34
Aluç/Çiftlik k., Komanat n., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/438
Aluçalanı k., bk. Güney k., Karataş kz., İçil l.,
Karaman vt.
Aluçalanı sınırı, Güvereköyü y., Karataş kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/295
Aluççuk k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/380
Aluççuk mz., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/410
Aluçkuşağı mz., Hacılı n., Karaisalı kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/328
Aluçlar mz., Nayibli n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 478/345
Aluçlu k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/708
Aluçlu mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/521
Aluçlu zm., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/154
Aluçlukol mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 408/849
Aluçovacığı k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: .: MAD 17798/122
Alukan k., Koltik n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/23
Alune mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/516
Alurik k., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/59
Alurya mz., Kovana n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/585
Alus c., Alus n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD 406/378
Alus n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD 998/236
Alusi mz., bk. Ayn Sarraf mz., İklim-i Darani n.,
Şam l., Arab vt.
Aluti mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Aluvac k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/108
Aluviz k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/565
Aluviz kilisesi, Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/570
Alva k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/706
Alvara k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/689
Alvarıh k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/156
Alvarınç k., Muş n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/73
Alvarınç k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/209
Alyan mz., Başika n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/14
Alyos k., Çüngüş n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/119
Amacuk k., Gevezid n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/590
el-Aman mz., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD
401/686
Amantepesi k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/55
Amas k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
61/387
Amasiye b., Amasiye k., Yenişehir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/461
Amasiye k., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/462
Amasiyye, bk. Amasya, Amasya l., Rum vt.
Amaskaryesi c., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/570
Amasra iskelesi, Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/492
Amasra k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/503
Amasra kasabası, Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/497
Amasra kl., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/503
Amasra kz., bk. Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu
vt.
Amasra n., bk. Ulus n., Ulus/Amasra kz., Bolu l.,
Anadolu vt.
Amasya imareti, Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/692
Amasya kl., Amasya kz., Amasya l., Rum vt.: TD
387/355
Amasya kz., Amasya kz., Amasya l., Rum vt.: TD
387/353
Amasya l., Rum vt.: TD 387/353
Amasya nf., Amasya kz., Amasya l., Rum vt.: TD
387/353
Amayık mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/650
Amedum tahunu, Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/250
Amelya k., Hasangerişi n., Koyluhisar kz., Karahisarı Şarki l., Rum vt.: TD 387/565
Amelya-i Aşağı mz., Hasangerişi n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/572
Amelya-i Bala k., Hasangerişi n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/564
Amerik, Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır vt.:TD
998/153
Amıkmişe mz., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/78
Amışmış asiyabı, Amışmış k., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: MAD 100/11a
Amışmış k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/13, 28
119
Amid kz., Amid l., Diyarbakır vt.: TK KKA 552/1b
Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/2
Amid mahrusası/şehri, Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/3
Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 200/17
Amide mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/244
Amik bahri, Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.
TD 397/251
Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/245
Amik n., Haleb l., Arab vt.: TD 998/294
Amire bostanı, Nefs-i Şehr-i Ana, Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/230
Amire dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/232, 234
Amire dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235, 236
Amire dolabı, Hazane n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/237
Amire mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/680
el-Amiri mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/150
Amiriye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/233
Amiriye-i şarki dolabı, Ceziri canibi, Ana l.,
Diyarbakır vt.: TD 406/24
Amiriyye k., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/585
Amiriyye k., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 422/231
Amiriyye mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/134
Amişan mz., Cebel-i Ala n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/528
Amişka k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/194, 205, 210, 212, 214
Amizoğlu md., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.:
İB. AK. MC. B. 15/194b
Amizsarayı mz., Karahisar-ı Behramşah n., Zile kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/465
Amizsarayı mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/163
Amlin mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/497
Amlus k., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/434
Amm mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/506
120
Ammalmülkü mz., bk. Karıkışla mz., Saraycık k.,
Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.
Ammariyye k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/396, 397, 400
el-Ammariyye mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/150
Ammik k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/419, 468
Ammik k., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/268, 269, 270
Ammiye mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/63
Ammiyye mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 146/446
Ammiyye mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/134
Ammun mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/555
Ammuriyye mz., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/605
el-Ammuriyye mz., Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/643
Ammuriyye mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 146/1018
Ammuriyye mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/652
Ammuriyye tahunu, Ammuriyye mz., Şeyzer n.,
Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/652
Amos k., Kovana n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisarı Şarki l., Rum vt.: TD 387/585
Amos k., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/172
Amran k., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.: TD
998/93
Amrava k., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/602
Amravaköyü c., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/602
Amraya mz., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/289
Amrista mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/129
el-Amruniyye mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/727
Amsaniyye mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/134
Amud k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/383
Amuda mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/342
Amude k., Mardin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/13, 30
Amude mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/576
Amudin k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/226
Amudin mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/353
Amudiyye k., Şam l., Arab vt.: TD 401/636
el-Amudiyye mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/628
Amuge k., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/899
Amugi mz., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/828
Amuriyyetü Garbiyye mz., Şeyzer n., Kefertab kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/644
Amusi k., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/909
Ana k., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/267
Ana kl., Ana l., Diyarbakır vt.: TD 998/231
Ana kz., Ana l., Diyarbakır vt.: TD 406/17
Ana l., Diyarbakır vt.: TD 998/230
Ana mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/132
Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD 998/230
Ana nf., Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD 998/231
Ana ve Hit l., Diyarbakır vt.: TD 998/229
Ana vt., Ana l., Diyarbakır vt.: TD 998/243
Anabat mz., Zeytun ve Firnos n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/441
Anabir k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/11
Anacık mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/291a
Anadan k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/251
Anadan k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/108, 120
Anadolu vt.: TD 166/1; TD 438/1
Anağlı n., bk. Nağlı n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu
vt.
Anahatun zv., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/132, 134
Anahor k., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 23/197
Anahor k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/134
Anahor mz., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/440, 443
Anahtır mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/363
Anakarıkerm bağı, Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki
l., Rum vt.: TD 387/563
Anakat mz., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/263
Anakohlu k., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/765
Anakom k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/655, 656
Anamas c., Anamas nf., Anamas n., Eğirdür kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/307
Anamas dağı, Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/300
Anamas/Anamos n., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/300
Anamos n., bk. Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.
Anamrud k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/471
Anamur c., Anamur nf., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/323
Anamur iskelesi, Anamur n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/313
Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/305, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322
Anamur nf., Selendi kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/313
Anamur y., Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/321
Anamurd k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
338/17
Anamurnefsi argı, Anamur n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/321
Ananefs c., Ana nf., Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 406/375
Anaraş k., Atina n., Atina kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/734
Anarı mz., Kilseme n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 415/290
Anasıl k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/21
Anasoğlu mz., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Anastos k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/580
Anavarza kl., Sis l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/393
Anavarza mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/403
121
Anavlı k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/423
Anavul bağçesi., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/260
Anayalanı mz., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
272/173
Anaz k., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.:
TD 998/204
Anaza bağı, Mardin şehri, Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/26
Anazo k., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Anbahsa k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/829
Anbala k., Maçuka n., Trabzon kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/722, 729
Anbanos k., Şehrabad n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/137
Anbar bağçesi, Ermenek nf., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TK KKA 565/223b
Anbar k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/391
Anbar k., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/156
Anbar k., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/171, 172, 196
Anbar k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/404
Anbar k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/29
Anbar k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz., Karahisarı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/160
Anbar m., Şuhud nf., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/185
Anbar/Çanakcı k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu
vt.: TD 438/723
Anbarca çf., Kozluviran k., Çengi, Eğrigöz/Eğrigöz
ve Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76
Anbarcı k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/414
Anbarcı k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/633
Anbarcık çf., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/91
Anbarcık k., Ahsendere n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/474
Anbarcık k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/278
Anbarcık k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254
122
Anbarcık k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/723
Anbarcık mz., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/412
Anbarcık mz., bk. Bozoğun mz., Tarsus kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.
Anbarcık mz., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/189
Anbarcık mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/248
Anbarcık, Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 378/41
Anbarcuk k., Aynülarus n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/472
Anbarcuk k., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/896
Anbarcuk mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/513
Anbardarkerim c., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir
l., Karaman vt.: TD 387/76
Anbari k., Tozanlı n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/447
Anbarköy k., Değirmenözü n., Bafra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/678
Anbarköyü mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/538
Anbarkuyu mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/141
Anbarkuyu mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/599
Anbarlar k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/473
Anbarlı mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/636
Anbarlı mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/596
Anbarlı mz., İnsuyu n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Anbarluca mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/521
Anbarluviranı mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/665
Anbarözü k., Muslu n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/582
Anbarözü k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/467
Anbarviran/Anbarviranı k., Kayseriye n., Kayseriye
kz., Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/216, 220
Anberce k., Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/316
Anberga k., Şehr n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/687
Anberiye ms., Erzincan nf., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 199/33
Anberiyye mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/421
Anberreis c., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/28
Anberreis yeri, bk. Muhsine mz., Sahra-yı Konya n.,
Konya kz., Konya l., Karaman vt.
Anbus k., Vadivank n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/793
Ancalar k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/773
Ancar k., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/901
Ancara k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/105, 112, 113
Anceviz-i Kürd k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır
vt.: TD 64/574
Ancin k., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/501
Ancin k., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/439
Ancuka-i Eramine k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/860
Ancuka-i İslamiye k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/860
Ancuz mz., Hersini n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/187
Ancuz mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 123/19
Ancuz/Yamanbük mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 408/369
Andak k., Hasandağı n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/131, 132
Andal k., Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/812
Andala k., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/168
Andariyye mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD
401/434
Andasun k., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/172
Andavala k., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/172
Andavan/Andavani k., Bor n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/163
Anderko mz., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/807
Anderlebuşin mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.:
TD 373/229
Andık Abdal zv., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/636
Andıkara k., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/234
Andıkara mz., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/95
Andıran k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/534
Andıras k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/612
Andırı k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/95
Andırın b., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/438
Andırın boyahanesi, Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/438
Andırın k., Göstere n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/537
Andırın n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/420, 438, 439, 440, 468
Andırın nehri, Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/440
Andırın nf., Andırı n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/438
Andırın sabunhanesi, Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/438
Andırısalur/Yenice k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/510
Andırlos k., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/172
Andırmasun k., bk. Adramasun k., Niğde kz., Niğde
l., Karaman vt.
Andik k., Tatik n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/53
Andik/Çomak k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.:MAD 5152/1099
Andon mz., Göğersülek k., Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/393
Andonyeri, bk. Şeyhhasan çf., Cincife n., Tokat kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.
Andozlu k., Yağlıdere n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/753
Andreyas k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/588, 589,
595
Andreyas m., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/354
Andros/Yarımca mz., Amik n., Amik kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/261
Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/183
123
Anduğu n., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/183, 184
Andukanyan kenisası, Gevaş n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/121
Andukini mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/146
Andurlu k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/607
Anduz k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/411
Anduz k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/25
Anduz mz., Adana n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/307
Anduz/Yıkılgan k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/364
Anduzlu k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/233
Anduzlu k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/188
Anebolu k., Koniya n., Arhova kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/742
Angigpulur mz., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/154
Angurud k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/795
Angünek mz., Pağnik n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/929
Anır k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.: TD
294/13
Anızlık divanı, Keskün n., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/743
Anif b., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
107/236
Anife k., Giresin n., İvrindi kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/271
Ank k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.: TD
276/244
Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.: TD
501/258
Ank n., Rumkale vt., Birecik l., Arab vt.: TD 276/204
Ankala k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/287
Ankara k., Zeytun n., Kocakayası kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/691
Ankara kantarası, Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/19b
Ankara kl., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/358
Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD 438/337
124
Ankara l., Anadolu vt.: TD 438/336
Ankara nf., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/337
Ankarakalesı c., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/397
Ankarata k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/733
Ankarata k., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/641
Ankarata mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/630
Ankaratü'l-Atika mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/646
Ankaratü's-Suğra mz., bk. Ankaratü'l-Atika mz.,
Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.
Ankarlar k., Kaşyenice n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/54
Ankiğ k., Endiris n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1075
Ankiğ k., Gevenli n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/152
Ankiğ k., Göcek n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/153
Ankoz mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 123/332
Ankun k., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/493, 496, 498
Ankusar k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/834
Annak k., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/673
el-Anne mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/142
Ansas k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/501
Ansiyye mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l., Arab
vt.: TD 383/477
Ansu k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/413
Antakiye n., Haleb l., Arab vt.: TD 998/294
Antakya cisri, Antakya nf.,Antakya n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/320
Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/321, 336,
338, 783
Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/322
Antakya nf., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/310
Antakya suru, Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/320
Antalata k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/448
Antalya iskelesi, Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.:
TD 166/576
Antalya k., Emlak n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/672
Antalya kl., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
107/68
Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD 166/575
Antalya mz., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 419/177
Antalya mz., Nergele n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/478
Antalya n., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: MAD
253/80
Antalya nf., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/575
Antalyas mz., Beyrut n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/401, 409
Antamura mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/121
Antartus n., Trablus l., Arab vt.: TD 998/296
Antayik k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/187
Antayik mz., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/99
Anter m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/24
Anter mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/377
Anter mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/741
Anter mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 276/139
Antgir k., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/896
Antuniyye k., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/624
Antura mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/396
Anturü'l-Huran mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/395
Anut k., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l., Arab
vt.: TD 383/463
Anut k., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/516, 518, 519, 521
Anuza k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/713
Anyaba mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/164
Anyat m., Osunk k., Umurik n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/56
Anzağır k., Anzağır n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/953
Anzağır n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.: TD
387/953, 954
Anzar k., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/182
Anzarır k., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 189/20
Anze k., Beni Malikü's-Sadir n., Şam l., Arab vt.: TD
401/688
Anzivik k., Göcek n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1084
Apa argı, Avdan n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/78
Apa k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/94, 95
Apa k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/94
Apa k., Gürle n., İzrik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/805
Apa k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/249
Apacı mz., Kanak-ı Zirin n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/603
Apahsur k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/864
Apaköyü c., Apa k., Belviran kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 40/191
Apakulu mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/209
Apalyanot k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/153
Apardı mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/422
Apardı mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/672
Apardı sınırı, Mara k., Silifke n., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/281
Apardıviranı mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/307
Aparlı k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/254
Aparuz k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/183
Apazayeni mz., Çimenili kz., Akşehir l., Karaman
vt.: TD 40/720
Apçuha k., Eğin n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/97, 100
Apgazi k., Keçik n., Şogayn kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/871
125
Apış mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/401
Apışga k., Arsuzili n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/349
Apışga mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/401
Apışga mz., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/350
Apışge mz., bk. Ağzıkikce mz., Ayntab n., Ayntab
kz., Ayntab l., Arab vt.
Apsak k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
54/27
Apsarı k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/72
Apsarı k., Saidili n., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/19
Apsud k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/271
Apsuni mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/361
Apsut suyu, Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/269
Apulu mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/346
Apuşgi k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/862
Apuşta k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/795
Apuşta k., Kuzeykemah n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/790
Ar k., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/616
Ara k., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD 401/673
Ara k., Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD 401/647
Ara k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/471
Ara k., Çepni n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
52/746
Ara k., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD 387/759
Ara k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/593
Ara k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/445
Arab ağzı, Şam l., Arab vt.: TD 401/150
Arab argı, bk. Müderris argı, Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Arab cisri, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/206
Arab dağı, Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/37a
Arab k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/615
126
Arab k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/485
Arab k., Elige n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/587, 591
Arab k., Gönen kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/281, 283
Arab k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/706
Arab k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/187
Arab m, , Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/62
Arab m., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/155
Arab Manzur mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/633
Arab md., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/194
Arab mz., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Arab mz., Balıklağu k., Yenişehir kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/50
Arab mz., Tuzözü k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/796
Arab Salin k., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/491
el-Arab tahunu, Kisve k.,Vadi'l-Acem n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/343
Arab veled-i Zülkadir m., Maraş nf., Maraş n., Maraş
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/419
Arab vt.: TD 998/286, 406
Arab yeri, Ahmedoğlanı k., Mecidözü n., Turhal kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/478
Arab zm., Güründürbazarı nf., Bafra kz., Rum vt.:
TD 387/667
Arab(-ı diğer) k., Elige n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/591
Arab/Şam vt.: TD 397/739, 740, 769, 770, 794, 797
Arab/Şam vt.: TD 401/53
Arabağa mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/439
Arabağıl k., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/130
Arabahmed k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/37
Arabalar k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/397
Arabali çf., Bacam k., Kalınviran n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/40
Araban k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/263
Araban k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/14
Araban n., Rumkale vt., Birecik l., Arab vt.: TD
998/299
Arabbaşı/Pirsultan m., Konya nf., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/6
Arabbey m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/3
Arabbey md., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/50
Arabçukur mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/201
Arabdamı k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/301
Arabderesi k., Koğans n., Koğans kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/846
Arabel mz., Yılancı k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/279
Arabfakih veled-i Hacısüvari mülkü, Tarhala kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/183
Arabgin k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/70
Arabhacı/Ahielvan m., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TD 438/337
Arabhasan çf., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/259
Arabhisarı k., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/500
Arabhoca bağı, Aybaba k., Kazabad n., Tokat kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/450
Arabhoca mz., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/561
Arabini mz., Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127/2, 134
Arabiyye mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/125
Arabiyye mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/353
Arabkendi k., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/44
Arabkendi-yi Süfla k., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/13b
Arabkendi-yi Ulya k., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/12b
Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.: TD 998/92
Arabkir l., Diyarbakır vt.: TD 998/92
Arabkir nf., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.:
TD 998/92
Arabkir şehri, Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.:
TD 998/93
Arabkir zm., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.:
TD 998/100
Arabkir-i Köhne k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/94
Arabkorusu mz., İğdir n., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/583
Arablar k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/351
Arablar k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/452
Arablar k., Özükavağı n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/463
Arablar k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/293
Arablar k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/497
Arablar m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/2
Arablar nehri, Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/470
Arablarköyü zv., Arablar k., Devrekani n.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/351
Arablarviranı k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/842
Arablayi md., Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.:TD 998/266
Arablı k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/192
Arablı k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Arablı mz., Sivir n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/956
Arablı mz., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/65
Arablı/Simavun k., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/376
Arabmehmed m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/3
Arabmeşhedi mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 229/343
Arabmezraası mz., bk. Uzun mz., Ravendan n.,
Haleb kz., Haleb l., Arab vt.
Araboğlu k., İn n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır
vt.: TD 998/135
Araboğlu k., Şehr n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/205
Araboku k., Şehr n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/207
Araböreni mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/225
127
Araböreni(-yi diğer) mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/225
Araböyüğü mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/673
Araböyüğü mz., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/139
Araböyüğü/Devletü's-Sugra mz., Amik n., Amik kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/262
Arabözü mz., Mesud k., Göçi n., Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/48, 58
Arabreis md., Antalya nf., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/588
Arabşa k., bk. Yazır k., Haris n., Bafra kz., Canik l.,
Rum vt.
Arabşa m., Harabi k., Umurik n., Bitlis l., Van vt.:
TD 413/61
Arabşa zv., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/261
Arabşah k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/71
Arabşah k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/36
Arabşah m., Ermenek nf., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/253
Arabşah mz., Beyderesi k., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/72
Arabşah mz., Ulukilise k., Kuruçay n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 540/124
Arabşah vadisi, Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 49/138
Arabşir m., Borlu nf., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/456
Arabtol k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/141
Arabviranı (-ı diğer) k., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/477
Arabviranı k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/56
Arabviranı k., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/433
Arabviranı k., Seydigazi kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.:TD 438/142
Arabviranı k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/506
Arabviranı k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/21
Arabviranı k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/161
Arabviranı k., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/476
128
Arabviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/510
Arabviranı mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/231
Arabyunus bağı, Ula nf., Muğla kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/536
Arabyurdu mz., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/480
Araca k., Kesüksöğüt k., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 272/230
Araca k., Kesüksöğüt, Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 272/172
Araca k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/276
Araca mz., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı Develi
kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/193
Araç b., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/613
Araç c., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/615
Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/611,
616
Araç n., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/613, 614
Araç nf., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/615
Araçabdal/Paşa zv., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/231
Arad mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/118
Arada mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/130
Arada mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/726
Arade k., Sivi n., Bitlis l., Van vt.: TD 189/8
Arafegazi mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/560
Arafegazi/Kuruçay mz., Hınzırı ve Gömülgün n.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
331/425
Arageriş k., Alahnas n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/760
Arah k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/204
Arahik k., Tatvan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/36
Arais mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/635
Arak k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/136
Arak kenisası, Muş nf., Muş n., Bitlis l., Van vt.:TD
413/135
Arakaciyan k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/376
Arakbükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/244
Arakıyye mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/337
Arakıyye mz., İklim-i Darani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/334
Arakıyye mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/599
Arakil k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır
vt.: TD 998/95
Arakiler mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/356
Arakkes mevzii, Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/260
Araklı k., Sürmene n., Trabzon kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/724
Araklı m., Sifrihisar nf., Sifrihisar kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/122
Araklı mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/427
Arakluöyüğü mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/658
Arakluöyüğü mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/646
Araköyü c., Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD
401/647
Araksiti k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/186
Aralık k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/593
Aralık zm., Magarina k., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/157
Aram k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/213
Araman c., Araman nf., Kandıra kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/777
Araman md., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/777
Araman nf., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/773, 775, 776, 777
Araman(-ı diğer) nf., Kandıra kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/773
Aran k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/279
Arancık k., Bazarlu n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/679
Aranköyü c., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/279
Aranta mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/397
Aranta mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/239
Arar bostanı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/230
Arar mülkü, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/230
Arar mz., Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD
401/649
Arasanta k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/235
Arasteviranı mz., Çemnim n., Beriyyecik kz., Mardin
l., Diyarbakır vt.: TD 358/170
Arastol k., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/133
Araşihab k., Akseki n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: TD 166/618
Aravani k., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/171, 173
Aravani k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/179
Aravans k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/861
Araviti mz., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/902
Aravud k., Yarhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/28
Aravud k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/44
Arayda k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TK
KKA 565/59b
Araysi k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/50
Arazil mz., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/902
Arazki mz., Tilgöran n., Beriyyecik kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/53
Arazya k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/593, 596, 597
Arazya k., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
19/110
Arbaniyetü'l-Fevka mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD
401/434
Arbaniyetü't-Tahta mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD
401/434
Arbari mz., Oynaş n., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/207
Arbit mz., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/349
129
Arbite k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/10
Arcamus k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/495
Arcamuş mz., Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/254
el-Arculiyye mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 1040/1014
Arcunlar k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/357
Arcük mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/900
Arçilil k., Gürzelik n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 64/853
Arda k., Ebutahir n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/122
Arda k., Mindaval n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 478/105
Ardahan k., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/909
Ardasa k., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/765
Ardıc k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/39
Ardıc m., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/155
Ardıcbaba zv., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 301/18
Ardıç bostanı, Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TK
KKA 557/23b
Ardıç k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/172
Ardıç k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/402
Ardıç y., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/421
Ardıçağıl k., Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/101
Ardıçağıl k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/59
Ardıçalanı mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/426
Ardıçderesi mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/666
Ardıçköyü md., Osmancık n., Osmancık kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/402
Ardıçkuyu mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/251
Ardıçlıçf., Tomalı k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/238
Ardıçoluk mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/529
130
Ardıl k., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/429
Ardıl k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/267
Ardıl nehri, Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Ardıl nehri, Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/269
Ardınas k., Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TK KKA 96/32a
Ardiyos k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/232
Ardos k., Güneykemah n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/792
Ardos k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/796
Arduç k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/403
Arduç mz., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/374
Arduçlu k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/124
Arduçpınarı mz., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/64
Ardusta k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/832
Ardügük k., Kulb n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/13
Arege k., Sivir n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.: TD
252/73
Areş k., Kulb n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/13
Arfunda k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/499
Arfundaderesi k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/500
Argaltı mz., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/275
Argaltı mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/425
Argaltı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/364
Argalya k., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/727
Argaşan mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/595
Argavlı k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
148/227
Argavun k., Argavun n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/898
Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum vt.: TD
387/898, 899, 900
Argıl k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/245
Argıtca k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/88
Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum vt.: TD
387/365, 378, 379, 380, 382, 384, 385
Argun c., Türkman Balaban m., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/115
Argun md., Sahat-ı Biza m., Haleb nf., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/134, 708
Argun mz., Cebel-i Ali n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/206, 223
Argun mz., Fermude n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/624
Argun türbesi, Tahtelkala, Haleb nf., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/134, 708
Argun/Arkun k., Adranos kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/172
Arguncuk k., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/202, 219
Arguniyye tahunu, Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/320
Argunşa/Argunşah k., Kargu kz., Kengırı l., Anadolu
vt.: TD 291/247
Argunşah k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/396
Argunşah türbesi, Babü's-Sagir m., Şam nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/684, 685
Argunşahhatun türbesi, Şam l., Arab vt.: TD 401/108
Argunu'l-Kamil bimarhanesi/Bimarhane-i Cedid,
Bab-ı Kınnesrin m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TK KKA 556/101b
Arhangelos k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 40/922
Arhaya k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/367
Arhova k., Laz n., Arhova kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/740
Arhova kl., Arhova kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/742, 743
Arhova kz., Trabzon l., Rum vt.: TD 387/739, 740,
741, 742, 743
Arhud k., Dağili n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/97
Arhudsu m., Divriği nf., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/951
Arhunde k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 11M/47
Arıd divanı, Ulus n., Ulus/Amasra kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/495, 496, 497
Arıelma k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/498, 505, 514
Arıevi k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/501, 502, 508
Arıevi k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
88/660
Arık/Kantara mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 110/111
Arıkalar k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/690
Arıkalikavağı mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/661
Arıkat(-ı diğer) k., Geyve kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/74
Arıkat/Arukat k., Geyve kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/74
Arıkdüyuru mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/176a
Arıklar k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/169
Arıklar mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/619, 633
Arıksaray mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/662
Arıkviran k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/110
Arıkviranı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/392
Arıl k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab vt.:
TD 2301/30
Arıl k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD 373/225,
228, 276
Arılı mz., Çancül-i Ulya k., Bayburd kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/833
Arılıkargı k., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/235
Arılu-yı Ulya k., Yağmurderesi n., Koğans kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/848
Arım k., Göl n., Kocakayası kz., Canik l., Rum vt.:
TD 37/659
Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/646,
647, 648, 656, 657
Arıncık k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/149
Arıncık mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/195
Arındos k., Puşadı n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/98
Arınduk k., Hersini n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/184
Arız divanı, Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/490
131
Arız md., Kastamonu nf., Kastamonu kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 456/307
Arız mz., Çekişme k., Oynaş n., Barçınlı kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/205
Arız mz., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/603
el-Arıza mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/667
Arızlar k., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/283
Ari mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/609
Arife mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/165
el-Arifin mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/570
Arik mz., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır vt.:TD
998/151
Ariki k., Lartik n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/169
Arime mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/650
Arin k., Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/15
Arincakos k., Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/14
Aristil k., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/469
Ariye mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/434
Ariye/Aray k., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/526
Ariz k., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/635
Ariz-i Feres mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/500
Arizmirek k., Ovacık n., Çemişkezek kz.,
Çemişkezek l., Diyarbakır vt.: TD 998/172
Ark k., Yenice-i Taraklı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/69
Ark mz., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/111
Ark mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/631
Arka k., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/901
Arka n., Trablus l., Arab vt.: TD 998/295
Arkana mz., Dumluca n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/960
Arkas-ı Berendi, Kars kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/498
132
Ark-ı Bekirbey mz., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/668
Ark-ı Çakırhacıoğlu mz., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/602
Ark-ı Çuşkeb nehri, bk. Karaçay nehri, Kınık kz,.
Adana l., Çukurabad, Arab vt.
Ark-ı Haydarbey mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/629
Ark-ı Karaali mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/631
Arkıd k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/292
Arkıd k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/13
Arkıd sınırı, Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/295
Arkıdca k., Yarhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/29
Arkıdca mz., Kürt n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/582
Arkıdkaşı/Erkudtaşı k., Karataş kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/293; TD 31/446
Arkık k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD 373/237
Arkık mz., bk. Demran mz., Menbic n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.
Arkköy k., Üreğir n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/758
Arklar k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/394
Arklar k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/787
Arklar mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/203
Arklar mz., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/168
Arklı k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/468
Arklı y., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/81
Arlasun k., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
107/21
Arlasun k., Muslu n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/582
Arlasun k., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/172
Arlasun korusu, Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.:
MAD 253/102
Arlasun mz., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: MAD
253/102
Arma k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/655
Armağan k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/655
Armağan k., Göynük n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/434
Armağan k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/409
Armağanağıl mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/145
Armağanburnu mz., Karahayıt n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/428
Armağanburnu/Hatuniye nehri, Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/465
Armağanderviş bin Adil zv., Kilbasun k., Larende
kz., Larende l., Karaman vt.: TK KKA 565/71b
Armağanlar k., Ereğli n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/150
Armağanşah k., Mundus, Ereğli n., Ereğli kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/154
Armi mz., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/255
Armile k., Tavas kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/548
Armiyye mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/430
Armud bağçesi, Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/98
Armud beli, Şamardı n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/166
Armud k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/107
Armud k., Birgoma ve Yavaş n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/377
Armud k., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: MAD 617/238
Armud k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: MAD
152/142a
Armud mz., Alucara n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/584
Armud mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/932
Armud mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/247
Armudağacı k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/605
Armudağacı k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/301
Armudağacı mz., Anduğu n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/183, 188
Armudalanı k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/346
Armudalanı mz., Çivi k., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/278
Armudalanı mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/476
Armudalanı mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/512
Armudalanı mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/465
Armudalanı sınırı, Silifke n., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/281
Armudalanı/Beylikhöpür mz., Zeytun ve Firnos n.,
Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TK KKA
101/194b
Armudan-ı Küçük k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/795
Armudaz k., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/430
Armudca k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/684
Armudcuk k., Kepanaz, Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/52
Armudcuk k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/130
Armudcuk, Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/28
Armudçayı mz., Budaközü n., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/609
Armudçukuru mz., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/447
Armudek mz., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/150
Armudhasan mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/970
Armudhasan(-ı diğer) mz., Ayvalı n., Darende kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/970
Armudi k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/862
Armudkolu k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/608
Armudlar k., Gördos n., Gördos kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/353
Armudlar mz., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/262
Armudlu k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/173
Armudlu k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/832, 834, 836
Armudlu k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/94
Armudlu k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/106
133
Armudlu k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/134
Armudlu k., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/107
Armudlu k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/38, 62
Armudlu k., Karaağaç n., Yalvaç kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/320
Armudlu k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/607
Armudlu k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/578, 581
Armudlu k., Mandama k., Bekir n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 455/610
Armudlu k., Nif n., Nif kz., Saruhan l. Anadolu
vt.:TD 166/329
Armudlu k., Orçul n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/799
Armudlu k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/189
Armudlu mz., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/430
Armudlu mz., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/141
Armudlu mz., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/127, 139
Armudlu mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/943
Armudlu mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/90, 106
Armudlu mz., Hekme n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/962
Armudlu mz., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/183
Armudlu mz., Orçul n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/799
Armudlu mz., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/60
Armudlu mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/931
Armudlu mz., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/87
Armudluağaçviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/636
Armudluca bostanı, Tisa k., Ank n., Rumkale kz.,
Birecik l., Arab vt.: TD 276/254
Armudluca k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/641
Armudluca k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/686
134
Armudluca mz., Ank n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/236
Armudluca mz., Merzuman n., Rumkale kz., Birecik
l., Arab vt.: TD 276/199
Armudluca mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 79/574
Armudluca mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/276
Armudlucaçatak mz., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/634
Armudlu-i Kebir k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/78
Armudlu-i Küçük k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/80
Armudluk k., Burakçalı k., Bergama kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/193
Armudluk mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/124
Armudlukol mz., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 408/266
Armudlukoyak mz., Turgud kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 1061/125
Armudluköyü zv., Armudlu k., Bayburd kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 199/74
Armudlupınar mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/237
Armudluviranı mz., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/189
Armudlu-yı Büzürk k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/789
Armudsırığı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/365
Armuna k., Şehir n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TK KKA 96/16a
Armus k., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/436
Armutak k., Hekme n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/962
Arna k., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD 263/540
Arnabih k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/712
Arnabiya k., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/547
Arnada mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/119
Arnas k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/854
Arnava k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/255
Arnavud k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/125
Arnavud/Okurcalı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/522
Arnavudyusuf mz., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/291
Arnegi/Vacrek mz., Güneyerzincan n., Erzincan kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/808
Arnıc k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/138
Arnıcvank k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/140
Arni/Harani mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/461
Arnis k., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/47
Arnis k., Endiris n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/150
Arnis mz., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/201
Arnu mz., Ağcakale n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TK KKA 97/309b
Aror k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1051
Aros k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.: TD
294/8
Arovih k., Hemşin n., Hemşin kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/731
Aroy k., Kuh-ı Karakuş n., Sonisa kz., Sonisa-Niksar
l., Rum vt.: TD 54/86
Arpa k., Fermude n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/623
Arpa k., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD 387/762
Arpa k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/167
Arpaalan k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/599
Arpaalanı k., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/524
Arpac k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/354
Arpacı k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/346
Arpacı k., Nayibli n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 478/337
Arpacı mz., Kirmasti n., Mihaliç kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/149
Arpacı mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 660/180
Arpacıışıklar k., bk. Hasanışık k., Manyas n., Manyas
kz., Karesi l., Anadolu vt.
Arpacık mz., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/186
Arpacışeyhler çf., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/292
Arpaç mz., Sarayözü n., Larende l., Karaman vt.: TD
387/113
Arpaç sınırı, Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/281
Arpaç zm., Arpaç k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/282
Arpaç/Arpaçlı k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/268, 269
Arpaçlı k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/270,
272
Arpaçukuru mz., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/82
Arpaçukuru y., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/180
Arpaderesi k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/90
Arpaderesi mz., Gevenli n., Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/152
Arpaderesi mz., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/52
Arpaderesi mz., Uluköy k., İskefsir n., Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/605
Arpadeyri mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/341
Arpadürcü mz. Cülab n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/205
Arpakol mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/421
Arpalı k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/11
Arpalı k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/32
Arpalık mz., Ağcakale-i Kilmigad, Kilmigad n.,
Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/445
Arpalık mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/629
Arpalık mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/655
Arpalık zm., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/743
Arpalu çeltüknehri, Antakya n., Antakya kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/339
Arpalu mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/333
Arpalu mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Arpalu mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/459
Arpaluca mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/286
135
Arpaluca mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/240
Arpaluöyüğü k., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/432
Arpaluöyük k., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 101/210a
Arpaluöyük mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/547
Arpaoğlanı k., Geldiklanabad n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/357
Arpaöyüğü k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/230
Arpasekisi mz., Akçakaya k., Cebel-i Ali n.,
Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.: TD
387/206
Arpasekisi mz., Haruniye n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/436
Arpasekisi mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/223
Arpatepe mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/58b
Arpatepe mz., Tuzhurmatı, Dakuk n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/18a
Arpatepe/Zekeriya k., Nusaybin n., Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/10
Arpatepesi k., bk. Başıyuna k., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.
Arpatepesi mz., Amid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/88
Arpatepesi mz., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/215
Arpatepesi mz., Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/330
Arpatepesi mz., Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/40
Arpaviran mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/521
Arpaviranı (-ı diğer) mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/510
Arpaviranı k., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/35
Arpaviranı mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/57
Arpayazısı mz., Larende kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/110
Arpayusuf çf., Olberid k., Gurgurum n., Seydişehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/62
Arpaz b., Arpaz kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/473
Arpaz c., Arpaz kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/474
136
Arpaz kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/473
Arpaz nf., Arpaz kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/473
Arpazı mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/893
Arpert k., Gevaş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/119
Arrad k., İklim-i Bellan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/328, 329
Arrade md., Hit n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/241
Arramun k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/386, 398
Arramun k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/449
Arran k., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/128
Arran mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
146/444
el-Arran mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/570
Arrube mz., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/351
Arsa k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/212
Arsa k., Kalkanlı kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/609
Arsal k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/207, 210, 211
Arsan mz., Kernih n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/201
Arslan divanı, Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/528
Arslan k., Karaağaç n., Yalvaç kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/320
Arslan md., Karapınar k., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/694
Arslan nf., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 37/839
Arslan odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/5
Arslan veled-i Karaca çf., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/423
Arslan, bk. Aslan
Arslanapa k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/102, 116
Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 369/80
Arslanapan mz., Oşun n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/138
Arslanayağı mevkii, Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 121/362
Arslanca k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/660
Arslanca k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/489
Arslançayırı k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/374
Arslandanişmend mz., Hasan k., Yenimüsliman n.,
Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/460
Arslandedeli mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/248
Arslanderesi k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/292
Arslanderesi mz., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.: TD 998/258
Arslandoğmuş k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/127
Arslandoğmuş k., Yıldız n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/449
Arslangazi k., Meşhedabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/461
Arslangazi sınırı, Anamur n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/322
Arslangazi zm., Anamur n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 272/111
Arslangazi/Teneşe k., Anamur n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 272/104
Arslanhacı k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/774
Arslaniye c., Harpurt kz., Harpurt l., Diyarbakır vt.:
TK KKA 552/45a
Arslaniye ms., Averik k., Uluabad n., Harpurt kz.,
Harpurt l., Diyarbakır vt.: TK KKA 552/45a
Arslaniye ms., Harpurt kz., Harpurt l., Diyarbakır vt.:
TD 998/182
Arslankaya mevkii, Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/65
Arslankaya mz., İlyatköyü y., Belviran kz., Larende
l., Karaman vt.: TD 387/93
Arslanköy mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/226a
Arslanköyü mz., Adana n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/318
Arslanlar k., bk. Tepecik k., Sındırgı n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Arslanlı k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/140
Arslanlı k., bk. Karacaıpar k., Mekri kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Arslanlı k., Bolaman n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/614
Arslanlı k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/621, 622, 623, 624
Arslanlı k., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/432
Arslanlı k., İn n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır
vt.: TD 998/137
Arslanlı k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/25
Arslanlı k., Kestel kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/451
Arslanlı k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/636
Arslanlı k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/111, 113
Arslanlı k., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/426
Arslanlı k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/124
Arslanlı md./Bali ms., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 444/324
Arslanlı mevzii, Pisi k., Muğla kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/534
Arslanlı rahı, Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/426
Arslanlıca mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/356
Arslanoğlanları k., bk. Gökçe k., Demirci kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Arslanoğlu-yı Süfla k., Şarkiamid n., Amid l.,
Diyarbakır vt.: TD 134/4
Arslanoğlu-yı Ulya k., Şarkiamid n., Amid l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/6
Arslanpaşa mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/205
Arslanpirveli asiyabı, Dakuk n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/3b
Arslanseküsü k., Firuz n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/571
Arslanşah k., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki
l., Rum vt.: TD 387/594
Arslantaş k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/662
Arslantaş mz., Deliceözü n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/605, 622
Arslantaş mz., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/472
Arslantaş mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/156
Arslantaşı mz., Ovacık n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/967
137
Arslantaşı-yi Süfla mz., Ovacık n., Darende kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/966
Arslantepesi mz., Ank n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/238
Arslantokuş mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/660, 679
Arslanyurdu çf., Karacataş divanı, Ulus/Amasra kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/492
Arslanzade ms., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/105
Arsud k., Gündüz n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/170
Arsun k., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/430, 434
Arsuzili n., Üzeyr kz., Üzeyr l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 110/37
el-Arşaniyye mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/728
Arşin mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/519
Arşunu k., Erzurumabad n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/869
Arta k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/230
Artaban mz., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/182
Artah k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/254
Artah k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/502
Artan k., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/923
Artaş k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/240
Artık mz., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/807
Artit k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 18922
Artköy k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/106
Artma mz., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TK KKA 168/187b
Artmaklı k., Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 111/441
Artucak k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/427
Artuk mz., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/600
Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/482,
483, 484, 485, 486
Artuklu k., Fermude n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 255/438
138
Artukviranı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/398
Artuz k., İklim-i Darani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/334, 337
Artuz tahunu, İklim-i Darani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/334
Aru k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/381
Arube mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/382
Arucak k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/383
Arucak k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/414
Arucak k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/461
Arucaklar k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/359
Arucaklar k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/142
Arucuk İbrahim zv., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/133
Arucuk k., Marmara n., Marmara kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/331
Arucuk nehri, Mihaliçlık kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/142
Arucukviran k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/95
Arudge mz., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/810
Aruga k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/916
Aruga mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/927
Arugaz k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/505
Arugi mz., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/797
Arugu k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/576
Aruk mz., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/174
Arukabdullah k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/9
Aruklar k., Kargu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/736
Aruklar mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/519
Aruklu k., Satılmış-ı Bayram n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/610
Aruklu kışlağı, Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/646
Arukmusa k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/607
Aruktepe mz., Erkenek n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 123/403
Arulya k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/382
Arumağarası k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/162
Arun mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/124
Aruri k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/855
Arus dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235, 240
Aruseki sınırı, Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/261
Arut mz., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 408/94
Aruzke k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/833
Arva k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/446
Arva k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/646
Arvalı argı, Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/293
Arvanas k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/651
Arvezan k., Sivi n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/32
Arza k., Sahil-i Ginolu, Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/629, 634
Arzab k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/229, 222, 239
Arzaganü'l-Fevka k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/593
Arzaganü't-Tahta mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/608
Arzat mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/199
Arzati k., Erzurumabad n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/870
Arz-ı Burc mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/140
Arz-ı Ruhban mz., Harim n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/505
Arz-ı Rum, bk. Erzurum, Bayburd l., Rum vt.
Arz-ı Salidim mz., Kalemun n., Şam l., Arab vt.: TD
401/140
Arz-ı Şeyhsüleyman mz., Suruc n., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/173
Arz-ı Şimali mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/120
Arz-ı Tahun mz., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/303
Arzigak k., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/22
Arzina mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/119
Arziye asiyabı, Kurs k., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/23
Arzu'l-Birke mz., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/312
Arzu'l-Katil mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/505
Arzu'l-Maarri mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/121
Arzu'l-Melik mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/121
Arzu'l-Vusta mz., Harim n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/504
Arzuta arazisi ve bostanları, Guta n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/75
Arzuta mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/62
Arzu't-Tahun mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/239
As k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/598, 601, 603
Asa k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/735
Asab mz., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/596
Asabil k., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/122
Asafyeri, bk. İskatbükü k., Boyabad kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.
Asahtut k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/861
Asaniç mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/176
Asanyakası k., bk. İlyas k., Lapseki kz., Biga l.,
Anadolu vt.
Asaplu mz., Tatik n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/54
Asar k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 501/334
Asar k., Haris n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/675
Asarbey k., Çamaş n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/613
139
Asarcık mz., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/184
Asarcık mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/515
Asar-ı Bubak/Kuşaklıöyük mz., Bubak mz.,
Karahisar-ı Behramşah n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/466
Asas k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: TD 166/605
Asasor mz., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/854
Asat k., bk. Balkara k., Manyas n., Manyas kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Asayiş asiyabı, Amid l., Diyarbakır vt.: TD 200/311
Asayiş çf., Yam k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/506
Asaytıl mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 146/343
Asbozu k., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/173; TD 455/823
Aseliyye mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/633
Aseliyye mz., Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD
401/646
Aseliyye mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/534,
548
el-Aser tahunu, Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/258
Asfarahavzı mz., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.:
TK KKA 111/8b
Asfurin mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l., Arab
vt.: TD 383/483
Ashab çf., Ağulu k., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/637
Ashab-ı Efdine m., Çorumlu nf., Çorumlu kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/390
Ashab-ı Efdine m., Merzifon nf., Merzifon kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/386
Ashab-ı Efdine m., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/432
Ashab-ı Kehf makamı, Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/408
Ashab-ı Kehf ms., Alaüddevle vt., Elbistan kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 387/305
Ashab-ı Kehf nf., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/480
Ashan mz., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/914
Ashünk k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/837
Asılmeşhedi mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/251
140
Asım k., Beni Abdullah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/695, 696
Asıragömü/Sıragömü k., Araç kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/612, 613, 614
el-Asıriyye mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD
401/570
Asi k., Karahisar n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/908
Asi nehri, Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 423/41
Asi nehri, Haleb l., Arab vt.: TD 397/320
Asidi k., Mazgird n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/167
Asiköyü mz., Durdul n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/959
Asirkir k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/124
Asitane md., Ula nf., Muğla kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 338/98
Asiyab vadisi, Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/38
Asiyab zm., Göl kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/609
Asiyab-ı Cedid, Kurs-ı Edna k., Mardin kz., Mardin
l., Diyarbakır vt.: TD 998/20
Askasor k., Havik n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/168
Asker md., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/273
Asker mz., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/69a
Asker mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/353
Askerbaba mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/927
Askeri k., Karçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/128
Aslan k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/44
Aslan, bk. Arslan
Aslanbey k., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/560
Aslanlı k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
100/260
Aslanlı k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/720, 721, 722
Aslbey çf., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/726
Aslbey çf., Otaç divanı, Çağa kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/445
Aslbey ve Mustafa bin İsmail ve Osman ve Hızır
veledan-ı İlyasbey çf., İskilib n., İskilib kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/410
Aslbey zv., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/553, 554
Aslbey zv., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 79/176
Aslbeyçiftlik k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/780
Aslbeyi k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/38
Aslbeyi m., Lazkiye nf., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/47
Aslbeyi/İhtiyarfakih/Aykudfakih m., Beyşehri nf.,
Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
40/421
Aslhan çf., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/16
Aslhan çf., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/764
Aslhan k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/250
Aslhan k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/216
Aslhan k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/785, 790
Aslhan mz., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/86
Aslhan mz., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/74
Aslhan mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/61
Aslhan mz., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/110
Aslhan mz., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/45
Aslıhan çf., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/35
Aslıhan mz., Kaşyenice n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/54
Aslıhanlar (-ı diğer) k., Arslanapa n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/116
Aslıhanlar k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/30, 116
Aslıhanlar k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/33
Aslım mz., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/910
Aslo k., Ebutahir n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
64/669
Aslpaşa k., bk. Saray k., Karacaşehir n., Eskişehir
kz., Sultanönü l., Anadolu vt.
Asma k., Şamardı n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/166
Asma k., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/460
Asma mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/247
Asma n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/2
Asma/Kösneli k., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 42/75
Asmaca k., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/898
Asmaca mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/397
Asmacık mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/365
Asmacık mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/387
Asmacık mz., Yaylak, Karaisalı kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/333
Asmacuk mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/536
Asmak k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/144
Asmaköyü md., Şamardı n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/166
Asmalı k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/187
Asmalı yeri, Mazun hisarı, Mazun kz.; Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 338/29
Asmalı zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/261
Asmaparesi yeri, Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/672
Asmapolad k., İnsuyu n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Asmaz k., Anduğu n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/183
Asnaca, Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/341
Asnu k., Asnuili n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/935
Asnuili n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/935, 936
Aso mz., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/122
Asor k., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/728
Asorkig k., Vadivank n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/793
141
Aspendos iskelesi, Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: MAD 14/177b.
Aspendos suyu, Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: TD 166/627
Aspincir k., Boğnarit n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/102
Aspiros k., Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/732, 734, 735
Asporyani k., Kalibravulu n., Of kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/744
Aspuzu k., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/891, 894
Asrih k., Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD
401/644, 649
Asruniyye ms., Süveyka Ali m., Haleb nf., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/618, 654
Asruniyye ms., Şam l., Arab vt.: TD 401/109, 113,
321
Assal k., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/137
Assan k., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/129
el-Assan tahunu, Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/247
Astamek k., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/546
Astara k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/430
Astıran mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/16
Astırun mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Asuman mz., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/243
Asun k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/489
Asur m., Sincar nf., Sincar n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TK KKA 96/136a
Asus k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/707
Aşağı çf., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı Develi
kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/192
Aşağı k., Koçhisar kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/716
Aşağı m., Kahta nf., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/922
Aşağı m., Simav nf., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/75
Aşağı md., Salur k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TK KKA 566/94b
142
Aşağıafdun k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/538, 540
Aşağıbağlıca k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/36
Aşağıballıca mz., Kuştimur n., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/369
Aşağıbazar m., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/353
Aşağıbedirlü k., Kani n., Samsun kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/660
Aşağıbulkas k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/467
Aşağıbük nehri, Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/115
Aşağıçağlayık k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/124
Aşağıçandır mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/563
Aşağıçarşı, Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 54/101
Aşağıçavdır k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/254
Aşağıçavundur k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/390
Aşağıçeltükçü k., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/259
Aşağıçiğil k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50
Aşağıçukurca k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/727
Aşağıdağdura mz., Saidili n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/23
Aşağıdanişmend mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/583
Aşağıdeğirmencik mz., Güğercinlik n., Maraş kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/432
Aşağıdemirci k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/125
Aşağıdereli k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/393
Aşağıdiyadinler k., İnegöl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 198/25
Aşağıdodurga k., Dodurga kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/549
Aşağıdüğrek k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/266
Aşağıerikli k., Gerizyakası, Gedüs n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/45
Aşağıfandos k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/307
Aşağıgerder k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/567
Aşağıgökköy k., Kayacık n., Kayacık kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/355
Aşağıgörede k., Nayibli n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/566
Aşağıgörede k., Nayibli n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 478/340
Aşağıgüğercinlik k., Gevezid n., Karahisar-ı Şarki
kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 37/843
Aşağıgüvenç mz., Saidili n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 40/170
Aşağıhudugi k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki
kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 37/877
Aşağıil, Yenice-i Taraklı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/69
Aşağıil/Aşağıil-i Kemah n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/789, 794, 800, 801
Aşağıil-i Kemah, bk. Aşağıil n., Kemah kz., Kemah
l., Rum vt.
Aşağıiznebolu k., bk. İznebolu-yı Zirin k., Kırili n.,
Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.
Aşağıizvid c., Aşağıizvid k., Ermenek n., Ermenek
kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/259
Aşağıizvid k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 83/277
Aşağıkadıözü k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/728
Aşağıkargılı mz., Kuştimur n., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/368
Aşağıkavak k., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/197
Aşağıkayı k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/748
Aşağıkerim Mümin mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/607
Aşağıkınık k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/43
Aşağıkınık k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/580
Aşağıkışla k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/274, 285
Aşağıkışla md., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/285
Aşağıkışla/Yapalak k., Boğazlıyan n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 315/351
Aşağıkızık k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/178
Aşağıkızılbağ mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/387
Aşağıkolca mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 399/26
Aşağıköy k., Koçhisar kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/716
Aşağılar k., bk. Hacıkürd k., Çatalbergos kz., Biga l.,
Anadolu vt.
Aşağılogaz k., Homa kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/134
Aşağılorgaz k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/95
Aşağımerasin kışlası, Malya n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/211
Aşağımirasun mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/532
Aşağıoba m., Behisni nf., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/936
Aşağıoba mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/614
Aşağıobruk k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/384
Aşağıopanözü k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/71
Aşağıopanözü(-i diğer) k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/71
Aşağıovacık, Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/189
Aşağısamruk k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/79
Aşağısarıkuz k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/383
Aşağısavaşviranı mz., Kusun kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/382
Aşağısöğüt k., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TD 438/224
Aşağısöğüt k., Oynaş n., Barçınlı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/205
Aşağıtandır k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/159, 166
Aşağıturudlar k., Yorma n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/260
Aşağıulucak k., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/115
Aşağıyaka k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/471
Aşağıyakasumak k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/61
Aşair ms, bk. Alaüddin Ali Muhammed bin Aşair
ms., Haleb l., Arab vt.
Aşcı k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/250
143
Aşcıçiftliği mz., Ulubad n., Mihaliç kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/148
Aşcıkışlası mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/629
Aşcılar b., Adana nf., Adana n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/327
Aşcıoğlu m., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/431
Aşduci k., Erçek n., Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/47
Aşerat k., bk. Dere k., İvrindi kz., Karesi l., Anadolu
vt.
Aşgar/Mendeli mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/186
Aşgun k., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/133
Aşhanasviran k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/831
Aşık çf., Ayvalı k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/34
Aşık k., Şehr n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.:
TD 998/205
Aşık Maşuk mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 660/151
Aşık mz., Kemer n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/427
Aşık tahunu, Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/558
Aşıkabdal zv., Tirkemiş k., Kestel kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/456
Aşıkçayı mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/424
Aşıkkasap bağı, Kurs-ı Evsat k., Mardin kz., Mardin
l., Diyarbakır vt.: TD 998/21
Aşıkkilisesi mz., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TK KKA 108/411b
Aşıkpaşa evladı mz., Ezine kz., Biga l., Anadomu vt.:
TD 166/242
Aşıkpaşa m., Kırşehri nf., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/652
Aşıkpaşa zv., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/652, 675, 676, 677, 678, 680, 681
Aşıkviranı mz., Yalak n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/213
Aşılık mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/656
Aşılıkalesi mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 326/74
Aşinahan m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/339
Aşkalesi k., Şogayn n., Şogayn kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/867, 868
144
Aşkalesiköyü c., Aşkalesi k., Şogayn n., Şogayn kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/868
Aşkar k., Kulb n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/13
Aşkirik k., Gürzelik n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/915
Aşkunlu mz., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/149
Aşkut k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/391, 400
Aşlama k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/48
Aşlama k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/114
Aşlama k., Şamardı n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/166
Aşlama mz., Durdul n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/959
Aşlama mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/237
Aşlan sınırı, Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/110
Aşodovih k., Hemşin n., Hemşin kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/731
Aşşara nf., Cammasa n., Deyr ve Rahbe l.,
Diyarbakır vt.: TD 115/56
Aştagul n., bk. Aştakul n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.
Aştakul imareti, Aştakul n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/375
Aştakul k., Aştakul n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/377
Aştakul/Aştagul n., Amasya kz., Amasya l., Rum vt.:
TD 387/365, 374, 375, 377, 385
Aştar k., Konur, İnemescidi k., Ereğli n., Ereğli kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/153
Aşteru Cevlan mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/628
Aşud k., Diğünlü n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/798
Aşud k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/599
Aşuddamı k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/795
Aşudge k., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.: TD
998/97
Aşudge k., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/913
Aşudge k., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/896
Aşudge k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/916
Aşudge mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/927
Aşudi k., Ovacık n., Darende kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/965, 966
Aşudikale mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/170a
Aşudiyye mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/416
Aşudkeviran k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/830
Aşula mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/107
el-Aşule mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/165
Aşulu mz., Sudiremi n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/22
Aşuran k., Kaş n., Larende kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/112
Aşurge k., Kuzeykemah n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/791
Aşuri k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/831
Aşurnu mz., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/902
Aşursarayı k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/93, 96
Aşurvan mz., Çukuruğurmak n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/201
Aşurviranı k., bk. Demirci k., Elmalu n., Hınıs kz.,
Hınıs l., Erzurum vt.
Aşuşin k., Hekme n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/962
Aşut k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/842
Aşutka mz., Orçul n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/799
Aşvan k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/184
At korusu, Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: MAD
253/102
At(-i diğer) korusu, Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.:
MAD 253/102
Ata mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/161
Atabekiye ms., Haleb, Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 373/213
Atabekiyye c., Salihiyye nf., Şam nf., Şam kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/267
Atabekiyye ms., Salihiyye nf., Şam nf., Şam kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/350
Atabekiyye/Atabey bin Abdullah ms., Dahil-i Bab-ı
Bankusa, Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/84, 709
Atabey bin Abdullah ms., bk. Atabekiyye ms., Dahili Babu Bankusa, Haleb nf., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.
Atabey c., Ağcasu k., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/602
Atabey hamamı, Kayseriye nf., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TK KKA 565/207b
Atabey k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/383
Atabey k., Atabey n., Manavgad kz., Alaiye l.,
Anadolu vt.: TD 166/623
Atabey k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab vt.:
TD 373/51, 152
Atabey k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/357
Atabey ms., Ağras k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: MAD 3331/2
Atabey ms., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/357, 363, 383
Atabey ms., Erzincan nf., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 199/28
Atabey ms., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/30
Atabey ms., Tokad nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/557
Atabey mz., Elige n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/595
Atabey mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/893
Atabey n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
765/89
Atabey n., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/623
Atabey zm., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/632
Atabey/Mahişer-i Süfla k., Şehr-i Malatya n.,
Malatya kz., Malatya l., Rum vt.: TD 387/892
Atabeyeviran mz., Alayund k., Kuruçay n., Kemah
kz., Kemah l., Rum vt.: TD 387/797
Atabeygazi c., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/601
Atabeygazi ms., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/594
Atabeykızı mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/434
145
Atabeyli k., Kuh-ı Karakuş n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/91
Ataf k., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l., Rum vt.:
TD 387/894
Ataf k., Muşar n., Malatya kz., Malatya l., Rum vt.:
TD 387/905, 906
Ataf mz., Beni Abdullah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/694
Atafiye k., Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.: TD 998/254, 261, 262
Atahuru m., Bergama nf., Bergama kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/186
Atak l., Amid l., Diyarbakır vt.: TK KKA 97/75a
Atak veled-i Kavurgalı m., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/494
Ataki k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/202
Atalanı k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/39
Atalanı k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/229
Atalanı mz., Hisar-ı Karataş, Karataş kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/294
Atana k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab vt.:
TD 373/101, 159
Atana k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/95
Atana mz., Kalemun n., Şam l., Arab vt.: TD 401/139
Atanos k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/250
Ataoğlu mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/614
Atariç k., Endiris n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 64/720
Atasa mz., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/764
Ataşan mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/79, 88
Atayi zv., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/187
Atayolu mz., Melegübi n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/165
Atba k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/732
Atbazarı çeşmesi, Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/388
Atbazarı m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/2
Atbergozu k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/414
146
Atbunarı k., bk. Köycük k., Eskiil kz., Konya l.,
Karaman vt.
Atcıali m., Çorumlu nf., Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/390
Atdutan k., Yağlıdere n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/754
Atdutanköyü c., Yağlıdere n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/754
el-Atez mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/164
Atgirdi k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/862
Atgüden mz., Yalak n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/212
Athamza k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/265
Atıyavuz mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/400
Atıyavuzca k., Ilıca n., Ilıca kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/335
Atıyavuzca(-yı diğer)) k., Balat kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/509
Atıyavuzca/Cihetli k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/509
Atife k., bk. Akçakopluk k., Boğazhisar n.,
Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu vt.
Atife k., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/284
Atik md., Nafak k., Telbaşir n.: TD 301/6
Atik mz., Gelcese k., Şabhane, Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 478/55
Atik mz., Yaylak, Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/352
Atik tahunu, Garb vadisi, Beni Kinane n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/611
Atikıye asiyabı, Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/27
Atil mz., Beni Abdullah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/695
Atina kz., Trabzon l., Rum vt.: TD 387/734, 735
Atina n., Atina kz., Trabzon l., Rum vt.: TD 387/734,
735
Atinik k., Mazgird n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt. TD 64/831
Atiş mevzii, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/230
Atkadımı k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/124
Atkalkıduğu çf., Sazak k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/73
Atköy k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/253
Atlaslı k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/140
Atlubey md., Larende nf., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/121
Atluhanpınarı k., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 315/257
Atluhisar k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/186
Atluhisar mz., Saidili n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/19
Atma k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/503
Atma/Atmi k., Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/41
Atmaca hanesi, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/14
Atmaca k., bk. Doğancı k., Adala n., Adala kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Atmaca m., Bergama nf., Bergama kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/186
Atmacacıçiftliği k., İnegöl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/19
Atmacacıumur çf., İnegöl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/19
Atmacalar k., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/191
Atmalı k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/683
Atmaviranı mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/254b
Atoğlanı k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/19
Atoğlanları mz., Yenişehir kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/43
Atra mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/114
Atranos, bk. Adranos, , Hudavendigar l., Anadolu vt.
Atrasa z., Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/404
Atrasan k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/115
Atrin k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/466
Atrun k., Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/16
Atrun k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/449
Atrun mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Atruş c., Dahil-i Babü'n-Neyreb m., Haleb nf., Haleb
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/86, 697
Atsan/Bahsas mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 93/653
Atsehritmez zv., bk. Sarışeyh zv., Teskülün k.,
Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.
Atsuz çr., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/72
Atsuz k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/72, 77
Atsuzköyü md., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/77
Atşan mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/599
Atşana mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/399
Atşane k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 276/126
Atşaniyye mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/646, 663
Atşaniyye(-i diğer) mz., Şeyzer n., Kefertab kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/647
Atşin mz., bk. Kısıt mz., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.
Attan mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/650
Attar md., Kengırı nf., Kengırı kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 291/86
Attar suku, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/318
Attaran mahallesi md., Konya nf., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/39
Attarece m., bk. İnegazi m., Manisa nf., Manisa n.,
Manisa kz., Saruhan l. Anadolu vt.
Attarhacıhüsam m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/5
Attarin suku, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/312, 316
Attarin-i Atik suku, Amid nf., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 200/312
Attariye m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/7
Attariyye mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/112
Atum mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/680
Aturi mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/893
147
Atvan k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TK KKA 97/256a
Atviranlı k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/275
Atyalı k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/402
Atyos k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 555/68
Avadanburunu mz., bk. Burunviranı mz., Kusun kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.
Avaki k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/264
Avalama k., Hatunsarayı n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/9
Avancıklar/Direkli m., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TD 438/338
Avancikler suku, Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/4a
Avanis k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/832
Avanis k., Savur n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/22, 44
Avanlar k., Sarayözü n., Larende l., Karaman vt.: TD
387/115
Avanos/Afanos k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/176, 180, 181, 182
Avanoz k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/682, 684
Avansaray mz., Sultaneymirce k., Hüseyinabad n.,
Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/470
Avansarayı mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/637
Avara k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/484
Avara k., Mindaval n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/583
Avare k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/253
Avare k., İnebolu, Küre kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/638
Avare k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: İB.
AK. MC. O 92/21a
Avarebükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/664
Avarik k., Erzincan kz., Kemah l., Rum vt.: TD
387/814
Avarik k., Huyut n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/92
Avarik k., Puşadı n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/98
Avas k., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD 401/689
148
Avaz k., Haris n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/673
Avaz/Kelikler k., Bazarlu n., Bafra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/668, 676
Avbaba k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/531
Avcı çf., Akbayır k., Kaşyenice n., Lazkiye kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/54, 55
Avcı k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/111
Avcı k., Mundus, Ereğli n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/153
Avcı k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/411
Avcı mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/671
Avcı mz., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/441
Avcı mz., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/593
Avcıçukuru mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/401
Avcıderesi k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/377
Avcıemir mz., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 998/110
Avcıkaya mz, Saidili n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/20
Avcıkaya mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/130
Avcıkışlası mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/511
Avcıköy mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/444
Avcılar k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/749
Avcılar k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/724
Avcılar k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/143
Avcılar nehri, Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/170
Avcılı k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/446
Avcılı k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/185
Avcılı k., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/759
Avcılılı k., İhtiyar n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/615
Avcıömer mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 415/55
Avcıpınarı mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/511
Avcısalurlu k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/277
Avcışahruh mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 155/25
Avdala mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/265
Avdamı mz., Bor n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 455/688
Avdan b., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76
Avdan c., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76: TD 438/121
Avdan çf., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/25
Avdan çr., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/340
Avdan derbendi, Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/97
Avdan divanı, Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76: TD
438/76
Avdan k., Bağovası n., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/594
Avdan k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/200
Avdan k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/64, 66, 68
Avdan k., Dodurga kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/549
Avdan k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/96
Avdan k., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TD 438/235
Avdan k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/229
Avdan k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/102
Avdan k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/682
Avdan k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/186
Avdan k., Tavas kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/548
Avdan k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/378, 408
Avdan mz., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/73
Avdan mz., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/61
Avdan mz., Günyüzü n., Seydigazi kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/238
Avdan mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
Avdan mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/380
Avdan n., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/77
Avdan y., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/255
Avdan zv., Tavas kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/550
Avdancık çf., Yiğitili k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/74
Avdancık k., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/7
Avdancık k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/299
Avdancık k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/47, 56
Avdancık k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/226
Avdancık k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/58
Avdancık mz., Oynaş n., Barçınlı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/207
Avdanlı k., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/183
Avdiraht k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/531
Avdul k., Kilseme n., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/151, 155
Avdul mz., Teğek n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/434
Avdulçavuş md., Seydi Ali bin Alibey m., Beyşehri
nf., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
387/55
Avduldamı mz., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/156
Avdulkırı çf., Parmakviran k., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/40
Avdulkışlağı mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/659
Avduloğlanı k., Belviran kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 63/265
Avduloğlu çf., Kebekilise k., Konurapa kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/543
Avdulöyüğü mz., Uluviran mz., Koçhisar kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/145
149
Avdulviranı mz., Aladağ kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/101
Avdulyahşi mz., bk. Kozviran mz., Sandıklı n.,
Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.
Avenli çf., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/378
Aver eş-Şehid mezarı: TD 401/571
Aver eş-Şehid zv., Latim k., Cidur n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/585
Aver mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/161
Aver mz., Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.: TD
401/652
Averik k., Uluabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/184, 189, 190
Avf k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/8
Avgadı kl., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/295, 297
Avgadı sınırı, Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/295
Avgadıgüney k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/293
Avgan k., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/930
Avgan k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/66
Avgandibi k., Kaş n., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/115
Avganoz k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/557
Avgasır k., Göstere n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/535
Avgasır k., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:TD
331/188
Avgasır mz., Zeytun ve Firnos n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/441
Avgınöyüğü mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/425
Avhadyakası k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/416
Avih m., Bitlis nf., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/5
Avih md., Bitlis nf., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/207
Aviktağ k., Gevarselim n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/114
Avine k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
64/269
Avine k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/9
150
Avine k., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TK KKA
96/128b
Avine mz., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD
998/258
Avini md., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/274
Aviş k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/180
Avkaz k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742, 744
Avkı k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/376
Avlacık k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/373
Avladık, Manyan n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/302
Avlağı k., bk. Kostiçe k., Pırnaz kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Avlağı mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/536
Avlağı mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/168
Avlağu çr., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/157
Avlağu k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/45
Avlağu k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/594
Avlağu k., Zeytun n., Kocakayası kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/692
Avlağu mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/316
Avlağu/Koçaç y., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu
vt.: TD 438/750
Avlağubükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/664
Avlağucuk k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/611
Avlağucuk k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/674
Avlağucuk y., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/665
Avlağucukbükü k., Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/664
Avlağukaya k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/477
Avlağusekü k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/685, 691, 692
Avlağuviranı mz., Cülab n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/209
Avlağuviranı mz., Harran n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/211
Avlak b., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/477
Avlak divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/479
Avlak mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/45
Avlakkayası k., Çermelü-yi İspir n., İspir kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/857
Avlar k., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/969
Avlar-ı Büzürk mz., Yemişli n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 53/234
Avlar-ı Küçük mz., Yemişli n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 37/807
Avlasun mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/207
Avlıcan k., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
402/1076
Avlıyan k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/538, 543
Avlin mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/525
Avliya k., Aynülarus n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/472
Avliyana mz., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/764
Avlonya n., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 59/95
Avlu çf., Karasu k., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/600
Avlun n., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
54/145
Avnaye dolabı, Hazane n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/236, 237
Avnik mz., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/426
Avniye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/232
Avniyye mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/239
Avniyye tahunu, Babü'l-Cinan m., Cebel-i Seman n.,
Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/122
Avniyye-i Garbiye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/231
Avniyye-i Şarkiye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/232
Avrake k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 23M/153
Avrana k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/64
Avranak mz., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/910
Avraş mz., Şamardı n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/167
Avrateri k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/748, 749
Avratkilise mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/321
Avratlaroluğu mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/383
Avrattaşı mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/513
Avretlüpınar mz., Durdul n., Divriği kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/959
Avretöldüren mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/943
Avrik k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/794
Avrime mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/169
Avris k., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 189/29
Avris/Haddadi k., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/195
Avsar k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/148
Avsari mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/599
Avse mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/109
Avsiye k., Ebutahir n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/118
Avsun mülkü, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/231
Avş mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/669
Avşacık mz., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.:
TD 998/97
Avşacıklar mz., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/477
Avşad k., Satılmış-ı Bayram n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/600
Avşar divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/448, 450, 452, 575
Avşar divanı, Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/437, 438
Avşar hamamı, Selendi kz., İçil l., Karaman vt.: TD
1/61
Avşar k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/325
Avşar k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/82
151
Avşar k., Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/100
Avşar k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/301
Avşar k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/56a
Avşar k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/384
Avşar k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/280
Avşar k., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/260
Avşar k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/572
Avşar k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/341
Avşar k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/451, 454, 455
Avşar k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/247, 250, 251
Avşar k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/539
Avşar k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/796
Avşar k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/289
Avşar k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/437, 438
Avşar k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/270
Avşar k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/130
Avşar k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/457, 460
Avşar k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/294
Avşar k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/470, 471, 472, 512
Avşar k., Yavaş/Yavaşili n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/375
Avşar k., Yorma n., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/260
Avşar mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/900
Avşar mz., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/195
Avşar mz., Karataş n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/208, 212
Avşar mz., Kepürce-i Göçer k., Belviran kz., Larende
l., Karaman vt.: TD 387/93, 98
Avşar mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/443
152
Avşar mz., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/460
Avşar mz., Yarhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/31
Avşar mz., Yavşancık k., Aksaray n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/127
Avşar mz., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/50
Avşar n., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/321
Avşar(-i diğer) k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/248
Avşar, bk. Afşar
Avşar, Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/508
Avşar/Afşar k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/32
Avşar/Afşar k., Belviran kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/95, 96
Avşar/Afşar k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/88, 90
Avşar/Afşar k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/66
Avşar/Sultanlar k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/225
Avşarbaba zv., Ermenibazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/35
Avşarcık k., Hilvan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/137
Avşarcık mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/237
Avşarcık mz., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/110
Avşarcuk k., Dumluca n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/959
Avşarhatib mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TK KKA 558/48b
Avşar-ı Büzürk mz., Keskün n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/612
Avşar-ı Soğanlı k., bk. Soğanlıafşar k., Göçi n.,
Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.
Avşari mz., Pağnik n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/929
Avşarlı k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/446
Avşarovacığı k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/630
Avşarömer k., bk. Haydarcık k., Birecik n., Birecik l.,
Arab vt.
Avşarömer k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 71/296
Avşarviran k., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri
l., Karaman vt.: TD 387/62
Avşarviran/Afşarviran k., Belviran kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/96
Avşarviranı mz., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
Avşarviranköyü md., Avşarviran k., Gurgurum n.,
Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
399/264
Avşerik mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/522
Avşık mz., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/582
Avşun mz., Keskün n., Kalacık kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/743
Avtepesi mz., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/435
Avulgamlı, Ilıca kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/348
Avulgamlınf., Ilıca kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/334
Avunduh mz., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 117/109
Avunduklar k., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/283
Avundurunhamza mz., Budaközü n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/426
Avurga k., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/303
Avurtinik k., Gevenli n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/151
Avusundu k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/591
Avut k., Çüngüş n., Çirmük l., Diyarbakır vt. TD
64/590
Avutmuş k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/575, 578
Avvamiyye mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/527
Avzand k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/73
Avzudkaryesi mz., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD
730/86
Ayaalanı k., bk. Umurhanlı k., Gördos n., Gördos kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Ayacık k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/711
Ayadimitri k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/156
Ayafil mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/404
Ayagü mz., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/111
Ayagü nehri, Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/118
Ayagübükü k., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/118
Ayağı İzneboluköyü md., Aşağıiznebolu k., Kırili n.,
Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
40/604
Ayağıbüyük k., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/78
Ayağıbüyük mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/510
Ayağıkesik-i kebir mz., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 108/466a
Ayağıkesik-i sagir mz., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 108/466a
Ayahirod k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/427
Ayak b., Bolu nf., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/421
Ayakını, Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt. TD
438/655, 658, 660, 662
Ayakilise/Büseyri/Beşiri k., Kınık kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/388
Ayakire k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/156
Ayaklı argı, bk. Orta ark, Çine kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Ayaklı k., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/499
Ayaklı k., İvrindi kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/269
Ayaklı k., Manağrı n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/653
Ayaklı k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/373
Ayaklı mz., Kırkpınar k., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/165
Ayaklı mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/664
Ayaklı/Feleküddinhissesi k., Çine kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/500
Ayaklıca k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/574
Ayaklıcakilise m., Sinob nf., Sinob kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 438/679
Ayaklıcaoluk k., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/423
Ayaklıkilise mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/308
153
Ayaklıkünbend mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/667
Ayaklıziyaret mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/511
Ayaküsten k., Develi n., Karahisar-ı Develi kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 387/193, 194, 197
Ayaküsten/Kavaklı/Güvendikli k., Bozdoğan kz.,
Aydın l., Anadolu vt.: TD 148/604
Ayaküzme k., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/171, 173
Ayaküzme md., Ayaküzme k., Melenduz n., Niğde
kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/175
Ayalon b., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt: TD
166/602
Ayalon k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/599
Ayamur mevkii, Aksaz n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/305
Ayan k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/705, 712, 713
Ayan k., Kuh-ı Karakuş n., Sonisa kz., Sonisa-Niksar
l., Rum vt.: TD 54/84
Ayancık k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/686
Ayanderesi mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/623
Ayandon b., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 23M/176
Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/640, 643
Ayandon n., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/629, 643
Ayan-ı Günay k., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/765
Ayanikide-i Büzürk k., Bölük-i Fidaverende, Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/612
Ayanikide-i Küçük k., Bölük-i Fidaverende, Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/612
Ayanköyü/Sapanca k., İznikmid kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 436/528
Ayaparaskevi m., Trabzon nf., Trabzon kz., Trabzon
l., Rum vt.: TD 387/716
Ayarık k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/393
Ayas dağı, Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/95
Ayas iskelesi, Ayas kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/336
Ayas k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/225
Ayas k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/92
154
Ayas k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/190
Ayas k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/393
Ayas k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/89
Ayas k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/134
Ayas k., Kite-i Kayaili n., Kite kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/137
Ayas k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/52
Ayas kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/335, 336, 337
Ayas m., Gönen nf., Gönen kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/162
Ayas memlahası, Ayas kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/336
Ayas n., Ayas kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
450/291
Ayas nf., Ayas n., Ayas kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/335, 336, 340
Ayas/Ayaslı k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50
Ayasağa çf., Komanatnefs k., Komanat n., Tokat kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/438
Ayasağa m., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/159
Ayasağa ms., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/469, 480
Ayasağa zm., Keremüddin k., Ermenek n., Ermenek
kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/258
Ayasbey k., bk. Ejder k., Haydarlar n., Mihaliç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Ayasbey zv., Mihaliç kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/297
Ayasçayı k., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/431
Ayasderbendi k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/503
Ayasderbendi mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/503
Ayasgöl mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/444
Ayashatunu k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/512
Ayasini k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/165
Ayasköy k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/156
Ayasköyü k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/169
Ayaskut iskelesi, İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/392
Ayaskut k., İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/395
Ayaslar k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/88
Ayaslar k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/49
Ayasluk, bk. Ayasuluğ
Ayasofya/Karamanköyü k., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/427
Ayasofya/Ohunç m., Trabzon nf., Trabzon kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/716
Ayasoğlu md., Kastamonu l., Anadolu vt.: İB. AK.
MC. O. 75/96a
Ayasseniri k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/248
Ayasseniri mevkii, Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid
l., Anadolu vt.: TD 438/247
Ayassübaşı zv., Köyceğiz kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 338/121
Ayasuluğ b., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/412
Ayasuluğ kasabası, Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/411
Ayasuluğ kl., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/415
Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/409,
485
Ayasuluğ ms., Ayasuluğ nf., Ayasuluğ n., Ayasuluğ
kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/381
Ayasuluğ n., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/410
Ayasuluğ nf., Ayasuluğ n., Ayasuluğ kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/410
Ayasuluğ y., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/418
Ayasun k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/534
Ayaş c., Ayaş nf., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/396
Ayaş k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/396
Ayaş k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/211
Ayaş k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/149
Ayaş k., Selendi n., Selendi kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/318
Ayaş k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/55
Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD 438/393
Ayaş mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/938
Ayaş mz., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/306
Ayaş mz., Pağnik n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/929
Ayaş nf., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/395
Ayaşe mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/158
Ayaşköyü md., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/396
Ayaşköyü sınırı, Selendi n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/322
Ayaşmusası zm., Salgan k., Uluborlu kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/273
Ayat/İat k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/202, 203, 209, 215
Ayatı k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 64/367
Ayatodoros k., Kuh-ı Karakuş n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/88
Ayazbend çf., Isparta kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/286
Ayazcık mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/341
el-Ayazehriyye mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/539
Ayazgörmez mz., İncesu, Eskiil kz., Konya l.,
Karaman vt.: TK KKA 149/87a
Ayazgüme mz., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 372/190
Ayazlar k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/224
Ayazlupınar mz., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/341
Ayazma k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/485
Ayazma k., Emlak n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/672
Ayazma k., Yedidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/517
Ayazma m., bk. Hacıkaman m., Aydıncık nf.,
Aydıncık n., Aydıncık kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.
Ayazma mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/87
155
Ayazma mz., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/560
Ayazma otlağı, Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/160
Ayazma/Deniş mz., Hatunsarayı n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/16
Ayazmana k., Uluborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TK KKA 566/96b
Ayazmend iskelesi, Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/280
Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/279
Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu
vt.:TD 166/280
Ayazmend nf., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/279
Aybaba k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/450
Aybasda k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/601
Aybey k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/383
Aydemir k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/779
Aydemir m., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/359
Aydın çf., Ayvalı k., Tavşanlı n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/27
Aydın çf., Eskiin k., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
Aydın çf., Mormoc k., Kelkid n., Kelkid kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/840
Aydın çf., Sulu k., Kalınviran n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/25
Aydın k., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TK KKA
567/20b
Aydın k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/539
Aydın k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/436
Aydın k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/186, 187
Aydın k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/41
Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/365
Aydın memlahası, Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/419
Aydın mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/97
Aydın mz., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/86
156
Aydın mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/95
Aydın sancağı, Anadolu vt.: TD 166/420
Aydın vt., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/372
Aydın zm., Çermik k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/566
Aydınağa zv., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/670
Aydınbey hadikası, Milas kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/519
Aydınbey türbesi, Boyasini k., Yenişehir kz., Aydın
l., Anadolu vt.: TD 166/463
Aydınbey zv., Boyasini k., Yenişehir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/463
Aydınbey zv., Mihaliç n., Mihaliç kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/121
Aydıncık çf., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/28
Aydıncık hamamı, Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/159
Aydıncık k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TK KKA 558/103b
Aydıncık k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/13
Aydıncık kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/157
Aydıncık mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/390
Aydıncık mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/672
Aydıncık mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/128
Aydıncık n., Aydıncık kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/157
Aydıncık nf., Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/158
Aydıngündüz k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/95
Aydınhacı m., bk. Cami m., Kandıra nf., Kandıra kz.,
Kocaeli l., Anadolu vt.
Aydın-ı Büzürk mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/237
Aydın-ı Küçük mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/237
Aydınili, Anadolu vt.: TD 166/368
Aydınkandağı mz., Karaisalı kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/334
Aydınkapızühre k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/302
Aydınlar k., Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/315, 316, 319
Aydınlar k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/306
Aydınlar mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/12
Aydınlı k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/220
Aydınlı k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/787
Aydınlı k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/272
Aydınlıca mz., bk. Keradunü't-Tahta mz., Ravendan
n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.
Aydınlıoğlutimur çf., Aydınlı k., Biga kz., Biga l.,
Anadolu vt.: TD 166/220
Aydınobası k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/235
Aydınoğlu İsabey c., Ayasuluğ nf., Ayasuluğ n.,
Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/416
Aydınoğlu m., Sis nf., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 969/707
Aydınoğlu Mehmed ms., Birgi nf., Birgi kz., Aydın
l., Anadolu vt.: TD 166/429
Aydınoğluisabey c., Birgi nf., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/416
Aydınoğluisabey c., Keles nf., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/416
Aydınoğluisabey türbesi, Birgi nf. Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/416
Aydınşah mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/98
Aydınşah veled-i Murad mülkü, Göynük kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/97
Aydınşahbey mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/97
Aydınşeyh zv., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 291/162
Aydınvilayeti memlahası, Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/380
Aydınviranı mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/251
Aydiğin mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/134
Aydoğan k., Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/812
Aydoğan k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/383
Aydoğan mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/519
Aydoğdu k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/486
Aydoğdu k., bk. Yenice k., Hatunsarayı n., Konya
kz., Konya l., Karaman vt.
Aydoğdu k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/356
Aydoğdu k., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/799
Aydoğdu k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum vt.:
TD 387/374
Aydoğdu k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/372
Aydoğdu k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/148
Aydoğdu mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/552
Aydoğdu mz., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/42
Aydoğdu/Çuvallı k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/225
Aydoğmuş bin Nasırüddinevladı mülkü, Sis n., Sis
kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/404
Aydoğmuş hanesi, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/314
Aydoğmuş k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/627, 682, 693
Aydoğmuş mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/163
Aydoğmuş mz., bk. Kusayr mz., Menbic n., Haleb
kz., Haleb l., Arab vt.
Aydoğmuş zv., Hisar k., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.:TD 369/270
Aydoğmuşkışlası mz., Sarıkamış kışlası, Karahisar-ı
Demirli n., Karahisar-ı Demirli kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 444/332
Aydoğmuşköyü md., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/627
Aydoğmuşlu mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/672
Aydoğmuşmusaveledanı mülkü, Kavacık mz.,
Elmacuk mz., Teğek n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/464
Aydoğmuşoğlu çeltüknehri, Alapınar abı, Sis n., Sis
kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.: TD 450/987
Aydolin k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/617
Aydos , Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Aydos k., Hoşalay n., Hoşalay kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/647
157
Aydos k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/55
Aydos n., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/55
Aydun k., Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.: TD
401/654
Aygar cebeli, Budaközü n., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/622
Aygar y., Budaközü n., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/622
Aygırağıl/Çaput mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye
kz., Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/214
Aygıralanı mz., Çatalbergos kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/246
Aygırbükü mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 402/1152
Aygırçukuru k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/67
Aygırdibi k., Pırnaz kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/558
Aygırgölü mz., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/177
Aygırgölü mz., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/61
Aygırgölü mz., Sincar n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/66, 67
Aygırıgözü k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/216
Aygırlı k., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/970
Aygırlı mz., Deliceözü n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/606
Aygırovası mz., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 415/403
Aygıröyüğü mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/523
Aygırviranı mz., İn n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/137
Aygördü y., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/557
Ayguralanı çf., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/90
Ayha k., İklim-i Bellan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/324, 325
Ayhatun k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
MAD 550/103
Ayıcıköreni mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 1040/467
Ayıcularkışlası mz., Budaközü n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/425
158
Ayıobası mz., Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/343b
Ayıöreni mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Ayid k., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/437
Ayid mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/188
Ayide mz., Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.: TD
401/654
Ayidfakih çf., Sökman k., Şeyhlü kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/129
Ayidi çeltüknehri, Karakuşiyye abı, Antakya n.,
Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/338
Ayidi k., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/325
Ayidkulu k., Durağan kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/677
Ayidli mz., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/319
Ayidlice k., Yengi n., Manisa kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/311
Ayidlicedere mz., Menemen n., Menemen kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/319
Ayidliceöz k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/345
Ayinedar/Kadıizzüddin m., Konya nf., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/8
Ayiş mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/232
Aykudağa çf., İskefsir n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/605
Aykudfakih m., bk. Aslbeyi m., Beyşehri nf.,
Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.
Aykudkethuda çf., Üreğir k., Şahnaçemeni n.,
Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD
387/563
Aykudlu k., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/164
Aykuh k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/721
Aykuzubaba zv., Harpurt kz., Harpurt l., Diyarbakır
vt.: TD 998/191
Aylu k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/112
Aylu k., Yoncalı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/43
Ayluca k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/596
Ayluca mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/403
Aymanos k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/24
Ayn abı, Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/276, 277
Ayn asiyabı, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
998/32
Ayn k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/180
el-Ayn k., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD
401/689
el-Ayn k., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/580
Ayn md., Meydanü'l-Hasâ m., Dımaşk nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/145
Ayn mz., Mazgird n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/172
el-Ayn/Farfur tahunu, Baalbek n., Baalbek kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/180
Aynab k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/436, 437, 441
Aynalıca k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/230
Aynar mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 423/67
Aynaroz k., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/932
Aynata k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/21, TD 200/318
Aynata k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/226, 233, 234
Aynata mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/609
Aynata mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/650
Aynato k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
64/567
Ayngirit mz., bk. Kilisecikküpe mz., Dündarlı ve
Bulgarlı n., Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.
Ayn-ı Afa mz., Beni Kilab n., Baalbek kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/592
Ayn-ı Ahfat mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/198, 209
Ayn-ı Ahmed mz., bk. Muhterika mz., İklim-i Zebib
n. , Şam l., Arab vt.
Ayn-ı Alak mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/25
Ayn-ı Amir mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/458
Ayn-ı Anub k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/444
Ayn-ı Arab k., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD
401/277, 293
Ayn-ı Arus çesmesi, Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/202
Ayn-ı Asafir mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/467
Ayn-ı Ata k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/372
Ayn-ı Bakara k., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/77
Ayn-ı Bakara/Aynü'l-berke mz., Antakya n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/337
Ayn-ı Bal k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/466, 473
Ayn-ı Bark mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/401
Ayn-ı Bat mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/156
Ayn-ı Batma mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/631
Ayn-ı Batmin mz., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/313
Ayn-ı Bedadun mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/451
Ayn-ı Bostan mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/128
Ayn-ı Bürud k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 64/295
Ayn-ı Cebel-i Kebir mz., Ayas kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 254/308
Ayn-ı Cebel-i Sagir mz., Ayas kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/340
Ayn-ı Cemal k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/388
Ayn-ı Cemil mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/187
Ayn-ı Cerfa k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/368, 381
Ayn-ı Cüteyre mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/397
Ayn-ı Dara k., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/421, 422, 423, 424, 472
Ayn-ı Darü'l-Bıttih tahunu, Şam nf., Şam kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/54
Ayn-ı Daya mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/466
Ayn-ı Dekve, Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/632
Ayn-ı Delb mz., Sayda n., Sayda kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/483
159
Ayn-ı Dere mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/210
Ayn-ı Deric mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/223
Ayn-ı Devle k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/49
Ayn-ı Dırafil k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/440, 451
Ayn-ı Dine mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/45
Ayn-ı Dureybun mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/353
Ayn-ı Dülbe mz., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD
401/365
Ayn-ı Dülbe mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD
401/435
Ayn-ı Düleybe mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 1040/434
Ayn-ı Düveyl mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/468
Ayn-ı Erze k., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/156
Ayn-ı Ferd k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/28
Ayn-ı Fid mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/567
Ayn-ı Fukara mz., Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/34
Ayn-ı Fücur k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/281, 289
Ayn-ı Fücurköyü c., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/282
Ayn-ı Fülus mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/545
Ayn-ı Gazal mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/629
Ayn-ı Gazal mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/541
Ayn-ı Hala mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/452
Ayn-ı Halif çeşmesi, Siird n., Siird kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/274
Ayn-ı Halil/Halil maı, Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/202
Ayn-ı Hara mz., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/312
Ayn-ı Harabe mz., Beriyyecik kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/56
Ayn-ı Harnut mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/398
Ayn-ı Harur mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/535
160
Ayn-ı Hatun mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/424
Ayn-ı Havr mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD
401/567
Ayn-ı Hayme mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/526
Ayn-ı Hazret-i Halilürrahman zv., bk. Halilürrahman
zv., Ruha nf., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.
Ayn-ı Hılye k., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/310, 311, 312
Ayn-ı Hınzir mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/429
Ayn-ı Hicciyye k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/442, 448
Ayn-ı Hor y., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/279
Ayn-ı Horum y., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/279
Ayn-ı Humeyra mz., bk. Humeyra mz., Bab n., Haleb
kz., Haleb l., Arab vt.
Ayn-ı Hureybe mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/452
Ayn-ı Huri md., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/274
Ayn-ı Kaf k., Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TK KKA 96/50a
Ayn-ı Kaliye mz., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/614
Ayn-ı Kana k., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/490, 493
Ayn-ı Kaniya el-Kübra k., Hammare n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/296
Ayn-ı Kaniya es-Sugra k., Hammare n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/298
Ayn-ı Kaniya k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/457
Ayn-ı Kaniyye mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 430/242
Ayn-ı Karaabı, Cavsak k., Şehr n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/219, 221
Ayn-ı Kassab mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/430
Ayn-ı Kaş/Ayn-ı Seher mz., Mercü'l-Kıbli ve'şŞimali n., Şam l., Arab vt.: TD 263/221
Ayn-ı Kerem mz., Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/259
Ayn-ı Keyl k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/111
Ayn-ı Kınnabe k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 423/33
Ayn-ı Kilab mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/657
Ayn-ı Kuniya mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
430/406
Ayn-ı Kuniye mz., Vadi-i Berade n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/322
Ayn-ı Kurt k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 200/473
Ayn-ı Kusaya k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/236, 239
Ayn-ı Küre k., bk. Gavurviranı k., Şarkiamid n.,
Amid l., Diyarbakır vt.
Ayn-ı Küsur k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/439
Ayn-ı Lahya-i Biretü'l-Cebel mz., Kalemun n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/139
Ayn-ı Lata mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 93/444
Ayn-ı Lazur k., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/562
Ayn-ı Levz, İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD
401/365
Ayn-ı Macid mz., Şarkimusul, Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/80
Ayn-ı Maşa mz., bk. Martasaba mz., Kerek-i Nuh n.,
Kerek-i Nuh kz. , Şam l., Arab vt.
Ayn-ı Matur k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/462
Ayn-ı Mübareke mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/134
Ayn-ı Mübareke tahunu, Ayn-ı Mübareke mz., Matah
n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/134
Ayn-ı Müdellel mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik
l., Arab vt.: TD 276/66
Ayn-ı Müntene mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 383/61
Ayn-ı Neccar mz., Beyan n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/43
Ayn-ı Neccar mz., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 134/6
Ayn-ı Nehr dalyanı, Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/279
Ayn-ı Öyük mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/461
Ayn-ı Pelit mz., Camustil k., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/426
Ayn-ı Safa bağı, Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/24
Ayn-ı Safiyye mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/134, 137
Ayn-ı Safsaf mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/414
Ayn-ı Safsafa mz., İklim-i Bellan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/327
Ayn-ı Sarraf/Alusi mz., İklim-i Darani n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/337
Ayn-ı Sefine kl., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/83
Ayn-ı Sefine n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/75, 76
Ayn-ı Sefinenefs k., Ayn-ı Sefine n., Musul kz.,
Musul l., Diyarbakır vt.:TD 998/75
Ayn-ı Seher mz., bk. Ayn-ı Kaş mz., Mercü'l-Kıbli
ve'ş-Şimali n. , Şam l., Arab vt.
Ayn-ı Selim mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/147
Ayn-ı Semek k., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/433
Ayn-ı Semek mz., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/431
Ayn-ı Semek mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/490
Ayn-ı Serab bağı, Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/34
Ayn-ı Sevda mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/381
Ayn-ı Suhrur mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/439, 451, 452
Ayn-ı Sumak mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/431
Ayn-ı Suntay mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/94
Ayn-ı Süfeyla mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/399
Ayn-ı Şah mz., Başika n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 998/43
Ayn-ı Şakar mz., bk. Aynü'l-Eşgar mz., Ravendan n.,
Haleb kz., Haleb l., Arab vt.
Ayn-ı Şakara k., Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/654, 659
Ayn-ı Şakif mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/398
Ayn-ı Şar k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/11
Ayn-ı Şara k., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD
401/363
Ayn-ı Şihabiye k., Birecik n., Birecik kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/44
Ayn-ı Şürik k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/54
161
Ayn-ı Tanta k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/379
Ayn-ı Tavile mz., Vadi-i Berade n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/319
Ayn-ı Tayyib mz., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/312, 315
Ayn-ı Tel mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/214
Ayn-ı Tel mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/590
Ayn-ı Tel Türkman mz., Ravendan n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/237
Ayn-ı Temra mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/473
Ayn-ı Terbul mz., bk. Resü'l-Ayn mz., Kerek-i Nuh
n. , Şam l., Arab vt.
Ayn-ı Terma k., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/69,
73, 74, 81
Ayn-ı Tıraz k., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/418
Ayn-ı Til k., İskenderun n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/350
Ayn-ı Til tahunu, Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/122
Ayn-ı Tin k., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/670
Ayn-ı Tin mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/650
Ayn-ı Tura mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 423/65
Ayn-ı Ubeyde mz., Harim n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 146/1016
Ayn-ı Ukayl mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 146/303
Ayn-ı Ulleyka mz., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/363
Ayn-ı Uzeyye k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/454
Ayn-ı Ümm-i Osman mz., Beni Kilab n., Baalbek
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/596
Ayn-ı Verd k., Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/252
Ayn-ı Zebde mz., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/268
Ayn-ı Zehalta k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/460
Ayn-ı Zeliha maı, Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.:
TD 998/202
Ayn-ı Zerrin mz., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 146/835
162
Ayn-ı Zikr mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/638
Ayn-ı Zimarin k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/393
Ayn-ı Ziza mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/506
Ayn-ı Zur çeşmesi md., Siird kz., Diyarbakır vt.: TK
KKA 557/24b
Ayn-ı Zübela k., Cülab n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/206
el-Ayni mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/668
Ayni mz., Kulb n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/13
Aynifer k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/240
Aynifer mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/278
Ayniyye mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 454/611
Aynmacid k., bk. Şuta k., Musul n., Musul kz.,
Musul l., Diyar-ı bekr vt
Aynşa k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/64/558
Ayntab kl., Ayntab kz, Ayntab l., Arab vt.: TD
373/168, 180, 277, 312
Ayntab kz, Ayntab l., Arab vt.: TD 301/17
Ayntab l., Arab vt.: TD 373/8; TD 998/298
Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/50
Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/8
Ayntab tabakhanesi, Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab
kz., Ayntab l., Arab vt.: TD 373/177
Ayntabkalesi c., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 301/3
Ayntabluoğlu/Akgavur mz., Birecik n., Birecik kz.,
Birecik l., Arab vt.: TD 276/67
el-Aynun tahunu, Mecadil k., Beni Atike n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/628
Aynuş mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/628
Aynü'd-Deyr k., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/347
Aynü'd-Deyr mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/233
Aynü'l-Afiye mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/634
Aynülarus mz., Aynülarus n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/472
Aynülarus n., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/472
Aynü'l-Bendak k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/451
Aynülberd m., Bitlis nf., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.:
TD 413/2, 206
Aynülberd md., Bitlis nf., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.:
TD 413/208
Aynü'l-Berke mz., bk. Ayn-ı Bakara mz., Antakya n.,
Antakya kz., Haleb l., Arab vt.
Aynü'l-Beyza mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/332
Aynü'l-Beyza mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/199
Aynü'l-Beyza mz., bk. Senderuz mz., Harim n.,
Harim kz., Haleb l., Arab vt.
Aynü'l-Beyza mz., Kalemun n., Şam l., Arab vt.: TD
401/139
Aynü'l-Beyza mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/165
Aynü'l-Burc mz., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD
401/363
Aynü'l-Ceme mz., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/365
Aynü'l-Cer k., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD
401/296
Aynü'l-Cerköyü c., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD
401/297
Aynü'l-Cevz mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/589
Aynü'l-Cevz mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/383
Aynü'l-Ebyaz mz., bk. el-Karfiyye mz., Baalbek n.,
Baalbek kz. , Şam l., Arab vt.
Aynü'l-Esed mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/518
Aynü'l-Eşgar tahunu, Ravendan n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/222
Aynü'l-Eşgar/Ayn-ı Şakar mz., Ravendan n., Haleb
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 146/713
Aynü'l-Evkat mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/280
Aynü'l-Fahure mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 383/370
Aynü'l-Feryad mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/134
Aynü'l-Fesil mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 146/474
Aynü'l-Fizza mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/150
Aynü'l-Gasil mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/241
Aynü'l-Gayn mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/161
Aynü'l-Hacal k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 454/716
Aynü'l-Hacer mz., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 146/960
Aynülhamse bağçesi, Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/318
Aynü'l-Harab/Aynü'z-Zeheb mz., Antakya n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/339
Aynü'l-Havh mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/423
Aynü'l-Havr k., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
1034/37
Aynü'l-Havr mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 1034/65
Aynü'l-Havti mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/131
Aynü'l-Hirşa k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/377, 382
Aynü'l-Hur mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/518
Aynü'l-Kafes-i Cebeliyye mz., Şeyzer n., Kefertab
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 1040/646
Aynü'l-Kürdi mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/239
Aynülmelik çeşmesi, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/207
Aynülmelik hammamı, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/205
Aynü'l-Melik k., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD
401/301
Aynülmelik md., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/205
Aynülmelik zaviyesi c., Abri k., Bilican n., Hınıs kz.,
Hınıs l., Erzurum vt.: TD 294/202
Aynülmelik zv., Abri k., Bilican n., Hınıs kz., Hınıs
l., Erzurum vt.: TD 294/201, 202
Aynü'l-Vadi mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/222
Aynü'l-Varraka tahunu, Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 474/203
Aynü'l-Varraka z., Mescidü'l-Kasab m., Şam nf.,
Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/36
Aynü'l-Velui z., Mescidü'l-Kasab m., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/37
Aynü'l-Verd mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/468
163
Aynü'l-Vusta mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/599
Aynü'n-Nahl mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/632
Aynü'n-Nial mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/235
Aynü's-Seyri tahunu, Salihiyye, Şam nf., Şam kz., Şam
l., Arab vt.: TD 263/178
Aynü's-Sufi mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/415
Aynü'ş-Şinye mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/383
Aynü't-Tina k., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/119
Aynü't-Tut k., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/315
Aynü't-Tut mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/230, 235
Aynü'z-Zeheb mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/207
Aynü'z-Zeheb mz., bk. Aynü'l-Harab mz., Antakya
n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.
Aynü'z-Zeytun mz., Vadi-i Berade n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/319
Aynzeheb k., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 101/227b
Ayokostandin m., Sinob nf., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/679
Ayomaryas mülkü, Abislaha k., Laz n., Arhova kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/741
Ayonikola m., Sinob nf., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/679
Ayoobyan m., Trabzon nf., Trabzon kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/716
Ayopetro/Ayopetros m., Sinob nf., Sinob kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 23M/363
Ayorandos manastırı, Rize nf., Rize kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/736
Ayoyorgi iskelesi, Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/404
Ayoyorgi k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/646
Ayoyorgi(-yi diğer) k., Hoşalay kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/645
Aypınarı/Sarıhasan k., Sergis divanı, Çorumlu kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/394
Ayrancı mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/357
Ayrancı mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/628
164
Ayranıkara k., Ovacık-ı Erzurum n., Şogayn kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/871
Ayranıkara mz., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 134/5
Ayranıkara mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 123/244
Ayrankesen k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/271, 278
Ayrankesenköyü y., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/278
Ayranlı k., Yağmurderesi n., Koğans kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/848
Ayranpınarı k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/210
Ayrata mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/647
Ayrudam mz., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/471
Aysemü'l-Fevka k., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/362
Aysemü'l-Fevkaköyü c., İklim-i Zebib n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/362
Aysemü't-Tahta k., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/365
Aysemü't-Tahtaköyü c, İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/365
el-Ayş mz., Cebi Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/120
Ayşe binti Mehmed mülkü, İznik kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/804
Ayşebacı k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/255
Ayşebacı mz., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/255
Ayşederesi mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/669
Ayşehatun çf., Saltuk k., Banaz n., Uşak kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/69
Ayşehatun mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/98
Ayşehatun mülkü, İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/804
Ayşepınarı mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/670, 673
Ayşesultan binti Bayezidhan mülkü, Biga kz., Biga
l., Anadolu vt.: TD 166/219
Ayta k., Beni Hilal n., Şam l., Arab vt.: TD 401/697
Ayta k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/272
Ayta mz., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD 401/297
Ayta mz., Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD 401/259
Ayta mz., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD 401/310
Aytat k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/450
Aytedin k., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD
401/294
Aytenit k., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/266, 272
Aytimur k., bk. Acısu k., Peçin kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Aytimur k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
64/557
Aytimur k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/33
Aytimur m., Nif nf., Nif n., Nif kz., Saruhan l.
Anadolu vt.:TD 166/327
Aytimur md., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
37/703
Aytimur mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/339
Aytimur mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/166
Aytutak mz., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/260
Ayualanı k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/345
Ayubasan k., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/969
Ayubükü mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/107
Ayubükü mz., Zeytun ve Firnos n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/441
Ayucuk k., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/805
Ayucuklu k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/650
Ayuçatağı mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/99
Ayuderbendi mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/290
Ayuderesi mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/426
Ayuderesi vadisi, Kurd k., Akyazı kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/83
Ayuovası mz., Ovacık n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/966
Ayuperdesi çf., Oyrusu k., Yalak n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/42
Ayupınarı y., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/470
Ayutaşı k., Şahnaçemeni n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/569
Ayutaşı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
79/529
Ayuviranı k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/17
Ayuviranı mz., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/187
Ayuviranı mz., Yaruktaş k., Kala-i Zamantu n.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/576
Ayva k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/685
Ayvabahşi çf., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/185
Ayvabükü k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/178
Ayvaca k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/619
Ayvacı mz., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/222
Ayvacık çf., Kab k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/38
Ayvacık çf., Yukarıopanözü k., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/74
Ayvacık k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/324
Ayvacık k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/222
Ayvacık k., bk. Yardım k., Tuzla kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.
Ayvacık k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/162
Ayvacık k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/401
Ayvacık k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/468
Ayvacık k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/264
Ayvacık k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 117/314
Ayvacık k., Yarhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/31
Ayvacık korusu, Gönen kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/163
Ayvacık mz., İpek k., Karavadi, Simav n.,
Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/77
Ayvacık mz., Meğelginkalesi mz., Megelgin n., Kars
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/518
165
Ayvacık mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/387
Ayvacık/Kurdu mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 408/542
Ayvad mülkü, Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
MAD 22/47
Ayvadlı k., bk. Teküroluğu k., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.
Ayvadlı mz., bk. Acıca mz., Keskün n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.
Ayvagediği mz., bk. Karatepe mz., Ulaş kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.
Ayvalı k., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/970
Ayvalı k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/140
Ayvalı k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/39
Ayvalı k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/42
Ayvalı k., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/172
Ayvalı k., Kızılkünbed n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/467
Ayvalı k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/43
Ayvalı k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/130
Ayvalı k., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/80
Ayvalı k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/161
Ayvalı k., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/26
Ayvalı k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/33
Ayvalı k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/318
Ayvalı k., Yoros kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
436/423
Ayvalı k., Yuva n., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/302
Ayvalı mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/381, 387
Ayvalı mz., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/224
Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum vt.: TD
387/969, 970, 971
Ayvalı/Örenkırı mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/386
166
Ayvalık mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Ayvalıpınar mz., Taşköprü kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/620
Ayvalu k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 37/586
Ayvaluca kz., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/94
Ayvaluca mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Ayvaluca mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/943
Ayvaluviran k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/618, 625, 627
Ayvan mz., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/150
Ayvancık mz., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/472
Ayvas k., Ebutahir n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/118
Ayvas mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/580
Ayvasi mevkii, Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar
l., Rum vt.: TD 54/100
Ayvasil k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/599
Ayvaza k., Kuh-ı Karakuş n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/88
Ayvazlı k., Çengi, Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/78
Ayvazlı k., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/77
Ayyu k., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/641
Azad mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/446
Azadala k., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/160, 168, 173
Azadlı k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/214
Azadlı mz., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/148
Azahpert k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1067
Azahpur k., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 208/44
Azahpur mz., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/148
Azak k., Harpurt kz., Harpurt l., Diyarbakır vt.: TD
998/182
Azak mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Azakbağçesi çr., Alibahadır k., Yoros kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/795, 796
Azaklı k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/320
Azam c., bk. Cami-i Muazzam, Harpurt nf., Harpurt
kz., Harpurt l. Diyarbakır vt.
el-Azam z., Mezabil m., Şam nf., Şam kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/22
Azarı k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/73, 79
Azay k., Bazarlu n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/677
Azayyiz k., Behmerd n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TK KKA 96/95a
Azaz k., bk. Harar k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.
Azaz l., Arab vt.: TD 397/815
Azaz n., Azaz l., Haleb l. , Arab vt.: TD 397/122,
758, 764, 829
Azaz n., Haleb l., Arab vt.: TD 998/293
Azbur mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/396
Azdıviranı mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/552
Azeb Mescidi m., Mihaliç nf., Mihaliç kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/144
Azebali k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/108
Azebçınarı k., bk. Karamanlu k., Derbisak n., Bakraz
kz., Haleb l., Arab vt..
Azebkuyusu mz., Harran n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/201
Azebler k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/264
Azebler k., Zeytun n., Kocakayası kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/691
Azeblerpınarı m., Sinob nf., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 23M/364
Azgobik mz., Uluabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/621
Azgud mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/439
Azgunik k., Kirpüzek n., Çemişkezek kz.,
Çemişkezek l., Diyarbakır vt.: TD 998/167
Azgunik k., Sağman n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/168
Azıklar k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/618
Azi k., Behmerd n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/262
Azid k., Güzeldere n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/43
Azidin n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 200/314
Azinebazarı, bk. Ezine, Biga l., Anadolu vt.
Azineholik k., bk. Abdulkadir k., Nusaybin n.,
Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.
Azir k., bk. Aher k., Kabahor n., İspir kz., Bayburd l.,
Rum vt.
Aziz c., Ereğli, Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/158
Aziz divanı, Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/429, 430, 431, 433
Aziz k., Elige n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/588, 594
Aziz k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/842
Aziz k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/102
Aziz k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/501
Aziz mz., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/82
Aziz mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/235
Aziz mz., Kızılhisar k., Banaz-ı Uşak n., Uşak kz.,
Kütahya l., Anadolu vt: TD 438/69
Aziz/Mandalı/Obrucak k., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 415/127
Azizbey/Karaca k., Yenişehir kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/47
Azizbeyli k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/345
Azizbeyli k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/317
Azizehatun binti Gaziumurpaşa mezarı: TD 166/432
Azizehatun imareti, Ayasuluğ nf., Ayasuluğ n.,
Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/416
Aziz-i Fevkani k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/165
Aziziye/el-Aziziye-i Tahtani k., Telbaşir n., Ayntab
l., Arab vt.: TD 373/219
Aziziyye k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/252
Aziziyye mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/566
Aziziyye mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/631
Aziziyye mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/134
Aziziyyetü'l-Cevani mz., Şugur n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/460
Aziziyyetü's-Sekr mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/460
167
Azizkoyağı mz., Sürmeli divanı, Mudurnu kz., Bolu
l., Anadolu vt.: TD 51/265
Azizler k., bk. Kabiller k., Sındırgı n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Azizler k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/73
Azizler k., Kaşyenice n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/49
Azizler k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/67
Azizler/Çerkez k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 153/67
Azizlerviranı mz., bk. Bozoğun mz., Ulaş kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.
Azizli k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/615
Azizli k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Azizli k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/542
Azizli k., Yengi n., Manisa kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/307
Azizli mz., Aliki n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/596
Azizoğlu k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/541
Azizovanis k., bk. İlyasviranı k., Göksu n., Hınıs kz.,
Hınıs l., Erzurum vt.
Azkırıtaş mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/278
168
Azmak k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/124
Azmanburc mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/167
Aznaburc mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/515
Aznafir k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1073
Aznavur k., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
730/66
Azraviyye ms., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/73
Azrın/Gıriztin mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/220
Azriyye mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/109
Azrun mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/207
Aztut k., Lartik n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt. TD 64/848
Azulu k., Alaçam n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/678
Azuniyye k., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/421
Azura mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/527
Azze k., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD 401/300
Azze mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
1034/196
Azzir mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/147
B
Baabadü'l-Fevka k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/286
Baabadü't-Tahta k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/286
Baabd mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/4454
Baabdat mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/396
Baade mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/585
Baadran k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/464
Baakkur mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/669
Baaklin k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/456, 457, 473
Baaklinköyü c., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/457
Baakliyye mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/515
Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/168
Baalbek nf., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/168
Baalşemiyye k., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD
401/430, 431, 433
Baalun k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/275, 288
Baalunköyü c., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/276
Baamra mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/669
Baarba k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 93/155
Baasır k., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/515, 516, 517
Baasır mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/515
el-Baat k., Beni Malikü's-Sadir n., Şam l., Arab vt.: TD
401/688
Baay mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/116
Bab mz., Söğütlü k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/67
Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/153
Bab n., Haleb l., Arab vt.: TD 998/293
Bab nf., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/164
Bab şehri, bk. Bab nf., Bab n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.
Baba Ali m., bk. Han-ı Sebil m., Haleb nf., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.
Baba asiyabı, Kapçıkay k., Nilkaz n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/74a
Baba k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/25
Baba k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 102/30
Baba k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/512
Baba md., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: İB. AK. MCB.15/90b
Baba mezarı, Gönen, Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/164
Baba zv., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/464
Baba zv., Tokca k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/128
Babaabdurrahman zv., bk. Babamahmud zv., Mardin
kz., Mardin l., Diyarbakır vt.
Babaacem m., Malatya nf., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/887
Babaali bağı, Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır vt.:
TD 998/159
Babaali bağı, Sincar n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/69
Babaavşar mz., Ermenibazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/35
Bababekir mz., Zağgeri k., Tercan-ı Süfla n., Tercan
kz., Bayburd l., Rum vt.: TD 387/859
Bababükü mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/128
Babacan k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 478/88
Babacık k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/108
Babaçağırgan zv., Şurut k., Kelkid n., Kelkid kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/843
Babaderesi k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/168
Babaderesi mz., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/170
169
Babadil mevkii, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/299, 306
Babadiye k., Yenişehir kz, Hüdavendigar l., Anadolu
vt.: MAD 22/164
Babadoğan md., Antalya nf., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/588
Babadya k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/139
Babagavril k., Belde n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt. TD 64/781
Babagürbüz türbesi, Aygırıgözü k., Sinob kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/216
Babahacı bağçesi, Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.: MAD 100/24
Babahacıahmed dükkanı, Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/404
Babahaki k., bk. Şamrahtepe k., Savur n., Savur kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.
Babahaki zv., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/36
Babahamid çf., Gurgurum n., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/62
Babahasan çf., Sofubaba k., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/571
Babahaydar zv., Elmalu nf., Elmalu kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/603
Babahusun k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/124
Babahüseyin zv., Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van vt.:
TD 297/67
Babahüseyin zv., Adilcevaz nf., Adilcevaz n.,
Adilcevaz l., Van vt.: TD 297/21
Baba-i Alaüddevlebey m., Maraş nf., Maraş n.,
Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/418
Babakanyab zv., Tahsini k., Bayburd kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/836
Babakıranı mz., Hilvan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/137
Babaköy k., Yarhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 453/239b
Babakulu k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/107
Babakuyusu mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/237
Babalı k., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/143
Babalı zv., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/136
Babamağarası mz., Beriyyecik kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/57
170
Babamahmud/Babaabdurrahman zv., Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/35
Babamahmudhaydari tekyesi, Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı
Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD 998/259
Babamahmudhaydari zv., Hısn-ı Keyf nf., Hısn-ı
Keyf n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD
998/253, 258
Babamansur kalenderhanesi, Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/42b
Babamehmed zv., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 444/56, 323
Babamerdan mz., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/73
Babamerdan zv., Ahlat nf. Adilcevaz n., Adilcevaz l.,
Van vt.: TD 297/73
Babamerdan zv., Ahlat nf., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.:
TD 297/73
Babamescidi m., Borlu nf., Taraklıborlu/Borlu kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/456
Babamüezzin mz., Yiregiren k., Kırhisar n.,
Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.:
TD 438/163
Babaneccar k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/49
Babarna k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/395
Babarun kl., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 450/789
Babasaltuk zv., Anadolu vt.: TD 166/242
Babasamut zv., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/50a
Babasarayı k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/93
Babasinan zv., Monnahalil k., Kestel kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/455
Babasöylemez/Söylemezbaba zv., Kozlubaba k.,
Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.: TD
294/29, 31, 200
Babaşadi zv., Osmancık nf., Osmancık kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/397
Babaşahin zv., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/518
Babaşeyh k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/25
Babaşeyh zv., Babasarayı k., Belviran kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 455/251
Babatrun k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/404
Babaumur k., Adala n., Adala kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 165/299
Babaviranı mz., Adana kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/319
Babavun mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/568
Babayad k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
89/24
Babayağmur mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/614
Babayakub k., bk. Çirik k., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.
Babayakub zv., Çirik/Babayakub k., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/29b
Babayani k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/181
Babayusuf c., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/504
Babazakir m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/1
Babazeynüddin mz., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 200/709
Babazünnun zv., Emanşah derbendi, Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/81a
Babcuğaz k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/181
Babend mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/366
Babetra k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/357
Babeyn k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/19
Bab-ı Adana m., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 1067/9
Bab-ı Adana, Adana nf., Adana n., Adana kz., Adana
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/305
Bab-ı Aksaray, Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/6
Bab-ı Amid m., Ruha nf., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/390
Bab-ı Antakya mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/662
Bab-ı Ayan mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/516
Bab-ı Barla balıklagusu, Karıbağ k., Eğirdür kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TK KKA 51/207a
Bab-ı Bazar, Kala-i Zir, Trabzon nf., Trabzon kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/716
Bab-ı Berriye-i İslamiye m., Ruha nf., Ruha kz.,
Ruha l., Diyarbakır vt.: TD 998/198
Bab-ı Bire mz., Halaka n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/557
Bab-ı Cabiyye, Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/24
Bab-ı Cebel m., Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 69/19
Bab-ı Cedid, Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/35
Bab-ı Ceyrun z., Beyne'l-Medaris m., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/50
Bab-ı Cisr, Hısn-ı Keyf nf., Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı
Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD 998/250
Bab-ı Cisr-i Adana, Adana kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/305
Bab-ı Derb m., Elbistan nf., Elbistan n., Elbistan kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TK KKA 108/293a
Bab-ı Derb md., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/274
Bab-ı Emir m., Ruha nf., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 965/11
Bab-ı Emir-i İslamiye m., Ruha nf., Ruha kz., Ruha
l., Diyarbakır vt.: TD 998/198
Bab-ı Erzincan m., Erzurum nf., Erzurum n., Şoayn
kz., Bayburd l., Rum vt.: TD 387/868
Bab-ı Harran İslamiye m., Ruha nf., Ruha kz., Ruha
l., Diyarbakır vt.: TD 64/392
Bab-ı Kala-i Antalya, Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: MAD 253/80
Bab-ı Kan m., Erzurum nf., Erzurum n., Şoayn kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/868
Bab-ı Kebir c., Ankara kl., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/7b
Bab-ı Kebir, Ankara kl., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/364
Bab-ı Kınnesrin m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/56
Bab-ı Konya m., Aksaray nf., Aksaray kz., Aksaray
l., Karamanvt.: TD 387/124
Bab-ı Küçük, Kayseriye nf., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/200
Bab-ı Leylum k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/197
Bab-ı Maktuş mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/195
Bab-ı Mardin m., Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 64/12
Bab-ı Meğde , Samsun nf., Samsun kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/658
Bab-ı Menkusa/Menkusa, Haleb nf., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/77
Bab-ı Meşak m., Malatya nf., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/886
171
Bab-ı Meydan md., Sinob nf., Sinob kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 456/215
Bab-ı Meydan, Kayseriye nf., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/216
Bab-ı Ruha m., Birecik nf., Birecik n., Birecik kz.,
Birecik l., Arab vt.:TD 276/16
Bab-ı Rum m., Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
64/15
Bab-ı Sabbağ, Kayseriye nf., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/200
Bab-ı Samsad, Ruha nf., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TK KKA 552/15b
Bab-ı Savur, Mardin nf., Mardin n., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/33
Bab-ı Selam mevkii, Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.:TD 998/262
Bab-ı Sivas, Kayseriye nf., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/200, 216, 221
Bab-ı Sor, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/211
Bab-ı Süreyce, Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/62
Bab-ı Şam, Kayseriye nf., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/216
Bab-ı Tarsus m., Adana nf., Adana n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/304
Bab-ı Tarsus, Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 227/3
Bab-ı Tarsusmahallesi md., Adana nf., Adana n.,
Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/325
Bab-ı Tebriz m., Erzurum nf., Erzurum n., Şoayn kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/868
Bab-ı Tuma tahunu, Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/54
Bab-ı Tuma z., Mescidü'l-Kasab m., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/36
Bab-ı Tuma z., Mescidü'l-Kasab m., Şam nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/41
Bab-ı Vanis, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/121
Babılca mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/141
Babışlı k., Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TK
KKA 96/37a
Babib mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 156/60
Babik mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/439
Babikli k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/142
Babil k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/646
172
Babil mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/207
Babilan k., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/19b
Babile k., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/73
Babilge k., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/932
Babili mz., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/549
Babilkuyusu mz., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/94
Babini mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Babiska k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/510, 511
Babiş k., Hani n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/6
Babişin hanı, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/17
Babişta k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/300
Babita mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/518
el-Babiyye mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/336
el-Babiyye mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 1040/524
Babizya k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/88
Babki k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/705
Babkus mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/229
Bablis/Diam tahunu, Salihiyye, Şam nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 263/177
Babliş k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/375
Babliyye k., İklim-i Şumer n., Şam l., Arab vt.: TD
401/505, 506, 509
Babluköy mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/952
Babnabolu k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 23M/689
Babnit k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 195/91
Babratoğlu değirmeni, Kalecik nf., Kalacık kz.,
Kengırı l., Anadolu vt.: TD 291/166
Babsu k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/796, 800
Babtak k., Huyut n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/92
Babu k., Güneykemah n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/791
Babuççular k., bk. Ahmeddede k., Güzelhisar kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Babuçka k., Laz n., Arhova kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/739, 740
Babuda mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/570
Babuk k., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/68b
Babulırak m., Musul nf., Musul n., Musul kz., Musul
l., Diyarbakır vt.:TD 998/72
Babullah k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 454/94
Babulu k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/131
Babun zv., Şam l., Arab vt.: TD 401/671
Babusthan k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/831
Babuzi mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/80
Babükvirankışlası mz., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/631
Babülbahr m., Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 1067/2
Babü'l-Berid m., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/276
Babülcebel bağçesi, Amid nf., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 200/321
Babülcedid/Bab-ı Cedid m., Mardin nf., Mardin n.,
Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/6, TD 64/216
Babü'l-Cinan m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/34
Babü'l-Cinan mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/336
Babü'l-Ferec tahunu, Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/54
Babü'l-Ferec, Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/78
Babülhadid/Kemalüddin md., Hadise nf., Hadise n.,
Ana l., Diyarbakır vt.: TD 406/377
Babü'l-Hadra m., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/51
Babülhammare/Bab-ı Hammare m., Mardin nf.,
Mardin n., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/6,
TD 64/221
Babülharran m., Ruha nf., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/199
Babülhur, Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
200/740
Babülma m., Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
69/22
Babülma-i İslamiye m., Ruha nf., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/198
Babü'l-Makam, Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/78
Babü'l-Medine z., Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/403
Babülmelik k., bk. Merkez k., Üzeyr n., Üzeyr kz.,
Üzeyr l., Çukurabad, Arab vt.
Babülmesih k., Kernih n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/76
Babü'l-Mus mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/429
Babü'l-Musalla m., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/2
Babü'n-Nasr birunu, Haleb nf., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/78
Babü'n-Nasr m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/32
Babü'n-Nasr m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/651
Babü'n-Nis k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/99, 115
Babü'n-Nur mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD
401/81
Babürşik k., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/811
Babü's-Selam tahunu, Salihiyye, Şam nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/54
Babü's-Süreyce m., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/9
Babü'ş-Şagur arazisi, Guta n., Şam l., Arab vt.: TD
401/60, 76
Babü'ş-Şagur bostanları, Guta n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/76
Babü'ş-Şarki bostanları, Guta n., Şam l., Arab vt.: TD
401/60
Babü'ş-Şarki z., Mescidü'l-Kasab m., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/39
Babviran mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/165
Babviranı k., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Bacaklu k., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/328
Bacaklukışlası mz., Kanak-ı Zirin n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/603
Bacaktursun kışlağı, Bağas k., Güre ve Selendi kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/85
Bacala k., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 23/34
173
Bacalar/Koçoğlu k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 59/150
Bacalucaviran mz., Çörmüşeközü n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/558
Bacan k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/42
Bacara mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/648
Bacavid k., Şogayn kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/867
Bacdar çf., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/251
Bacı c., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD 438/402
Bacı cuma md., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/402
Bacı k., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/88
Bacı k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/393
Bacı k., Emlak n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/673
Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD 438/399
Bacı zv., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/402
Bacı/Uzunkozluk mz., Pağnik n., Kahta kz., Gerger
l., Rum vt.: TD 387/929
Bacıderesi mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/601
Bacıdur k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TK KKA 96/81b
Bacılar k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/273
Bacılı k., Oşun n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır
vt.: TD 998/135
Bacıriye mz., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/2
Bacil k., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
2/229
Baciriye k., Behmerd n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TK KKA 96/92b
Bacirziya mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/112
Bacluviranı mz., Ağcaşehir, Budaközü n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Bacu mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/648
Baculantepe mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.:
TK KKA 111/54b
Bacura mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/581
174
Baçin k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD 998/256
Bad mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/899
Badabad k., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/45a
Badam, bk. Badem
Badaman k., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/101
Badamluca/Karamanlı k., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 969/346
Badamya hamamı, Badamya nf., Tire kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/379
Badamya nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TK
KKA 571/49b
Badamya zv., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/379
Badar k., bk. Tecer k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.
Badarmahellesi mz., Gevarselim n., Bitlis l., Van vt.:
TD 413/114
Badaş mz., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/802
Badbina k., Ağcakale n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/260
Bade k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman
vt.: TD 387/48, 58
Bade k., Kürtün n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/756, 763
Badel mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/197
Badem k., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/155
Badem k., Mecidözü n., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/478
Badem k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/402
Badem yakası, Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/734
Bademağacı k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/616
Bademağacı k., Bağovası n., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/595, 596
Bademce k., Kargu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/737
Bademce k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/618
Bademce zv., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/250
Bademçayı k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/709
Bademli çf., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/74
Bademli k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/100
Bademli k., Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/101
Bademli k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/483
Bademli k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/63
Bademli k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/37
Bademli k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/255, 259, 260
Bademli k., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/62
Bademli k., Homa kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/95
Bademli k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/248
Bademli k., Kaşyenice n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/54
Bademli k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/169
Bademli k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/366, 409, 411
Bademli k., Yağan n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/53
Bademli k., Yenişehir n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/52
Bademli m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/337, 370
Bademli md., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/24b
Bademli mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/359, 372
Bademli mz., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/63
Bademli mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/942
Bademli mz., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/915
Bademli mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/925
Bademli mz., Kaplı k., Sifrihisar kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/131
Bademli mz., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/294
Bademli mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/208, 223
Bademli mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 123/358
Bademli mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/948
Bademli mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/659
Bademli mz., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/278
Bademli mz., Senirarmudlu k., Gurgurum n.,
Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
387/62
Bademli mz., Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman
vt.: TD 387/66
Bademli mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/402
Bademli mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/931
Bademli zv., Bademli k., Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TK KKA 566/8b
Bademli zv., Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman
vt.: TD 387/66
Bademlice k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/135
Bademlice k., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/424
Bademlice mz., Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/442
Bademlice mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/537
Bademlice mz., Haruniye n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/437
Bademlice mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/925
Bademlice mz., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı
Develi kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/193
Bademlice mz., Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/331
Bademlice mz., Karataş n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/213
Bademlice mz., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/435
Bademlice mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/512
Bademlice mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/404
Bademlice/Karamanlı k., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 969/346
Bademlice-i Süfla mz., Argavun n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/899
175
Bademlice-i Ulya mz., Argavun n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/899
Bademliköyü md., Bademli k., Yağan n., Beyşehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 455/882
Bademlüköyü md., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/260
Bademlüöyüğüburnu mz., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/146
Bademlü-yi Büzürk k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı
Mansur kz., Divriği l., Rum vt.: TD 387/975
Bademseküsü mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/905
Bademviranı k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/291
Bademviranı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/360
Bademyankuyu mz., Turgud kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/246
Baderkığ k., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/892
Badeşan k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/181, 192
Badıcan mz., Sincar n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/67
Badın k., Mecidözü n., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/478
Badınca k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/445
Badırga k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/134
Badırgaburnu çf., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/463
Badıruk k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/161
Badilayahacı mz., Beyan n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/43
Badincan mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/599
Badincos/Karacayakubviranı mz., Sis n., Sis kz., Sis
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/398
Badinü's-Süfla mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/395
Badir k., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/660
Badirgens k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/853
Badişin k., Erzurumabad n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/870
Badiye k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/107
Badiye mz., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/95
176
Badiyye mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Badkıtil k., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 969/361
Badkiz k., Siptoros n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/174
Badra k., Kite-i Kayaili n., Kite kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/137
Badraiyye ms., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.:
TD 127/50
Badraiyye z., Beyne'l-Medaris m., Şam nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/50
Badranis k., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: MAD 5152/425
Badras mz., Kuştimur n., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/368
Badras mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/314
Badrıh k., Diğünlü n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/798
Badrık k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/141
Badrık k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/48, 49
Badrık k., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/135
Badrık mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/238
Badrık mz., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/134
Badrıköyük mz., Kolankoçaç k., Sivas kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/500
Badruğkuyu mz., Zengan, Turgud kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/246
Badümlüceviran mz., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/215
Bafava k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/15
Bafilun k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/594
Bafilunubs k., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/538
Bafla mz., İsravalos kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/562
Bafnalı k., Engis n., Samsun kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/662
Bafra k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/539
Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/667, 668, 678,
679, 680
Bafraca-i Arab k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 134/5
Bafralu k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/649
Baftı k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/646
Bagidin mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/169
Bagine k., Azidin n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/314
Bagliyu mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/507
Bagobit nf., Arhova kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/741
Bagobit vt., Arhova kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/741
Bagragu k., Kırıkili n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/626
Bagura mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/413
Bagusa mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/521
Bagür k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/105
Bağ hamamı, Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 387/549
Bağ m., Siird nf., Siird kz., Diyarbakır vt.: TK KKA
96/115b
Bağ md., Siird nf., Siird kz., Diyarbakır vt.: BOA
MAD 4540/15
Bağacık mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/672
Bağadere k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/182
Bağalanı sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/307
Bağanid k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/655
Bağarası m., Ermenek nf., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/253, 263
Bağarsak mz., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/341
Bağarslan k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/143
Bağas k., Güre ve Selendi kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/85
Bağavir k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/196
Bağbankafirleri m., İznik nf., İznik kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/798
Bağbanlar k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/224
Bağbanlar k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TK KKA 81/309b
Bağbasan k., Kiçiborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/277
Bağbasan m., Gönen nf., Gönen kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/281
Bağbaşı k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/48
Bağbaşı k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/65
Bağbeleni k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/275
Bağbeli k., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/485
Bağburnu mz., Ermenibazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/34
Bağbükü mz., Hisar-ı Karataş, ., Karataş kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 272/344
Bağcak k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/723
Bağcılar k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/166
Bağcılı k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/288
Bağcılı k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/467
Bağcuğaz b., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/488
Bağcuğaz k., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 40/862
Bağcuğaz k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/230
Bağcuğaz k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/271
Bağcuğaz k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/488, 496
Bağcuğaz mz., İskefsir n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/604
Bağcuğaz mz., Zeytun ve Firnos n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/441
Bağcuğaz-ı Büzürk k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/490
Bağcuğaz-ı Küçük k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/490
Bağçe cebeli, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/17
Bağçe k., Belde n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/165
Bağçe k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/421,
422
177
Bağçe k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/572, 573
Bağçe k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/273
Bağçe k., Puşadı n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/98
Bağçe k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/509
Bağçe m., Köşk nf., Köşk n., Güzelhisar kz., Aydın
l., Anadolu vt.: TD 166/437
Bağçe m., Uluborlu nf., Uluborlu kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/272
Bağçe mz., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/148
Bağçe mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/58b
Bağçe mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/541
Bağçe zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259
Bağçeardı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/367
Bağçeardı zm., Avdan n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/78
Bağçebaşı mz., bk. Kargın mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.
Bağçecik k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/615
Bağçecik k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/832
Bağçecik k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/54, 57
Bağçecik k., bk. Bohya k., Çatalbergos kz., Biga l.,
Anadolu vt.
Bağçecik k., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Bağçecik k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/142
Bağçecik k., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/181
Bağçecik k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/64
Bağçecik k., İn n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır
vt.: TD 998/134
Bağçecik k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
Bağçecik k., Koğans n., Koğans kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/846
Bağçecik k., Komanat n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/439
Bağçecik k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/586
178
Bağçecik k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/173, 187
Bağçecik k., Oşun n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/138
Bağçecik k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/127
Bağçecik k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/862
Bağçecik mevzii, Tavas kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/547
Bağçecik mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/333
Bağçecik mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/971
Bağçecik mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/18
Bağçecik mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/904
Bağçecik mz., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/141
Bağçecik mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/617
Bağçecik mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/609, 611, 622
Bağçecik mz., Gürün n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/968
Bağçecik mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/628
Bağçecik mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/671
Bağçecik mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/666
Bağçecik mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/142
Bağçecik mz., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/609
Bağçecik mz., Salur k., Değrensor n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/797
Bağçecik mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/365, 367
Bağçecik mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/245
Bağçecik(-i diğer) k., Beriyyecik kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/55
Bağçecikağıl mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/245
Bağçeçiftliği mz., Çatalbergos kz., Biga l., Anadolu
vt.: TD 166/246
Bağçehar k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/177
Bağçe-i Cedid, Mardin nf., Mardin n., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/30
Bağçe-i Kozluk mz., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/99
Bağçe-i turunç zm., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/1006
Bağçekayası mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/439
Bağçeli k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/217
Bağçeli k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/276
Bağçeli k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/232
Bağçeli/Yüğrükşeyh k., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 453/1b
Bağçelidere k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/44
Bağçeseniri mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/365
Bağçetarla mz., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/513
Bağçevanyurdu mevkii, Isparta nf., Isparta kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TD 121/290
Bağçeyakası mz., Haruniye n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/437
Bağdadcık mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/189
Bağdadcık/Kurucaöyük mz., Birecik n., Birecik kz.,
Birecik l., Arab vt.: TD 501/45
Bağdadhatun binti Hüseyinbey bin Emirzebey
darülhuffazı, Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/32
Bağdadhisarı k., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/457
Bağdadi dolabı, Navise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/238
Bağdadi k., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/329
Bağdadi m., Musul nf., Musul n., Musul kz., Musul
l., Diyarbakır vt.:TD 998/72
Bağdadi md., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/273
Bağdadiye ms., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 276/268
Bağdadlı mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/939
Bağdadlukışlağı mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/634
Bağdadluviranı mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/611
Bağdadşeyh çf., Büküler mz., Göynük kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/101
Bağdaş divan k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/439
Bağdaş divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/446, 452, 453
Bağdaş k., Çavluhacı k., Kandıra kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: MAD 22/87
Bağdaş k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/576
Bağdaş k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/630
Bağdaş k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/437
Bağderesi mz., Arabdamı k., Manyan n., Gülnar kz.,
İçil l., Karaman vt.: TD 387/306
Bağdın k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: MAD 17798/110
Bağdın-ı Kebir k., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/431
Bağdın-ı Sagir k., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/431
Bağdiğin k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/397
Bağdik k., bk. Çanakçı k., Gevenli n., Kiğı kz., Kiğı
l., Diyarbakır vt.
Bağeteği bağçesi, Hisarardı k., Karaağaç n., Yalvaç
kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD 121/482
Bağgölü nehri, Finike n., Elmalu kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 107/2
Bağhavlusu k., Ilıca kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/334
Bağ-ı Başmaklı mz., Sivir n., Divriği kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/955
Bağ-ı Bey mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/163
Bağ-ı Hasan mz., Saidili n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/20
Bağ-ı İmad zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259
Bağ-ı Mundus zm., Akmanastır k., Ermenek n.,
Ermenek kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/257
Bağ-ı Süleyman k., İspir n., İspir kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/855
Bağ-ı Zahmona k., Vadinnebi, Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/34
Bağıhan mz., Tatvan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/40
Bağıkuru mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/367
Bağınca k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/79
179
Bağırcan k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/548
Bağırcanlı k., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/430
Bağırd mz., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/250
Bağırga k., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/931
Bağırgan k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/322
Bağırgan k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/778
Bağırsakderesi y., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/831
Bağırsucakderesi mz., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/657
Bağırsukderesi mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/528
Bağırsukderesi(-yı diğer)) mz., Göksun n., Kars kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/529
Bağışlamış mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/743
Bağiler k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/635
Bağilerköyü md., Devrekani n., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/346
Bağili k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/189
Bağistan k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/15
Bağköy k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/599
Bağla k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/652
Bağlaroğlu k., Şahnaçemeni n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/568
Bağlaryeri mz., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/553
Bağlas k., Güre ve Selendi kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/123
Bağlı çf., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/167
Bağlı k., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/310, 314
Bağlı k., Karçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/123
Bağlı k., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/174
Bağlı mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/96
Bağlıağaç, Kalkanlı kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/610
180
Bağlıca k., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127/1, 135
Bağlıca k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/354; TK KKA 558/32a
Bağlıca k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/280
Bağlıca k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/384
Bağlıca k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/201, 203
Bağlıca k., bk. Dutluca k., Ank n., Rumkale kz.,
Birecik l., Arab vt.
Bağlıca k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/624
Bağlıca k., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/143
Bağlıca k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/359
Bağlıca k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/410
Bağlıca k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/459, 460
Bağlıca k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/408
Bağlıca k., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/458
Bağlıca kışlağı, Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/210
Bağlıca m., Zile nf., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/456
Bağlıca mz., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/910
Bağlıca mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/132, 133
Bağlıca mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/720
Bağlıca mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/250
Bağlıca mz., bk. Gülbari mz., Turuş n., Kahta kz.,
Gerger l., Rum vt.
Bağlıca mz., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/207
Bağlıca mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/238
Bağlıca mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/561
Bağlıca mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/949
Bağlıca mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/653
Bağlıca mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/399
Bağlıca mz., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/863
Bağlıca mz., Ziniski n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/957
Bağlıca/Kapaklar k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/65
Bağlıcalar mz., Uluborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/273
Bağlıçardağı mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/669
Bağlıgez mz., bk. Nigerek mz., Kırşehri n., Kırşehri
kz., Bozok l., Zülkadriye vt.
Bağlıgezviranı mz., Karahisar n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/908
Bağlık k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/60
Bağlıkaraöyüğü k., Keferdiz n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/427
Bağlıviran k., Yıldız n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/449
Bağluca mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/294
Bağovası n., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
14/322; TD 107/41
Bağözü çf., Akçaşehir k., Tavşanlı n., Lazkiye kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/43
Bağözü k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/360
Bağözü k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/408
Bağözü k., Tokarçay divanı, Kargu kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/736
Bağözü mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/58a
Bağözü mz., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 408/164
Bağpınar k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/229
Bağra k., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/62
Bağra k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Bağra k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/468, 472
Bağra mz., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
32/372
Bağraköyü md., Bağra k., Gurgurum n., Seydişehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 399/263
Bağran, Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TK
KKA 547/193b
Bağras k., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.: TD
998/98
Bağraz çf., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/78
Bağrı m., Konya nf., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/6
Bağtaş mz., Zeytun ve Firnos n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/441
Bağtepesi mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/385
Bağurtek k., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/122
Bağüstü zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/261
Bağva mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/236
Bağvan k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/251
Bağviran k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/411
Bağviranı mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/445
Bağyüzü k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/280
Bağzıknefs k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/400
Baha k., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
423/126
Bahacırtan mz., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TK KKA 96/84b
Bahadır çf., Bağlıca k., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/70
Bahadır çf., Yalnızsaray k., Arslanapa: TD 438/42
Bahadır k., Alinayibli k., Menemen n., Menemen kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/318
Bahadır k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.: TD
438/146
Bahadır zm., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/152
Bahadırağa md., Bursa, nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/31
Bahadırağa/Korkudoğlu m., Bursa nf., Bursa n.,
Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/3
Bahadıralanı mz., bk. Kazmaharman mz., Demirci
kz., Saruhan l. Anadolu vt.
Bahadırboğazı mz., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/256
181
Bahadıriye asiyabı, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 998/32
Bahadırkilise k., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/259
Bahadırlar k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/73
Bahadırlı k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/447
Bahadırlı k., Aydos n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/50
Bahadırlı k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/307
Bahadırlı k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/12
Bahadırlı k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/294
Bahadırlu k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/652
Bahadıroğlu k., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/181
Bahadıryeri mz., İğdir n., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/583
Bahadin k., Beyan n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 200/454
Bahadin k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/129
Bahadin k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/413
Bahadin k., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/75
Bahadin mz., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/44
Bahadin-i Katar k., Katar n., Katar kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/417
Bahadinoluğu mz., Koğans n., Koğans kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/847
Bahak k., Güneyerzincan n., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/807
Bahar bağı, Meram, Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/38
Baharatlı k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/276
Bahariyye dalyanı, Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/302
Bahariyye mz., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/303
Bahariyye/Buhayriyye k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/104
Baharlar k., Aydos n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/50
182
Baharlı k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/73
Bahasıd k., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 93/567
Bahaşimi k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TK
KKA 97/51a
Bahauddin k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/567, 587
Bahauddin k., Ulubeylü n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/616
Bahaüddin bağı, Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/26
Bahaüddin k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/622
Bahaüddin k., Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/41, 42
Bahaüddin k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/166
Bahaüddin Mezraası çr., Hacıbektaş n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/661
Bahaüddin mz., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/74
Bahaüddin mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/648, 661, 679
Bahaüddin zv., bk. Bahaüddinömer zv., Çat k.,
Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.
Bahaüddinbey harimi, Mekri sahrası, Mekri kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/569
Bahaüddinburcu k., Nehrülcevz n., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/297
Bahaüddinkethuda mülkü, Ana, Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/242
Bahaüddinömer/Bahaüddin zv., Çat k., Şücaüddin n.,
Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/185,
188
Bahaüddinzade m., bk. Şeyhlütfullah m., Balıkesri
nf., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.
Bahçacuk mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/549
Bahçacuk/Kurukanak mz., Bubak mz., Karahisar-ı
Behramşah n., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/466
Bahçahisar mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/503
Bahdaliyye k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/90
Bahfas mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/957
Bahfis k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/117, 97
el-Bahiliyye mz., İklim-i Şumer n., Şam l., Arab vt.: TD
401/505
Bahindeva k., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 660/143
Bahis k., Sincar n., Sincar kz., Sincar l., Diyarbakır
vt.: TD 998/66
Bahisiyye mz., İklim-i Darani n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/337
Bahiya k., Bagobit vt., Arhova kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/741
Bahiye dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235
Bahiye dolabı, Navise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/238
Bahizan k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/77
Bahmira mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/645
Bahr m., Sayda nf., Sayda kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/475
Bahra k., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/170
Bahravan k., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TK
KKA 96/130a
Bahri k., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.:
TD 998/205
Bahri mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Bahri mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/949
Bahrişe mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/605
Bahriyat mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/567
Bahriye kl., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/793, 794, 815
Bahriyye mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/491, 500
Bahsas mz., bk. Atsan mz., Şeyzer n., Kefertab kz.,
Haleb l., Arab vt.
Bahsita m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/65
Bahsita m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Rum vt.:
TD 397/113, 115
Bahsiye dolabı, Alus n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/236
Bahsuruk k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/254
Bahşayiş c., Alpı k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: TD 166/620
Bahşayiş çf., Çiftlik divanı, Taraklıborlu/Borlu kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/462
Bahşayiş çf., Gölcük mz., Göynük kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/100
Bahşayiş çf., Yakabağlıca k., Gedüs/Gediz n.,
Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/118
Bahşayiş k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/682
Bahşayiş md., Koçhisar nf., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/148
Bahşayiş mz., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/609
Bahşayiş mz., Sisorta n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/570
Bahşayiş veled-i Ahiyunus zv., Çine nf., Çine kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/503
Bahşayiş yurdu, Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/632
Bahşayişdede zv., Mihaliç k., Yenişehir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/463
Bahşi bin Aydoğmuş mz., Göl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/62
Bahşi k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/135
Bahşi m., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/156
Bahşi tahunu, Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/372
Bahşibay mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/239
Bahşibeleni mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/282
Bahşibey k., bk. Büğdüz k., Ezine kz., Biga l.,
Anadolu vt.
Bahşibey k., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/8
Bahşibey m., Bitlis nf., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/11
Bahşideresi mz., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/79
Bahşifakih mz., Eymür k., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/118
Bahşikışlası k., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/231
Bahşiler k., Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/304
Bahşiler k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/74
Bahşiler/Çukursaray k., Manyan n., Gülnar kz., İçil
l., Karaman vt.: TD 182/362
Bahşili k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/267
183
Bahşili/Yahya k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 102/31
Bahşin mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/417
Bahşişler k., Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/315, 316, 319
Bahta k., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD 1034/239
Bahtaş/Bahtaşa k., Cebel-i Sumak n., Sermin kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/546
Bahteri k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TK KKA 96/79a
Bahtı k., Gömü n., Malatya kz., Malatya l., Rum vt.:
TD 387/907
Bahtıpınarı mz., Zamantu n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/570
Bahti dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235
Bahtiyar çf., Yakub k., Argoma n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/380
Bahtiyar k., Hekme n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/962
Bahtiyar k., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/152, 156
Bahtiyar k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/138
Bahtiyar k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/796
Bahtiyar k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/121
Bahtiyar k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/509
Bahtiyar k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/318
Bahtiyar mz., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/258, 261
Bahtlı k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/483
Bahtuş mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/415
Bahuri mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/728
Bahvar mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/130
Bahvara mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/443
Bahvari k., Ruc n., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/599
Bahyasun/Boyaluca k., Cebel-i Akra n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/486
184
Bahyasun/Boyaluca k., Şugur n., Antakya kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/456
Bahyatis mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/510
Bahyu mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/518
Baidet mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/45
Baidun mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Bairba k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/207
Baişika k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 308/122
Baitiyye mz., bk. Baiyye mz., Kusayr n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
Baiyye/Baitiyye mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/431
Baka/Bukaya Batmin mz., Zebedani n., Şam l., Arab
vt.: TD 41034/173
Bakacak k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/223
Bakacak mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/508
Bakacak mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/917
Bakafa mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/394
Bakak k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/78
Bakalka mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/185
Bakalkaya k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/496
Bakama mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/621
Bakamsaya mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/416
Bakanut k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 454/675
Bakar, Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/25
Bakarbasan k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/56
Bakarbasan mz., Beriyyecik kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/56
Bakard k., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/271
Bakarha mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/629
Bakarı k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TK KKA 96/70b
Bakari dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/236
Bakari k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/80
Bakari mz., Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/259
Bakariyye mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/629
Bakariyye mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD
401/569, 629
Bakarka k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/378
Bakarkaya mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Bakarnana mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/626
Bakarsaya k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/595
Bakartuma mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/117
Bakas k./Bakas mz., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/155, 156
Bakas kışlağı, Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/251
Bakas mz., bk. Bakas k., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.
Bakasim k., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD
401/363, 364
Bakasun mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/116
Bakata k., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/534, 535
Bakata mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/460
Bakatlis k., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/570
Bakatura k., Daretü'l-İzze, Cebel-i Seman n., Haleb
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/111
Bakdana k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/192
Bakılgan k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/357
Bakır/Çandır nehri, Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/303
Bakırbulduk k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/69
Bakırbulduk mz., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/66
Bakırcan k., Merzuman n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/196
Bakırcan mz., Dündarlı ve Bulgarlı n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/313
Bakırcısini k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/624
Bakırhızır nehri, Kınık kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/342
Bakırkorusu mz., Tarhala kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/181
Bakırlı zm., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/601
Bakırlıca k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/656
Bakırnas k., Ribat n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/11
Bakırpınar k., Güründürbazarı, Bafra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/669
Bakıstan k., Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/258
Baki argı, bk. Salur nehri, Sındırgı n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Baki k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/511
Baki k., Güre ve Selendi kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/84
Baki, Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD 338/50
el-Bakia mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/570
Bakidnaya mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/114
Bakidü'l-Ades k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/91
Bakila mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/516
Bakilit mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/606
Bakilü k., Canik-i Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/597
Bakilü mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/663
Bakin mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/513
Bakin mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/589
Bakirfet mz., Behmerd n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.: TD 998/253
Bakita mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/648
Bakize/Mezraa-i Tavaşi k., Harim n., Harim kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/510
185
Bakkalin çarşısı, Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/373
Bakkalin suku, Adana nf., Adana n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/326
Bakkalviranı mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/356
Bakkar mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/116
Bakkura mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/566
Baklacı k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/414
Baklacı k., bk. Büyükburuncuk k., Menemen n.,
Menemen kz., Saruhan l. Anadolu vt.
Baklacı k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
148/343
Baklacı m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/339, 368, 370
Baklacı md., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/28b
Baklan k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/300, 307
Baklapınarı y., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
40/756
Bakli mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/398
Bakmisa mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/727
Bakmita mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/505
Baknaya mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/396
Baknayil mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/434
Baknayil mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/459
Bakotene k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/917
Bakraha mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/522
Bakrahi mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/728, 731
Bakras n., bk. Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.
Bakras n., Haleb l., Arab vt.: TD 998/293
Bakrasşeyh mz., Ermenibazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 453/235b
Bakraz divanı, Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/541
Bakraz k., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/303
Bakraz k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/539
186
Bakraz/Bakras n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/298
Bakraz/Bakras nf., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/298, 299
Baksa k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/423
Baksala k., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/652
Baksamta mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/728
Baksanus k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/409
Baksita mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
423/72
Baktamun k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/606
Baktiya k., Ribat n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/11
Bakuda k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/220
Bakufe k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 660/240
Bakuka k., bk. Kozluca k., Altunözü n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.
Bakuka mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/431
Bakusi k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/20
Bakusi-yi Köhne mz., Şarkiamid n., Amid l.,
Diyarbakır vt.: TD 134/20
Bal deresi, Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/503
el-Bal mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/132
Bala hamam, Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259
Bala k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/88, 117
Bala k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/103, 107
Bala m., İrekiye k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum
vt.: TD 387/532
Bala mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/241
Bala/Yukarı/Yukarıfandos m., Fandaş k., Eğirdür kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: MAD 3331/112
Balaban k., Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127/2
Balaban k., bk. Kazzazoğlu k., Ayazmend n.,
Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu vt.
Balaban k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/645
Balaban k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/248
Balaban k., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/896
Balaban k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/302
Balaban m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/338
Balaban md., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 373/20
Balaban mz., Gürle n., İzrik kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/800
Balaban mz., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/151
Balaban mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/569
Balaban/Laçin k., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 733/259
Balabancı k., bk. Sinanoğluçiftliği k., Kandıra kz.,
Kocaeli l., Anadolu vt.
Balabancuk k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/137
Balabandamı mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki
l., Rum vt.: TD 387/563
Balabaniye ms., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/103
Balabanköyü k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/232
Balabanlala k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/167
Balabanlar k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/620, 625
Balabanlar k., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/28
Balabanlı k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/450
Balabanlı k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/509
Balabanlı k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/190
Balabanlı k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/429
Balabanmahallesi md., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/4a
Balabanoğlu m., Tarhanyat nf., Menemen kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/314
Balabanoğlu mz., bk. Kaya mz., Ankara kz., Ankara
l., Anadolu vt.
Balabanpaşa darülhuffazı, İznik kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/801
Balabanyaylağı mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/286
Balabeki mz., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/259
Balaç k., Samsun kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/663
Baladan k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/615
Baladankaya k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/615
Baladanoluğu mz., İznebolu k., Ermenek n., Ermenek
kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/256
Balados k., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/8
Balagesi k., Kuramaz n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/204, 223
Balahor k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/827
Balahor k., bk. Sarışeyh k., Kelkid n., Kelkid kz.,
Bayburd l., Rum vt.
Balahor k., Eksanos n., Hemşin kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/732
Balahor k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/105
Balahor vankı, Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/827
Balahor-ı Hasut k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/840
Balahuri k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/588
Balakeş k., Gürzelik n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/156
Balakeş k., Kani n., Samsun kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/660
Balakhacı çf., Çayhisar k., Ulusincanlı n., Karahisar
kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 147/143
Balaköy k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/841
Balalanı k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/127
Balanak mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/646
Balanı k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/686
Balanur mz., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
272/152
Balasin k., Acuze n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 195/135
187
Balasur k., Siptoros n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt. TD 213/201
Balat b., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/507
Balat bağları, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/514
Balat çeşmesi, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/514
Balat dalyanı, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/509
Balat hamamı, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/493
Balat iskelesi, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/507
Balat k., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/78, 81
Balat k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/603
Balat k., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/625
Balat k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/465
Balat k., Şam l., Arab vt.: TD 401/382, 505
Balat kantarası, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/514
Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/506
Balat muallimhanesi, Balat kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/506
Balat mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/342
Balat n., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/488
Balat nf., Balat n., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/506
Balat sahrası, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/507
Balat serhanesi, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/509
Balatağzı k., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/260
Balatcık k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/420
Balatcık k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/317
Balatcık k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/373
Balatcık mz., Akhisar n., Akhisar kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/306
Balatcık nehri., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/414
Balatı mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/210
188
Balatıye dolabı, Hit n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/242
Balatlar k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/592, 595
Balatlar k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/177
Balatlar k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/680
Balatlar k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/602, 627
Balatlar m., Sinob nf., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/679
Balatlar md., Sinop nf., Sinop kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/189
Balatlıhacı ms., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/388
Balatus k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD
998/256
Balca mz., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/524
Balcak k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/11
Balcana k., Kevasa n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/583, 584
Balcana-i Küçük k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki
l., Rum vt.: TD 387/579
Balcı k., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/312
Balcı k., bk. Sazlıdere k., İvrindi kz., Karesi l.,
Anadolu vt.
Balcı k., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/283
Balcı k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/154
Balcı mz., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/156
Balcı zv., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/194
Balcıbükü mz, Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TK KKA 67/174b
Balcılar k., Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/304
Balcılar k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/81
Balcılar k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/433
Balcılar nehri, Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/80
Balcılı k., bk. Kurudanlu k., Fermude n., Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.
Balcılı k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/163
Balcılı k., Gülnos n., Samsun kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/665
Balcını k., Hani n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/6
Balcınseniri mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/387
Balçakkışla mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/631
Balçıcık k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/622, 635
Balçıçak k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/395
Balçık k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.: TD
438/221, 222
Balçık, Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/481
Balçıkhavlı k., İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/395
Balçıkhisar çf., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/203
Balçıkhisar k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/587
Balçıkhisar k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/485
Balçıkhisar k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/204
Balçıkhisar k., Bozat n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/603
Balçıkhisar k., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/181
Balçıkhisar k., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/471
Balçıkhisar k., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/235, 236
Balçıkhisar k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/179
Balçıkhisar k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/57
Balçıkhisar k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/186
Balçıkhisar k., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/459
Balçıkhisar mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/251
Balçıkhisar mz., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/182
Balçıkhisarı k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/612
Balçıkhisarı k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/92, 93
Balçıkhisarı k., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/458
Balçıkhisaröyüğü mz., Bayburd kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/250
Balçıkkarbansaray k., Şuhud n., Şuhud kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/189
Balçıkkışla k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/270
Balçıkkışla zm., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/283
Balçıkkışlaköyü argı, Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/269
Balçıklı k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/303
Balçıklı k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/89
Balçıklı k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/174
Balçıklı k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 88/543
Balçıklı mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/381
Balçıklı mz., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/57
Balçıkpınar bağçesi, Balat, Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/514
Balçıkpınarı k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/490
Baldanviranı mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/389
Baldı k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/273
Baldıraçan k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/141
Baldıran k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/269
Baldıran mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/323
Baldırancık mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/512
Baldırayık k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/221
Baldırıince k., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/346
Baldırşah mz., Araban n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/275
Balebek n., Şam l., Arab vt.: TD 401/168
Balekan k., Çukuruğurmak n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/170
Balekan k., Güzeldere n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/46
189
Balgat k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/31a
Balguni mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 123/36
Balha k., Sivir n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.: TD
387/955
Balhacı k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/189, 192
Balhamza nehri, Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/287
Balhasan k., Muşar n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/905
Balhasan m., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 455/653
Balhasan md., bk. Hacımuhsin md., Bor nf., Niğde
kz., Niğde l., Karaman vt.
Balhasan md., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/175
Balhasan mz., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 54/144
Balhasanbağı zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/261
Balhasanşeyh zv., Kolaz k., Boyabad kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 438/672
Balhoca zv., Gölbeyli k., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/388
Balıçlı k., Gördek kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/359
Balık çf., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/26
Balık k., Simav n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/77
Balık k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/66
Balık mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/246
Balıkbazarı k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/451
Balıkbazarı m., bk. Bazar-ı Balık m., Akşehir nf.,
Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.
Balıkbazarı md., Bazar-ı Balık m., Akşehir nf.,
Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD 387/75
Balıkca k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/540
Balıkca k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/568
Balıkcı k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/97
Balıkcıhacı k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/299
190
Balıkçepni yeri, Oğuz k., İshaklı kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TK KKA 565/114a
Balıkçı çf., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/57
Balıkçı k., Kirli, Kilseme n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 455/277
Balıkçıhalil mz., Şehiröyüğü k., Karacaşehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TK KKA 145/88b
Balıkeni mz., Karahayıt n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Balıkesri k., bk. Karesiler k., Temrezler n., Mihaliç
kz., Karesi l., Anadolu vt.
Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/249
Balıkesri nf., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/249
Balıkhisar k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 37/879
Balıkhisarı c., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/243
Balıkhisarı k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/388
Balıkhisarı k., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/247
Balıkhisarı mz., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/897
Balıkhisarı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/516
Balıkhisarı mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/247
Balıkkışlası mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/422
Balıklağı mevkii, Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 146/967
Balıklağu k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/322
Balıklağu k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/63
Balıklağu k., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/404
Balıklağu k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/601
Balıklağu k., Kayacık n., Kayacık kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/356
Balıklağu k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/24
Balıklağu k., Yenişehir kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/42
Balıklağu mevkii, Karabey n., Koçhisar kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/147
Balıklağu mz., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/73
Balıklağu mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/439
Balıklağu mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/970
Balıklağu mz., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/229
Balıklağuköyü md., Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/813
Balıklağulu k., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/345
Balıklar k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/354, 357
Balıklavi k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/18
Balıklı k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/82
Balıklı k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/111
Balıklı k., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/7
Balıklı k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/235
Balıklı k., Gazilerovacığı n., Kocakayası kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/693
Balıklı k., İpsili/Çal-ı İpsili n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/52
Balıklı k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/136
Balıklı k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/565
Balıklı k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/149
Balıklı m., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/15
Balıklı mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/423
Balıklıtekye m., Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/31
Balıkluca k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/58
Balıklupınar k., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/7
Balıklusu mz., Göl n., Kocakayası kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/692
Balım k., Mecidözü n., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/480
Balım zv., Balım k., Mecidözü n., Turhal kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/480
Balıma k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/113
Balımsultan zv., Rum vt.: TD 387/478
Balıncak mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/220
Balıpertek k., Şogayn n., Şogayn kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/867
Bali bin İvaz zv., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.:
TK KKA 567/37a
Bali bin Yusuf c., Viran k., Kaş kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/607
Bali k., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127
Bali k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/354
Bali k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/162
Bali md., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab
l., Arab vt.: TD 373/38
Bali ms., bk. Arslanlı md., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/421
Bali mz., Karabey n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/147
Bali mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/129
Bali veled-i Hüseyin mülkü, İznik kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/804
Balibey c., Antalya nf., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/588
Balice mz., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/706
Baliçelebi odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/6
Baliçelebi zm., Konya şehri, Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/44
Baliçelebi zv., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/636
Baliçelebiçiftliği k., bk. Paşakışlası k., Ermenek n.,
Ermenek kz., İçil l., Karaman vt.
Baliçelebiköyü k., bk. Dırazala k., Göstere n., Kars
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.
Balidanişmend k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/176
Balidede zv., Balatcık k., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/385
el-Baliğa mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/599
Baliğa mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/599
Balihoca m., Muğla nf., Muğla n., Muğla kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/529
Balihora k., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD 387/764
191
Baliışık mz., Saidili n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/22
Balikethuda mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.:
TK KKA 111/58b
Balikışlağı mz., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/256
Balikuyumcu k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/354
Balioğluekinliği mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/664
Balis k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/594, 606
Balis kl., Haleb l., Arab vt., TD 276/114
Baliseydi zv., Hacı k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/118
Balişeyh/İlhan k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu
vt.: TD 291/156
Balişeyhdede/Şeyhbali veled-i Ali zv., Dere k., Kırili
n., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
387/57
Balka k., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 123/347
Balkanda k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50
Balkar k., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 71/204
Balkara k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/588
Balkara/Asat k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/288; TK KKA 152/255a
Balkasun k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/263
Balkı k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/87, 90
Balkırankışla/Civilali k., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/110
Balkıs mz., Merzuman n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/200
Ballar k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 444/76
Ballı k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Ballı mz., bk. Fazıllıyeri mz., Mağara n., Kars kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.
Ballıağıl mz., Karadere n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/604
Ballıbaba k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/30, 116
Ballıbıdık k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/705
192
Ballıca çf., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TD 438/236
Ballıca k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/52, 55
Ballıca k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/651
Ballıca k., Göcek n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1090
Ballıca k., Hilvan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/137
Ballıca k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Ballıca k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/564
Ballıca k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/375
Ballıca k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/179, 180
Ballıca mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/202
Ballıca mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/426
Ballıcaağa k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
59/23
Ballıcakviranı mz., bk. Sakalınalma mz., Tarsus kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.
Ballıdağ k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/649, 650
Ballıhisar k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/126
Ballıhora k., İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
8/770
Ballık k., Kabakoz n., Kedeğra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/688
Ballık k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/595
Ballık k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/143
Ballık k., Saidili n., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/22
Ballık k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/632
Ballık k., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/188
Ballık mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/333
Ballık mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/628
Ballık mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/322
Ballık, Manyas n., Manyas kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/291
Ballık/Kebekilise k., Sandıklı n., Sandıklı kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/177
Ballıkaya mz., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/473
Ballıkkaya k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/186
Ballıkköyü md., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/188
Ballıoğlu mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/422
Ballıpınar mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/931
Ballısaray k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/173
Ballısu-yı Süfla mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/904
Ballısu-yı Ulya mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/904
Balluca k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/655
Balmahmud k., Ulusincanlı n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/168
Baloğlu mz., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/9
Baloğluöyüğü mz., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/161
Balta/Halilce k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 165/28
Baltacı k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/224
Baltacık mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/342
Baltacık mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/210
Baltagirmez mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 402/826
Baltagirmez mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/425
Baltaviranı mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/87
Baltıayağı mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/607
Baltıbükü mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/425
Baltısaray mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/595
Baltimur k., Seydigazi n., Seydigazi kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/237
Baluk mz., Karasu, Günyüzü n., Seydigazi kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/240
Baluma k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
415/136
Baluşir k., Ribat n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/170
Balutsi mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/316
Balya k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/499, 500
Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/221
Balya n., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/223
Balyabolu nefs k., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 61/422; TD 337/257a
Balyakesri k., Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/305
Balyakesri sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/307
Balyanbolu nf., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
87/189
Balyas k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/173
Balyas k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 40/586
Balyasköyü md., Balyas k., Kırili n., Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 40/586
Balyaz k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/296
Balyecük divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/481
Balyecük k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/481
Balyemez k., Karadere n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/81
Bambala k., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/259
Bambucuk k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/154
Bameşhedli mz., Karabey n., Koçhisar kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/147
Bamika mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/518
Bamina mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/143
Bamkol k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/255
Bamleka mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/414
Banafur mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/521
193
Banakıs-ı Eramine k., Çıska n., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 134/21
Banakıs-ı İslamiye k., Çıska n., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 134/14
Banara mz., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: MAD
22/38
Banarı k., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/583
Banarı k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/687
Banas k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/506
Banav/Karadut mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 123/328
Banayil mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/381
Banaz b., Banaz-ı Uşak n., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/68
Banaz k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/321
Banaz k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/547
Banaz k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/127
Banaz k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/475
Banaz mz., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/96
Banaz nf., Banaz-ı Uşak n., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/68
Banaz/Banaz-ı Uşak n., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/68
Banaz-ı Süfla k., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/894
Banaz-ı Ulya k., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/894
Banbabulus mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/359
Banbabulus nehri, an-ab-ı Alata, Tarsus kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/356
Banbalos mz., Cezire n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/52
Banbuklu, bk. Panbuklu
Bancananik k., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/579
Bandak k., Durağan kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/677
Bandıra k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/796
Bandırma iskelesi, Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/157
194
Bandırma k., Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/157
Bandırma/Bayındır k., Kite kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/134
Bandula k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: MAD 5152/674
Bangedüği mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/142
Baniba mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/505
Banik k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1065
Banistur-ı Şimali mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/116
Bankal k., Yağmurderesi n., Koğans kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/848
Bankaraya mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/505
Bankid mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/525
Bankusa k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/220, 221
Bankuvad mz., Güneyerzincan n., Erzincan kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/808
Banlık mz., Şamardı n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 455/718
Banlu k., Canik-i Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/597
Bans mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/727
Banutıyye mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/556
Banya k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
54/123
Banyas k., bk. Kala-i Banyas k., Şara n., Şam l., Arab
vt.
Banyasü'l-Vusta tahunu, Salihiyye, Şam nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/56
Barabu mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/570
Baradız k., Gönen kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/282
Baradız k., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/263
Baradız memlehası, Baradız k., İrle kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/262
Baradız n., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/262
Baradız zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/261
Baradızcamii md., Baradız k., İrle kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/283
Baragiti mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/130
Barak k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/400
Barak k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 37/834
Barak mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/264
Barak mz., Yaylak, Hacılı n., Karaisalı kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/332
Baraklar mz., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/593
Baraklı k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/364
Baraklı k., bk. Budaklı k., Kite kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.
Baraklı k., bk. Kulaklı k., Nif n., Nif kz., Saruhan l.
Anadolu vt.
Baraklı k., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/66
Baraklı k., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/248
Barakmusa mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/87
Barakü'l-Basal k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/238
Baramani argı, Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/269
Baramani k., Mud, Karaman vt.: TD 387/268, 283
Baran mz., Karabey n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 58/198
Barand k., Yedidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/578
Baraneni mz., Mudviranıköyü y., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/280
Barani k., Kesiksöğüt, Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/299
Barani-yi Büzürk mz., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/655
Baranluca mz., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/594
Baranyalı k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/614
Barasbay/Barsbay/Parsbay c., Suku's-Saruca, Şam nf.,
Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/203, 232, 268,
275, 344, 420, 514, 553, 564, 605, 668, 676
Barastak k., Ayn-ı Sefine n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/75
Barastal k., Anduğu kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/189
Barbarun çeltüknehri, Karakuşiyye abı, Antakya n.,
Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/338
Barbarun k., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/322
Barbini k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/107
Barbonas k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/916
Barbun mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/924
Barcen y., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/267
Barça k., Çepni vt., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/749
Barçımar/Yenice k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/39
Barçın mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/510
Barçın mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/370
Barçın mz., Uçhisar n., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/180
Barçınlı k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/48
Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD
438/140, 197, 200
Barçınlı n., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/204, 206
Barçınlıkayası mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/604
Barçun mz., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/229
Bardad k., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD 1/55
Bardad mz., Manyan n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/306
Bardad sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/307
Bardağı-yı Kebir mz., Karahayıt n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/428
Bardağı-yı Sagir mz., Karahayıt n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/428
Bardakçı k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/251
Bardakçı k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/37
Bardakçı k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/974
Bardakçı k., Koçakmaz n., Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/151
Bardakçı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/514, 520
195
Bardakçı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/364
Bardakçımahallesi md., Konya nf., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/40
Bardakçıyan md., Kestel kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TK KKA 571/125a
Bardalat/Pardalat k., Kilseme n., Ereğli kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 455/282
Bardas k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/92
Bardın mz., Arsuzili n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/353
Bardız k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/841
Bardik mz., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/178
Barducoğlu mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/97
Bare/el-Bare k., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/566
Bargini k., Kirpüzek n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt. TD 64/800
Bargisor k., Güneyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: MAD 5152/364
Bargu mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/666
Barguzu k., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/894
Bargüsir k., Ortail n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/794
Barha k., Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TK KKA 552/36a
Barhun k., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/133
Barıcuk mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/943
Barık dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235, 236
Barık mevzii, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/234
Barınak k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/588
el-Barid mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/412
Baridmun mz., bk. Karlık mz., Antakya n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
el-Bariha k., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/604, 606
Barin k., Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.: TD
401/660
Barin k., Haleb l., Arab vt.: TD 397/586, 587, 589
196
Barioğlu çf., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/25
Baris mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/423
Bariskiğ k., Kuzeykemah n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/791
Barişa k., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/513
Barka mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/233
Barkıkkışlası mz., Kanak-ı Zirin n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/603
Barkısı k., Hani n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/6
Barkısı mz., Hani n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/7
Barkıyat mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/539
Barla b., Barla kasabası, Barla n., Afşar kz., Hamid
l., Anadolu vt.: TD 438/311
Barla c., bk. Çaşnigir md., Barla kasabası, Barla n.,
Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.
Barla kasabası, Barla n., Afşar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/315
Barla n., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/308, 310, 311, 312, 314
Barla nf., Barla n., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/311, 313, 314
Barlana k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/691
Barmaksuz k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/118
Barman k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/15
Barna k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/222
Barna mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/664, 669
Barontil k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
64/252
Barontoros mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/321a
Barsama k., Kuramaz n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/205
Barsan k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/142
Barsıla k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/255, 261, 264
Bartala k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.: TD 660/127
Bartan ırmağı, Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/516
Bartısa mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/164
Baru k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 557/11
Barucık mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/288
Barud k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/795
Baruk k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/467, 468
Baruka mz., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD
401/620
Barukiyye mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/122
Baruma k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/82
Baruman mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/115
Barun k., Kulb n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/13
Barunan m., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/212
Barusturun mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/401
Barut k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/127
Baruviranı mz., Çaykuyu n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: MAD 4735/22
Baru-yı Hısn-ı Keyf c., Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf
kz., Diyarbakır vt.: TK KKA 552/33a
Barvan k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/108
Barza/Akçabünüş k., Tavas kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/548
Barzak mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 444/336
Barzo k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/917
Bas k., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/931
Basabas k., Hani n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
64/176
Basabbaha k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/368
Basaddaya mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/423
Basak k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/173
Basak k., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/909
Basak k., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/182
Basala k., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/330
Basalat k., Rize n., Rize kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/736
Basalı mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/339
Basalık mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/893
Basaliyye/Hallabü'n-Nemle m., Antakya nf., Antakya
n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/310
Basalka mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/370
Basalya mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/625
Basama mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/161
Basancere k., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/77
Basani k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/382
Basar k., Bucak n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır
vt.: TD 998/132
Basara-i Garbiye dolabı, Hit n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/243
Basarı mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/427
Basat divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/448
Basbil mz., Beyan n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/43
Basbus mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/461
Basdak k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/750
Basdak k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/539
Basfend k., Ribat n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/11
Basgarun mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/505
Basıdun k., bk. Budakburcu k., Altunözü n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
el-Basık mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/164
Basık/Kenariz k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/10
Basıncık-ı Süfla mz., Ziniski n., Divriği kz., Divriği
l., Rum vt.: TD 387/957
Basıncık-ı Ulya mz., Ziniski n., Divriği kz., Divriği
l., Rum vt.: TD 387/957
197
Basik mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 501/157
Basil mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/16
Basilika k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/375
Basilin mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/112, 119
Basiliyyetü'l-Miş k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/593
Basir k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/461, 463
Basir mz., Beni Kilab n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/592
Basisa mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/955
Baskur mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/500
Basküs mz., Tarsus n., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/518
Basla divanı, Yedidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/520
Basluka mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/505
Basmakiye k., bk. Isli k., Birecik n., Birecik l., Arab
vt.
Basmul k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/728, 731
Basniyye mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/472
Basosi k., Mazgird n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/173
Basrafil mz., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
İB. AK. MC. O 49/50b
Basratun mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 1040/743
Basricük k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/370
Basriseydi zv., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt: TK KKA 575/84b
Bassala dolabı, Hazane n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/236
Bassas k., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/20b
Bassin mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/644
Bassiru'l-Kübra k., Beni Kilab n., Baalbek kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/596
Bastana k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/796
198
Bastik mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/16
Basufan k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/111, 116, 117
Basuk k., Beyan n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/43
Basunlu k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/685
Basuriyye mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/646
Basusu mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 146/163
Basuta mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 263/415
Baş ark, Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/497
Baş asiyab, Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/90
Baş asiyabı, Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/258
Baş çf., Aşağı tandırı k., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/166
Baş çr., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/26
Baş k., Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/291
Baş k., Alahnas n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/760
Baş k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/303, 307
Baş k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/615
Baş k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.:
TD 438/205
Baş k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/383
Baş k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/149
Baş k., Karahemşin n., Hemşin kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/731
Baş k., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı Develi kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 387/191
Baş k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/44
Baş k., Türkeri divanı, Hızırbeyili kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/575
Baş k., Yalasun n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/52
Baş mz., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/205
Başaçuk k., Sancak n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/153
Başaçuk mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/79
Başada mz., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/435
Başafdun k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/538, 577
Başağaç k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/108; TD 438/405
Başağaçlı/Başıbağlıca k., Menemen n., Menemen kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 165/115
Başağzı k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/567
Başakçay k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/655, 656
Başakpınar k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/641
Başakpınar k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/621, 629, 630, 633
Başaktaş k., Ayakını, Daday kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/154
Başalan k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/363
Başalan k., Manağrı n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/653
Başalan k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/687
Başalan zm., İskefsir n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/606
Başalanı mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/445
Başalın k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/668
Başantara k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/90
Başara k., Sudiremi n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/22
Başarı k., Tozanlı n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/446
Başark nehri, Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/343
Başata mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/120
Başayaş k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/395, 396
Başayaşköyü md., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/396
Başbayındır mz., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/707
Başbelen mz., Savur n., Savur kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 200/259
Başbereket k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/393
Başbereket mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/359
Başbilmez cebeli, Adana kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/305
Başbilmez mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/311, 321
Başbite k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/82
Başboyunduruk k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/469, 474
Başbusak mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/214
Başcalı k., Bade k., Kürtün n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/756
Başçalan k., bk. Çapa k., Gedik n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.
Başçepni mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/514
Başçıhacı m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/3
Başçıibrahim m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/3
Başçiftlik k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/558
Başçiftlik zv., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/548
Başçivril k., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/34
Başdere k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/255, 257
Başdönmez mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 308/133
Başdun k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/593
Başdüğrek k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/266
Başeğdir k., Evlani, Daday kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/650, 659, 661
Başemrud mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/237
Başermeni k., Geldiklanabad n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/360
Başeskihisar k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/600
Başfeselik k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/562
199
Başgayret mz., Oynaş n., Barçınlı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/207
Başgebi k., Kani n., Samsun kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/660
Başgirdek n., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/252
Başgirdek nf., Başgirdek n., Balıkesri kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/252
Başgötüren k., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/339
Başgötüren mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/234
Başgülümbe k., bk. Bazarköy k., Başgirdek n.,
Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.
Başgünec mevkii, Değirmenözü k., Hızırbeyili kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: İB. AK. MC. B. 15/141a,
147a
Başhoros mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/630
Başhum k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/9
Başıaçık k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/227
Başıakkilise y., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TD 438/222
Başıatluvengi mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/195a
Başıbağlıca k., bk. Başağaçlı k., Menemen n.,
Menemen kz., Saruhan l. Anadolu vt.
Başıbaraklı k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/536
Başıbüyük k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/655
Başıbüyük k., bk. Dargıca k., Ulubeylü n., Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.
Başıbüyük k., Çengi, Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76
Başıbüyük k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/142
Başıbüyük k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/87
Başıbüyük k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/516
Başıbüyük md., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 301/9; TD 373/14
Başıbüyüklüköyü iskelesi, Gebze kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/786
Başıkara mz., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/414
200
Başıkaraca çf., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/502
Başıkaraca k., Çine kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/500
Başıkaraca mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/594
Başıkaraca(-i diğer) k., Çine kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/501
Başıkaralı nehri, Kınık kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/342
Başıkaralu(-yı diğer)) nehri, Kınık kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/342
Başıkaraoğlu mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/529
Başıkuyukavak md., Tokat nf., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/439
Başılıca k., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/439
Başınaviran mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/148
Başındayok çf., Ece k., Şuhud n., Şuhud kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/187
Başıyuna/Arpatepesi k., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/263; TD 998/48
Başiga k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/79
Başik k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/8
Başika n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/14
Başikanefs k., Başika n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/14
Başil k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/16
Başin mevkii, Ereğli n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/150
Başiriyye mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/413
Başiriyye/Ebu Şirye k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/385
Başkale k., Korti, Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır vt.: TD
998/154
Başkara y., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/557
Başkaraca k., Gördos n., Gördos kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/353
Başkaraviran k., Gurgurum n., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/62, 67
Başkaraviranköyü md., Başkaraviran k., Gurgurum
n., Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD
399/265
Başkavak korusu, Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/292
Başkaya k., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/469
Başkaya k., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/97
Başkend k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/156
Başkend k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/9, 24
Başkend k., Ovacık-ı Erzurum n., Şogayn kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/871
Başkend k., Sancak n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/150
Başkend k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/862
Başkend mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/516
Başkendi k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/80
Başkerar k., Kığı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1071
Başkesen k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/66
Başkesen mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/48
Başkeykuş mz., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/599
Başkırt mz., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/469
Başkırt mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/933
Başkırt mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/402
Başkışla k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/92, 97
Başkışla mz., Aliki n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/626
Başkışla mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/597
Başkışla mz., Dinik n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/669
Başkışla mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/617
Başkışla mz., Keskün n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/612
Başkilise k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/33
Başkoduğu çf., Halil k., Ulusincanlı n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/166
Başkonan mz., Alaçam n., Bafra kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/678
Başkoz mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/364
Başköprü k., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/439
Başköy k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/611
Başköy k., bk. Polad k., Yalasun n., Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.
Başköy k., Çamaş n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/613
Başköy k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/655
Başköy k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/254
Başköy k., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/23
Başköy k., Koçakmaz n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1115
Başköy k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/638
Başköy k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD 37/205
Başköy k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/56
Başköy k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/120
Başköy k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/181
Başköy mz., Bubak mz., Karahisar-ı Behramşah n.,
Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/466
Başköy mz., İsa k., Kuştaş n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/464
Başköy mz., Malya n., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/651, 655
Başköy mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/518
Başköyü md., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/307
Başköyü md., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 456/231
Başkubbe bağı, Ahlat nf., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.:
TD 413/187
Başkuh mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/513
Başkuyu mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/145, 147
Başkuyu mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/245
201
Başlamış bulağı, Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.:
TK KKA 111/17b
Başlamış k., bk. Bostancılar k., Akyazı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Başlamış k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50, 56
Başlamış k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum vt.:
TD 387/368
Başlamış m., Nif nf., Nif n., Nif kz., Saruhan l.
Anadolu vt.:TD 166/327
Başlamışekinliği mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/664
Başlamışköyü md., Başlamış k., Kırili n., Beyşehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TK KKA 584/117b
Başlamışlar/Bayır k., Aladağ kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 40/270
Başlamışlı k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/446
Başlamid mz., Kuştimur n., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/369
Başlar k., Ulusincanlı n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/166
Başlarca/Şeyhmuhyiddin bin Kudbüddin y., İznik
kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD 438/804
Başlı k., Şehrabad n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/171
Başluca k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/595
Başluca k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/178
Başmaçuka k., Maçuka n., Trabzon kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/722
Başmak mz., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/19a
Başmakcı k., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/187
Başmakcılar çarşısı, Balıkesri nf., Balıkesri kz.,
Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/254
Başmakcılar dükkanları, Tarsus nf., Tarsus kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/372
Başmakçılar mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/661, 679
Başmera mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/116
Başminare mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/79
Başmişla k., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/522
Başmite k., Ribat n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/5
202
Başnalı k., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/44
Başnayayla mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/595
Başoluk mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/382
Başovacık k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/412
Başovacık k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/720
Başöyük mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/247
Başpınar çf., İci k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
59/284
Başpınar k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/145
Başpınar mz., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/94
Başpınarı çf., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/230
Başpınarı, Küban k., Isparta kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/283
Başsekeryan mz., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/650
Başsekeryan(-i diğer) mz., Konur n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/650
Başsekü k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/684
Başsemer k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/68a
Başsuz k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/135
Başsuzburgaz divanı, Hızırbeyili kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/526
Başsuzburgaz k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/523
Baştepe, Helmin k., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad
vt.: TK KKA 111/50b
Baştine k., Şamardı n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/166
Baştuhnavi/Karaali k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/834
Baştuvani/Ali k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/51
Baştülek k., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: MAD 5152/418
Başulaş k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/655
Başululuk nehri, Sakızviran(-i diğer) mz., Tarsus kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/356
Başüreğir mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/518
Başvaz k., Gevarselim n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/113
Başviran çf., Oturak k., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/126
Başviran çf., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/267
Başviran deresi, Süklün k., Şuhud n., Şuhud kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/191
Başviran k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/300
Başviran k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/106
Başviran k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Başviran k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/653
Başviran k., Kargu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/736
Başviran k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/724, 725, 726
Başviran k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/177
Başviran k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/187
Başviran k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/619
Başviran k., Tokarçay n., Kargu kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/739
Başviran k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/408, 411
Başviran mz, Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/230
Başviran mz., Ağcakale-i Kilmigad, Kilmigad n.,
Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/445
Başviran mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/720
Başviran mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/971
Başviran mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/202
Başviran mz., Durdul n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/959
Başviran mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/236
Başviran mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/944
Başviran mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/23
Başviran mz., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/204
Başviran mz., Kenar-ı Irmak n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/214
Başviran mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/162
Başviran mz., Muşar n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/906
Başviran mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/501, 508
Başviran mz., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/186, 188
Başviran tarlası, Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/658
Başviran(-i diğer) mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/519
Başviran/Mercimekdeyri mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/982
Başviranı k., Resülayn n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/206
Başviranı mz., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/141, 142
Başviranı mz., Derbend k., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/558
Başviranı mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/446
Başyağmur mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/133
Başyalak k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/650, 655, 657, 658
Başyer mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/372
Başyurd mz., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/26
Batak k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/235
Batak k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/593
Batak mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/501
Batalin mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/434
Batalla/Kızılcaburc k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/430
Batallun k., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/418, 423
Batamı k., Satılmış-ı Bayram n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/610
Batanalu k., Bozat n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 53/337
Batara mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/435
203
el-Batariyye mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD
401/570
Bataryos k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/638
Batata k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 660/146
Batayna mz., Beyrut n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/409
Batbatıb mevkii, Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt. TD 397/507
Batbu k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/705
Batbul k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/402
Batfeş k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TK KKA 96/76a
el-Batın mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/128
Batına k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/78
el-Batıne mz., Beni Kilab n., Baalbek kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/587
Batır k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TK KKA
96/103a
Batırga mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/119
Batırkefr k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD
998/256
Batırkis k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TK KKA
96/101b
Batırnaga mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/112
Batırnos mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/119
Batibat k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/397
Batiha k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/390
Batiha mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/394
Batima k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/716
Batinkaris mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/127
Batinta k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/694
Batintin mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/115
Batire mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/130
204
Batita tahunu, el-Mezze k., Guta n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/55
Batkuta mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 146/1032
Batlas k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/110
Batlaya k., bk. Tulumburcu k., Altunözü n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
Batlı mz., Savur n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/40
Batliyye mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/446
Batlun mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/647
Batluviranı mz., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 998/109
Batma mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/494
Batmanağıl mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TK KKA 108/459a
Batmanlı k., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/5a
Batmantaş k., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/437
Batmış mz., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/62
Batmış mz., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/197
Batmiyye k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/456
Batna mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/633
Batna mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/626
Batnos memlahası, Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 148/164
Batnos nf., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
148/158
Batonos k., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/930
Batrakıl k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/580
Batrin k., Amid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 64/37
Batrun mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/117
Batrun n., Trablus l., Arab vt.: TK KKA 203/64a
Batrun/Batruniyye k., Zebedani n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/307, 312, 318
Battal md., Seyyidbattalgazi m., Kayseriye nf.,
Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.: TD
387/219
Battalöyüğü k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/247
Battalöyüğü k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/974
Battalöyüğü k., Nehrülcevz n., Ayntab l., Arab vt.:
TD 373/306
Battalöyüğü mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/933
Battaltepe k., Hilvan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/137
Battalyeri bostanı, Ankara kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TK KKA 558/37b
Battiha mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/636
Batuba k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/396
Batuf k., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/643
Batun mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/471
Batuna mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 146/161
Batutay k., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/143
Batutya mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/730
Batyacaba k., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/255
Batyas mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/118
Batyas mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/351
Bauda mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/570
Baura k., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/79a
Bavarta k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/447
Bavdula k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 966/228
Baverda/Toprakhisar k., Kusayr n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/401
Baverdi k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/203
Bavirsan k., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/77
Bavize k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 660/57
Bayad k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/115
Bayad k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/200
Bayad k., Başgirdek n., Balıkesri kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/252
Bayad k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/189
Bayad k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/283, 299, 305
Bayad k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/361
Bayad k., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/73
Bayad k., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/66
Bayad k., Gördos n., Gördos kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/352
Bayad k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/89
Bayad k., Karaağaç n., Yalvaç kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/320
Bayad k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/111
Bayad k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/567
Bayad k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/55
Bayad k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/188, 192
Bayad k., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/182
Bayad k., Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/732
Bayad k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/66
Bayad k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/409
Bayad k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/317
Bayad k., Yavaş/Yavaşili n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/375
Bayad mz. Barla n., Afşar kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/311
Bayad mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/355
Bayad mz., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/810
Bayad salur mz., Hasandağı n., Aksaray kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/131
Bayad/Bayat k., Hatunsarayı n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/16
205
Bayad/Yaycılar k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/264
Bayadağılı k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/202
Bayadalanı mz., Kuştaş n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/464
Bayadali mevkii, Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/247
Bayadcık k., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/469
Bayadı k., Fermude n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/622
Bayad-ı Karaca k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/49
Bayadi mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/62
Bayadkulu k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/515
Bayadlar k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/102
Bayadlar k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/288
Bayadlı mz., Karadere n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/613
Bayadöyüğü k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50
Bayadöyüğü k., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 110/20
Bayadyenikuyu mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman
vt.: TK KKA 149/80b
Bayağu k., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/224
Bayali md., Müslimaneverek k., Develi n., Karahisar-ı
Develi kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 455/765
Bayam, bk. Payam
Bayamatu k., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/914
Bayamluca mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/227, 237
Bayana k., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/764
Bayanlar k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 444/275
Bayarcık mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/139
Bayat çf., Bağlıca k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/65
Bayat k., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
107/71
206
Bayat k., bk. Bayad k., Hatunsarayı n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.
Bayat k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/394
Bayat k., İstanos n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/584
Bayat k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/40
Bayat k., Ortaköy k., Anduğu n., Anduğu kz., Niğde
l., Karaman vt.: TD 387/183
Bayat k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/371, 373
Bayat k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/500
Bayat k., Ulusincanlı n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/167
Bayat mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/899
Bayat mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Bayat, İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/413, 414, 415
Bayatak k., Katar n., Katar kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/417
Bayatçamı mz., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/67a
Bayatderesi mz., Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 285/2b
Bayati mz., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/81
Bayatköy k., Avlonya n., Balya kz., Biga l., Anadolu
vt.: TD 166/225
Bayatlar k., Mecidözü n., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/479
Bayatlu z., Dekkaşir m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/71
Bayatözü mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 291/162
Bayavşar k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/49
Bayavşarköyü c., Bayavşar k., Göçi n., Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 399/166
Baybagan mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/279
Bayburd kl., Bayburd nf., Bayburd kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/825, 827, 829
Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD 387/824
Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/249
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/820
Bayburd şehri/nf., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/826
Bayburd vt., Rum vt.: TD 387/835
Bayburdahi odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/5
Baycan değirmeni, Değirmenözü k., Hızırbeyili kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/528
Bayda k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/213
Bayda mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/221
Baydar zv., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/57
Baydarağzı mz., bk. Yellice mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.
Baydemür tahunu, Lebvani nehri, Baalbek n.,
Baalbek kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/196
Baydıbaşı k., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Baydıhatun türbesi, Ihlara k., Bekir n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TK KKA 565/183a
Baydıkünbedi mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/423
Baydigin k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/705, 706
Baydiğin k., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/462
Baydiğin mz., bk. Karacaviran mz., Sivas kz., SivasTokat l., Rum vt.
Baydiğin mz., Bubak mz., Karahisar-ı Behramşah n.,
Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/466
Baydin k., Asma n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/12
Bayerd mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/80
Bayezid çf., Abya k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/40
Bayezid çf., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/256
Bayezid çf., Kozviran k., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/67
Bayezid çf., Öyük k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/31
Bayezid çf., Selendi nf., Selendi n., Güre ve Selendi
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/123
Bayezid k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Bayezid k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/627
Bayezid mülkü, Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/792
Bayezid mz., Çan kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/230
Bayezid mz., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/236
Bayezid mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/96
Bayezid mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/58b
Bayezid mz., Yiğidaliler k., Ezine kz., Biga l.,
Anadolu vt.: TD 166/236
Bayezidbey el-Candari annesi türbesi, Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/225
Bayezidbey veled-i Emirze c., Dalama b., Çine kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 338/85
Bayezidçiftliği mz., İnegöl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/19
Bayezidfakih mz./Yakub çf, Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/161
Bayezidhan imareti, Amasya nf., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 438/709
Bayezidhudavendigar c., Yarhisar kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/31
Bayezidışıkkuyusu mz., Bayburd kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/250
Bayezid-i Yıldırımhan m., Bursa nf., Bursa n., Bursa
kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/1
Bayezidkethuda/Kabalı asiyabı, Tercil k., Kerkük n.,
Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA 111/38a
Bayezidli k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/471
Bayezidli k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50
Bayezidli k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/4
Bayezidoluğu mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/514
Bayezidpaşa c., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/355
Bayezidpaşa imareti, Amasya nf., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/355, 357, 358, 359,
361, 746
Bayezidpaşa m., Amasya nf., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/353
Bayezidpaşa m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/4
Bayezidpaşa ms., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/24
Bayezidviranı mz., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/141
Bayezidviranı mz., Oyumağaç n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/211
207
Baygöz k., Büblü n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/920
Bayhasan k., Gevezid n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/582
Bayhasan k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/520
Bayhasan mz., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/54a
Bayhasan(-i diğer) k., Gevezid n., Karahisar-ı Şarki
kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/583
Bayıl k., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/938
Bayılga mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/201
Bayılgan mz., Köşen k., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/162
Bayılgan mz., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/178
Bayındır b., Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/443
Bayındır k., Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/291
Bayındır k., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 40/819
Bayındır k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 53/215
Bayındır k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/508
Bayındır k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/225
Bayındır k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/117
Bayındır k., bk. Bandırma k., Kite kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.
Bayındır k., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/266
Bayındır k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/388
Bayındır k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/275
Bayındır k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/298
Bayındır k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/601
Bayındır k., Elmalu n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/621
Bayındır k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/118
Bayındır k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/441, 447
208
Bayındır k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254
Bayındır k., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/93
Bayındır k., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/261
Bayındır k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/856
Bayındır k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/775
Bayındır k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/227
Bayındır k., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı Develi
kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/192
Bayındır k., Kargu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/739
Bayındır k., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/373
Bayındır k., Kasaba n., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/354; TK KKA 558/40b
Bayındır k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/594
Bayındır k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/605
Bayındır k., Kaşaklı n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/52
Bayındır k., Kavak kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/696
Bayındır k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/450
Bayındır k., Kengırı n., Kengırı kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.:TD 438/704
Bayındır k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/289
Bayındır k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/405
Bayındır k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/177
Bayındır k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/682, 684
Bayındır k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/293
Bayındır k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/474, 476
Bayındır k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/408
Bayındır k., Yavaş/Yavaşili n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/375
Bayındır mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/135
Bayındır mz., Anduğu n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/183
Bayındır mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/203
Bayındır mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/129
Bayındır mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/20
Bayındır mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/172
Bayındır mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/124
Bayındır n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/420, 442, 443, 468
Bayındır zv., Ahlat nf., Ahlat n., Adilcevaz l., Van
vt.: TD 297/71
Bayındır zv., Ahlat nf., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD
297/71
Bayındır, Muslihüddinkirişi k., Onikidivan kz., Bolu
l., Anadolu vt.: İB. AK. MC. B. 15/120b
Bayındır/Karapınar mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 218/16
Bayındır/Seydi k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman
vt.: TD 387/72, 74
Bayındırcık k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/624
Bayındıriye zv., Hısn-ı Keyf vt., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 200/320
Bayındıriyye md., Ahlat nf., Ahlat n., Bitlis l., Van
vt.: TD 413/210
Bayındırkendi k., bk. Mavzir k., Orçul n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.
Bayındırköyü md., Bayındır k., İrle kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/308
Bayındırlı k., bk. Mekrekenderesi k., Kestel kz.,
Aydın l., Anadolu vt.
Bayındırlı k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/468
Bayındırlı k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/376
Bayındırlık k., Yağmurderesi n., Koğans kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 387/848
Bayındırmeşhedi mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/201
Bayındırşeyhli/Karaayidli k., Ilıca n., Ilıca kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/335
Bayındırviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/518
Bayır divanı, Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/404
Bayır k., bk. Başlamışlar k., Aladağ kz., Larende l.,
Karaman vt.
Bayır k., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/266
Bayır k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/385
Bayır k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman
vt.: TD 387/47
Bayır k., İstanos n., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.:
TD 166/580
Bayır k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/566
Bayır k., Muğla kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/532
Bayır k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/324
Bayır mz., bk. Bir mz., Süveyde n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.
Bayır mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/629
Bayır mz., Şamardı n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/166
Bayır sınırı, Mavilice k., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/280, 286
Bayır/Sülüklü k., Sergis divanı, Çorumlu kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/394
Bayırbaşı mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/65
Bayırbaşı mz., Muslu n., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/582
Bayırcuk mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/933
Bayırili mz., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/111
Bayırkayalı k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/56
Bayırkuyusu mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 1061/34
Bayırözü çf., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/110
Bayırsalı k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/390
Bayırsınırı mz., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/286
Bayırviranı mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/626
Baylar k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/593
Baylucak k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/141
209
Bayluk k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/18, 19, TD 200/310
Bayluviran, Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 969/783
Baymak mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/347
Baymihmad k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/501
Baynıbend mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/77
Bayoğlan mz., Oşun n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/135
Bayoğul mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/934
Bayra k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/422
Bayrak k., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/182
Bayrakcı k., Alibeyece n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/622
Bayrakçı k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/148
Bayraklı k., İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/394
Bayraklı k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/608
Bayraklı k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/265
Bayraklı mz., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/833
Bayraklı mz., Kadıviranı k., Orçul n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/799
Bayram divanı, Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Bayram k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/394, 397
Bayram k., Gevezd n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/583
Bayram k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/47
Bayram k., İnebolu, Küre kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/638
Bayram k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/796
Bayram k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/626
Bayram k., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/437
Bayramalanı k., Felenbel n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/67
210
Bayramarası mevkii, Ayasuluğ kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/421
Bayrambaba zv., Akyol m., Haleb nf., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/114
Bayrambali k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/288
Bayrambey k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/54
Bayrambey m., Kayseriye nf., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/199
Bayrambey md., Bab-ı Sivas, Kayseriye nf.,
Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.: TD
387/221
Bayrambeyceli k., bk. Üzümlü k., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.
Bayrambeyi çf., Aslan k., Kalınviran n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/44
Bayrambeyi k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/544
Bayrambeyi mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/579
Bayrambeyi veled-i Nasuh çf., Donarslan k., Kütahya
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/24
Bayrambeyizaviyesi zm., Konduviran k., Kütahya
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/111
Bayrambeyli k., Dinik n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/124
Bayrambeyli k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/467
Bayrambeyviranı k., Resülayn n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/209
Bayrambeyviranı-ı Süfla mz., Cülab n., Ruha kz.,
Ruha l., Diyarbakır vt.: TD 998/209
Bayrambeyviranı-ı Ulya mz., Cülab n., Ruha kz.,
Ruha l., Diyarbakır vt.: TD 998/209
Bayramçayırı k., İskefsir n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/605
Bayramçayırı k., Uluköy k., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/564
Bayramdanişmend k., Kırıkili n., Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/626
Bayramdaresi k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/159
Bayramderesi k., Lapseki kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/242
Bayramdiğin mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/234
Bayramgazi k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
Bayramgazi k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/111
Bayramgazi ms., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/337
Bayramgazi mz., Kalınviran n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/43
Bayramgazi zm., Bayad k., Göl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/66
Bayramgazi zm., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/232
Bayramgazili k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/378
Bayramgazilü k., Şayiblü n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/616
Bayramhacı mz., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/235
Bayramhacı mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/651, 667, 681
Bayramhalife m., Kınık nf., Kınık n., Kınık kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/342
Bayramhoca bin Bahadır mülkü, Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/404
Bayramiç k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Bayramiç k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/164
Bayramiç k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/170
Bayramköyü k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/683
Bayramlı k., bk. İnebeyi k., Gördek n., Gördek kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Bayramlı k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/654, 660
Bayramlı k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/273
Bayramlı k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/255
Bayramlı k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/227
Bayramlı k., Katar n., Katar kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/418
Bayramlı k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/177
Bayramlı k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/110
Bayramlı k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/318
Bayramlı k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/779
Bayramlı m., Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/354
Bayramlı md., Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/374
Bayramlı mz., Meram vadisi, Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/36
Bayramlıca mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/536
Bayramlıca
mz.,
Karavadi,
Simav
n.,
Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/78
Bayramlıca mz., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/295
Bayramoğlu çf., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.:
TD 166/255
Bayramoğlu n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
288/630
Bayramoluğu y., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/247
Bayrampınarı mz., Katar n., Katar kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/418
Bayramseydi zv., Dindebolu k., Ermenek n.,
Ermenek kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/261
Bayramsini mz., Sisorta n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/570
Bayramşah k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/101
Bayramşah k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/566
Bayramşah k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/197
Bayramşah zv., Konya kz., Konya l. Karaman vt.:
TD 387/93
Bayramşah zv., Konya, Konya kz., Konya l.
Karaman vt.: TD 387/93
Bayramşah-i Küçük/Bayramlu-yı Küçük k., Bozat n.,
Canik-i Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/620
Bayramşalı k., Ilıca n., Ilıca kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/334
Bayramviran k., Çengi, Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76
Bayramviranı k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/720, 721
Bayramviranı mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/28
Bayramviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/517
Bayramyurdu mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/539
Baysud mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/423
211
Baysur k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/214
Baysur k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/440, 452
Baytar tahunu, Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/55
Baytarahmed mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/179
Baytaran m., Maraş nf., Maraş n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/418
Baytarcuk mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/617
Baytardağı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 969/157
Baytariyye mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/109
Baytaroğluviranı mz., Beriyyecik kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/56
Baytarpınarı/Karacalı k., Çiçekdağı n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 305/133
Baytarviranı/Gübün mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/399
Baytimur bostanı, Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/374
Baytimur c., bk. Kilise c., Tarsus nf., Tarsus kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.
Baytimur değirmeni, Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/372
Baytimur m., Adana nf., Adana n., Adana kz., Adana
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/304
Baytimur mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 1067/31
Baytimur mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/355
Baytoğa mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Bayuzamış mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/935
Bayviran k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
64/578
Bayyakub mz., Dağili n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/99
Bazahira mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/116
Bazar asiyabı, Ruha şehri, Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/220
Bazar divanı, Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/412
Bazar k., Avdan n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/78
212
Bazar k., Çengi, Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76
Bazar k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/786
Bazar k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/726
Bazar k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/541
Bazar k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/133
Bazar k., Tavşanlı n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/114
Bazar kışlağı, Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/195
Bazar m., Alaşehir nf., Alaşehir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/448
Bazar m., Bilecik nf., Bilecik kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/220
Bazar m., bk. Hanbey m., İzmir nf., İzmir kz., Aydın
l., Anadolu vt.
Bazar m., Demirci nf., Demirci n., Demirci kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/336
Bazar m., Ermenek nf., Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/253
Bazar m., Gönen nf., Gönen kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/281, 283
Bazar m., Kepsud nf., Kepsud n., Kepsud kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/177
Bazar m., Ladik nf., Ladik kz., Amasya l., Rum vt.:
TD 387/366
Bazar m., Yalvaç nf., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu
vt.:317
Bazar md., Ermenek nf., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/260
Bazar md., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/496
Bazar mevkii, Ruha nf., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/224
Bazar zm., Lazkiye nf., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/131
Bazar/Kırgirdi k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TK KKA 571162b
Bazarağaç k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/593
Bazarağaç k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/190
Bazarbaşı m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/70
Bazarbaşı m., Ladik nf., Ladik kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/366
Bazarbaşı md., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/78
Bazarbaşı/Dibek m., Tarhanyat nf., Menemen kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/313
Bazarcık c., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/635
Bazarcık hamamı, Bazarcık k., Küre kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 438/634
Bazarcık k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/45
Bazarcık k., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/400
Bazarcık k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/221
Bazarcık k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/200
Bazarcık k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/56
Bazarcık k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Bazarcık k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/325
Bazarcık k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/599
Bazarcık k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/126
Bazarcık mz., bk. Derbendcik mz., Bayburd kz.,
Bayburd l., Rum vt.
Bazarcık mz., Durdul n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/959
Bazarcık mz., Karacaöz k., Karahisar-ı Behramşah
n., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 79/263
Bazarcık mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/231
Bazarcık mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/508
Bazarcık nf., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TK
KKA 571/164a
Bazarcık nf., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/635
Bazarcık/Semerkandi m., Tokat nf., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/432
Bazarcık-ı Ahi m., Devrekani nf., Sinob kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/620
Bazarcık-ı Gebran m., Tokat nf., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/432
Bazarcıkkasabası nf., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/335
Bazarcikviran mz., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/67
Bazarcuk k., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/930
Bazarcuk mz., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/910
Bazarcuk mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/87
Bazarcuk mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/667
Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/430, 431, 468
Bazarcuk/Cami-i Sülmen mevkii, Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/597
Bazarcuköyüğü mz., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/431
Bazarcuköyüğü mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/655, 666, 675
Bazardivanı k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/411
Bazargan mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/538
Bazarganviran k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/651, 656
Bazar-ı Balık/Balıkbazarı m., Akşehir nf., Akşehir
kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD 387/70
Bazar-ı Çağlayık k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/133
Bazar-ı Çevirme k., Suşehri n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/115
Bazar-ı Devrekani nf., Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/318
Bazar-ı Düruz nf., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/788
Bazar-ı Galle-i Köhne/Köhnetahılbazarı m., Larende
nf., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/106
Bazar-ı Ganem md., bk. Ganembazarı md., Ankara
nf., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.
Bazar-ı Güründür k., bk. Güründürbazarı k., Bafra
kz., Canik l., Rum vt.
Bazar-ı Köhne, Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/33
Bazar-ı Mahi m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/4
Bazar-ı Siyah, Ruha nf., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/220
Bazar-ı Yengi k., Gökağaç k., Manisa n., Manisa kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/306
Bazar-ı Yenice k., Adala n., Adala kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/325
Bazar-i Nakib k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/188
213
Bazaristan çarşısı md., Balat nf., Balat kz., Menteşe
l., Anadolu vt.: TD 338/18
Bazarkapısı çeşmesi, Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 79/537
Bazarkapısı m., Seydişehri nf., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/60
Bazarkapısı md., Seydişehri nf., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/66
Bazarkapısıermeni m., Sivas nf., Sivas kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 19/407
Bazarkayısı k., Koçhisar kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/716, 717, 718, 719
Bazarkayısıköyü md., Koçhisar kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/718
Bazarköy k., bk. Çeltükçü k., Sındırgı n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Bazarköy k., bk. Kökezli k., Kestel kz., Aydın l.,
Anadolu vt.
Bazarköy k., Çan kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/228
Bazarköy k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/234
Bazarköy k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/359
Bazarköy k., Gürle n., İzrik kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/805
Bazarköy k., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 124/40
Bazarköy k., Kaşyenice n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/54
Bazarköy nehri, Akyazı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/80
Bazarköy nf., bk. Bozdoğan nf., Bozdoğan kz.,
Aydın l., Anadolu vt.
Bazarköy/Başgülümbe k., Başgirdek n., Balıkesri kz.,
Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/252
Bazarlı çf., Akdarma k., İnegöl kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/19
Bazarlı çf., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/190
Bazarlı çf., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 152/221
Bazarlı çf., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/295
Bazarlı k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/323
Bazarlı k., Fart n., Manyas kz., Karesi l., Anadolu
vt.:TD 166/289
Bazarlı k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/789
214
Bazarlı k., Güzelhisar kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/348
Bazarlı k., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/355
Bazarlı m., Niksar nf., Niksar kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 387/547
Bazarlı mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/62
Bazarlı mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/96
Bazarlı mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/551
Bazarlı mz., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/783
Bazarlu n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/675
Bazarmescidi m., bk. Ahmedçelebi m., Çorumlu nf.,
Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.
Bazarsekisi mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/520
Bazarsuyu k., Şemsüddin n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 557/32
Bazarsuyu mz., Karagöl yaylağı k., Elmalu n., Caniki Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/621
Bazartepesi k., Anamur n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/314
Bazarviranı k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/195
Bazaryeri k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/541
Bazaryeri zm., Terme kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/635
Bazayani k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 23M/322
Bazbare k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/427
Bazdar çf., Beyderesi k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdar çf., bk. Ahi çf., Erdoğmuş k., Gedüs/Gediz n.,
Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.
Bazdar çf., bk. Doğancısevindik çf., Çorumpınarı k.,
Banaz, Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.
Bazdar çf., bk. Ferid çf., Alainek k., Aslanapa n.
Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.
Bazdar çf., bk. Ömer çf., Uşak n., Uşak kz., Kütahya
l., Anadolu vt.
Bazdar çf., İkisaray k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/57
Bazdar çf., Kalafat k., Tavşanlı n. Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdar çf., Kaya k., Çengi, Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdarahmed
çf.,
Vadi-yi
Arabşah
k.,
Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdaran çf., Ayvalı k. Tavşanlı n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdaran çf., Göbek k., Tavşanlı n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdaran çf., Zemme k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdaranilemin çf., Zemme k., Altuntaş n., Kütahya
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdarçelepvermiş çf., Mami k., Sandıklı n., Sandıklı
kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/183
Bazdardurmuş çf., Mami k., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 147/492
Bazdar-ı Altıağaç çf., Hisarcık k., Eğrigöz/Eğrigöz
ve Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdaribrahim çf., Paşacık k., Banaz n., Uşak kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdarnasuh çf., Uşak n., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdarseydi çf., Kınıklar k., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/57
Bazdegömü k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TK
KKA 571/91a
Bazdide mz., Cebel-i Ala n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/530
Bazergan k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/44, 116
Bazergan k., Kalkanlı kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/609
Bazergan k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/402
Bazerganali m., Elmalu nf., Elmalu kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/598
Bazerganlar md., Muğla nf., Muğla n., Muğla kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/536
Bazerganlı k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/80
Bazerganlı k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/648
Bazerganlı k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/281
Bazerganlı k., bk. Kızıklar k., Ayazmend n.,
Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu vt.
Bazerganlı k., bk. Yeregirenli k., Adala n., Adala kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Bazerganlı k., Bölük-i Hisarcık, Arım kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/654
Bazerganlı k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/360
Bazerganlı k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/312
Bazerganlı/Kadıköy k., Balya kz., Biga l., Anadolu
vt.: TD 166/223
Bazertan mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 195/68
Bazırka k., Savur n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/41
Bazili k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/294
Bazilika mz., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/513
Baziye dolabı, Beledüddevali n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/239
Bazköyü mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/900
Bazlamac k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/189
Bazlamac k., Ulusincanlı n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/167
Bazlamac
mz.,
Şaphaneköprücüğü
k.,
Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/74
Bazlamaç k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/288
Bazlamaç k., Terme kz., Canik l., Rum vt.: TD
982/50, 55
Bazlamaçbayırı mz., Süleymanlı n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/670
Bazlamaçpınarı mz., Deliceözü n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/605
Bazlık k., Engis n., Samsun kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/665
Bazu k., Uçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/174
Bazuk mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 408/461
Bazur k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/239
Bazuran mz., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/352
Bazvend k., Kulb n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/14
Bazvend, Başika n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
998/42
Bazveye k., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/82
Beaba mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/516
215
Beali mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/728
Bebe mz., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/471
Bebek mz., Turuş n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/928
Bebekhisar mz., Cülab n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/207
Bebekkapısı mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/511
Bebekli k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254
Bebektepesi mz., Çokak n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/515
Bebekyeri mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/513
Bebekyeri zm., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/122
Bebük k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/357
Becadi mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/451
Becariz/Bezaric k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/724, 725
Becbina mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/112
Becek k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
79/611
Becendi mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/730
Beceri mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/400
Becic k., Beni Malikü's-Sadir n., Şam l., Arab vt.: TD
401/688
Beckur mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/278
Becliyye mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/497
Becnus k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/689
Becuşiyye k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/239
Beçi k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/471
Beçi k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/539
Beçi k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/272,
279
Beçicuk mz., Bubak mz., Karahisar-ı Behramşah n.,
Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/466
216
Beçideresi mz., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/469
Beçinviranı mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/254b
Bedade mz., İklim-i Şumer n., Şam l., Arab vt.: TD
383/487
Bedadin k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/410
Bedama k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/451
Bedamin mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/473
Bedanis mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/131
Bedaviyye/en-Nüveyde tahunu, Beni Muklid n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/679
Bedbile mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/734
Beddam mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/382
Beddaye k., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/83
Beddaye k., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
423/120
Bedekse k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/605
Bedel k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/513
Beden k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/614
Bedened k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 83/287
Bederhenk mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/357
Bederkun mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 93/653
Bedermun k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/449
Bedeş k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/191
Bedevi mz., bk. Karsbu mz., Kusayr n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.
Bedezne k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/685, 689
Bedgan k., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/417
Bedhaş k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TK KKA
97/214a
Bedi k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
601/145
Bedic k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/224
Bedigölü/Beyli Mehmed k., Gedik n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 315/481
Bedil divanı, Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/526, 527, 528, 574
Bedil divanı, Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/509, 510, 511, 513, 514, 515
Bedil k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/83
Bedil k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/729, 731
Bedil k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/522
Bedil k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/125
Bedil k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/457
Bedima mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 422/263
Bedinara mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/646
Bedir çf., Şeyhdoğan k., Çerkeş kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/730
Bedir k., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/426
Bedir m., Ilgun nf., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman
vt.: TD 387/86
Bedir m., Ürgüb nf., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/178
Bedir mz., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/470
Bedir mz., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/77
Bedir mz., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/432
Bedir mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/508
Bedir mz., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/188
Bedirbey k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/248
Bedirbey mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/513
Bedirbeyli k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/467
Bedirfakih m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/592
Bedirge mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 254/294
Bedirgiyye çeltüknehri, Bakraz n., Bakraz kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/302
Bedirgiyye mz., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/304
Bedirhan k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/201
Bedirhan mz., Dündarlı ve Bulgarlı n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 254/218
Bedirisa k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/570
Bedirkale k., Silisözü n., Artukabad kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 2/384
Bedirkendi k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/57, 58
Bedirkendiköyü md., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab
l., Arab vt.: TD 373/58
Bedirli k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/651
Bedirli k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
85/323
Bedirli k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/255
Bedirli k., Kani n., Samsun kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/660
Bedirli k., Kebsil n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/603
Bedirli mz., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki
l., Rum vt.: TD 387/579
Bedirli n., Canik-i Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD
255/420
Bediroğlu çf., Öyük k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/31
Bediroğlu mz., Borlu n., Demirci kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/342
Bediroğlualibey mz., Budaközü n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/426
Bedirsenli mz., Hekme n., Divriği kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 408/789
Bedirviranı mz., Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/332
Bedirviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/512
Bedirviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 79/610
Bedita k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/366
Bedita k., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/567
Bedita mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/570
Bediüzzaman md., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir
l., Karaman vt.: TD 387/77
217
Bediye k., Muğla kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/531
Bedmaya mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/571
Bedmeyun k., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/627
Bednam k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/254, 258, 261
Bednete mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/206
Bednosalanı k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/20
Bedoyan k., Çirmük kz., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/117
Bedran mz., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/344
Bedre k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/296, 307
Bedre k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/18
Bedre mz., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TK KKA 296/17a
Bedre mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/96
Bedreme kl., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/756, 761, 763
Bedresideresi k., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/424
Bedretil-i Süfla k., Belde n., Çemişkezek kz.,
Çemişkezek l., Diyarbakır vt.: TD 998/164
Bedretil-i Ulya k., Belde n., Çemişkezek kz.,
Çemişkezek l., Diyarbakır vt.: TD 998/164
Bedri k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/588
Bedrik m., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/156; 147/20
Bedrik y., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/280
Bedriye k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 660/155
Bedriye ms., Aksaray nf., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karamanvt.: TD 387/135
Bedriye mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/206
Bedriyye k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/230
Bedriyye mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/505
Bedriyye mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/609
218
Bedriyye mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/465
Bedriyye/Ağcameşhed mz., Menbic n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/194
Bedros mz., Haruniye n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/333a
Bedrosi mz., Şehr-i Behisni n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/941
Bedrun k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/645
Bedrüddin k., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/430
Bedrüddin k., Araban n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/269
Bedrüddinlülü bağı, Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/33
Bedrü'l-Meşihat tahunu, Salihiyye, Şam nf., Şam kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/57
Bedrüttavil md., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/138
Beduhtun k., Yıldız n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/449
Befendigun mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/729
Befindara k., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/584
Begayil mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/380
Beguze/Miho mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/621
Begüm hamamı, Hısn-ı Keyf nf., Hısn-ı Keyf n.,
Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD 998/251
Begümmeşhedi k., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/79, 85
Beğcir k., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/349
Beğcir nehri, Beyaz abı, Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/348
Beğçayırı k., Kırıkili n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/626
Beğdili k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/42
Beğel asiyabı, Silifke n., Mud kz., İçel l., Karaman
vt.: TD 387/286
Beğendi k., bk. Alacaatlı k., Mazun kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Beğendi k., bk. Hacıyahşikaynağı k., Mazun kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.
Beğendik çf., Yuva k., Arslanapa n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/116
Beğiçukuru mz., Bölük-i Fidaverende, Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/612
Beğli k., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/49b
Beğmiş çf., Gökçeli k., Arslanapa n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/29
Beğmiş çf., Oyrusu k., Yalak n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/41
Beğmiş divanı, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/575
Beğmiş k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/487
Beğmiş mz., Kanak-ı Zirin n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/603
Beğmiş mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/426
Beğmişli k., Avdan n., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav
kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/77
Beğmişli k., Bölük-i Davudkethuda, Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/620
Beğre k., Nurhak n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/476
Beğresun mz., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/552
Beğseküsü k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/607
Beğşan mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/439
Beham k., Beni Hilal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/697
Behans k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/852
Beharge mz., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/36
Behhame k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/236, 238
Behik k., Kesme n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 408/767
Behimine mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/648
Behisni kz., Rum vt.: TD 387/913, 929, 936, 937,
940, 942, 945, 947, 950
Behisni mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/918
Behisni n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/937
Behisni şehri/nf., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/936, 937
Behisni/Bulyan mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/160
Behişt/Kiremidlik mz., Kazabad n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/451
Behiyye mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
93/456
Behizure dolabı, Hazane n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 406/207
Behleği k., bk. Umur k., Karacaşehir n., Eskişehir
kz., Sultanönü l., Anadolu vt.
Behlik mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/927
Behlila k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 146/979
Behlul zv., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 557/11
Behluliye mz., Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.: TD 998/254
Behlül m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/338
Behlül zv., Küre nf., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/366
Behm mz., Cebi Beni Alim n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/578
Behmerd n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD
998/251, 255
Behnav mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/925
Behram k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/191
Behram k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/787
Behram k., Silisözü n., Artukabad kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 19/267
Behram tuzlası, Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/233
Behram/Kızılcatuzla n., Tuzla kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 113/189
Behram/Kızılcatuzla nf., Behram n., Tuzla kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/169
Behramki k., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/45
Behramlı k., Asnuili n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/935
Behramlı-yı Ekrad cemaati k., Belde n., Çemişkezek
kz., Çemişkezek l., Diyarbakır vt.: TD 998/164
Behrammemlahası/Kızılcatuzlamemlahası
ms.,
Behram nf., Behram n., Tuzla kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/169
Behramşah kl., bk. Karahisar-ı Behramşah kl. Zile
kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.
Behramşah n., bk. Karahisar-ı Behramşah n. Zile kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.
219
Behramşah/Virancık k., Panbuközü n., Sonisa kz.,
Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD 54/79
Behramya mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/126
Behre k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/256
Behremaz n., Çirmük kz. : TD 998/TD 998/104
Behremaz n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD 998/120
Behremaz n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD 998/187
Behriya mz., Yavice n., Karaağaç-ı Gölhisar kz.,
Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/249
Behrlaz mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/926
Behsitepesi mz., Çepni vt., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 52/669
Behteri mz., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/258
Behuda k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/690
Behzi mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/598
Bekaa bölgesi, Şam l., Arab vt.: TD 998/287
Bekaa, bk. Bika, Şam l., Arab vt.
Bekadin mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/118
Bekarmehdili k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/237
Bekas mz., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/351
Bekat mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/113
Bekbaşa mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/112
Bekciler k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/646
el-Bekcuri mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/82
Bekçiler k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 453/51b
Bekder mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Beke k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/361
Bekece k., Yalasun n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/51
Bekemgir b., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/304
Bekemgir k., Yuva n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/302
Bekemgir(-i diğer) k., Yuva n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 121/401
220
Bekere k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/229
Bekerme k., Ebutahir n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 64/666
Bekfalun k., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/539
Bekfela k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/442
Bekfina mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/378
Bekife mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/519
Bekil k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/37
Bekilli k., Nif n., Nif kz., Saruhan l. Anadolu vt.:TD
166/328
Bekilli k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/61
Bekin mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/461
Bekir k., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 402/869
Bekir k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/646
Bekir k., Kurdöküzü n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.: TD 998/155
Bekir k., Savur n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/42
Bekir k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/59
Bekir m., Gönen nf., Gönen kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/162
Bekir mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/143
Bekir mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/518
Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/125, 127/2
Bekir veled-i Dosti çf., Yıldız n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/449
Bekirbağı mz., bk. Sunduras mz., Tarsus kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.
Bekirbey bağçesi, Karçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/122
Bekirbeylü k., Şayiblü n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/616
Bekirburcu mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/934
Bekircik mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/933
Bekircili k., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 660/18
Bekirde mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/543
Bekirde(-i diğer) mz., Yaylak, Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/363, 365
Bekirdeş mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/145
Bekirdezeytunsırımı mz., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/358
Bekirdiğin mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/942
Bekirece asiyabı, Larende, Larende l., Karaman vt.:
TK KKA 565/60a
Bekirfakih bağçesi, Kengırı nf., Kengırı kz., Kengırı
l., Anadolu vt.: TD 291/112
Bekiri mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/24, 46
Bekirili k., Balıkesri kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/251
Bekirin mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/646
Bekiriyye mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/468
Bekirkend mz., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/65a
Bekirkendi mz., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/154
Bekirko mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/916
Bekirköyü mz.,, Yalankoz, Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 186/49
Bekirkuyusu mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/251
Bekirler k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/363
Bekirli k., Arpaz kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/473
Bekirli k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/219
Bekirli k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/48
Bekirli/Kemerköy k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 59/275
Bekirlud k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/580
Bekiro mz., Büblü n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 408/402
Bekiroğlu çf., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/222
Bekirreis emlaki, Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/280
Bekirviran k., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/762
Bekiryunus k., Gercanis n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/798
Bekirze abı, Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/393
Bekirze mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/401
Bekisin mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/521
Bekiş k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/359
Bekka k., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/673, 676
Bekka k., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD 401/295,
296
Bekkaköyü c., Hammare n., Şam l., Arab vt.: TD
401/296
Bekkede dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/233
Bekkuvirhan dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Beklanvid k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 453/189b
Bekmera mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/648
Bekmezli k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/216
Bekmezli k., bk. Eyerci k., Biga kz., Biga l., Anadolu
vt.
Bekmezli k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/45
Bekmezyağlıdere mz., Kilmigad n., Tokat kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/445
Bekne k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/654
Bekre k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/645
Bekreziyye mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/462
Bekridede tekyesi, Ayasuluğ kz. Aydın l., Anadolu
vt.: TK KKA 571/46a
Bekriyye mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/159
Bekriyye mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/603
Beksemere k., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/901
Bekseriyya k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/399
221
Bektaş çf., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/189
Bektaş k., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/136
Bektaş k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/48
Bektaş k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/175
Bektaş m., Pirlavganda k., Aladağ kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 387/100
Bektaş m., Tarhanyat nf., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/314
Bektaş mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/209
Bektaş mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 423/41
Bektaş mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/358
Bektaş tahunu, Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/196
Bektaşbükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/664
Bektaşcık k., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/129
Bektaş-ı Küçük k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/49
Bektaşlar k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/308
Bektaşlar/Göcek m., Akhisar nf., Akhisar n., Akhisar
kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/357
Bektaşlı k., Kavak kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/696
Bektaşlı mz., Manahos, Çiçekdağı n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/669
Bektemür mz., bk. Tellülvair mz., Ravendan n.,
Haleb kz., Haleb l., Arab vt.
Bektemür/Keydemür k., Ravendan n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/213, 221
Bektimur k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/47
Bekümgaye mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/460
Bekürge k., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/903
Bekürge k., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/894
Bekürge-i Süfla mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/892
Bekürge-i Ulya mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/892
222
Beküş k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Beküş k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/258, 260
Beküş k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/324
Beküş mz., Beyler k., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/262
Beküt k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/279
Bekzi k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/398
Bel mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/114
Bel, Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/548
Belaa k., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/617
Belabe mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/730
Belagireli k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/272, 281
Belağcahan mz., Aliki n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/627
Belaknus k., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/470
Belakomasun mz., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/168
Belalan k., Emlak n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 37/714
Belalan k., Kavak kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/697
Belalan k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/631
Belalı mz., Çancül-i Ulya k., Bayburd kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/833
Belalucuk mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/511
Belan k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254
Belan-ı Karamankışlası mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/204
Belanita mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/117
Belankendi/Taylı k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab
l., Arab vt.: TD 373/74
Belanlı k., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127
Belarası k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/567
Belas mz., İklim-i Darani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/336
Belatnis n., Trablus l., Arab vt.: TD 998/296
Belavirsun k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/617
Belaya mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/473
Belbedor k., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/923
Belbeleni mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/341
Belce k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu
vt.: TD 438/201
Belcik mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/392, 404
Belcin k., bk. Gökçekler k., Berendi kz. Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.
Belcioğluender çf., Saray k., Çağa kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/445
Belcüğez k., Karaağaç n., Yalvaç kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/320
Belçin mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/362
Belde n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l., Diyarbakır
vt.: TD 998/163, 166
Beldecik mz., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/300
Belderesi k., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/94
Belderesi mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/99
Belderesikepez mevkii, Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/98
Beldeveci mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/668, 681
Beled c., Şam l., Arab vt.: TD 401/278, 285, 286, 571
Beledin k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/254
Beledin mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/428
Beledne mz., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/895
Beledne-i Bala k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/918
Beledne-i Zir mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/919
Beledüddevali n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD 406/240
Belekeri k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 49/253
Belekfer k., Behmerd n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/257
Belekler k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 40/586
Belen k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/625
Belen k., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/60
Belen k., Güzelhisar kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/349
Belen k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/611
Belen k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/596
Belen k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/130
Belen k., Şahnaçemeni n., Koyluhisar kz., Karahisarı Şarki l., Rum vt.: TD 387/563
Belen k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/618
Belen k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/468, 475
Belen k., Yenice-i Taraklı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/70
Belen m., Honaz nf., Honaz kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/133
Belen mevzii, Tavas kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/550
Belen mz., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/797
Belen mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/357
Belenalanı k., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/109
Beleneri mz., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/43
Belenharman mz., Hisar-ı Karataş, Karataş kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/294
Belenharman sınırı, Selamlı k., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/280
Belen-i Gölcük y., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/446
Beleni k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/536
Beleni mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/227
Belen-i Yayla mz., Turgud kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/246
Belenice mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/321
Beleniye k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/498
223
Belenkilise mz., Kirmasti n., Mihaliç kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/149
Belenkilise mz., Larende kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 415/166
Belenköy mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/365
Belenler k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/107
Belenova mz., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/256
Belenözü k., Yenice-i Taraklı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/69
Belenseki y., Çal, Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 88/261
Belenviran k., Adranos kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/174
Belenviran k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/281
Belenviran k., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/111
Belenviran k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/462
Belenviran k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/487, 492
Belenviranı k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/727
Belenviranı k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/470, 474, 475, 476, 477
Belhan k., Terme kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/641
Belhane mz., Çukurbağ k., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 272/439
Belhiyye ms., Şam l., Arab vt.: TD 401/595
Belhsekisi mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 402/982
Belhur mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/570
Bel-i Fahrüddin k., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Bel-i Fahrüddin k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/89
Bel-i hırka mz., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/179
Bel-i Koru y., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/164
Bel-i Ömer k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/355, 360
Belicik mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/146
Belidur mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 408/376
224
Belik m., Seydigazi nf., Seydigazi n., Seydigazi kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/142
Belikın mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/230
Beliklik mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/140
Belila mz., Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.: TD
401/653
Belini mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/161
Belisırma k., Bekir n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127/2
Belistir k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/615
Belisutiyye mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/351
Belita mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/239
Beliva mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/425
Belkavak k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/612, 614
Belkavak k., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/420
Belkavak k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/40
Belkavak k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/177
Belkayı k., Yenimüsliman n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/460
Belkışla k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Belkilise k., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/60
Belkis k., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/419
Belkis mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/158
Belkishatun binti Muradbey bin Zülkadir mülkü,
Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/464
Belkoru mevzii, Gülnar k., İçil l., Karaman vt.: TD
387/260
Belkoz k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/655
Belköy mz., Gönen kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/282
Belkuyu mz., Karabey n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/147
Belkuyu mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/7
Belkuyu mz., Manyan n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/306
Bellan mz., Göcek n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:MAD 5152/1095
el-Bellane mağarası, Cebi Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/401
Bellani k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/254
Bellat k., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/138
Beller k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/275
Bellirmun k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/87, 111, 121, 124, 126, 127
Belluiyye mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/630
el-Bellune mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/661
Belluniyye mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/396
Belluniyye mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/516
Bellut mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Bellut, bk. Pelit
Bellutiyye mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/452
Bellutulmedar mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/648
Belluziyye mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/143
Bellükızık k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/393
Bellüoğlu k. mz., Ebutahir n., Çirmük l., Diyarbakır
vt.: TD 64/512
Belme mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/370
Belmis k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/601
Belortaviran mz., Havik n., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/519
Belova derbendi, Gedüs/Gediz n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/38
Belovacık k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/619
Belovacuğu k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/621, 622, 635
Belovacuğu y., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/596
Belöyüğü k., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/4
Belöyüğü mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/528
Belpınar k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/630
Belpınar mz., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Belpınar mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/630, 636
Belpınarı k., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.:
TD 998/96
Belpınarı k., Karacadağ n., Ereğli kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 455/313
Belpınarı mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/63
Belpınarı mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/969
Belpınarı mz., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/942
Belpınarı mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/514
Belpınarı mz., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/461
Belşeler k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/44, 115
Beltine mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/202
Belukıs mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/170
Belus mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/119
Belusa mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/164
Belusak k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/220
Belusak mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/223
Beluzin mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/460
Belürsüzler/Oğuzhanlar k., Yorma n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/261
Belüstü y., Gölcük dağı, Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/299
Belviran k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/202
Belviran k., Çörmüşeközü n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/559
Belviran k., Evlani, Daday kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/131
225
Belviran k., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/942
Belviran k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/413
Belviran k., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı Develi
kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/192
Belviran k., Koğalu k., Simre-i Taşan n., Kedeğra
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/687
Belviran k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/722
Belviran k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/629
Belviran k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TK KKA 558/102a
Belviran k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/681, 682, 683, 684, 686, 688, 690
Belviran k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/167
Belviran k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/619
Belviran k., Turuş n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/927
Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD 387/92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 116, 117
Belviran mz., Arabağıl k., Eyyubili n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/129
Belviran mz., Ballıca k., Sandıklı n., Sandıklı kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/179
Belviran mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/202, 203
Belviran mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/58
Belviran mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/624
Belviran mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/620, 621
Belviran mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/548
Belviran mz., Karabey n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/147
Belviran mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/193
Belviran mz., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/202
Belviran mz., Kuramaz n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/205
Belviran mz., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/110
Belviran mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/933
226
Belviran mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/400
Belviran mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/598
Belviran mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/240
Belviran rahı, Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/943
Belviran sınırı, Ağarköyü y., Silifke n., Mud kz., İçil
l., Karaman vt.: TD 387/281
Belviranı k., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/135
Belviranı k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/142
Belviranı mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/338
Belviranı mz., Karacurun n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/212
Belviranı mz., Oşun n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/139
Belviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/512
Belviranı y., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/177
Belviranköyü md., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/212
Belyun k., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/564, 571
Belziyaret çf., Belziyaret k., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/127
Belziyaret k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/127
Belziyaret k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/68
Benabil k., Cebel-i Ala n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/532
Benabil k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/49
Benabil/Harbe mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/143
Benan k., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/142
Benanü'l-Kusayr mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/158
Benariz mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 1040/955
Benaşire dolabı, Beledüddevali n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/239
Bencara k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/947
Bend vadisi, Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/52a
Bendaka mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/158
Bendbaşı mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/346
Bendbaşı zm., Ağcakavak k., Tosya kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/735
Bendehor k., Bozat n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/620
Bendemil k., Yağmurderesi n., Koğans kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/848
Bendere m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/64
Bendereğli kz., bk. Ereğli kz., Bolu l., Anadolu vt.
Bendereğli nf., bk. Ereğli nf., Ereğli kz., Bolu l.,
Anadolu vt.
Benderge mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/919
Bendöyüğü k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/199
Bendürük k., Boğnarit n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/104
Benebba k., Cebel-i Beni Alim n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/577
Benefşe bostanı, Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/1013
Benefşe mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/62
Benefşeli k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/467
Benek mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
Benek mz., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/436
Benekçiviran k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 64/559
Benekli y., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 37/590
Benekşek k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/280
Benekşek k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/204
Benekşek k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/160
Bengi k., Sahil-i Ginolu, Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/342
Bengi k., Saidili n., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/19
Bengibeli k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 23M/560
Bengisüle m., Ayasuluğ nf., Ayasuluğ n., Ayasuluğ
kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/411
Benhu/Benhuk k., Gülnos n., Samsun kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 37/512
Beni Abdullah n., Havran kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/1, 690, 691, 693, 694, 695, 696
Beni Acil mz., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/55
Beni Adi dolabı, Hazane n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/236
Beni Arab/Akmağara mz., Menbic n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/211
Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD 401/1, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639,
640
Beni Baban m., Ayta k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/272
Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD 401/1, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608
Beni Cemil m., Ayta k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/273
Beni Cibab zv., Şam l., Arab vt.: TD 401/607
Beni Cidde dolabı, Cubbe n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/237
Beni Davudceziresi md., Hit n., Ana l., Diyarbakır
vt.:TD 406/388
Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.: TD 401/1, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661
Beni Emevi c., bk. Emevi c., Şam nf., Şam kz., Şam
l., Arab vt.
Beni Esed/Mahmudkethuda k., Nusaybin n., Mardin
kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/9
Beni Esed/Mehmedkethuda k., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/10
Beni Hamid zv., Şam l., Arab vt.: TD 401/613
Beni Haris dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/236
Beni Haris tahunu, Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD
401/644
Beni Haris-i Garbiye dolabı, Hadise n., Ana l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/235
Beni Hazrec-i Garbiye dolabı, Beledüddevali n., Ana
l., Diyarbakır vt.: TD 998/239
Beni Hazrec-i Şarkiye dolabı, Beledüddevali n., Ana
l., Diyarbakır vt.: TD 406/246
Beni Hilal k., Beni Hilal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/697
Beni Hilal mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/78
227
Beni Hilal n., Havran kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/697
Beni İnan dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Beni Kilab n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/587
Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD 401/611
Beni Malik n., Havran kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/684
Beni Malikü's-Sadir n., Şam l., Arab vt.:, Sarhad: TD
401/688, 689
Beni Merdüm md., Şam l., Arab vt.: TD 401/274
Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD 401/666
Beni Naim dolabı, Beledüddevali n., Ana l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/239
Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD 401/642
Beni Nuh mz., Ribat n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/11
Beni Salih dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/236
Beni Selam dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Beni Seleme dolabı, Hazane n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/237
Beni Serrac dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Beni Tahir dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Beni Ubade m., Ayta k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/272
Beni Usbe n., Şam l., Arab vt.: TD 401/1, 663, 664
Beni Veciye mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/526
Beni Yade dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/240
Beni Yesse ceziresi, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Beni Yezid dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/236
Beni Zekke dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Benkaya mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/629
Benköyüğü mz., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/81
Benlücük k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: MAD 17798/87
Benna mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/673
228
Bennak k., Kaş n., Larende kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/111
Bennak k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/402, 405
Bennak k., Zengicek n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/18
Bennakcemaati yurdu, İshaklı kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/82
Bennakkışlası mz., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/145
Bennakköyü md., Osmancık n., Osmancık kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/402
Bennan dolabı, Hit n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/240
Bennayan m., Gezende k., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/303
Bennu k., Sincar n., Sincar kz., Sincar l., Diyarbakır
vt.: TD 998/66
Bennu mz., Sincar n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/66
Benvana k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/107
Benyasun k., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/272
Bera mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/15
Beraber mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/364
Berad mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/116
el-Beragis k., Cebi Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/399
Berah-ı Sub mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/165
Berama/Kilisecik k., Yarhisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/30
Beraman dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/233
Beramani m., bk. Dayı m., Konya nf., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.
Beramuniye ms., Aksaray nf., Aksaray kz., Aksaray
l., Karamanvt.: TD 387/130, 135
el-Beranis arazisi, Deyr-i Kanun mz., Şufü'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/269
Berasiye mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/892
Beraş mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/730
Berat k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/254
Berat zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/258
el-Berati hammamı, Maarratü'l-Mısrin k., Sermin n.,
Sermin kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/697
Beraziye dolabı, Cubbe n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/237
Berber çf., Ağızviran k., Kalınviran n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/45
Berber mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 123/380
Berberaya mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/493
Berbuc k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
208/98
Berbure mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/510
Berburet mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/515
Berce k., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/512, 515, 518
Berce mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/159
Bercemla mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/648
Berçin k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/728, 729
Berçin k., Tosya kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/732
Berd dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/233
Berd mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/678
Berda mz., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/549
Berda mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/130
Berdabiyye mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/534
Berdağacı mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/932
Berdase dolabı, Alus n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/236
Berdav k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/190
Berdbey c., bk. Camiü'l-Cedid, Şam nf., Şam kz., Şam
l., Arab vt.
Berdbey/Cedid ms., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/483
Berdeniç k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/15
Berdeniç n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD 998/118
Berdeniçnefs k., Berdeniç n., Çirmük l., Diyarbakır
vt.: TD 998/118
Berdibey hanı, Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 146/127
Berdida mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/510
Berdik mz., Lavza k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil
l., Karaman vt.: TD 272/19
Berdiyye k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/403
Berdun/el-Berdun mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/233, 242
Berdune mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/646
Berdük mz., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/143
Berdüm kayası k., Kürt n., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/581
Bereda mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/197
Beredin k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/258, 259
Berekat mz., Adilcevaz n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/35
el-Berekat/Dikmetaş mz., Şeyzer n., Kefertab kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/665
el-Bereke mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/674
Bereket k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/48, 57
Bereket k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50
Bereket k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/721
Bereket mz., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/195
Bereketce k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/548
Bereketcük k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/726
Bereketçiftliği mz., Tuzla kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/171
Bereketler k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/152
Bereketler mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/250
Bereketli k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/447
229
Bereketli k., Kestel kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/452
Bereketli zm., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/67
Bereketli/Kavakalan k., Akdağ n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/363
Bereketlüağıl kışlağı, Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/646
Bereketoluğu k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/302
Berekli k., bk. Karacamuradçiftlik k., Kandıra kz.,
Kocaeli l., Anadolu vt.
Bereman k., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Beremani mz., Denizler k., Tavşanlı n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/26
Beremedik mz., Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/332
Berendi k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/596
Berendi kl., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/347
Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD
998/338, 341
Berendi n., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/336
Berendi nf., Berendi n., Berendi kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/340, 341
Berendos k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/646
Berestun mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/113
Berete k., Muşar n., Malatya kz., Malatya l., Rum vt.:
TD 387/906
Beretil k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD 208/83
Beretil
Berezkana k., bk. Gökçegöz k., Altunözü n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
Berfiyat mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD 401/565
Bergama kl., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 111/737
Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/186
Bergama n., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 111/667
Bergama nehri, Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/187
Bergama nf., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/186
230
Bergama şehri, Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/193
Bergaş mz., bk. Kaçmaz mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali
n., Şam l., Arab vt.
Bergici k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/854
Bergicir mz., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/895
Bergos b., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/372
Bergos k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/619
Bergos k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/409
Bergos k., Doğanhisarı n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/310
Bergos k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/235
Bergos k., Kavak kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/695
Bergos k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/166
Bergoz k., Fart n., Manyas kz., Karesi l., Anadolu
vt.:TD 166/290
Bergoz mz., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/317
Bergoz nehri, Giresin n., İvrindi kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/270
Bergozlu/Şurbasatan k., Giresin n., İvrindi kz.,
Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/270
Bergutiyye mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/515
Berhamine k., Behremaz n., Çirmük l., Diyarbakır
vt.: TD 64/584
Berheliyye k., Vadi-i Berade n., Şam l., Arab vt.: TD
401/319, 320
Berhisa k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/687
Berib k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/451
Beridiye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/234
Beriş mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/507
Beriş(-i diğer) mz., Harim n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/507
Berişaya mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/158
Beritu mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/423
Beriyye, Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/304
Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/52
Beriyyecik n., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/52, 53
Beriyyecik nf., Beriyyecik n., Beriyyecik kz., Mardin
l., Diyarbakır vt.: TD 998/52
Berk k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/421
Berk k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/400
Berk Sinan çf., Kovacık k., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/126
Berkadaş mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/527
Berkala mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/158
Berkaniye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/233
Berkantu/İnekendi k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/390
Berkarka mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/243
Berkif mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/120
Berkilitos k., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/725
Berkismail k., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Berkita dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235
Berkli k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/192
Berkli mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD
998/666
Berklik mevkii, Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 387/180
Berkum k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/713
Berkviran çf., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/465
Berlaş mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/263
Bermane mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/395
Bermaşa mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/238
Bermende k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 399/341
Berna mz., Cübbetü'l-Assal n., Şam l., Arab vt.: TD
401/135
Berne k., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/830
Bernis-i Nusayr mz., Beni Kilab n., Baalbek kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/588
Beroy k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 23M/324
Berr İlyas k., Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD 401/255
Berrani md., Şam l., Arab vt.: TD 401/292
Berrani/Kantari burcu, Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/408
el-Berraniyye m., Baalbek nf., Baalbek n., Baalbek
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/171
Berraniyye mz., bk. Kefr Tasur-ı Cevaniyye mz.,
Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.
Berraniyye tahunu, İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/356
el-Berre mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/381
Berriye kışlağı, Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/1
Bersaya mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 1040/234
Berseniyye mz., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD
401/614
Bersiğe mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
79/548
Bersin k., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/618
Bersirek mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 1040/182
Bersis tahunu, Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/258
Bersiye k., Arpaz kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/473
Bersoti k., Behremaz n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/187
Bersun mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 408/443
Berta mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/498
Bertaya mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/66
el-Bertaya mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/646
Bertecik k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/186
Bertecik mz., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/186
Bertelü çeltüknehri, Karasu abı, Derbisak n., Bakraz
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/274
Bertelü k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/288
231
Berteyun mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/66
Bertik mz., Ağcadağ n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/910
Bertiz n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/468
Berukiyat mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/239
Beruma mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/647
Beruta mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/586
Bervi k., Behremaz n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/187
Berze k., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/63
el-Berze mz., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/266
Berzenta mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/414
Berzume mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/371
el-Bes tahunu, Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD
401/647
Besamis k., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/560
Besare-i Garbiye dolabı, Hit n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/242
Besarik mz., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı
Develi kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/193
Besatin hammamı, Haleb nf., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/78
Besatin mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/892
Besatin mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/645
Besavun y., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/557
Besbe k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/385
Besedin k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/469
Besendin mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/598
Besfire mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/631
Besher mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/516
Besidiha mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 93/647
Besima k., Vadi-i Berade n., Şam l., Arab vt.: TD
401/318, 320
232
Besimiyye mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/207
Besirfut mz., Cebel-i Beni Alim n., Sermin kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/578
Besirik mz., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/110
Besirin mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 1040/301
Besiya mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/570
Beska mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/206
Beskinta mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/397
Besleme k., Koçhisar kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/716
Besliyyetü'l-Cebel mz., Cebel-i Sumak n., Sermin
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/549
Beslun k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/465
Besna mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/237
Besnefun k., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/547
Besnita mz., Beyrut n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/409
Besratun k., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/96, 117
el-Besre/Sayd mz., Beni Aser n., Şam l., Arab vt.: TD
401/658
Bessin mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/452
Bessin mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/508
Bessini mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/621
Bestam k., Nusaybin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/9
Bestamiye dolabı, Beledüddevali n., Ana l.,
Diyarbakır vt.: TD 406/245
Bestamiye dolabı, Beledüddevali n., Ana l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/241
Bestamiye md., Beledüddevali n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/241
Bestene k., Kaş kz., Teke l., Anadolu vt.: TK KKA
107/244b
Beş k., Şehr-i Amasya, Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 776/22
Beşağaç mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/355
Beşağaç y., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 40/394
Beşağıl k., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
117/703
Beşağıl mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/132
Beşağıl mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/130
Beşağıl mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/539
Beşağıl mz., Hoşnam k., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/162
Beşağıl mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
455/551
Beşağıl mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/144
Beşağıl mz., Sıvarık k., Zengicek n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/18
Beşağıl mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/245
Beşaltı mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/926
Beşandüyuru mz., Karahayıt n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 101/103b
Beşani k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/237
Beşanlı m., Maraş nf., Maraş n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/419
Beşansöğütü mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/425
Beşaret asiyabı, Kazanotağı k., Nilkaz n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/69b
Beşaret asiyabı, Tuzhurmatı k., Dakuk n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/17b
Beşaret mz., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/106
Beşaretkethuda asiyabı, Tuzhurmatı k., Dakuk n.,
Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA 111/17b
Beşatil, Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/223
Beşavat k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/232, 241, 243
Beşavi k., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/584
Beşbu mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/644
Beşcurun mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/191
Beşçatal mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/513
Beşdam k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 255/296
Beşdepe k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/27
Beşdere mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/14
Beşdibek mz., bk. Hacıboyunuzu mz., Tarsus kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.
Beşdivan zm., Ankara kl., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/362
Beşeddic mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/586
Beşela mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/570
Beşelle mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/646
Beşem mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/679
Beşemid k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/38
Beşend Laya k., Cebel-i Ala n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/526
Beşend Lenta k., Cebel-i Ala n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/528
Beşeözü mz., Muslu n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/582
Beşera n., Trablus l., Arab vt.: TD 998/296
Beşeşme mz., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/430
Beşeşme mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/104
Beşiközü k., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/425
Beşiktaş mz., Dündarlı ve Bulgarlı n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/313
Beşiktepe k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Beşiktepe k., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/115
Beşimata mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/621
Beşimil mz., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/268
Beşin k., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/121
Beşir k., Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/30a
Beşir k., Yaylak, Çepni n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/752
233
Beşir mz., Çakırlar k., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/163
Beşir mz., Kırıkili n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/626
Beşiri çayırı, Tur n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.:
TD 998/252
Beşiri dolabı, Zor n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/239
Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD
998/251, 254, 255
Beşiri/Büseyri k., bk. Ayakilise k., Kınık kz,. Adana
l., Çukurabad, Arab vt.
Beşirin mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/420
Beşiri-yi Sagir k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır
vt.: TD 134/20
Beşiriyye k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/417
Beşiriyye mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/629
Beşiriyye mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/131
Beşirkışlası mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 155/102
Beşirli k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/189
Beşirli mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/311
Beşirmi k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/554
Beşkaf k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/684
Beşkapı m., Milas nf., Milas kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/517
Beşkardaş mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/200
Beşkarış k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/31, 197
Beşkatin mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/112
Beşkavak mz., bk. Halilfakihobasıcemaati mz.,
Sorkun, Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.
Beşkavak mz., Gürün n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/967
Beşkavak mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/142
Beşkavak mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/247
Beşkavak, Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/562
234
Beşkavaközü mz., Turgud kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/247
Beşkız mz., Budaközü n., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/614
Beşki k., Gölcük-i Süfla n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/181
Beşkilise k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/842
Beşkilise k., Şiryan n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/593
Beşkilise mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/12
Beşkilise mz., Torul kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/765
Beşkiriş korusu, Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/302
Beşkoz k., Şehr-i Behisni n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/940
Beşkoz mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/365
Beşköprü k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/123
Beşkut mz., Sefire, Cebbul n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/149
Beşkuyu mz., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/134
Beşkuyu sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/307
Beşliler k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/595
Beşlim mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/626
Beşmağara mz., bk. Seferiye mz., Berriyyecik kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.
Beşmeru'l-Fevka mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 1040/700
Beşmeru't-Tahta mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 1040/700
Beşne dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/240
Beşneyn dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235
Beşparmak dağı, Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/60
Beşpınar mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/547
Beşpınar mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 291/156
Beşpınar y., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/410
Beşpınar/Haydarkulu k., Şarkiamid n., Amid l.,
Diyarbakır vt.: TD 200/157
Beşşene ceziresi, Hit n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/240
Beşşene dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/236
Beşşene dolabı, Hit n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/241
Beştaş zv., Eskişehir nf., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/144
Beştepe k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/507
Beştepe mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/134
Beştepe mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/71
Beştepe mz., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/432
Beştepe mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/548
Beştepe mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/628
Beştepe mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/498
Beştiye dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235
Beşüddin mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 108/407a
Beşviran k., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/436
Betahin-i Cebeliyye mz., Şeyzer n., Kefertab kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 1040/582
Betantur mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/507
Betarih mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/417
Betcik mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 146/243
Beteri mz., Cebel-i Ala n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/529
Betirin k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/378
Betirin mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/378
Betlifite mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/159
Betoko mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/648
Betriye k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/116
Betruş mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/423
Betse dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
115/15
Betudim k., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/540
Beturin mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/605
Betyan mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 1040/472
Bevancıya k., Şayiblü n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/602
Bey bağçesi, Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/53b
Bey bağçesi, Çaycuğaz k., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/653
Bey bağçesi, Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/710, 714
Bey bağı, Karabağ, Muğla kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 338/103
Bey bağı, Merzifon kz., Amasya l., Rum vt.: TD
387/387
Bey bin Said md., Amasya nf., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/383
Bey c., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/122
Bey çf., Çalıviran k., Kalınviran n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/26
Bey dağı, Ankara nf., Ankara kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/370
Bey divanı, Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/541
Bey hamamı, Küre nf., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/600, 634
Bey k., Alpagud divanı, Bolu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/425, 573
Bey k., Anamas n., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/300, 307
Bey k., Balçıklı k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/89
Bey k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/425
Bey k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/27
Bey k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254, 258
Bey k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TK KKA
51/53a
Bey k., Gölhisarı kz., Hamid l., Anadolu vt.: TK
KKA 51/53a
235
Bey k., Gürle n., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/805
Bey k., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/437
Bey k., Homa kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/94
Bey k., İnsuyu n., Konya kz., Konya l. Karaman vt.:
TD 387/37
Bey k., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/261
Bey k., Karaağaç n., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/319
Bey k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TK KKA 145/22b
Bey k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/179
Bey k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/163
Bey k., Kızık divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 51/391
Bey k., Kiçiborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/278, 279
Bey k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/290
Bey k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/142
Bey k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/60, 61
Bey k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/626
Bey k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/409
Bey l., bk. Hudavendigar l., Anadolu vt.
Bey m., Gebze nf., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu
vt.: TD 438/785
Bey m., İznik nf., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/798
Bey mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/445
Bey zm., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/101
Bey/Çokallı k., Adala n., Adala kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/324
Beya bostanı, Siird kz., Diyarbakır vt.: TD 998/272
Beyağıl k., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/187
Beyağıl mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/670, 672
Beyalanı k., Felenbel n., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 387/537
236
Beyan k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/55
Beyan k., Beyan n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/43
Beyan n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/43, 44
Beyani yeri, Çepni divanı, Mudurnu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/555
Beyaniye dolabı, Hit n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/240
Beyaniye dolabı, Hit n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/242
Beyanoğlu mz., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/422
Beyargı mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/605
Beyarslan k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/74
Beyarslan k., Kıbrus kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/565
Beyarslan k., Yıldız n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/450
Beyarslan mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/400
Beyas kl., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 530/21
Beyasun k., Isparta kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/289
Beyatis k., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/500
Beyaz k., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/10
Beyaz/Beyas abı, Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/461; TD 998/348
Beyaziye mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/65
Beyaziyye mz., İklim-i Şumer n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/507
Beybağı zm., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/283
Beybazarı c., Beybazarı nf., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/117
Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD
166/104
Beybazarı n., Bey/Hüdavendigar l., Anadolu vt.: TK
KKA 558/18b
Beybazarı nf., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/104
Beybostanı yeri, Beşkavak, Mudurnu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/561
Beyburcu k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/225
Beybükü mz., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/196
Beyce k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/324
Beycücükyercepınarı mz., Kilmigad n., Tokat kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 79/104
Beycüğez asiyabı, Aksaray kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/135
Beycüğez hamamı, Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/252
Beycüğez hanesi, Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 456/19
Beycüğez k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/669, 670
Beycüğez k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/390
Beycüğez mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/64
Beycüğez veled-i Tunrul md., Küre kz., Kastamonu
l., Anadolu vt.: TD 438/634
Beycüğez/Karı k., Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 733/328
Beycüğezli m., Maraş nf., Maraş n., Maraş kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/419
Beycük k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/592
Beyçayırı mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/647
Beyçiftliği/Kadıhalil mz., Biga kz., Biga l., Anadolu
vt.: TD 59/279
Beyçimeni k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/90
Beydağı y., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
142/414
Beyde k., Terme kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/644
Beydeğirmeni, Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/122
Beyder m., Siird nf., Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/270
Beyder/el-Havadır tahunu, Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/96
Beyderesi k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/72
Beyderu's-Sahr mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/656
Beydibi yeri, Danişmendli k., Biga kz., Biga l.,
Anadolu vt.: TD 166/220
Beydiğin k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
40/773
Beydiğin k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/371
Beydili k., Aydıncık n., Aydıncık kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/160
Beydili k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/392
Beydili k., Durağan kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/677
Beydili k., Halka-i Has n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/459
Beydili k., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/412
Beydili k., Karahisar-ı Nallı n., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 111/206
Beydili k., Kargu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/736
Beydili k., Katar n., Katar kz., Çorumlu l., Rum vt.:
TD 387/417
Beydili k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/112
Beydili k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/288
Beydili k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/149
Beydili k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/474
Beydili k., Yavaş/Yavaşili n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/375
Beydili k., Yuva n., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/302
Beydili k., Ziniski n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/957
Beydili kışlası, Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/215
Beydili mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/625
Beydili mz., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/118
Beydili mz., İskilib n., İskilib kz., Çorumlu l., Rum
vt.: TD 387/409
Beydili mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/948, 949
Beydili mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/687
Beydili mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/511
Beydodurga k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/619
237
Beydune mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/158
Beye k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/38
Beyel k., Gördos n., Gördos kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/351
Beyerbeli k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/674
Beyhani k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/554
Beyi asiyabı, Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/156
Beyi divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: İB.
AK. MC. B. 15/82a
Beyi k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/687
Beyi mülkü, Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/98
Beyibrahim k., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/521
Beyice k., bk. Yiydan k., Tarhala kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.
Beyicik mz., Sahra-i Koçhisar, Koçhisar kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 58/201
Beyicük mz., Firuz n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/570
Beyicükhisar k., Nekreci k., Firuz n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/565
Beyiçelebi m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/591
Beyiçelebi md., Bayburd nf., Bayburd kz., Bayburd
l., Rum vt.: TD 387/835
Beyiçelebi md., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: İB. AK. MC. O 75/6b
Beyideresi k., Sisorta n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/570
Beyihekim m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/7
Beyihekim md., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/39
Beyiler nehri, Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/170
Beyini k., Hatunsarayı n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/16
Beyipınarı mz., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/170
Beyisa ms., Beyköy k., Taşköprü kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/107
Beyisa mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/511
238
Beyitepesi k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/17
Beykan mz., Saya k., Bab n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/159
Beykavağı mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TK KKA 585, v 425b
Beykendi k., Arsuzili n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/353
Beykendi k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/81
Beykıranı zm., Köşk k., Kırili n., Karaman vt.: TK
KKA 565/105a
Beykışlası mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/423
Beykilise k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/655
Beykilise k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/178, 180
Beykozu mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/102
Beyköy çr., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/160
Beyköy k., Aydıncık n., Aydıncık kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/160
Beyköy k., Göl kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/609
Beyköy k., Haris n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/673, 679
Beyköy k., İnsuyu n., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/17
Beyköy k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/177
Beyköy k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/724, 726
Beyköy k., Mindaval n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/583
Beyköy k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/148
Beyköy zm., Karacaoğlu mz., Göl kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/66
Beyköyü c., Kiçiborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/279
Beyköyü k., Gevezd n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/582
Beyköyü k., Mihaliçlık kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/121
Beyköyü mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/140, 141
Beykun k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/474, 517, 518, 520
Beykürü k., Güzelhisar kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/437
Beylek k., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/271
Beyler k., Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
733/324
Beyler k., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/283
Beyler k., İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/262, 263
Beyler k., Yenice kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/482
Beyler k., Yenice-i Taraklı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/69
Beyler m., Fandaş k., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/304
Beyler mz., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/134
Beyler veled-i Mehmed çf., Düzkışla k., Kafirni n.,
Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/442
Beyler, Ulus n., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/494
Beylerbeyi k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/50
Beylerbeyi k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/177
Beylerce k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/220
Beylerçelebi ms., Çorumlu nf., Çorumlu kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/396
Beylerçelebi türbesi, Osmancık nf., Osmancık kz.,
Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/396
Beylerçelebi zv., Çorumlu nf., Çorumlu kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 444/150
Beyleroğlanı/Eskiköy k., Kızılkünbed n., Zile kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/468
Beyli b., Çağa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/434
Beyli çf., Karaağaç k., Altuntaş n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/40
Beyli k., Bazarlu n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/676
Beyli k., bk. Germiyancık k., Nif n., Nif kz., Saruhan
l. Anadolu vt.
Beyli k., bk. Poladpınarı k., Boğazhisar n.,
Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu vt.
Beyli k., Gördos n., Gördos kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/351
Beyli k., Kandıra kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/770
Beyli k., Kaşyenice n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/54
Beyli k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/780
Beyli k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/294
Beyli k., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/437
Beyli mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/341
Beyli mz., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TD 438/235
Beyliabdal mz., Aliki n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/630
Beylibey zv., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 338/69
Beylibey zv., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 338/69
Beylice k., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/896
Beylice y., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/382
Beylicik k., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/31
Beyliçiftliği mz., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 453/59a
Beylihasan k., bk. Hekimkışlası k., Emlak n., Bozok
kz., Bozok l., Zülkadriye vt.
Beylihisarcuk mz., Gürün n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/968
Beyliilisi k., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/406
Beylik çf., Göksun n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/529
Beylik çimeni, Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/39
Beylik k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/147
Beylik k., Ulubad n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/148
Beylik mz., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/85
Beylik mz., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/976
Beylik mz., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/453
Beylik zm., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/792
Beylikdere/Odeyse k., Ayasuluğ kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/414
Beylikhöpür mz., bk. Armudalanı mz., Zeytun ve
Firnos n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.
239
Beylikkışlası mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/507
Beyliklü k., Satılmış-ı Bayram n., Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 255/379
Beyliköyü nehri, Honaz kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/81
Beylikuyu çf., bk. Dumur çf., Barçınlı kz., Karahisarı Sahib l., Anadolu vt.
Beylikuyu mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/204
Beylimehmed k., bk. Bedigölü k., Gedik n., Bozok
kz., Bozok l., Zülkadriye vt.
Beylioğluisrail çf., Özbek k., İzmir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TK KKA 571/31b
Beymelik divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 51/351
Beymelik k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/473, 481
Beymelik mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/597
Beymescidi m., Bolvadin nf., Bolavadin kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/194
Beymescidi m., Şuhud nf., Şuhud kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/185
Beymiş mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/121
Beymiş yeri, Karahasanlı mz., Menemen n.,
Menemen kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/317
Beymişli k., Bucak n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/617
Beyne'l-Medaris m., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: MAD 1977/230
Beyne's-Sureyn tahunu, Şam nf., Şam kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/54
Beyne's-Sureyn z., Beyne'l-Medaris m., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: MAD 1977/225
Beyne's-Sureyn z., Dahil-i Babü'l-Cabiyye m., Şam
nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/11
Beyobası k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/217
Beyobası k., Gülnos n., Marmara kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/332
Beyobası k., Kayacık n., Kayacık kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/355
Beyobası k., Selendi n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/318, 320
Beyobası k., Selendi n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 83/537; 182/463; 272/49, 55
Beyoğlan mz., Karataş n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/212
240
Beyoğlanı k., Tahtettarik n., İskilib kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/411
Beypınarı argı, Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/269
Beypınarı k., Dağili n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/695
Beypınarı k., Havik n., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/519
Beypınarı k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/368
Beypınarı k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/126
Beypınarı mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/625
Beypınarı mz., bk. Kızılcapınar mz., Derbisak n.,
Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.
Beypınarı mz., Çeki vadisi, Ermenek n., Ermenek
kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/257
Beypınarı mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 108/423b
Beypınarı mz., İnsuyu n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Beypınarı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/577
Beypınarı suyu, Barla n., Afşar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/311
Beypınarı, Lapseki kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/242
Beyrut burcu, Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/429, 430
Beyrut iskelesi, Şam l., Arab vt.: TD 998/290
Beyrut kl., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/436
Beyrut mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/482
Beyrut n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/403
Beyrut n., Şam l., Arab vt.: TD 998/290
Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/403
Beyrut nf., Beyrut n., Şam l., Arab vt.: TD 998/290
Beyrutu'l-Harran k., bk. Beyrutu'l-Kıbli k., Beni
Kilab n. , Şam l., Arab vt.
Beyrutu'l-Kadim mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/424
Beyrutu'l-Kıbli/Beyrutu'l-Harran k., Beni Kilab n.,
Baalbek kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/598
Beyrutu'ş-Şimali k., Beni Kilab n., Baalbek kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/593, 598
Beysamanluğu mz., Milas n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/607
Beysaray k., Kastomonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/2
Beysarıkavak k., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/592
Beysekisi k., bk. Akgeriz k., Gerizyakası, Gedüs n.,
Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.
Beysekisi mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 186/52
Beysi k., Milan kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/720, 721, 722
Beysiler k., Ereğli n., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/153
Beysinan mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/164
Beysöğütü k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/55
Beysöğütü n., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 198/16
Beyşanlu mz., İskefsir n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/605
Beyşehri c., bk. Süleymanbey bin Eşref c., Beyşehri
nf., Beyşehri kz., Beyşahri l., Karaman vt.
Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/46
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/46
Beyşehri n., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.:
TD 387/57
Beyşehri nf., Beyşehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.:
TD 387/46
Beyt k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/184
Beytariyye mz., İklim-i Şumer n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/507
Beyte mz., bk. Karacaviran mz., Menbic n., Haleb
kz., Haleb l., Arab vt.
Beytepe mevkii, Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/247
Beytepesi m., Beybazarı nf., Beybazarı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/104
Beytepesi mz., bk. Toğaçoluğu mz., Mağara n., Kars
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.
Beytepesi zm., Gecek k., Sifrihisar kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/132
Beyt-i Akkar k., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/635, 635
Beyt-i Bancur k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/228
Beyt-i Cin k., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD
401/357, 363, 365
Beyt-i Cin mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD
401/577
Beyt-i Cinköyü c., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/358
Beyt-i Dımaşk tahunu, Kara n., Kara kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/158
Beyt-i Emre mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/400
Beyt-i Evsel k., Behmerd n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.: TK KKA 96/106b
Beyt-i Far k., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/268, 269, 272
Beyt-i Fevka mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD
401/77
Beyt-i İma k., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD
401/354
Beyt-i Kifa k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/378
Beyt-i Laha k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/606
Beyt-i Laha mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/607
Beyt-i Lahya arazisi ve bostanları, Guta n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/76
Beyt-i Lana mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 1040/473
Beyt-i Lecun mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/674
Beyt-i Lehiya k., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/372
Beyt-i Nail k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/233, 235, 244, 245
Beyt-i Naim k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/90, 95
Beyt-i Naim mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/95
Beyt-i Rahib tahunu, Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/241
Beyt-i Rail mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/728
Beyt-i Rakta k., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/590
Beyt-i Ranis k., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/58
Beyt-i Res k., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/605
Beyt-i Saham/Rabbaniyye mz., Guta n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/79
Beyt-i Saya mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD
401/65
Beyt-i Siva k., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD 401/72
Beyt-i Şama k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/206
Beyt-i Şama k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/238
241
Beyt-i Şebab k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin
n., Şam l., Arab vt.: TD 401/392, 395, 396, 397,
399
Beyt-i Şit k., Vadi-i Berade n., Şam l., Arab vt.: TD
401/321, 322
Beyt-i Ubur/Kantara mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/606
Beyt-i Ümm-i Havran mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD
401/580
Beyt-i Zuveya mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/420
Beytil k., Siird n., Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/271
Beytimur k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/485
Beytimur k., bk. Küplü k., Bilecik kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.
Beytimur k., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/181
Beytimur k., Kavak kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/696
Beytimur mz., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/81
Beytimur mz., Gedikli k., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/132
Beytimur mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/163
Beytimurözü mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/133
Beytullahçiftliği mz., Balıkesri kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/256
Beytut hankahı, Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/482
Beytü'l-Azazi tahunu, Guta n., Şam l., Arab vt.: TD
401/63
Beytü'l-Ebbar mz., Guta n., Şam l., Arab vt.: TD
401/65
Beytü'l-Hayme mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD
401/566, 567
Beytü'l-Lahya m., Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/6
Beytü'l-Ma abı, Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/338
Beytü'l-Ma k., bk. Kariyye k., Antakya n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
Beytü'l-Makta tahunu, Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/258
Beytülmal mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/918
Beytü'l-Mal tahunu, Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/308
242
Beytü'l-Mina mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/735
Beytü'l-Nevfe tahunu, Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/241
Beytünnar k., Ayn-ı Sefine n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/75
Beytü'r-Ra mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD
401/574
Beytü'r-Ramme mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD
401/566
Beytü'r-Res k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/695
Beytü's-Sabir k., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/544
Beytü's-Sabirköyü c., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/545
Beytü's-Sani z., Şagurü'l-Cevvani m., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/30
Beytüssihab, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/231
Beytü't-Türkman mz., Amik n., Amik kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/262
Beytüvana mz., bk. Hana mz., Cebel-i Seman n.,
Haleb kz., Haleb l., Arab vt.
Beyüşce k., Bağovası n., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/594
Beyüşce mz., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/595
Beyüşkorusu mz., İstanos n., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/581
Beyviran k., Çörmüşeközü n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/557
Beyviranı k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/538, 577
Beyviranı k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/581
Beyviranı k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/688
Beyyaza m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/16, 514
Beyyazı zm., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/792
Beyyeri çf., Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/300
Beyyeri çf., Kuyucak k., Sandıklı n., Sandıklı kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/178
Beyyeri mz., bk. Öyük mz., Panbuklu k., İrle kz.,
Hamid l., Anadolu vt.
Beyyeri mz., Karadona mz., İstanos n., Antalya kz.,
Teke l., Anadolu vt.: TD 166/581
Beyyeri zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259, 261
Beyyoluismail/Kademöyüğü mz., Bağçecik k., Çola
n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.:
TD 438/181
Beyyurdu k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/35
Beyyurdu k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/64
Beyyurdu mz., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/469
Beyyurdu mz., Nehrülcevz n., Ayntab l., Arab vt.:
TD 373/298
Beyyurdu mz., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/587
Beyyurdu mz., Yalnızcabağköyü y., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/278
Beyyurdu mz., Yılancı k., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/279
Beyza dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/232
el-Beyza k., Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD 401/259
Beyza k., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/586
el-Beyza mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/93
Beyza-i Garbi dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/234
Beyzut mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/455
Bezan k., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/66
Bezantıyye/Harab-Rumman mz., Harim n., Harim
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 146/981
Bezanzana mz., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 40/980
Bezaric k., bk. Becariz k., Sermin n., Sermin kz.,
Haleb l., Arab vt.
Bezbedin mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/647
Bezbelitan mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/238
Bezci k., bk. Deliler k., Fart n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.
Bezci mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/238
Bezci/Etmeksüz k., Nif n., Nif kz., Saruhan l.
Anadolu vt.:TD 166/329
Bezciibrahim çf., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/190
Bezciilyasçiftliği mz., Balıkesri: TD 166/254
Bezciinebeyi m., bk. Yavular m., Manisa nf., Manisa
n., Manisa kz., Saruhan l. Anadolu vt.
Bezciler hanı, Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/35
Bezde derbendi, İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/853
Bezde mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/727
Bezebde-i Kılıç k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/692
Bezebde-i Nahalya mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/730
Bezegi k., Durdul n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/958
Bezendur mz., Cebel-i Sumak n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/549
Bezenit çeltüknehri, Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 454/810
Bezenit k., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/299
Bezenza mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/505
Bezer mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/931
Bezeyka mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 1040/396
Bezha mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/381
Bezhirin mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/646
Bezirci k., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 362/124
Bezirci m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/3
Bezirci mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/235
Bezirciler m., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/15
Bezirgence mz., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/239
Bezirhane k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/146
Bezirhane k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/133
Bezirhane m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/70, 75
Bezirhane mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/95
Bezirhane mz., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/471
243
Bezke k., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/472
Bezkuh mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/80
Bezmişan k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/600
Bezzaz dükkanları, Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/372
Bezzaz k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/645
Bezzazin suku, Adana nf., Adana n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/326
Bezzazistan md., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/79
Bezzazistan md., Tosya nf., Tosya kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/735
Bezzaziye hanı, Seydişehri Seydişehri kz., Beyşehri
l., Karaman vt.: TD 387/65
Bezzaziyye-i Nefs-i Maraş mz., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/465
Bezzazoğlu mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/61
Bıçak k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/397
Bıçakcı bağçesi, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/309
Bıçakcı m., bk. Mescid-i Şeyhhamza m., Antakya nf.,
Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.
Bıçakcı md., Koyunbazarı m., Ankara nf., Ankara
kz., Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/8a
Bıçakcı mz., Çola n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/181
Bıçakcı mz., Kasaba n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/895
Bıçakcı mz., Ovacık n., Darende kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/967
Bıçakcı mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/669
Bıçakcılar k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/615
Bıçakcılar k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/687
Bıçakçılar k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/448
Bıçaklı k., Haris n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/673
Bıçaklı mz., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/81
Bıçaklı/Gündoğduviranı k., Akdağ n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 315/316
244
Bıçakyeri, Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/6b
Bıçılgu mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/314
Bıçkıcı/Çirişalanı mz., Karaisalı kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/330
Bıçkucıyan k., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/625
Bığbığı mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/314
Bığınduk mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/104
Bıkliyun mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/626
Bıldır mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/423
Bıldırcınlı mz., Kuh-ı Karakuş n., Sonisa kz., SonisaNiksar l., Rum vt.: TD 54/84
Bınariçelebi m., Maraş nf., Maraş n., Maraş kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/418
Bıngıldayık k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/629, 630
Bınkıldayık k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/620
Bırasdik k., Ulukalen., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.: TD 998/166
Bırastik k., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/796
Bırastik k., Kuzeykemah n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/790
Bıyık mz., Şehr-i Behisni n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 71/199
Bıyıkahmed çf., Yörük k., Mengen kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/436
Bıyıklı k., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 315/308
Bıyıklı k., Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/541
Bıyıklıali k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/781
Bıyıklıbükü k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/680
Bıyıksuzoğlu mz., Kuştimur n., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 227/5
Bıyıkviran zm., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/743
Biberiye dolabı, Beledüddevali n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/239
Bibra k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/713
Bibye k., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/923
Bican k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/38
Bicanbey hamamı, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/310
Bice k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD 37/190
Bice(-i diğer) k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD
54/175
Bicikli mz., Kuştimur n., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/368
Bicir k., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 387/970
Bicirseküsü mz., Ayvalı n., Darende kz., Divriği l.,
Rum vt.: TD 387/971
Biçecek k., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/647
Biçer k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/142
Biçer k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/320
Biçer k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/178, 179
Biçerderesi k., Adala n., Adala kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/326
Biçeri k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/385
Biçerkendi k., Diğünlü n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/798
Biçerler k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/173
Biçerli k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/323
Biçerli k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/508
Biçerli k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/427
Biçerli/Şehrnafesi k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/373
Biçerömer k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/169
Biçin k., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/476
Bidar k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD 998/256
Bidedi zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/260
Bidenos k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/357
Bideri k., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Biderus mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/537
Bidevi k., Taşabad n., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l.,
Rum vt.: TD 54/52
Bideze k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/557
Bidimbo k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/359
Bidon k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/421
Bidos k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/917
Bidunis mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/434
Big k., Bor n., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/171
Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/213
Biga l., Anadolu vt.: TD 166/213
Biga nf., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD 166/213
Biga şehri, Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/219
Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/259
Bigadiç mz., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı
Develi kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/193
Bigadiç n., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/266
Bigadiç nf., Bigadiç n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/259
Bigani k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/536
Bigay k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/711, 714
Bigi k., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/266, 267
Bigo k., Büblü n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/920
Biğat k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/377
Biğce mz., Arabkir kz., Arabkir l., Diyarbakır vt.: TD
998/95
Biğe k., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 478/153
Biha Harbe mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/444
Biha mz., İklim-i Bellan n., Şam l., Arab vt.: TD
430/433
Bihakrin mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/449
Bihala mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/428
Bihalil k., Asnuili n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/935
Bihalil mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/925
245
Bihamdun k., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/415
Bihanin k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/474, 526
Bihanis mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/400
Bihat mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/438
Bihirsaf k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/393, 398
Bihirsaf mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 423/66
Bihiştay mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/443
Bihoz mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 408/453
Bika biladı, Şam l., Arab vt.: TD 401/713
Bika, Şam l., Arab vt.: TD 401/249, 290, 710
Bikaata k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/389
Bikaata mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/394
Bikaatuta mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/395
Bikar veled-i Sidre Al-i Ebuishak k., Mardin kz.,
Mardin l., Diyarbakır vt.: TD 998/10
Bikari mz., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/74
Bikari mz., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/62
Bikariye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/233
Bikariye dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235
Bikaytula mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/525
Bikdaha mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 423/65
Bikin mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/415
Bikirkiyye k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/386, 400
Bikiştin mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/457
Bikşid/Değirmenderesi m., Trabzon nf., Trabzon kz.,
Trabzon l., Rum vt.: TD 387/717
Bikut mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/240
Bil mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/458
246
Bilaktis mz., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı Şarki
l., Rum vt.: TD 37/830
Bilal bin Seba tahunu, Beni Muklid n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/666
Bilal mz., Sudiremi n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Bilaliyye k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/106
Bilaloğlu k., İnegöl kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/24
Bilalzade karbansarayı, Ayasuluğ kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/417
el-Bilan mz., Cebi Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/115
Bilar mz., Dumluca n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 387/960
Bilara k., Kestel kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/453
Bilas/Bilisa mz., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/130
Bilasur k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/218
Bilay k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/372
Bilbusi mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/358
Bilciş k., Zile kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/458
Bilecik k., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/898
Bilecik k., Sudiremi n., Konya kz., Konya l. Karaman
vt.: TD 40/123
Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/146,
219, 221, 222, 223, 241
Bilecik n., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.: TD
438/224, 227
Bilecik nf., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.: TD
438/220
Bilecikli k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/645
Bileki bostanı, Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/373
Bilekler mz., Gedüs n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 49/365
Bileklikkuşağı mz., Haruniye n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/437
Bilekviranı k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/204
Bilekviranı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/524
Bilemurad mz., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.:
TD 998/469
Bilesordum k., Gercanis n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 168/114
Bileyle k., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/915
Bileyli mz., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
231/50
Bilezükviran mz., Ank n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/236
Bilican mz., Koltik n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/202
Bilican n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.: TD
294/16, 161, 169, 201, 202
Bilicar/Bilicarlı k., Cubas n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/904
Bilice k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/165, 166
Bilice k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır vt.:TD
998/153
Bilicedere, Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/333
Bilicür k., Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır
vt.:TD 998/152
Biliç k., Belde n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/166
Biligi k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/47
Biliki k., Çirmük kz., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
998/117
Biliköy mz., Hasandağı n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 58/182
Bilin mz., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/190
Bilisar k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/190, 209, 214
Bilisika mz., Sayda n., Sayda kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/483
Bilişme mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/949
Billan n., Şam l., Arab vt.: TD 998/288
Billur m., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/495
Billur mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/319
Billure mz., İklim-i Zebib n., Şam l., Arab vt.: TD
401/365
Billurhisarı mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/526
Bilmene mz., Sivir n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 156/181
Bilmez mz., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/182
Bilmez mz., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/471
Biloyan k., Ada kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/813
Bilsaz mz., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
402/833
Biludan k., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/309
Bilürdü k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/144
Bilvar k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/371
Bilviran k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/196
Bimagun k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/717
Bimame dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235
Bimare k., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/898
Bimare k., Kederpit n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/901
Bimarhane m., Aksaray nf., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karamanvt.: TD 387/124
Bimarhane m., Kengırı nf., Kengırı kz., Kengırı l.,
Anadolu vt.: TD 438/703
Bimarhane-i Cedid, bk. Argunu'l-Kamil bimarhanesi,
Haleb nf, Haleb kz., Haleb l., Arab vt.
Bimaristan hamamı, Mardin nf., Mardin kz., Mardin
l., Diyarbakır vt.: TD 998/30
Bimaristan z., Dahil-i Babü'l-Cabiyye m., Şam nf.,
Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/11
Bimarria k., Şufü'l-Harradin n., Şam l., Arab vt.: TD
401/270
Bimassa k., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab vt.:
TD 423/36
Bimehriyye k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/470
Bimekin k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/438, 439, 452
Bimeryem k., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/428
Bimina k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/422
Bimorgi k., Büblü n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/920
Bin Debbus m., bk. Dörtayak m., Antakya nf.,
Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.
247
Bin Şenbek m., Antakya nf., Antakya n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/314
Binabil k., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/391, 397, 399
Binafun k., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/493
Binagözü k., bk. Peyker k., Kirmasti n., Mihaliç kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Binagu mz., bk. Binalı mz., Kahta n., Kahta kz.,
Gerger l., Rum vt.
Binağaç k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/384, 386
Binahliyye mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/471
Binalı/Binagu mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 408/448
Binandon k., bk. Yenice k., Arım n., Arım kz., Canik
l., Rum vt.
Binarı k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/630
Binarı-yı Küçük k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.:
TD 37/206
Binavil mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 408/362
Binboğa cebeli, Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/421
Binboğa mz., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/522
Binboğa y., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
419/153
Bindan k., Hani n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/7
el-Bineyye k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/437, 438
Bingöl k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/501
Bingöl memlehası, Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/499
Binkoz k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/409, 412
Binniş k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/681, 683
Bint-i Beşir ceziresi, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/232
Bint-i Hucce Ahmed tahunu, Vadi-i Berade n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/316
Bint-i Kuze dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/235
Bint-i Mecid ceziresi, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/232
Bint-i Müdam tahunu, Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/284
248
Bint-i Sadaka dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 406/148
Bintülhüseyin dolabı, Alus n., Ana l., Diyarbakır vt.:
TD 998/236
Bintülkufi dolabı, Alus n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/236
Bintülmüşteha md., Hısn-ı Keyf n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.:TD 998/265
Binya k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/394
Bir Buytat-ı Taht-ı Şakif mz., Garb n., Beyrut kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/452
Bir mz., Azaz n., Azaz l., Arab vt.: TD 397/122
el-Biʼr z., Babü's-Süreyce m., Şam nf., Şam kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/10
Bir/Bayır mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/353
Biracuk mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 408/585
Biradi k., Belde n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/164
Birahin kışlağı, Ağcakale n., Hısn-ı Keyf kz.,
Diyarbakır vt.: TD 998/260
Birançörti mz., Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/330
Birata mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/159
Birbin mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/414
Bircik memlahası, Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/5
Bire k., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/587
Bire k., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/277, 288
el-Bire mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/636
el-Bire mz., Cebi Kisrevaneyn ve'l-Harradin n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/397
el-Bire mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/438
Bire mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/534, 540
el-Bire mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/381
Bire zm., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/19
Bire/Ağcamağara mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 422/164
Bire/Birecik l., Arab vt.: TD 276/4
Birebir k., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 562/100
Birecik iskelesi, Birecik kz., Birecik l., Arab vt.: TD
276/17
Birecik k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/255
Birecik k., Kirmasti n., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/149
el-Birecik k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/428
Birecik kl., Birecik k z., Birecik l., Arab vt.: TD
488/32
Birecik kz., Birecik l., Arab vt.: TD 276/4
Birecik l., Arab vt.: TD 276/10; TD 998/299, 300
Birecik mz., bk. Danacik mz., Altunözü n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab vt.: TD
276/20; TD 998/299
Birecik nf., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.:TD 276/10
Birecik suru havalisi, Birecik kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/19
Birek k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/708
Birekin mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/151
Birekivan suyu, Kızıl-mescid-i Süfla k., Handırıs n.,
Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.: TD 294/196
Bireköyü c., Şufü'l-Beyaz n., Şam l., Arab vt.: TD
401/278
Biret-i Artar mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/730
Biret-i Dadhin k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/728, 731
Biret-i Ebu Kubeys/el-Biretü Ebu Kubeys k., Şeyzer
n., Kefertab kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/658,
670
Biret-i Ermenaz k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/593
Biret-i Kabiri mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/336
Biret-i Tel Kalis mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/733
Biretü'l-Bab k., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/155, 158, 158, 161, 162, 170
Biretülfurat, Birecik kz., Birecik l., Arab vt.: TD
276/2
Biretü'l-Kübra k., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/616
el-Biretü-Saliyye mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.:
TD 1034/247
Biretü's-Sugra eş-Şarkiyye mz., Kefertab n., Kefertab
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/629
Birevi k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/397
Birgi b., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/427
Birgi başhanesi, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/424
Birgi c., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/431
Birgi çf., Geyikler n., Homa kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/98
Birgi divanı, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/424
Birgi k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/36
Birgi kazası divanı, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/424
Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/423
Birgi nf., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/423
Birgicik b., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/405
Birgicik k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/471
Birgicik k., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/406
Birgişehri b., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/424
Birgoma divanı, Amasya kz., Amasya l., Rum vt.:
TD 387/374
Birgoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum vt.: TD
387/365, 377, 385
Birgoma ve Yavaş n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/374, 375
Birgomanefs k., Birgoma n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/376
Bir-i Res mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/107
Birimşan mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/374
Birin, Haleb l., Arab vt.: TD 397/263, 265
Birin/Karacaburc mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab
l., Arab vt.: TD 373/96
Birincî k., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/649
Birinciye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/233
Birinç/Firinç k., Dodurga kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 51/178
249
Birinoloz k., bk. Altunlar k., Yorma n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
el-Birke c., Şam l., Arab vt.: TD 401/297
el-Birke z., Tadil maa Hani's-Sultan m., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/7
Birkepas mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/16
Birketa k., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD
401/621
Birketü'd-Dam mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD
401/534
Birketü'l-Habeş k., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/343, 351, 352
Birketü'l-Habeşköyü c., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/352
Birketülhiml bağı, Mardin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/21
Birledi k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/591
Birmok k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/107
Birna k., Matah n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/128
Birnarcuk mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/926
Birse/Merc Bisre k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/473
Birtaş mz., Pınarbaşı n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/555
Birtizat k., Kemer n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/427
Birun mz., bk. Harab Düyli mz., Kusayr n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
Biruni-yi Sivas kl., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/515
Birunpınar y., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/386
Birü'l-Cenne mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/494
Birü'l-Ekrad z., Mescidü'l-Kasab m., Şam nf., Şam
kz., Şam l., Arab vt.: TD 474/48
Biryancı md., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: İB. AK. MC. O.
75/94a
Birziye n., Trablus l., Arab vt.: TD 998/296
Bisaba k., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/514, 516
Bisaba mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/444
Bisadun mz., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/527
250
Bisan k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 660/162
Bisat mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/383
Bise k. Uluborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.: TK
KKA 566/96b
Bise k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/273,
285
Bisecik k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/254
Biseddin k., Cezzin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/524,
526
Bisele mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/919
Biseyri mz., Musul n., Musul kz., Musul l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/80
Bisharin mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/571
Biskava mz., Ebutahir n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/122
Biskencik k., Venk n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 19/38
Biskeni k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 19/63
Bisre k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/474
Bisse/Bisseye k., Çakırlar k., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/72
Bissebt mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/467
Bisseye k., bk. Bisse k., Çakırlar k., Akşehir kz.,
Akşehir l., Karaman vt.
Bistin-i Süfla k., Çirmük kz., Çirmük l., Diyarbakır
vt.: TD 998/117
Bistin-i Ulya k., Çirmük kz., Çirmük l., Diyarbakır
vt.: TD 998/116
Biş çf., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.:
TD 387/568
Bişamun k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/441
Bişatil k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/217
Bişellama mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/399
Bişer k., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD
401/618
Bişetfin k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
423/82
Bişik k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 71/311
Bişikab mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/439
Bişilli mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/400
Bişiriyye mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/143
Bişirto k., Behremaz n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/187
Bişitay mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/443, 452
Bişlamun k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/595
Bişmarun, Haleb l., Arab vt.: TD 397/508
Bişmaşa k., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/393
Bitah k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 496/161
Bitaşir k., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/420, 424
Bitdaay mz., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam
l., Arab vt.: TD 401/237
Bitebyat mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/431,
434
Bitehniyye k., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/427,
428, 431
Biteler k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/651
Bitemzin k., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/447
Biti mz., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/19
Bitikci k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/107
Bitlis boyahanesi, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/17
Bitlis kl., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/208
Bitlis l., Van vt.: TD 413/2
Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/212
Bitlis nf., Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/2
Bitlis vt., Bitlis l., Van vt.: TD 413/17
Bitlis-i Ulyan suku, Bitlis n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/212
Bitlüce mz., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/207
Bituri mz., Cebel-i Beni Alim n., Sermin kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/578
Biveris mz., Zaviye n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/570
Biyakut mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/396
Biyango k., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/916
Biye k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/470, 471
Biyuva mz., Akhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TK KKA 585/329a
Bizaa k., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/158, 160, 161, 162, 168, 169
Bizatun k., Çukuruğurmak n., Bitlis l., Van vt.: TD
189/5
Bizavdi k., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 408/424
Bizayn mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/158
Bizci m., Akşehir nf., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/70
Bizebdin k., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/433,
434, 435
Bizeri k., Cincife n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/434
Bizeyt k., Ruc n., Eriha kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/595
Bizgi k., Ortail n., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.:
TD 387/794
Bizgili k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 387/974
Bizgili k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/841, 844
Bizirin mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/934
Bizoz k., Karçikan n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/126
Bobduran k., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 998/121
Bocacı k., Homa kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/93
Bocuş mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/562
Bocuvank mz., Ahlat n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/190
Bodamya k., Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 272/111
Bodamya k., Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/316, 320
Bodan mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 444/343
Bodorniç k., Karacaşehir kz., Sultanönü l., Anadolu
vt.: TK KKA 145/78b
Bodra mz., Melegübi n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/174
251
Bodrum iskelesi, Muğla kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/507
Bodrum k., Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/302, 304
Bodrum k., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/521
Bodrum kl., Muğla kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/491
Boduç mz., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/301
Bogos m., Erzincan nf., Erzincan kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/803
Bogosi k., Belde n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/164
Bogosor k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/109, 111
Boğa k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/358
Boğa k., Göl n., Kocakayası kz., Canik l., Rum vt.:
TD 37/662
Boğa k., Göl n., Kocakayası kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/693
Boğa mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/141
Boğa mz., Kuramaz n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/205, 221
Boğa mz., Savur n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/43
Boğa zm., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/658
Boğaalanı mz., Budaközü n., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/609
Boğabağı k., Turhal kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/477
Boğabükü k., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/104
Boğacadam/Mezdeki mz., Kusun kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 221/93
Boğacadamı mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 69/528
Boğacaklar k., Atabey n., Manavgad kz., Alaiye l.,
Anadolu vt.: TD 166/623
Boğacık k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/222
Boğacık k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/195
Boğacık k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/841, 844
Boğacık k., Şemail divanı, Argoma n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/379
252
Boğacık mz., bk. Habeşviran mz., Sis n., Sis kz., Sis
l., Çukurabad, Arab vt.
Boğacık mz., Kızıl k., Değrensor n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/798
Boğaçatağı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/524
Boğaçayemez mz., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/429
Boğaderesi k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/361
Boğaderesi mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/236
Boğaderesi mz., Zengicek n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/18
Boğadutan k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 64/155
Boğalı k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/681
Boğalı k., Üreğir n., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 52/735
Boğalı k., Yağmurderesi n., Koğans kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/848
Boğalı mz., Güneyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/805
Boğalular k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/780
Boğamış mz., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/65b
Boğaneyik mz., Kuruçay n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/796
Boğanı, Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/397
Boğans k., İspir n., İspir kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/853
Boğaöyük k., Develi n., Karahisar-ı Develi kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 387/191
Boğasak mz., Çayır-ı Boyalık mz., Ovacık k.,
Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD 387/114
Boğasak/Kuyucakkırı mz., Karataş kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/294
Boğasi mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/622
Boğasi/Hacıahmedli k., Arsuzili n., Üzeyr kz., Üzeyr
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 110/41
Boğasinan k., Bor n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/163
Boğasun-ı Kebir mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/577
Boğasun-ı Sagir mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/560
Boğaşeyhli mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/325
Boğataş k., Atabey n., Manavgad kz., Alaiye l.,
Anadolu vt.: TD 166/623
Boğataş mz., bk. Yürecik mz., Megelgin n., Kars kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.
Boğatepesi k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/292
Boğaviranbaşı mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/605
Boğaviranı k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/61
Boğaviranı mz., Han-ı Selçuk k., Sivas kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 387/514
Boğaviranı mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/514
Boğayer mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/401
Boğaz asiyabı, Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 998/111
Boğaz k., Ladik n., Ladik kz., Amasya l., Rum vt.:
TD 387/367
Boğaz k., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/47
Boğaz korusu, Bozdağ, Birgi kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/423
Boğaz mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/439
Boğaz ovası, Eğirdür nf., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/300
Boğaz ve Yakayenice k., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 399/340
Boğaz/Ziyaretöyüğü mz., İshaklı kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/81
Boğazağıl mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/609
Boğazağıl mz., Pınarbaşı n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/555
Boğazak k., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/596
Boğazak nehri, Boğazak k., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/591
Boğazbağı k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TK
KKA 79/124a
Boğazbendi k., bk. Mescidliinal k., Boğazlıyan n.,
Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.
Boğazhavlu k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/466
Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi l., Anadolu
vt.:TD 166/282
Boğazhisar nf., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.: TD 166/284
Boğazkendi mz., Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/442
Boğazkendi mz., Bayındır ve Kınık, Maraş kz.,
Maraş l. TD 998/443
Boğazkesen değirmeni, Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/371
Boğazkesen mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/668
Boğazkışla k., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Boğazkışla mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/597
Boğazkışla mz., Budaközü n., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/622
Boğazkışla mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/611
Boğazkışla mz., Odunluk mz., Hınzırı ve Gömülgün
n., Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/550
Boğazkinir k., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/459
Boğazkinir mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 221/186
Boğazkirin k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 146/668
Boğazköy mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/142
Boğazlıyan k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/177
Boğazlıyan mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/633
Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 315/348
Boğazoluğu mz., Yaylak, Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/366
Boğazovası babı, Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/299
Boğazsaray k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/63
Boğaztatarlar mz., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman
vt.: TD 387/81
Boğazviran mz., Bulgarluca mz., Pınarbaşı n.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/554
Boğazviran mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray
l., Karaman vt.: TD 387/142
Boğazviran mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/245
253
Boğazviranı mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/440
Boğazviranı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/522
Boğdan k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/614
Boğnarit k., Boğnarit n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/97
Boğnarit n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/96
Boğnud k., Umurik n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/61
Boğsak k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/185
Boğsub k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/611
Boğsulu mz., Teğek n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/434
Boğucak k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/221
Boğucak k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/622
Boğucak k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/630
Boğucak-ı Darıözü mz., Dumluca n., Divriği kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 252/22
Boğudek mz., Kuzabad n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/188
Boğukviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/521
Boğumsaz k., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/435
Boğuncak k., Karacaşehir n., Eskişehir kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TK KKA 145/23a
Boğurkonik k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 189/23
Bohi k., Yorma n., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/261
Bohikam k., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır vt.: TD
998/256
Bohya çf., Altuntaş n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/57
Bohya/Bağçecik k., Çatalbergos kz., Biga l., Anadolu
vt.: TD 166/246
Bohyalı k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/138
Bohyaviran k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu
vt.: TD 438/748
Bokluca k., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/64
Bokluca k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/162
Bokluca k., Yarhisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/31
254
Boku mz., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/914
Bolacı k., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/588
Bolaçu k., Konurapa kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
51/134, 138
Bolad k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/505
Boladan mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/893
Boladan(-i diğer)/Livani mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/400
Boladanlı k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/536
Boladcık k., Hüseyinabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/470
Bolağı k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/118
Bolak k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/195
Bolak k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254
Bolak k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/458, 460
Bolak mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/97
Bolak zm., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/560
Bolak(-i diğer) ) k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/460
Bolakkaraca k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/460
Bolala k., Of n., Of kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/745
Bolaman boyahanesi, Bolaman n., Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/627
Bolaman nefs k., Satılmış kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/629
Bolasa mz., Hasandağı n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/131
Bolasan k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/272
Bolat k., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/147
Bolavadin kasabası, Karahisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı sahib l., Anadolu vt.: TD 338/34
Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD
438/141, 194, 196, 199
Bolavadin n., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/195, 198, 206
Bolavadin nf., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/141, 194, 196
Bolayır imareti, İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/765
Bolca k., Sincanlı n., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/138
Boldacı k., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/441
Boldacı k., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/222
Boldacı mz., Meşhedabad n., Zile kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/461
Boleşik mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/931
Bolhalil k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/162
Bolı mz., Teğek n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/434
Boliş k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD 134/9
Bolita k., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 387/725
Bollu k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/779
Bolluca mz., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/432
Bolluhacı k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/596
Bolos k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/484
Boltı k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/421,
422
Boltu k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/361
Bolu k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/461
Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/420
Bolu l., Anadolu vt.:TD 438/417
Bolu mz., Hersini n., Harpurt kz., Harpurt l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/181
Bolu mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 450/690
Bolu n., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.:TD 438/421,
424, 429, 434, 455
Bolu nf., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/420
Bolu sancağı, bk. Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/491
Bolu vt., Bolu l., Anadolu vt.: TD 166/115; TD
438/417
Boluca k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/705
Boluca k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
121/475
Boluta mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/633
Bolvaç k., Karahemşin n., Hemşin kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/731
Bolyas k., Yenice-i Taraklı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/70
Bona k., Hoşalay kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/647
Boncuklar k., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/283
Boncuklar k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/508
Boncuklu mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/106
Bondolos k., Orçul n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/799
Bor b., Bor nf., Niğde, Niğde l., Karaman vt.: TD
387/162
Bor bağları, Bor nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/174
Bor c., Bor nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/175
Bor hamamı, Bor nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/117
Bor hamamı, Bor nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/117
Bor k., Bor nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/175
Bor kapısı, Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/176
Bor n., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 455/661
Bor nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/162
Borabali mz., Kiçiborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 121/259
Boradanı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/396
Boralı k., Eskişehir kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TK KKA 541/8a
Boran k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/189
Boran mz., İstanos n., Antalya kz., Teke l., Anadolu
vt.: TD 166/584
Boran mz., Karataş n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/212, 213
Boran mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/893
255
Boranı mz., Mığıkar k., Kuzeykemah n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/791
Boraözü mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/719
Borazan k., bk. Tekfurpınarı k., Balıkesri kz., Karesi
l., Anadolu vt.
Borazid mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/516
Borbas y., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.: TD
163/125
Borçha k., İskele vt., Arhova kz., Trabzon l., Rum
vt.: TD 442/137
Boriliekradı kışlağı k., Gündüz n., Çemişkezek kz.,
Çemişkezek l., Diyarbakır vt.:TD 998/170
Borisekrek k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 998/106
Borkapısı md., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/175
Borlu b., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/457
Borlu k., Anduğu n., Anduğu kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/183
Borlu kasabası, Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/466
Borlu n., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: MAD
923/52
Borlu n., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/417
Borlu nf., Borlu n., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/342
Borlu nf., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/456
el-Bornosye/Alacalar mz., Cebi Akra n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 422/80
Bornova b., İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/399
Bornova k., İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/394
Bornova nf., İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/399
Borsucak k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/361
Borsun mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/398
Bort k., Çukuruğurmak n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/159
Borta k., Habsamana n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/602
Bortı k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/185
256
Bortlaz k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
2/569
Borucakkuşağı k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 272/213
Borucakkuşağı k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/302
Borucık mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/163
Borukgölü k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/686
Borumcuk k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/56
Boryaluca k., Aydıncık n., Aydıncık kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/159
Boryaz suyu, Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/247
Bosala k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/115
Bostan hamamı, Siird kz., Diyarbakır vt.: TD
998/272
Bostan k., Hisaran n., Çirmük l., Diyarbakır vt.: TD
64/598
Bostan k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/248, 250, 251
Bostan k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/590
Bostan k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/686, 689
Bostan m., Geyve nf., Geyve n., Geyve kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.:TD 166/78
Bostan mz., Baalbek n., Baalbek kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/200
Bostan mz., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/150
Bostan mz., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/68
Bostan mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/197
Bostan mz., Karataş n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/212
Bostan zm., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/551
Bostan zm., Ruha şehri, Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/224
Bostan/Bostanlı mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/27
Bostanat dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/236
Bostanbey emlaki, Isparta nf., Isparta kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 121/290
Bostanboğazı mz., Koçhisar n., Koçhisar kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/143
Bostanburc/Camusluk mz., Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/977
Bostanbükü k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/457
Bostanbükü mz., Durağan kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/677
Bostanbükü-ırmağı köprüsü, Taraklıborlu/Borlu kz.,
Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/466
Bostancı k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/274
Bostancı k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/276
Bostancı mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/529
Bostancı odaları, Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/6
Bostancı zv., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 453/136b
Bostancıçelebi zv., Kayseriye nf., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/216, 220
Bostancık k., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/94
Bostancık k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/155
Bostancık k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/253
Bostancık mz. Cülab n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: MAD 351/149
Bostancık mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/415
Bostancık mz., Yalak n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/210, 214
Bostancılar k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/490
Bostancılar/Başlamış k., Akyazı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/81
Bostancılı k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/682, 684, 687
Bostancılı k., Yengi n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/307
Bostancıyan k., Tavas kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/546
Bostancıyan m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/337
Bostancuk mz., Keysun n., Behisni kz., Gerger l.,
Rum vt.: TD 387/950
Bostançelebi veled-i Alifakih muallimhanesi,
Eskihisar nf., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 338/56
Bostangah mz., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/67a
Bostan-ı Atik, Amid nf., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/310
Bostan-ı Cedide dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/235
Bostan-ı Deyru'l-Bansi mz., bk. Deyru'l-Bansi mz.,
Guta n., Şam l., Arab vt.
Bostan-ı Hamdun dolabı, Hadise n., Ana l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/235
Bostan-ı Hasan dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/235
Bostan-ı İdris dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/235
Bostan-ı Kisari mz., Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD
401/255
Bostan-ı Zeytun mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/497
Bostaniyan m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/362
Bostaniyanmahallesi md., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/16b
Bostaniye dolabı, Alus n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
406/194
Bostankaya k., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/185
Bostankendi k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/61
Bostankınık k., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/33
Bostankolu k., Hasangerişi n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/562, 565
Bostankolu k., Kafirni n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/442
Bostanköy k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/247
Bostanköyü c., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/250
Bostanlı k., Kebsil n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/603
Bostanlı k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/163, 164
Bostanlı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/503, 514
Bostanlı mz., Varto n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/64
Bostanlı/Burnukırçardağı k., Gedik n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 315/552
Bostanlıbeykavakkışla mz., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/606
257
Bostanlık kışlası, Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/143
Bostanöyüğü mz., Gurgurum n., Seydişehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/61
Bostanöyüğü mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/13
Bostanözü k., Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/100, 101
Bostanseküsü mz., Yaylak, Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/360
Bostanülkebir dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/236
Bostanü'l-Kıtt tahunu, Şam nf., Şam kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/54
Bosu mz., Çaykuyu n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: MAD 4735/35
Bosul mz., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/205
Bota mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/86
Botamya k., Akçaabad n., Trabzon kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/725
Botamya k., Rize n., Rize kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/736, 737, 738
Botracık k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/624
Botraz k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/554
Botsa k., Hatunsarayı n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 399/59
Botur k., Kırıkili n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/628
Boya beleni, Mazun kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/542
Boyabad b., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/680
Boyabad/Boyovası kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/663, 665, 672, 675
Boyabad/Boyovası n., Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/663, 669
Boyacadedeekinliği mz., Kenar-ı Irmak, Karabey n.,
Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/147
Boyacı k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/167
Boyacı m., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 186/19
Boyacı zm., Mudviranı k., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/283
Boyacıali m., Aksaray nf., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karamanvt.: TD 387/124
258
Boyacıali m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/338
Boyacıalimahallesi md., Aksaray nf., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/137
Boyacık k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/654
Boyacık k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/341
Boyacık/Boyalı mz., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/220
Boyacılı k., Manağrı n., Arım kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/653
Boyacılık k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/563, 568, 571
Boyacımürsel m., Bursa nf., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/4
Boyacıoğlu m., Ayntab nf., Ayntab n., Ayntab kz.,
Ayntab l., Arab vt.: TD 301/7
Boyacıömer m., Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/354
Boyacıömer md., Tarsus nf., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/374
Boyaderesi k., bk. Yağanlı k., Mazun kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.
Boyalı b., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/613
Boyalı çr., Ulusincanlı n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/158
Boyalı divanı, Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/481
Boyalı k., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/399
Boyalı k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/95
Boyalı k., bk. Kavakalanı k., Akdağ n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.
Boyalı k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/668, 670, 673
Boyalı k., Cincife n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/434
Boyalı k., Gördos n., Gördos kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/351
Boyalı k., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/62, 66
Boyalı k., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/172
Boyalı k., Kayacık n., Kayacık kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/354
Boyalı k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/842
Boyalı k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/712
Boyalı k., Nergele n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/477
Boyalı k., Nif n., Nif kz., Saruhan l. Anadolu vt.:TD
166/328
Boyalı k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/178, 180
Boyalı k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/619, 626
Boyalı k., Turuş n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/927
Boyalı k., Ulusincanlı n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/166
Boyalı k., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman vt.: TD
387/179
Boyalı k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/476
Boyalı köyü md., Boyalı k., Taşköprü kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.: TD 438/626
Boyalı mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/132
Boyalı mz., Aladinak n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/430
Boyalı mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/357
Boyalı mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/401
Boyalı mz., Bertiz n., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/426
Boyalı mz., Kurdular k., Yağan n., Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.: TD 40/529
Boyalı mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 399/38
Boyalı mz., Salur k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/318
Boyalı mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/245
Boyalı/Boyacık mz., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 976/138
Boyalıca k., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/93
Boyalıca kürümü, Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/261
Boyalıdavarlıca k., Taşköprü kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/619
Boyalık çf., Karaboyalık k., Aydos n., Lazkiye kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/55
Boyalık çr., Larende kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/108
Boyalık k., Aşağıil n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/794
Boyalık k., Balya kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/225
Boyalık k., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/255, 261, 263
Boyalık k., Koğans n., Koğans kz., Bayburd l., Rum
vt.: TD 387/845
Boyalık k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/52
Boyalık kışlağı, Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/648
Boyalık mz., Aliki n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/615
Boyalık mz., Karahisar-ı Behramşah n., Zile kz.,
Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/466
Boyalık mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/221
Boyalık mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/445
Boyalık mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/220
Boyalık mz., Sivişdik k., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/511
Boyalık zm., Ermenek kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/32
Boyalıklı mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/669
Boyalıkluviran mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/644, 656
Boyalıköyü md., Boyalı k., Gurgurum n., Seydişehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 399/256
Boyaluafşar k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/394
Boyalubazarı k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/613
Boyalubükü k., Durağan kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/677
Boyaluca k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/173
Boyaluca k., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/340
Boyaluca k., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/108
Boyaluca k., Bilecik kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/222
Boyaluca k., bk. Bahyasun k., Cebel-i Akra n., Antakya
kz., Haleb l., Arab vt.
Boyaluca k., bk. Bahyasun k., Şugur n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.
259
Boyaluca k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/653, 660
Boyaluca k., Emlak n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/672
Boyaluca k., Hasangerişi n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/569
Boyaluca k., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/799
Boyaluca k., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/895
Boyaluca k., Simre-i Ladik n., Ladik kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/373
Boyaluca mz., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/594
Boyaluca mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/176
Boyaluca mz., bk. İnlice mz., Samsad n., Kahta kz.,
Gerger l., Rum vt.
Boyaluca mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/94
Boyaluca mz., İskenderun n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/352
Boyaluca mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/397, 402, 404
Boyaluca mz., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/587
Boyaluca mz., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/186
Boyaluca mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/367
Boyaluca mz., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/319
Boyaluca/Bükürge mz., Ayvalı n., Darende kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 252/170
Boyalucak mz., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı
Develi kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/192
Boyalucaviran mz., Baltı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 155/43
Boyalucaviran mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/666, 667
Boyaluviran mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/608
Boyaluviran mz., Deliceözü n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/592
Boyaluviran mz., Karadere n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/592, 636
Boyalu-yı Büzürk k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/393
Boyalu-yı Küçük k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/393
260
Boyalu-yı Ortalı k., Ayaş kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/393
Boyan mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/62
Boyan zm., Gidiriç n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TK KKA 565/218a
Boyan zm., Komanat n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/52
Boyanca çf., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/566
Boyanca k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/566
Boyancık k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/90
Boyancık mz., Garbiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/19
Boyanlı k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/179
Boyanlıavşar k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/29
Boyanluca kışlağı, Harran n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/210
Boyanluca mz., Harran n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/206, 210
Boyanöyüğü k., Boğazhisar n., Ayazmend kz., Karesi
l., Anadolu vt.:TD 166/283
Boyarbaz k., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/99
Boyaruca mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/227
Boyasini k., Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/459
Boydur k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/50
Boyluca mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 408/556
Boyluhan çf., Aceb k., Eğrigöz n., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/27
Boymul/Karagöz mz., Dündarlı ve Bulgarlı n., Adana
kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/313
Boynak k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/413
Boynak k., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/404
Boynak k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/55
Boynökerahmed k., Göksu n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: MAD 22171/5
Boynueğri hanı, Adana nf., Adana n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/326
Boynueğri k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/558
Boynueğri mz., Nergele n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/478
Boynueğrinusret çf., Gürle n., İznik kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/805
Boynuince k., Masara, Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/271
Boynuuzun k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/55
Boynuyoğun k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/377
Boynuyoğun k., Üreğir n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/757, 758
Boynuyoğun mz., Kavurgalu, Hüseyinabad n., Zile
kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/472
Boynuyoğun mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/315
Boynuyoğunköyü md., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/390
Boynuyoğunlu mz., Kala-i Zamantu n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/562
Boynuyumru mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/238
Boynuzhöyüğü mz., Dündarlı ve Bulgarlı n., Adana
kz., Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/321
Boynuzlupınarı k., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır
vt.: TD 998/108
Boynuzözü k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/517
Boynuzseküsü k., İzmir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/395
Boynuzviranı/Çiriş k., Karataş kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 83/239
Boyovası kz., bk. Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.
Boyovası n., bk. Boyabad n., Kastamonu l., Anadolu
vt.
Boyrazlar k., Giresin n., İvrindi kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/271
Boyrubağçecik rahı, Maraş k., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/438
Boyulca k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/566
Boyumluca k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/641
Boyunalanı mz., Tozanlı n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/448
Boyunda k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/272
Boyundurcuk k., Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/667, 672, 673, 674
Boyundurcuk k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/662, 649, 655, 656, 657
Boyundurcuk k., Devrekani, Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 456/365
Boyundurcuk k., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/595, 600
Boyundurcukköyü md., Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/673
Boyunluca k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/643
Boyza k., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/30
Boyza mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 276/173
Boz dağ, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/429
Boz k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/427
Boz k., Fota, Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/376
Boz k., Güzelhisar kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/348
Boz k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/503, 504, 514
Boz k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/468
Boz mz., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/341
Boz tepe, Sinop kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
456/189
Bozabad n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.: TD
362/118
Bozacı zv., Kumbaşı, Sinob kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/210
Bozacıali darülhuffazı, Ayasuluğ kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TK KKA 571/36b
Bozacıbey zv., Eğirdür nf., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/306
Bozacılar k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/617
Bozağacı sınırı, Selamlı k., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/280
Bozağaç k., bk. Göçüklü k., Adala n., Adala kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Bozağıl k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/255
Bozahacılı mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/309, 320
Bozahane m., Merzifon nf., Merzifon kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/386
261
Bozaili k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/233
Bozakçaağaç mz., bk. Gündehne mz., Ulaş kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.
Bozalan çf., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/447
Bozalan çf., Çengi, Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76
Bozalan k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/37
Bozalan k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/293
Bozalan mz., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/789
Bozalan mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/536
Bozalan mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/592
Bozalı mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/17
Bozalı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/396
Bozali çf. bk. Karaali çf., Bahşiler k.,
Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.
Bozan k., Argavun n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/898
Bozan k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 195/71
Bozan k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/77
Bozancık k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/187, 189
Bozanderesi mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 218/59
Bozanderesi mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/626
Bozanhacı mz., İnsuyu n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Bozaniç k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TK KKA 145/22a
Bozaniç mz., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TK KKA 145/87b
Bozanlı k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/231
Bozanlı k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/127
Bozanlı mz., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/229
Bozanöyüğü k., Gönen kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/281, 283
262
Bozapa k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/596
Bozark nehri, an-ab-ı Dedekavak, Pulur mz., Tarsus
kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.: TD 221/17
Bozarmud k., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/524
Bozarmud k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/655, 662
Bozarmud k., Konur n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/9
Bozarmud mz., Gömü n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/907
Bozarmud rahı, Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/932
Bozarmut k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/422
Bozat k., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 402/922
Bozat k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/633
Bozatalanı k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/454
Bozatlı k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/594
Bozatlı mz., Bozatlı n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/213
Bozatlı mz., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman
vt.: TD 387/222
Bozatlı n., Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.:
TD 387/213
Bozbel mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/726
Bozbelen k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/37
Bozbeyi k., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/203
Bozbeyi k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/452
Bozbeyi k., Mecidözü n., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/481
Bozbeyi m., Erzincan nf., Erzincan kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/803
Bozboğa k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/397
Bozbörklü/Zaviye k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/447
Bozbörklübaba zv., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/449
Bozburun çf., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 111/735
Bozburun k., Muğla kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/532
Bozburun k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/682
Bozburunu mz., bk. Ağaköy mz., Tarsus kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.
Bozburunviranı mz., Hüseyinabad n., Zile kz., SivasTokat l., Rum vt.: TD 79/297
Bozbük k., Güre ve Selendi kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/84
Bozbük-i Zemin k., Çepni n., Kürtün kz., Trabzon l.,
Rum vt.: TD 387/752
Bozbünüş k., bk. Öyücek/Kozca k., Sındırgı n.,
Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu vt.
Bozbünüş nehri, Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 153/186
Bozca çf., Karacaviran k., Yalak n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/32
Bozca k., bk. Sortu k., Satılmış-ı Bayram n., Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.
Bozca k., Çepni vt., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.:
TD 387/750
Bozca k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/655
Bozca k., Kürtün kz., Trabzon l., Rum vt.: TD
387/759
Bozca k., Merzuman n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/199
Bozca mz., Bucak n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/132
Bozca mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/747
Bozca mz., Milas n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/609
Bozca mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/246
Bozcaağaç zm., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/301
Bozcaalanı mz., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/190
Bozcaarmud k., Adranos kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 111/530
Bozcaarmud k., Araç kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/611
Bozcaarmud k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/667
Bozcaarmud k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/619, 630, 631, 635, 636
Bozcaarmud k., Kani n., Samsun kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/660
Bozcaarmud k., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/594
Bozcaarmud k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l.,
Rum vt.: TD 387/565
Bozcaarmud k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/461
Bozcaarmud mz., Akşehirabad n., Karahisar-ı Şarki
kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 478/209
Bozcaarmud mz., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum
vt.: TD 387/558
Bozcaarmudköyü zv., Devrekani n., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/636
Bozcaatlı k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/346
Bozcaatlı k., Ilıca n., Ilıca kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 102/133
Bozcabel mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/315
Bozcadepe k., Bölük-i Davudkethuda, Canik-i
Bayram kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/620
Bozcadepe/Çınarlı mz., Bucak n., Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/617
Bozcaemrud/Mevrük k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu
l., Anadolu vt.: TD 438/460
Bozcakır çf., Çatak k., Çengi, Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/76
Bozcaköy k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 165/41
Bozcakürüz mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/925
Bozcalar k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/149
Bozcalı k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/355
Bozcalı k., İhtiyar n., Canik-i Bayram kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/615
Bozcalı k., İn n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır
vt.: TD 998/138
Bozcalı k., Savur n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 200/394
Bozcalı md., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/110
Bozcalı mz., Çiçekdağı n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/663, 664
Bozcalı mz., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/108
Bozcaöyük k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/492
Bozcaöyük korusu, Peçin kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/481
263
Bozcaöyük mz., Ululorgas k., Geyikler n., Homa kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/97
Bozcapınar k., Adala n., Adala kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/325
Bozcasu k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/38
Bozcataş mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/387
Bozcaviran k., Adranos kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/174
Bozcaviran mz., Ank n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/238
Bozcu mz., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: MAD 4735/13
Bozcumezraası kışlağı, Bozabad n., Ruha kz., Ruha
l., Diyarbakır vt.: MAD 4735/13
Bozçukur k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/14
Bozdağ başhanesi, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/423
Bozdağ koruları, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/423
Bozdağ rahı, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/434
Bozdam k., Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/64
Bozdavud k., Kirmasti n., Mihaliç kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/149
Bozdeli mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/670
Bozdepe mz., bk. Kulı mz., Ravendan n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.
Bozdoğan k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/72
Bozdoğan k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/54
Bozdoğan k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/470
Bozdoğan k., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/205
Bozdoğan k., Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/277
Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/470
Bozdoğan mz., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/471
Bozdoğan nefs b., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/434
Bozdoğan/Bazarköy nf., Bozdoğan kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 18/327
Bozduman k., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/762
264
Bozdurmuş k., Uluborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/273
Bozeli k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/238
Bozemrud mz., Gönen kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/282
Bozevran k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/216
Bozfenk k., Huyut n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/79
Bozgaca k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 23M/250
Bozgariyye k., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/261
Bozgedik mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/387
Bozgeyik mz., Hekme n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 156/200
Bozguş k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/65
Bozhavlu k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/324
Bozhisar k., Kayacık n., Kayacık kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/355
Bozibrahim k., Mihaliç kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/155
Bozili k., bk. Çişmeki k., Ulubad n., Mihaliç kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Bozkanat k., Adala n., Adala kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 165/340
Bozkandak k., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/92
Bozkara k., Tilafer n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/67
Bozkaş mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/556
Bozkavak k., Bazarlu n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/675
Bozkavak mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/160b
Bozkır n., Seydişehri kz., Beyşehri l., Karaman vt.:
TD 399/288
Bozkırlı mz., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
117/703
Bozkısrakderesi mz., Süleymanlı n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/667
Bozkışlakviran k., Tercan-ı Ulya n., Tercan kz.,
Bayburd l., Rum vt.: TD 966/12
Bozkoca k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/617, 622, 633, 636
Bozkonur mz., Mardin n., Mardin kz., Mardin l.,
Diyarbakır vt.: TD 200/548
Bozköy k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/413
Bozköy k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/234
Bozköy k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/321
Bozköy k., Palamud n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/307
Bozköy, bk. Manastır mülkü, Manisa n., Manisa kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Bozköy, Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/337
Bozköy/Buraklı k., Nif n., Nif kz., Saruhan l.
Anadolu vt.:TD 166/328
Bozköylü-yi Bala k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu
vt.: TD 438/382
Bozkuş k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/723
Bozkuş kuhu, Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/661
Bozkuş mz., Gedik n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/601
Bozkuş mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/745
Bozkuş mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/648, 661
Bozkuş mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/15
Bozkuş mz., Selerek k., Larende kz., Larende l.,
Karaman vt.: TD 415/123
Bozkuş mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/389
Bozkütük mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/315
Bozla mz., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/627
Bozlar k., Antalya kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/579
Bozlar k., Mengen kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/439
Bozluca k., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/172
Bozluca k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/197
Bozluca k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/160
Bozluca mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/934
Bozluzirin k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/381
Bozmeken k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/234
Bozmihmadlı mz., bk. Kadı mz., Telbaşir n., Ayntab
l., Arab vt.
Bozoğlan k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/594
Bozoğlanziyareti y., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/831
Bozoğlu k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/730
Bozoğun(-i diğer) mz., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/365
Bozoğun/Anbarcık mz., Tarsus kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/594
Bozoğun/Azizlerviranı mz., Ulaş kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/385
Bozok k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/141
Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/584,
592, 593, 632, 638
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/584
Bozokkuyu mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/664
Bozoklu k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/224
Bozoklu k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/591
Bozot k., Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/314, 316
Bozot sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/307
Bozot, Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/304
Bozot, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/309
Bozot, Manyan n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/303
Bozömer mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/445
Bozöyük c., Bozöyük nf., Bozöyük n., Bozöyük kz.,
Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/527
Bozöyük k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/30; 152/24
Bozöyük k., Berendi kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/340
Bozöyük k., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/204, 216
Bozöyük k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/268
Bozöyük k., Dinik n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/125
265
Bozöyük k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/786
Bozöyük k., Göl kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/65
Bozöyük k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı Mansur kz.,
Divriği l., Rum vt.: TD 71/318
Bozöyük k., Honaz kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/81
Bozöyük k., Karahayıt n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/428
Bozöyük k., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/435
Bozöyük k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/159
Bozöyük k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/187
Bozöyük k., Şuhud n., Şuhud kz., Karahisar-ı Sahib
l., Anadolu vt.: TD 438/186
Bozöyük kasabası, Bozöyük n., Bozöyük kz.,
Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/145
Bozöyük köyü md., Homa kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/134
Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD 166/524
Bozöyük mz. Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/749
Bozöyük mz., Bacı kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/401
Bozöyük mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/341
Bozöyük mz., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/207
Bozöyük mz., Dinik n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/653, 665
Bozöyük mz., Eyyubili n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/130
Bozöyük mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/526
Bozöyük mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Bozöyük mz., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 508/54
Bozöyük mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/511
Bozöyük mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/598
Bozöyük n., Bozöyük kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/525
Bozöyük n., Bozöyük kz., Sultanönü l., Anadolu vt.:
TD 438/145
Bozöyük nf., Bozöyük n., Bozöyük kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 166/524
266
Bozöyük(-i diğer) mz., Göksun n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/529
Bozöyük, Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 276/137
Bozöyük/Celadiyye k., Altunözü n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 1040/228
Bozpınar y., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/40
Boztahta mz., Dündarlı ve Bulgarlı n., Adana kz.,
Adana l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/322
Boztaş k., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/155
Boztaş mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/359
Boztepe k., Alara n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: TD 166/618
Boztepe k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/142
Boztepe k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/693
Boztepe k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD 501/161
Boztepe korusu, Boğazhisar n., Ayazmend kz.,
Karesi l., Anadolu vt.:TD 166/283
Boztepe mz., Ayas kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/337
Boztepe mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/425
Boztepe mz., Cülab n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır
vt.: TD 998/208, 210
Boztepe mz., Dinik n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/671
Boztepe mz., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/39
Boztepe mz., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/410
Boztepe y., Sultanönü l., Anadolu vt.: TD 438/240
Boztepekışlası mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/425
Boztuz k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 387/272
Bozu abı/nehri, Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/343
Bozuk k., Saidili n., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/20
Bozukendi k., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/345
Bozukkuyu mz., Zengicek n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/18
Bozuklu k., Kani n., Samsun kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/664
Bozvank k., Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/161
Bozviran k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/173
Bozviran k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/217
Bozviran k., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/75
Bozviran k., Gördek n., Gördek kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/361
Bozviran k., İvrindi kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/268
Bozviran k., Kepsud kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/178
Bozviran k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/8
Bozviran k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/169
Bozviran k., Yenice kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/483
Bozviran mz., Beybazarı kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/112
Bozviran mz., Haruniye n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/437
Bozviran mz., Kayseriye n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/203
Bozviran mz., Kırşehri n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/655, 664
Bozviran mz., Koçhisar n., Koçhisar kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/141
Bozviran mz., Olucak k., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/162
Bozviran mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/230
Bozviran mz., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 134/4
Bozyaka k., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/406
Bozyaka k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.:
TD 387/532
Bozyazı sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/307
Bozyazı, Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/308
Bozyer bağı, İrle kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/263
Bozyer çf., Çakırpınarı k., Honaz kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/83
Bozyer sınırı, Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/307
Bozyer zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/259
Bozyundpınarı mz., Aksaray n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/127/1
Böbek k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/87, 89
Böbeksınırı mz., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/294
Böcekli asiyabı, Larende kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/121
Böciyar mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 444/336
Böcü mz., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/829
Böcük k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/670
Böcük k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/621
Böcük k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/632, 637
Böcütaş sınırı, Silifke n., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/281
Bödecikler/Üçtepe mz., Aksaray n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/127
Bödük k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/87, 89
Böğed k., Göstere n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/532
Böğed k., Karguluk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 101/226b
Böğed mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 146/880
Böğet k., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 455/593
Böğet k., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/192, 194
Böğet k., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/471
Böğet mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/193
Böğrekli k., bk. Kısıklı k., Alaşehir kz., Aydın l.,
Anadolu vt.
Böğrekviranı mz., Barçınlı kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/205
Böğridelik mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/379
Böğrieğri mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/386, 389
Böğrübüyük çf., Kızılca k., Yalak n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/33
Böğrüdelik k., Beriyyecik kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/55
267
Böğrüdelik k., Boğazlıyan n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 315/421
Böğrüdelik k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/282
Böğrüdelik k., Kestel kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/453
Böğrüdelik k., Tilafer n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/68
Böğrüdelik mz., bk. Gemrük mz., Ayntab n., Ayntab
kz., Ayntab l., Arab vt.
Böğrüdelik mz., Kırhisar n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 147/108
Böğrüdelik mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/718
Böğrüdelik mz., Sarıcalar k., Silifke n., Mud kz., İçil
l., Karaman vt.: TD 387/279
Böğrüdelik mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/397
Böğrügömü k., bk. Mekrigömü k., Birgi kz., Aydın l.,
Anadolu vt.
Böğrügömü korusu, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/432
Böğür k., bk. Sadas k., Adala n., Adala kz., Saruhan
l. Anadolu vt.
Böğür nehri, an-ab-ı Dedekavağı, Tarsus kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 450/587
Böğürceli k., Akhisar n., Akhisar kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/358
Böğürtlen k., Ank n., Rumkale kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 501/308
Böğürtlen k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/412
Böğürtlen k., Karahisar-ı Demirli n., Karahisar-ı
Demirli kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD 387/421
Böğürtlen mz., Kahta n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/924
Böğürtlencik k., bk. Çalışlı k., Balçıklı k., Kula kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.
Böğürtlencik k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/91
Böğürtlenli k., Aladağ kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/101
Böğürtlenli k., Keferdiz n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/427
Böğürtlenli k., Şarkiamid n., Amid l., Diyarbakır vt.:
TD 200/163
Böğürtlenli mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/595
Böğürtlenli mz., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/142
268
Böğürtlenli mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/523
Böğürtlenlice mz., Kiçikhacılı n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/897
Bölme k., Kaşyenice n., Lazkiye kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/54
Bölme k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/70
Bölücek divanı, Ereğli kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/533, 574
Bölücek divanı, Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/515
Bölücek k., Ayazmend n., Ayazmend kz., Karesi l.,
Anadolu vt.:TD 166/281
Bölücek k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/192
Bölücek k., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/434
Bölücek k., Edremid kz., Karesi l., Anadolu vt.: TD
166/273
Bölücek k., Ereğli kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/574
Bölücek k., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/575
Bölücek k., Gönen kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/163
Bölücek k., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/101
Bölücek k., Homa kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
49/953
Bölücek k., İpsili/Çal-ı İpsili n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/53
Bölücek k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/23, 111, 114
Bölücek k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/48
Bölücek k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/504
Bölücek k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/403
Bölücek k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/178
Bölücek k., Sazanos n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/114
Bölücek k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/59
Bölücek k., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/182
Bölücek m., Güzelhisar nf., Güzelhisar n., Güzelhisar
kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/347
Bölücek m., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/15
Bölücek m., Manisa nf., Manisa n., Manisa kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.: TD 166/301
Bölücek mz., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/37
Bölücek mz., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/52
Bölücek mz., Oyrusu k., Yalak n., Kütahya kz.,
Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/41
Bölücek sınırı, Çaltılı k., Silifke n., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/280
Bölücek sınırı, Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/295
Bölücek/Göktaş m., Aksaray nf., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karamanvt.: TD 40/798
Bölücekağaç k., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/156
Bölücekağaç k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/290
Bölücekbağı k., Lazkiye kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/49
Bölücekbedeli k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/499, 502, 504, 511
Bölücekkozak k., Ayazmend n., Ayazmend kz.,
Karesi l., Anadolu vt.:TD 166/281
Bölücekköyü m., Badamya nf., Tire kz., Aydın l.,
Anadolu vt.: TD 166/379
Bölücekobası k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/235
Bölücekyuva k., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/93
Bölükçam mz., bk. Kayabaşıköyü mz., Ulaş kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.
Bönler mz., Melegübi n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/165
Börde/Börte m., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/8
Börekci k., Elmalu n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/155
Börekci k., Mecidözü n., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/480
Börekci m., Balıkesri nf., Balıkesri kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/249
Börekci/Börekciyan suku, Amid nf., Amid l.,
Diyarbakır vt.: TD 200/315, 322
Börekciali mz., Yarhisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/30
Börekciler k., Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/489
Börekciler m., Balıkesri nf., Balıkesri kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/249
Börekciler m., Bilecik nf., Bilecik kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/220
Börekciler m., Elmalu nf., Elmalu kz., Teke l.,
Anadolu vt.: MAD 253/76
Börekciler m., Eskişehir nf., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/223
Börekciyanmahallesi md., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.: TK KKA 558/17b
Börekçi çf., Yukarıkaya k., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/68
Börekçi md., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TK
KKA 571/73b
Börekçihızır zv., Kastamonu kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/51
Börekçiler m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/338
Börekçiler m., Bergama nf., Bergama kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/186
Börekçiler m., Kütahya nf., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/15
Böreklik mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/291
Börez k., Gördos n., Gördos kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 806/321
Börke mz., Haruniye n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/437
Börkiyokuşlu mz., Yenicekışla k., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/280
Börklü bostanı, Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/374
Börklüce k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/342
Börklüce mz., Adana kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/319
Börklüce mz., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/464
Börklüce mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/365
Börklük mz., Bayburd kz., Bayburd l., Rum vt.: TD
387/833
Börtemahallesi md., Konya nf., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/40
Börücük mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 123/50
Bravul-ı Çukur mevkii, Atina n., Atina kz., Trabzon
l., Rum vt.: TD 387/734
Bu Şukayrü't-Tahta mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'lHarradin n., Şam l., Arab vt.: TD 401/398
269
Bubak/Kabak mz., Karahisar-ı Behramşah n., Zile
kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD 387/466
Buban k., Savur n., Savur kz., Mardin l., Diyarbakır
vt.: TD 998/41
Bubekiriye ms., Aksaray nf., Aksaray kz, Aksaray l.,
Karaman vt.: TK KKA 565/179a
Bubekr/Mirhüseyin k., Kığı n., Kiğı kz., Kiğı l.,
Diyarbakır vt.:MAD 5152/1071
Bubiyan k., Hani n., Amid l., Diyarbakır vt.: TD
134/6
Bubiye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/232
Bublin mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/431
Bublis k., Haleb l., Arab vt.: TD 397/733
Bucaca mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/514
Bucaca mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/399
Bucak çf., Aşağıopanözü k., Eğrigöz/Eğrigöz ve
Simav kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD 438/71
Bucak k., Akmeşhed, Selendi n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/317
Bucak k., Akseki n., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu
vt.: TD 166/619
Bucak k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/615
Bucak k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/320
Bucak k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/376
Bucak k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/59
Bucak m., Ürgüb nf., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 455/783
Bucak mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/424a
Bucak mz., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/483
Bucak mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 450/657
Bucak mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/668
Bucak n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır vt.: TD
998/131, 139
Bucak nehri, Yenişehir kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/459
Bucakarmağanlı k., Yağan n., Beyşehri kz., Beyşehri
l., Karaman vt.: TD 387/53
Bucakavşar k., Alaiye kz., Alaiye l., Anadolu vt.: TD
166/617
270
Bucakdere mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 186/49
Bucak-ı Karadere mevkii, Anamur n., Selendi kz.,
İçil l., Karaman vt.: TD 272/95
Bucak-ı Tunrul k., Akseki n., Alaiye kz., Alaiye l.,
Anadolu vt.: TD 166/618
Bucak-i Küçük k., Niyabet-i Ordu, Canik-i Bayram
kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/619
Bucakkışla k., Aksaz n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/305
Bucakkışla k., Anamur n., Selendi kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/314
Bucakkışla k., bk. İncir k., Silifke n., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.
Bucakkışla k., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/299
Bucakkışla k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/112
Bucakkışla m., Gezende k., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/303
Bucakköy k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/601
Bucakkuyu mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/251
Bucakkuyu mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/234
Bucaklı k., Ahiler k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/268
Bucaklı mz., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/286
Bucaklu/Burun-ı Yenice k., Mud kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/280
Bucakviran k., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/178
Bucakyavşı k., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/624
Bucan hanı/Küçükhan, Bucan k., Küfündür n., Bitlis
l., Van vt.: TD 413/25
Bucan k., Dere-i Küfündür n., Bitlis l., Van vt.: TD
189/3
Bucan k., Dere-i Küfündür n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/25
Bucaşi hammamı, Haleb nf., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/77
Buceyrun mz., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/519
Bucne k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/77, 85
Bucur k., Kırşehri: TD 998/654, 663, 680
Bucuray k., Ayandon kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 23M/217
Bucuru k., Kurşunlu kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/724, 725, 726
Bucuvanik mz., Ahlat n., Adilcevaz l., Van vt.: TD
297/30
Buçakkışla mz., Larende kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/113
Buçuk k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/375, 377
Buçuk mz., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/387
Buçukçift k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik l.,
Rum vt.: TD 387/687
Budak asiyabı, Dakuk n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/3b
Budak bin Nazar mülkü, Sis n., Sis kz., Sis l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/404
Budak çf., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/649
Budak divanı, Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/507, 513
Budak k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/385
Budak k., Kıbrus kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/564
Budak k., Kırili n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/50
Budak k., Onikidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/500, 501, 503
Budak mz., Bozok n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/636
Budak mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 399/35
Budak ve Hızır çf., Arım n., Arım kz., Canik l., Rum
vt.: TD 387/649
Budak zm., Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.: TD
998/110
Budak/Uluköy k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/649, 651, 652, 653, 654, 657, 660,
662
Budakbey zv., İstanos n., Antalya kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TK KKA 567/15b
Budakbey zv., Sarnıç k., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TK KKA 567/37a
Budakburcu/Basıdun k., Altunözü n., Antakya kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/361
Budakbükü k., Boyabad kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/672
Budakça k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/595
Budakfakıekinliği mz., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/664
Budakfakih hanesi, Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/374
Budakfakih mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/606
Budakili k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/288
Budakkaya mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 155/281
Budakköyü md., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/660
Budaklar k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/172
Budaklar k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/601
Budaklar k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/136
Budaklar k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/293
Budaklar mz., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/114
Budaklı k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/194
Budaklı/Baraklı k., Kite kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/137
Budakluca k., Yengi n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/311
Budakoğlu mz., Yalak n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/207
Budaközü k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/566
Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz., Çorumlu l.,
Rum vt.:TD 387/423, 424, 425, 426
Budakviranı mz., Kabahaydar n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/210
Budalya k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/598
Budam k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/147
Budamıç k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/598
Budamya hamamı, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/385
Budamya k., Çan kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/230
Budamya k., Kite kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/136
Budamya k., Milas kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
338/52
Budamya korusu, Peçin kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/481
271
Budandı mz., Yaylak, Karaisalı kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/330
Budar k., Akşehir kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/72
Budaye k., Kerek-i Nuh n., Kerek-i Nuh kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/224, 225, 234, 238
Bude k., Uluborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/273, 274
Budehacı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/496
Budik k., Lartik n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/169
Budin mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/423
Budiyye mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/534
Budun k., İçil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
123/154
Budunca k., Gülnos n., Marmara kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/331
Budurvenk mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz.,
Malatya l., Rum vt.: TD 387/892
Buğdayhatun mz., Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/430
Buğdayköy k., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 305/178
Buğdaylı k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/385
Buğdaylı k., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/234
Buğdaylı k., Larende kz., Larende l., Karaman vt.:
TD 387/112
Buğdaylı k., Marmara kz., Saruhan l. Anadolu vt.:
TD 166/331
Buğdaylı k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 31/318
Buğdaylı k., Sart kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/465
Buğdaylı k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/383
Buğdaylı k., Uşak kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/66
Buğdaylı md., Hocamahmud m., Larende nf.,
Larende l., Karaman vt.: TD 387/122
Buğdayöyüğü k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/140
Buğdayöyüğü k., Siverek n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/133
Buğdayöyüğü mz., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/215
Buğdaysatan çf., Gerede kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/446
272
Buğdaytepeciği/Osumlar k., Sındırgı n., Bigadiç kz.,
Karesi l., Anadolu vt.: TD 166/264
Buğdayyeri mevkii, Akşehir kz., Akşehir l., Karaman
vt.: TK KKA 565/124b
Buğdeçur k., Orçul n., Kemah kz., Kemah l., Rum
vt.: TD 387/799
Buğra k., Kazabad n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/452
Buğrababa zv., Dutludinek k., Belviran kz., Larende
l., Karaman vt.: TD 387/95, 96
Buğrababa zv., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 557/13
Buğracık k., Çerkeş kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/728
Buğracık k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/377
Buğracık mz., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/90
Buğrak k., Karahisar n., Karahisar kz., Teke l.
Anadolu vt.: TD 107/78
Buğralar k., Yabanabad kz., Ankara l., Anadolu vt.:
TD 438/412
Buğru mz., Taşil n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/916
Buğugölü bağı, Ergani kz., Ergani l., Diyarbakır vt.:
TD 998/112
Buğunik k., Huyut n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/79
Buğur k., Musul n., Musul kz., Musul l., Diyarbakır
vt.:TD 998/77
Buğurcuk mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/133
Buğurlu Mahmud mz., Deliceözü n., Bozok kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/607
Buğurseki k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/489
Buğurviranı mz., Kilmigad n., Tokat kz., Sivas-Tokat
l., Rum vt.: TD 387/445
Buharlı k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.: TD 83/28
el-Buhayra mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD
401/434
Buhayriyye k., bk. Bahariyye k., Mercü'l-Kıbli ve'şŞimali n., Şam l., Arab vt.
Buhiya mz., Tozanlı n., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/447
Buhmudar mz., Karaisalı kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/328, 330
Buhşin k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/355
Buhur mz., Tilafer n., Sincar kz., Sincar l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/68
Buhurta mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 146/163
Buka mz., Metn n., Şam l., Arab vt.: TD 401/429
Bukaniye dolabı, Beledüddevali n., Ana l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/239
Bukaya Batmin mz., bk. Baka mz., Zebedani n., Şam
l., Arab vt.
Bukaya mz., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/310
Bukaybık dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
406/83
Bukayka mz., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/473
Bukayn k., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/314
Bukayn mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/158
Bukayn mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/499
Bukayna mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/400
Bukayta mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/398
Bukin mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/221
Bukiyye mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/120
Bukma mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/491
Bukraya mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/646
Bula k., Komanat n., Tokat kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/438
Bula zv., Uluborlu nf., Uluborlu kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/274
Bulac mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/491
Bulacak mz., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/210
Bulacık k., Kastamonu kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/600
Bulah k., Kelkid n., Kelkid kz., Bayburd l., Rum vt.:
TD 387/841
Bulahkendi k., Diğünlü n., Kemah kz., Kemah l.,
Rum vt.: TD 387/798
Bulahtuh mz., Hasik k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/201
Bulak k., Argoma n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: TD 387/380
Bulak k., Murtazabad kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/376
Bulak k., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisarı Şarki l., Rum vt.: TD 387/586
Bulak mz., Aksaray kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/134
Bulak mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/537
Bulak mz., Karahisar n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/908
Bulak mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/195
Bulak mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/146
Bulak mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/502
Bulak, Kayseriye kz., Kayseriye l., Karaman vt.: TD
998/573
Bulaklar k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.: TD
438/629
Bulaklucaviran mz., Sarusu n., Adilcevaz l., Van vt.:
TD 297/59
Bulamac mz., Sifrihisar kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/128
Bulamaccı md., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/6a
Bulamacderesi k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu
vt.: TD 438/488
Bulamaç k., Kengırı kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/706
Bulamaç mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/508
Bulamas k., Sudiremi n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/17
Bulamasun k., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/531, 534
Bulamasun mz., Cebel-i Erciyes n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/206
Bulamasun mz., Kayseriye kz., Kayseriye l.,
Karaman vt.: TD 387/220
Bulamasun mz., Malya n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/211
Bulamur k., Manyas n., Manyas kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TK KKA 152/249a
Bulanık k., Mudurnu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/554
Bulanık k., Tercan-ı Süfla n., Tercan kz., Bayburd l.,
Rum vt.: TD 387/859
Bulanık n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.: TD
294/161
Bulanıknefs mz., Bulanık n., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 297/36
273
Bulankoçaç k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/500
Bulanuk k., Maraş kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/424
Bulanuk k., Şahnaçemeni n., Koyluhisar kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/568
Bulanuk mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 997/441
Bulas mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/351
Bulavık mz., Megelgin n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/518
Bulcak k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/44
Bulcuk k., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
40/768
Buldacı k., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/430
Buldacı mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/532
Buldacı(-yı diğer)) k., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/425
Buldasun/Buldasın k., Karataş kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 31/462
Buldıyan mz., Samsad n., Kahta kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/933
Buldu mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/440
Bulduk çf., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/228
Bulduk çf., Karacaviran k., Simre-i Taşan n.,
Kedeğra kz., Canik l., Rum vt.: TD 387/686
Bulduk k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/787
Bulduk k., Göçi n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/47
Bulduk k., Handırıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum
vt.: TD 294/106
Bulduk k., İnsuyu n., Konya kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/17
Bulduk k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/227, 230
Bulduk k., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/293
Bulduk k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/578
Bulduk k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/475, 477
Buldukdede zv., Bulduk k., İnsuyu n., Konya kz.,
Konya l. Karaman vt.: TD 387/37
274
Bulduk-ı Bala mz., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/165
Bulduk-ı Zirin mz., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/165
Buldukkara k., Kalınviran n., Kütahya kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/43
Bulduklu k., Alibeyece n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/603
Bulduklu k., Demirci kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/338
Bulduklu k., Geldiklanabad n., Amasya kz., Amasya
l., Rum vt.: TD 387/362
Buldular k., Ulus/Amasra kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/491
Buldum k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/177
Bulduşar mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/309
Bulga k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/307
Bulgar dağı, Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/180
Bulgar k., Karahisar kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/159
Bulgar kuhu, Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 221/97
Bulgar mz., Göynük n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/434
Bulgar mz., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/306, 309
Bulgaralanı otlağı, bk. Bulgaröyüğü otlağı, Ulaş kz.,
Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.
Bulgarcık k., Bor n., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/171
Bulgarga mz., bk. Kızılviran mz., Göstere n., Kars
kz., Maraş l., Zülkadriye vt.
Bulgarkuyusu mz., Turgud kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/248
Bulgarlar k., Mihaliç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/145
Bulgarluca mz., Pınarbaşı n., Zamantu kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/554
Bulgaröyüğü/Bulgaralanı otlağı, Ulaş kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 1067/225
Bulgat mz., Gevezd n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/582
Bulgat mz., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/566
Bulgur mz., Melenduz n., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/168
Bulgurağa çf., Bergama kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/190
Bulgurcular k., bk. Tarik k., Küre kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.
Bulgurcular k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/623, 624
Bulgurcular k., Göl kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/606, 608
Bulgurcular k., Küre kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/630
Bulguri k., Kemah kz., Kemah l., Rum vt.: TD
387/789
Bulguri mz., Cubas n., Malatya kz., Malatya l., Rum
vt.: TD 387/904
Bulgurlar k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/60
Bulgurlar köyü md., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu
vt.: TD 438/129
Bulgurlar m., Üsküdar nf., Gebze kz., Kocaeli l.,
Anadolu vt.: TD 438/793
Bulgurlu k., Gebze kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/789, 792
Bulgurlu k., Şeyhlü kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/61
Bulgurlu, Ereğli kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/536
Bulgurviranı mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/104
Bulita mz., bk. Hammam mz., Harim n., Harim kz.,
Haleb l., Arab vt.
Bulkas k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/378
Bulmasor k., Kuzeyerzincan n., Erzincan kz., Kemah
l., Rum vt.: TD 387/810
Bulnak k., Havik n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/168
Bultan mz., Uçhisar n., Ürgüb kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/180
Buludburcu çeltüknehri, ab-ı Karasu,Derbisak n.,
Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/275
Buludburcu k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/293
Buluğ k., Gölbaşı n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/942
Bulukhacı k., Çıbıkdan n., Siverek kz., Siverek l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/140
Bulumya k., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya l.,
Karaman vt.: TD 387/13
Bulundu mz., Gevezid n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/583
Bulur m., Sis nf., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/391
Bulur mz., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/201
Buluş k., Tercil n., Amid l., Diyarbakır vt.: TK KKA
97/51a
Bulut k., Akhisar n., Akhisar kz., Saruhan l. Anadolu
vt.: TD 166/358
Bulutalanı k., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/683
Buluzmend k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/392
Bulyan mz., bk. Behisni mz., Suruc n., Birecik l.,
Arab vt.
Bumacık mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/291
Bun mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/442
el-Bun mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/663
Bunak k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/58
Bunak k., Söğüt kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 198/246
Bundak k., Kırhisar n., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/165; 147/107
Bundanda k., Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/567
Bunduk k., Birecik n., Birecik kz., Birecik l., Arab
vt.: TD 276/58
Bundun k., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/236
Bundurman k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: İB.
AK. MCB.15/30b
Buneye dolabı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/234
Bunioğlu zv., Kula nf., Kula kz., Kütahya l., Anadolu
vt.:TD 438/124
Burak çf., Oğlakçı k., Çola n., Sandıklı kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/182
Burak çf., Oğlakçı k., Ulusincanlı n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/167
Burak k., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD
401/689
Burak k., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/669, 675, 678
Burak k., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/762
Burak k., Menemen n., Menemen kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/320
Burak m., Ayasuluğ nf., Ayasuluğ n., Ayasuluğ kz.,
Aydın l., Anadolu vt.: TD 166/410
275
Burak mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/143
Burak mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/580
Burak mz., Sandıklı n., Sandıklı kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/179
Burak mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/360
el-Burak tahunu, Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/375
Burak(-ı diğer) k., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD
401/689
Burakbey hamamı, Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/419
Burakçalı k., bk. Yusuflar k., Bergama kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.
Burakdede k., Yorma n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/267
Burakdede nf., Yorma n., Bigadiç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/267
Burakdedeçiftliği mz., Lapseki kz., Biga l., Anadolu
vt.: TD 166/242
Burakfakih mz., Serme k., Bursa n., Bursa kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/14
Burakhacı k., Osmancık n., Kayseriye kz., Kayseriye
l., Karaman vt.: TD 387/218
Burakhacı k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu
l., Rum vt.: TD 387/405
Burakköy k., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/181
Burakkuyusu mz., Turgud kz., Konya l., Karaman
vt.: TD 387/245
Buraklı k., bk. Bozköy k., Nif n., Nif kz., Saruhan l.
Anadolu vt.
Buraklı k., Bolavadin kz., Karahisar-ı Sahib l.,
Anadolu vt.: TD 438/195
Buraklı mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli kz.,
Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/425
Buraköyük mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/251
Buraközü mz., Kızılca k., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/344, 403
Buraluca k., Kiçikhacılı n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/896
Buraydı mz., Şehr-i Malatya n., Malatya kz., Malatya
l., Rum vt.: TD 387/892
Burayduk mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/671
Burayka k., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 1034/220
Burayka k., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/535,
544
276
Burayka mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/628, 629, 630
Burayka/Rabi mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.:
TD 401/635
Burc k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab vt.:
TD 373/133
Burc k., Beyrut n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/410
Burc mz., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/303
Burc mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/143
el-Burc mz., Zebedani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/310
el-Burc tahunu, Kenakir k., Vadi'l-Acem n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/338
Burc zm., Musul kz., Musul l., Diyarbakır vt.:TD
998/88
Burc/Çınar mz., Ank n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/236
Burcakluşeyh zv., Derziler k., Afşar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/315
Burceyn k., İklim-i Harnub n., Sayda kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/514, 515, 516, 518, 521
Burceyn mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/109
Burcgin mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/460
Burchan/Hars k., Menbic n., Haleb kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/200
Burchizan mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 450/922
Burc-ı Bab mağarası, Kala-i Banyas k., Şara n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/542
Burc-ı Bahr mağarası, Kala-i Banyas k., Şara n., Şam
l., Arab vt.: TD 401/542
Burc-ı Behram mz., bk. Kumarı mz., Birecik n.,
Birecik l., Arab vt.
Burc-ı Belkis k., Bazarcuk n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 101/128b
Burc-ı Büreydi k., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/373
Burc-ı Esved mz., bk. Burc-ı İstuk mz., İklim-i
Şumer n., Şam l., Arab vt.
Burc-ı Haydar mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/116
Burc-ı Hubka mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/400
Burc-ı İstuk/Burc-ı Esved mz., İklim-i Şumer n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/505
Burc-ı Nebat mz., Harim n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/508
Burc-ı Necm mz., Bakraz n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/306
Burc-ı Resas k., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/113
Burc-ı Siyah-ı Amid, Amid l., Diyarbakır vt.: TD
200/310
Burc-ı Şami mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/336
Burc-ı Şeytan çeltüknehri, Karasu abı, Derbisak n.,
Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/277
Burc-ı Şeytan k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/267
Burc-ı Şeytan mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/416
Burc-ı Üstad, Amid l., Diyarbakır vt.: TD 200/311
Burcü'l-Berrani, Beyrut nf., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/68
Burcü'l-Ebyaz mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/161
Burcü'l-Galeyan mz., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/494
Burcülhammam mz., Suruc n., Birecik l., Arab vt.:
TD 276/138
Burcü'l-Meksur mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb
l., Arab vt.: TD 397/648
Burcü'l-Yahud mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab
vt.: TD 401/422
Burç k., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/930
Burç mz., Şure n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/931
Burçak k., Akdağ n., Amasya kz., Amasya l., Rum
vt.: MAD 17798/99
Burçak k., Geyve kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 198/82
Burçak k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/127
Burçakalanı sınırı, Ağaçcılar k., Silifke n., Mud kz.,
İçil l., Karaman vt.: TD 387/281
Burçakoğlu mz., Göynük kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/97
Burçakovası k., Kaşyenice n., Lazkiye kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 438/54
Burçaktepesi mz., Karahisar-ı Develi n., Karahisar-ı
Develi kz., Niğde l., Karaman vt.: TD 387/192
Burçcuğaz mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Burçcuğaz/Burçluca k., Hısn-ı Mansur n., Hısn-ı
Mansur kz., Divriği l., Rum vt.: TD 123/487
Burçcüğez tariki, Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/387
Burçlu m., Haleb nf., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/69
Burçluca k., bk. Burçcuğaz k., Hısn-ı Mansur n.,
Hısn-ı Mansur kz., Divriği l., Rum vt.
Burçluca mz., Kusun kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/378
Burçluelmalı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/400
Burçlukend k., Gevaş n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/121
Burçnaz mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/388, 389
Burdar k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/580
Burdin mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/438
Burdur k., Emlak n., Karahisar-ı Şarki kz., Karahisarı Şarki l., Rum vt.: TD 387/578, 591
Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD 438/265, 266,
267, 268, 270, 306
Burdur nf., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/265, 268,308
Burdurcuk k., Elmalu kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/601
el-Bureycan mz., Amik n., Amik kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/261
Burgaz k., Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/316, 317
Burgaz k., bk. Yeniceköy k., Kite kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.
Burgaz zm., Anamur n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/317
Burgazi k., Kula kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/87
Burguz mz., Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l., Arab
vt.: TD 401/382
Burhan bostanı, Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/230
Burhan k., bk. Nayibhızır k., Gördek n., Gördek kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Burhan k., İn n., Siverek kz., Siverek l., Diyarbakır
vt.: TD 998/136
Burhan k., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman vt.: TD
387/81
Burhan k., Şücaüddin n., Anduğu kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/186
Burhan k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab vt.: TD
373/271, 273
277
Burhan mz., Emlak n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/623
Burhan mz., Yalak n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/33
Burhanfakih m., Uşak nf., Uşak kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/63
Burhaniye md., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l.,
Karaman vt.: TD 387/174
Burhanköyü md., İshaklı kz., Akşehir l., Karaman
vt.: TD 387/76
Burhanlar k., Selendi n., Selendi kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 182/468; TD 387/318
Burhanlı k., Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
166/217
Burhanlı k., Şile kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/779
Burhanşeyh k., Kepsud kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/179
Burhanüddin mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/146
Burhanviranı mz., Kırşehri kz., Bozok l., Zülkadriye
vt.: TD 998/658
Buricerdiye ms., Sivas nf., Sivas kz., Sivas l., Rum
vt., TK KKA 558/65b
Buriş k., Şehr n., Ruha kz., Ruha l., Diyarbakır vt.:
TD 998/204
Buriya mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/113
Buriya mz., Osorçor k., Kuzeykemah n., Kemah kz.,
Kemah l., Rum vt.: TD 387/790
Buriyacı k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/83
Buriyacık k., Bergama kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 111/721
Buriyacılar m., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TD 438/337, 362
Buriyacılar md., Ankara nf., Ankara kz., Ankara l.,
Anadolu vt.: TK KKA 558/2a
Buriyalı k., Alaşehir kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/447
Buriyalı k., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/937
Buriyalı m., Niğde nf., Niğde kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/159
Buriyalı mz., Erkilat k., Kayseriye n., Kayseriye kz.,
Kayseriye l., Karaman vt.: TD 387/203, 220
Burkiyyetü'ş-Şumbaşi z., Şagurü'l-Cevvani m., Şam
nf., Şam kz., Şam l., Arab vt.: TD 401/29
Burkraka mz., Masyaf n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/585
278
Burkuş k., İklim-i Bellan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/330
Burlaman mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/14
Burma harimi, Mekri kz., Menteşe l., Anadolu vt.:
TD 166/569
Burma k., Durağan kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/676, 677
Burmacık mz., Kesme n., Divriği kz., Divriği l., Rum
vt.: TD 252/117
Burmahan k., Manavgad kz., Alaiye l., Anadolu vt.:
TD 166/625
Burmalı m., Karahisar nf., Karahisar kz., Karahisar-ı
Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/156
Burnak k., Ovacık n., Çemişkezek kz., Çemişkezek
l., Diyarbakır vt.:TD 998/172
Burnak mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/507
Burnak mz., Tarsus kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/365
Burnaz k., Hınıs n., Hınıs kz., Hınıs l., Erzurum vt.:
TD 294/22
Burnaz k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/111
Burnaz k., Martakala n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.:
TD 387/670
Burnaz k., Osmancık n., Osmancık kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/403
Burnaz k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/513
Burnaz mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 186/47
Burnaz mz., Bozabad n., Ruha kz., Ruha l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/201
Burnaz mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/460
Burniyas mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/505
Burnuçayırı/Burunçayırı k., Şehr-i Behisni n.,
Behisni kz., Gerger l., Rum vt.: TD 387/940
Burnueğri mz., Abdülcelil k., Akşehir kz., Akşehir l.,
Karaman vt.: TD 387/73
Burnukara mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/668
Burnukara/Koğaluca k., Gedik n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 315/508
Burnukırçardağı k., bk. Bostanlı k., Gedik n., Bozok
kz., Bozok l., Zülkadriye vt.
Burnukızıl mz., Çivi k., Mud kz., İçil l., Karaman vt.:
TD 387/278
Burnukızıl nehri, Birgi kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/424
Burnusini k., Eğrigöz/Eğrigöz ve Simav kz., Kütahya
l., Anadolu vt.: TD 49/403
Burnuuzun mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/938
Burnuyassı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/522
Bursa abı, Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/156
Bursa gümrüğü, Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/6
Bursa kl., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/139
Bursa kl., Bursa kz., Hüdavendigar l., Anadolu vt.:
TD 438/378
Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/1
Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/7
Bursa nf., Bursa n., Bursa kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/1
Bursa ovası, Bursa kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/18
Bursal mevkii, Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/238
Burtasi/Burtasiyye c., Cellum m., Haleb nf., Haleb
kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/115, 116
Burtumezraası k., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 108/340b
Burtuş mz., Merzuman n., Rumkale kz., Birecik l.,
Arab vt.: TD 276/198
Burtu-yı Kebir k., Sarsab n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 108339b
Burucak mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/164
Burucaktaş mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/251
Burucerdiye ms., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 19/427
Buruciye ms., Sivas nf., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/503
Buruçak k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/302
Burukça/Keneler k., Boğazhisar n., Ayazmend kz.,
Karesi l., Anadolu vt.
Buruma mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/730
Buruman mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/397
Burun k., Adranos kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/172
Burun k., İsravalos kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/561
Burun k., Yedidivan kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/578
Burun kuyu mz., Karataş kz., İçil l., Karaman vt.: TD
272/387
Burun m., bk. Yapani m., Ankara nf., Ankara kz.,
Ankara l., Anadolu vt.
Burun mz., Ulaş kz., Tarsus l., Çukurabad, Arab vt.:
TD 998/384
Burun nehri, Gülnos n., Marmara kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/348
Burunağıl mz., Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/250
Burunağıl mz., Eskiil kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/236
Burunağıl mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/664
Burunağıl mz., Karaviran-ı Suvermez mevkii, Eskiil
kz., Konya l., Karaman vt.: TD 387/236
Burunağıl mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz., Konya
l., Karaman vt.: TD 387/15
Burunağıl mz., Süleymanlı n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/667, 669, 671
Burunağıl mz., Turgud kz., Konya l., Karaman vt.:
TD 387/246
Burunbağ mz., Çatakbağ k., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/279
Burunbulak mz., Malazgird n., Hınıs kz., Hınıs l.,
Erzurum vt.: TD 294/190
Burunca k., Haris n., Bafra kz., Canik l., Rum vt.: TD
387/675
Burunca k., Temrezler n., Mihaliç kz., Karesi l.,
Anadolu vt.: TD 166/294
Burunca k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/474
Burunca mz., Karahisar kz., Teke l., Anadolu vt.: TD
166/595
Buruncu k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/579
Buruncuk k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.:
TD 166/422
Buruncuk k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
337/222b
Buruncuk k., Çeşme kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/405
Buruncuk k., Sinob kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/681
Buruncuk k., Tire kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/373
279
Buruncuk mz., Güğercinlik n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/432
Buruncuk mz., Simre-i Taşan n., Kedeğra kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/689
Buruncuk-ı Küçük k., Büyükburuncuk k., Menemen
n., Menemen kz., Saruhan l. Anadolu vt.: TD
166/316
Buruncukkaya mz., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/284
Buruncukkışla k., Gülnar kz., İçil l., Karaman vt.: TD
387/299
Buruncuktaş mz., Üzeyr n., Üzeyr kz., Üzeyr l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/350
Burundinek k., bk. İlyat k., Belviran kz., Larende l.,
Karaman vt.
Burun-ı Aksenir mz., Hacıbektaş n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/662
Burun-ı Yenice k., bk. Bucaklı k., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.
Burunili k., Lapseki kz., Biga l., Anadolu vt.: TD
59/297
Burunkaya k., Hızırbeyili kz., Bolu l., Anadolu vt.:
TD 438/522
Burunkendi k., Çirmük kz., Çirmük l., Diyarbakır vt.:
TD 64/528
Burunkesenli mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/513
Burunkışla k., Manyan n., Gülnar kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/301, 304
Burunkışla mz., Budaközü n., Karahisar-ı Demirli
kz., Çorumlu l., Rum vt.:TD 387/424
Burunkışla mz., Kanak-ı Bala n., Bozok kz., Bozok
l., Zülkadriye vt.: TD 998/614
Burunköy k., Kiçiborlu kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/278
Burunkuş k., Ereğli kz., Aksaray l., Karaman vt.: TD
387/154
Burunkuş zv., Tire nf., Tire kz., Aydın l., Anadolu
vt.: TD 166/385
Burunkuyu, Bayburd kz., Konya l., Karaman vt.: TD
387/250
Burunlar k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/125
Burunlu k., Atabey n., Manavgad kz., Alaiye l.,
Anadolu vt.: TD 166/623
Burunlu k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 166/166
Burunoluk mz., Çukurbağ k., Mud kz., İçil l.,
Karaman vt.: TD 387/278
Burunsal k., Suruc n., Birecik l., Arab vt.: TD
276/162
280
Burunsuz mz., Çörmüşeközü n., Zamantu kz., Maraş
l., Zülkadriye vt.: TD 998/558
Burunsuz/Karuncur k., Ziniski n., Divriği kz., Divriği
l., Rum vt.: TD 408/739
Burunsuzviranı k., Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/462
Burunviran k., Adranos kz., Hudavendigar l.,
Anadolu vt.: TD 166/174
Burunviran k., bk. Çanakcı k., Merzuman n.,
Rumkale kz., Birecik l., Arab vt.
Burunviran k., Manisa n., Manisa kz., Saruhan l.
Anadolu vt.: TD 166/308
Burunviran k., Yuva n., Eğirdür kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/302
Burunviran mz., Belviran kz., Larende l., Karaman
vt.: TD 387/92
Burunviranı mz., Andırın n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/439
Burunviranı mz., Berendi kz., Adana l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/341
Burunviranı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/523
Burunviranı mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/398
Burunviranı/Avadanburnu mz., Kusun kz., Tarsus l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 450/1014
Buruobası k., Yavaş/Yavaşili n., Amasya kz.,
Amasya l., Rum vt.: TD 387/375
Burusa dolabı, Cubbe n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/237
Burusa, bk. Bursa, Hudavendigar l., Anadolu vt.
Burvaz k., Sındırgı n., Bigadiç kz., Karesi l., Anadolu
vt.: TD 166/263
el-Burz k., Beni Kinane n., Şam l., Arab vt.: TD
401/621, 622
Busadan k., Tatik n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/51
Busaklar k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/387
Busal k., Ankara kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/354
Buse mz., bk. Bülercikmeşe mz., Koçhisar n.,
Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.
Buseyl k., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD
401/689
Buseyye k., Şuf İbn-i Maan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/463
Busgaya mz., Cürd n., Beyrut kz., Şam l., Arab vt.:
TD 401/424
Busı mz., Ortaniyabet n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 108/380a
Busıcak mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/484
Busidin mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/673
Busin/Yarıcaburc mz., Merzuman n., Rumkale kz.,
Birecik l., Arab vt.: TD 276/194
Businöyüğü çeltüknehri, Karasu abı, Derbisak n.,
Bakraz kz., Haleb l., Arab vt.: TD 397/275
Businöyüğü k., Derbisak n., Bakraz kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/267
Busiye dolabı, Beledüddevali n., Ana l., Diyarbakır
vt.: TD 998/239
Buslaya k., İklim-i Tüffah n., Şam l., Arab vt.: TD
401/498, 499, 496
Busr k., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD 401/673,
675, 678
Busra k., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/643, 666, 667, 668
Busriyyetü'l-Fevka mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/450
Busriyyetü's-Süfla mz., Garb n., Beyrut kz., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/450
Bustas k., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/570,
578
el-Bustas mz., Cidur n., Şam l., Arab vt.: TD 401/570
Busudine mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/647
Busuri k., İznikmid kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/762
Busyan mz., Ravendan n., Haleb kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/220
Buşarik mz., İrken k., Kuzeyerzincan n., Erzincan
kz., Kemah l., Rum vt.: TD 387/809
Buşra k., Beni Cehme n., Şam l., Arab vt.: TD
401/603
Butak k., Gölhisar kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/254
Butayiş mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/661
Butırak mz., Hınzırı ve Gömülgün n., Zamantu kz.,
Maraş l., Zülkadriye vt.: TD 998/548
Butıraklı mz., Kınık kz., Adana l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/346
Butnan, bk. Tel Butnan k., Bab n., Haleb kz., Haleb
l., Arab vt.
Buturaklı mz., Akdağ n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/626
Buturaklı mz., Sorkun n., Bozok kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/610
Buturaklu k., Alibeyece n., Canik-i Bayram kz.,
Canik l., Rum vt.: TD 387/622
Butyağı k., Yalakabad kz., Kocaeli l., Anadolu vt.:
TD 438/808, 809
Buvariş k., Kurne n., Şam l., Arab vt.: TD 401/249,
250, 260, 264
Buveybü'l-Bostan mz., Ruc n., Eriha kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/599
Buveyka mz., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/341
Buveyra k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.: TD
998/50
el-Buveyza k., Beni Nişye n., Şam l., Arab vt.: TD
401/644
Buveyza k., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/88
Buveyza k., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/725
Buveyza k., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/673
Buveyza mz., Beni el-Aser n., Şam l., Arab vt.: TD
401/652
Buveyza mz., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/669
Buveyza mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/95
el-Buveyza mz., Vadi'l-Acem n., Şam l., Arab vt.: TD
401/350
Buveyzalcisr mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 1040/572
Buveyzatüzel/Sekizce k., Telbaşir n., Ayntab l., Arab
vt.: TD 373/212
Buyder mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/400
Buytat mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 454/610
Buyuran k., İnönü n., İnönü kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/236
Buzağa ve Karaöyük, Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab
l., Arab vt.: TD 231/34
Buzağıçayırı mz., Yaruktaş k., Kala-i Zamantu n.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/576
Buzağıviran k., Daday kz., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/651, 658
Buzağucu k., Gurgurum n., Seydişehri kz., Beyşehri
l., Karaman vt.: TD 387/61, 68
Buzağuçukuru mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/512
Buzağulu zv., Söğütlü k., Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/278
Buzcu hamamı, Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu vt.:
TD 438/306
281
Buzcu m., Burdur nf., Burdur kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/265
Buzcu md., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/268
Buzcubey hamamı, Eğirdür kz., Hamid l., Anadolu
vt.: TD 438/306, 307
Buzeyne mz., Mercü'l-Kıbli ve'ş-Şimali n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/108
Buzgar k., Cebel-i Barişa n., Harim kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/513
Buzikendi mz., Bayındır n., Maraş kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/443
Buzini k., Ovacık n., Çemişkezek kz., Çemişkezek l.,
Diyarbakır vt.:TD 998/172
Buzkeçi k., Koyluhisar kz., Karahisar-ı Şarki l., Rum
vt.: TD 387/581
Buzköy k., Niksar kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/557
Buzluca k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/232
Buzluk k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü l.,
Anadolu vt.: TD 438/232
Buzlukçayırı mz., Sahra-yı Konya n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/22
Buzud bağı, Kiğı n., Kiğı kz., Kiğı l., Diyarbakır vt.:
TD 998/159
Bübenlü k., Alibeyece n., Canik-i Bayram kz., Canik
l., Rum vt.: TD 387/622
Büblü k., Büblü n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/920
Büblü n., Gerger kz., Gerger l., Rum vt.: TD
387/920, 921
Büdere mz. Gidedis k., Melegübi n., Niğde kz.,
Niğde l., Karaman vt.: TD 42/99
Büdge k., Sivir n., Divriği kz., Divriği l., Rum vt.:
TD 252/78
Bügeağzı mz., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/522
Büged k., Çorumlu kz., Çorumlu l., Rum vt.: TD
387/394
Bügeviran mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/521
Büğdüğin mz., Ayntab n., Ayntab kz., Ayntab l.,
Arab vt.: TD 373/88
Büğdüz k., Ağlasun kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/291
Büğdüz k., Arslanapa n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/116
Büğdüz k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/482
282
Büğdüz k., Beybazarı kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/106
Büğdüz k., Bor n., Niğde kz., Niğde l., Karaman vt.:
TD 455/666
Büğdüz k., Burdur kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/266
Büğdüz k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD
438/388
Büğdüz k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/395
Büğdüz k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/741
Büğdüz k., Karaağaç-ı Gölhisar kz., Hamid l.,
Anadolu vt.: TD 438/248, 250
Büğdüz k., Karacaşehir n., Eskişehir kz., Sultanönü
l., Anadolu vt.: TD 438/231
Büğdüz k., Karıbazarı kz., Kengırı l., Anadolu vt.:
TD 438/748
Büğdüz k., Kütahya kz., Kütahya l., Anadolu vt.: TD
438/102
Büğdüz k., Mekrumgömü n., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/594
Büğdüz k., Pelitcik divanı, Viranşehir kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/467, 469
Büğdüz k., Sifrihisar kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/125
Büğdüz k., Yalvaç kz., Hamid l., Anadolu vt.: TD
438/318
Büğdüz mz., Argavun n., Malatya kz., Malatya l.,
Rum vt.: TD 387/900
Büğdüz mz., Bağovası n., Karahisar kz., Teke l.,
Anadolu vt.: TD 166/595
Büğdüz mz., bk. Istağan mz., Telbaşir n., Ayntab l.,
Arab vt.
Büğdüz mz., Kulpak mz., Kırşehri n., Kırşehri kz.,
Bozok l., Zülkadriye vt.: TD 998/677
Büğdüz mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/505
Büğdüz/Bahşibey k., Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.:
TD 166/233
Büğedsaray k., Artukabad kz., Sivas-Tokat l., Rum
vt.: TD 387/482
Büğezi mz., Pağnik n., Kahta kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 156/124
Büğrü k., Akyazı kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 198/91
Büğrü mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/309, 320
Büğrüce mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 408/590
Büğrücek mz., Hurman n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/475
Büğüd mz., Nilkaz n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK
KKA 111/65b
Büğüdüz k., Devrekani n., Kastamonu l., Anadolu
vt.: TD 438/622, 632, 635, 636, 637
Büğüdüzköyü md., Devrekani n., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 456/346
Bük k., Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/429
Bük k., Viranşehir kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD
438/476
Bük korusu, Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/507
Bük zm., Ermenek n., Ermenek kz., İçil l., Karaman
vt.: TD 387/262
Bükce k., Yalasun n., Beyşehri kz., Beyşehri l.,
Karaman vt.: TD 387/51
Bükcek k., Koçhisar kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/717
Bükceli k., Şehr/Şehrabad n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/197
Bükcüğez mz., Kars n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/520
Bükcük mz., Akharim k., Aksaray n., Aksaray kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 40/814
Büke k., Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.: TD
387/501
Büke k., Yavaş/Yavaşili n., Amasya kz., Amasya l.,
Rum vt.: TD 387/376
Büke memlehası, Sivas kz., Sivas-Tokat l., Rum vt.:
TD 387/496
Bükecük k., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/740
Bükemrud/Bükarmud mz., Gurgurum n., Seydişehri
kz., Beyşehri l., Karaman vt.: TD 387/62
Bükerler k., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/37
Bükeyik mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum
vt.: TD 387/939
Bük-i Telhınna mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik
l., Arab vt.: TD 276/112
Büklü k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/410
Büklüce mz., Abad n., Arabkir kz., Arabkir l.,
Diyarbakır vt.: TD 998/93
Büklün mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/939
Bükmen k., Gedüs/Gediz n., Kütahya kz., Kütahya l.,
Anadolu vt.: TD 438/36
Bükmüş k., Tarhala kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/181
Bükmüş k., Taşköprü kz., Kastamonu l., Anadolu vt.:
TD 438/618
Bükmüş mz., Selim k., Yenice-i Taraklı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/70
Bükmüş nehri , Honaz kz., Kütahya l., Anadolu vt.:
TD 438/81
Bükoba k., bk. Özbek k., Avlonya n., Balya kz., Biga
l., Anadolu vt.
Bükrice k., Balat kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/508
Bükse k., Mecidözü n., Turhal kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 387/479
Büksek k., Tuzla kz., Hudavendigar l., Anadolu vt.:
TD 44/59
Büksün çf., Başlar k., Ulusincanlı n., Karahisar kz.,
Karahisar-ı Sahib l., Anadolu vt.: TD 438/166
Büksün mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad, Arab
vt.: TD 998/399
Büksüz k., Elbistan kz., Maraş l., Zülkadriye vt.: TD
998/469
Büksüz k., Emirşah divanı, Gerede kz., Bolu l.,
Anadolu vt.: TD 438/576
Büksüz k., Sonisa kz., Sonisa-Niksar l., Rum vt.: TD
387/537
Büksüz mz., Domaniç kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 198/43
Büksüz mz., Tavas kz., Menteşe l., Anadolu vt.: TD
166/548
Büksüzler/Büksüz k., Hatunsarayı n., Konya kz.,
Konya l., Karaman vt.: TD 387/22
Büktepe mz., Kalacık kz., Kengırı l., Anadolu vt.: TD
438/742
Büktepe mz., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/48
Bükücek mz., bk. Gölcük mz., Manisa n., Manisa kz.,
Saruhan l. Anadolu vt.
Büküler mz., Göynük kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/101
Bükün k., Melense n., Karahisar-ı Şarki kz.,
Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.: TD 387/596
Bükün mz., Sisorta n., Koyluhisar kz., Karahisar-ı
Şarki l., Rum vt.: TD 387/569
Büküöyüğü mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman
vt.: TD 387/144
Bükürge mz., bk. Boyaluca mz., Ayvalı n., Darende
kz., Divriği l., Rum vt.
Büküt mz., Erniç n., Behisni kz., Gerger l., Rum vt.:
TD 387/939
Büküzce/Pelit mz., Sis n., Sis kz., Sis l., Çukurabad,
Arab vt.: TD 998/396
283
Bülapa k., Bozdoğan kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/472
Bülaziz mz., Ark k., Yenice-i Taraklı kz.,
Hudavendigar l., Anadolu vt.: TD 166/70
Bülaziz mz., Yenişehir kz., Hudavendigar l., Anadolu
vt.: TD 166/45
Bülbül harimi, Mahmudhisarı k., Ilgun kz., Akşehir
l., Karaman vt.: TD 387/87
Bülbül mz., Beni Atike n., Şam l., Arab vt.: TD
401/628
Bülbülañ k., Muş n., Bitlis l., Van vt.: TD 413/149
Bülbülcük mz., Ahsendere n., Elbistan kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/468
Bülbülçayı mz., Bozok kz., Bozok l., Zülkadriye vt.:
TD 998/618
Bülbülhatun türbesi, Mihaliç nf., Mihaliç kz.,
Hüdavendigar l., Anadolu vat.: TD 438/78
Bülbüli/Altunini mz., Sarıçam n., Adana kz., Adana
l., Çukurabad, Arab vt.: TD 998/314
Bülbüller k., Nif kz., Saruhan l. Anadolu vt.:TD
166/328
Bülbüloğlu yeri, Boyabad kz., Kastamonu l.,
Anadolu vt.: TD 438/672
Bülendkavak mevzii, Balat kz., Menteşe l., Anadolu
vt.: TD 166/513
Bülercikmeşe/Buse mz., Koçhisar n., Koçhisar kz.,
Aksaray l., Karaman vt.: TD 387/142
Büleydar mz., Beşiri n., Hısn-ı Keyf kz., Diyarbakır
vt.: TD 998/258
Bülfiruz k., İznik kz., Kocaeli l., Anadolu vt.: TD
438/799
Bülgunciye zv., Tokat nf., Tokat kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/25
Bülhat mz., Kars n., Kars kz., Maraş l., Zülkadriye
vt.: TD 998/522
Bülhayrkışlası k., bk. Sarımbeyviranı k., Hınzırı n.,
Zamantu kz., Maraş l., Zülkadriye vt.
Bülheriz mz., Yüreğir n., Adana kz., Adana l.,
Çukurabad, Arab vt.: TD 998/311
Bülhiyeviranı mz., Ilgun kz., Akşehir l., Karaman vt.:
TD 387/87
Bülumur mz., Koçhisar kz., Aksaray l., Karaman vt.:
TD 387/145
Bülvefa k., bk. Ebulvefa k., Kırili n., Beyşehri kz.,
Beyşehri l., Karaman vt.
Büney mz., Ana n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/232
Büneyya k., İklim-i Bellan n., Şam l., Arab vt.: TD
401/329
el-Büneyyat mz., Şara n., Şam l., Arab vt.: TD 401/534
284
Büneyye mz., Beni Malik n., Şam l., Arab vt.: TD
401/684
Büngüldeyikviranı mz., Sivas kz., Sivas-Tokat l.,
Rum vt.: TD 79/639
Büngüldük mz., Mağara n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/212b
Bünkük mz., Çukuruğurmak n., Bitlis l., Van vt.: TD
413/163
Bünük k., Karacaağaç, Taraklıborlu/Borlu kz., Bolu
l., Anadolu vt.: TK KKA 547/99b
Bünüş asiyabı, Badabad k., Kerkük n., Kerkük l.,
Bağdad vt.: TK KKA 111/45b
Bünüş k., Ayasuluğ kz., Aydın l., Anadolu vt.: TD
166/420
Bünüş k., Emlak divanı, Çorumlu kz., Çorumlu l.,
Rum vt.: TD 387/396
Bünüş mz., Aksaray n., Aksaray kz., Aksaray l.,
Karaman vt.: TD 387/127/1
Bünüş mz., Belviran kz., Larende l., Karaman vt.: TD
387/95
Bünüş mz., bk. Değirmençatağı mz., Ulaş kz., Tarsus
l., Çukurabad, Arab vt.
Bünüş mz., Karahisar-ı Develi kz., Niğde l., Karaman
vt.: TD 387/196
Bünüş, Bolu kz., Bolu l., Anadolu vt.: TD 438/429
Bünüşkaryesi md., Pisi n., Muğla kz., Menteşe l.,
Anadolu vt.: TD 338/101
Bünüşova/Kavakpınar k., Akyazı kz., Hudavendigar
l., Anadolu vt.: TD 166/81
Bünüzderesi mz., Günyüzü n., Kırşehri kz., Bozok l.,
Zülkadriye vt.: TD 998/654
Bünyan, Kerkük n., Kerkük l., Bağdad vt.: TK KKA
111/52a
Bünyane mz., Kusayr n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/414
Bünyasargı k., Mardin kz., Mardin l., Diyarbakır vt.:
TD 998/50
Bürbeyli dolabı, Hadise n., Ana l., Diyarbakır vt.: TD
998/235
Bürçek, bk. Pürçek
Bürde/el-Bürde mz., Birecik n., Birecik kz., Birecik
l., Arab vt.: TD 276/71
Büre m., bk. Püre m., Kastamonu nf., Kastamonu kz.,
Kastamonu l., Anadolu vt.
Bürecikviranı mz., Göstere n., Kars kz., Maraş l.,
Zülkadriye vt.: TK KKA 168/255a
Büreyc Musa mz., Hula n., Şam l., Arab vt.: TD
401/556
Büreyc mz., Antakya n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/334, 342
Büreyc mz., Bab n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.: TD
397/158
Büreyc mz., Cebbul n., Haleb kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/143
Büreyc mz., Cebel-i Kisrevaneyn ve'l-Harradin n.,
Şam l., Arab vt.: TD 401/395
Büreyc mz., İklim-i Darani n., Şam l., Arab vt.: TD
401/337
Büreyc mz., Kefertab n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/629
el-Büreyc mz., Sermin n., Sermin kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/729
el-Bvüreyc mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/648
Büreyc mz., Şeyzer n., Kefertab kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/661
Büreyc mz., Şugur n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/466
el-Büreyc tahunu, Tafas k., Beni Nişye n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/642
Büreycü'l-Kata mz., Akpınar, Bab n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/159
Büreycü'ş-Şebyus mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/120
Büreyda mz., Harim n., Harim kz., Haleb l., Arab vt.:
TD 397/508
Büreydan tahunu, Vadi't-Teym ve Arkub n., Şam l.,
Arab vt.: TD 401/375
Büreydi mz., Altunözü n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/378
Büreydi mz., Cebel-i Akra n., Antakya kz., Haleb l.,
Arab vt.: TD 397/474
Büreydi mz., Süveyde n., Antakya kz., Haleb l., Arab
vt.: TD 397/351
Büreyhü'r-Rih mz., Cebel-i Seman n., Haleb kz.,
Haleb l., Arab vt.: TD 397/114
Büreyke k., Beni Muklid n., Şam l., Arab vt.: TD
401/667
Büreyke mz., Kara n., Kara kz., Şam l., Arab vt.: TD
401/160
el-Büreykiyye k., Amik n., Amik kz., Hal