İHALE İLANI
YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ
5 ADET AÇIK SPOR SAHASI YAPIM İŞİ
Yozgat Spor Vadisine 5 Adet Açık Spor Sahası Yapım İşi; Yozgat Hizmet Birliği tarafından,
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale
edilecektir.
1. İdarenin;
a ) Adresi
:Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. No:14 66100 YOZGAT
b ) Telefon-Faks Numarası :0354 2129396 – 0354 212 9396
c ) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
2. İhale Konusu ;
a) İşin Adı
: 5 Adet Açık Spor Sahası Yapım İşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı :
1 nolu İş Kalemi : Haydi Yozgat Sende Bir Pas At Projesi (SODES Kapsamında) Mini
Futbol Sahası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi
2 nolu İş Kalemi : Bol Bol Voleybol Projesi (SODES Kapsamında) Voleybol Sahası
Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi
3 nolu İş Kalemi : Hayata Basket Atıyoruz Projesi ((SODES Kapsamında) Basketbol
Sahası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi
4 nolu İş Kalemi : T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yozgat Açık Spor Kompleksi Basketbol
Sahası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi
5 nolu İş Kalemi : T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yozgat Açık Spor Kompleksi Mini
Futbol Sahası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi
: Yozgat İli Merkez Kirazlı Göleti Mevkii Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yozgat Açık Spor Kompleksi Sahasına yapılacaktır.
d) Teslim Tarihi: Yüklenicinin sözleşmeyi imzalamasını müteakip, iş yeri teslimi ile işe başlanılacak
olup, yapım işinin süresi 130 (Yüz otuz) Takvim gününde işin tamamı bitmiş olacaktır.
c ) İşin Yapım Yeri(leri)
3. İhalenin;
a ) Yapılacağı Yer : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat Valiliği Toplantı Salonu
66100/YOZGAT
b ) Tarihi - Saati :30.01.2014 Perşembe günü saat 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
Olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.2. Mesleki, Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen
ve teklif edilen bedelin % 50 (yüzde elli) oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer
İşlere Dair Tebliğde belirtilen; A- XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.3.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Fakültelerin İnşat
Mühendisliği bölümünden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır.
5. Teklifler toplam bedel üzerinden, en ucuz teklif veren üzerinden değerlendirilecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yalnızca yerli istekliler katılabileceklerdir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, 30.01.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar, Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Güneş
Sok. İl Özel İdaresi Hizmet Binası Altı No:1 66100 MERKEZ/YOZGAT adresine elden teslim edilebilecektir,
posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, bu ilanın 2’nci maddesinin (b) bendinde belirtilen her bir iş kalemi için ayrı ayrı
olmak üzere toplam teklifini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale
üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için ayrı ayrı anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihale kısmi teklife kapalıdır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
15. Birlikler 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
Adnan DALDAL
Vali Yardımcısı
Vali a.
Birlik Başkanı
10.01.2014 Birlik Say.: H.UYGUR
10.01.2014 Birlik Müd.: A. ÇALIK
Download

İHALE İLANI 5 ADET AÇIK SPOR SAHASI YAPIM İŞİ Yozgat Spor