MYP ( ORTA OKUL YILLARI PROGRAMI) NEDIR?
WHAT IS MYP (MIDDLE YEARS PROGRAMME) ?
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) İlköğretim İkinci Kademe Programı
(MYP) 11 ila 16 yaş arasındaki öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılamak üzere
tasarlanmış bir öğretim programıdır.
The Middle Years Programme (MYP) of the International Baccalaureate Organization
(IBO) is a course of study designed to meet the educational requirements of students
aged between 11 and 16 years.
MYP, Türkiye’de uygulanan ulusal öğretim programının gereklerini yerine getirmemize
olanak veren ve öğrencilerimizin dersler arası bağlantıları daha iyi anlamalarını ve dünya
üzerindeki yerlerini ve rollerini eleştirel bir gözle incelemelerini sağlayan, amaçlarımıza
uygun bir çerçeve sunmaktadır.
MYP is a suitable framework within which we can meet the requirements of the
Turkish National Curriculum and develop our students’ understanding of the
interdisciplinarity of subjects and critically examine their place and role in the world at
large.
MYP hem uluslararası platformdaki hem de uygulandığı okullardaki gelişiminin temelini
üç kavram üzerine oturtan bir eğitim yaklaşımıdır: bütüncül öğrenim, kültürler arası
bilinç ve etkileşim, iletişim
From its beginning, the MYP has been guided by three fundamental concepts that
underpin its development, both internationally and in individual schools: holistic
learning, intercultural awareness, communication
MYP’nin öğretim programı çerçevesinin temelini oluşturan bu kavramlar,
hem
Türkiye’de uygulanan ulusal öğretim programını hem de Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın
eğitim felsefesini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır.
These concepts form the basis for the MYP’s curriculum framework and complement
both the Turkish National Curriculum and the educational philosophy of Eyüboğlu
Schools.
Bütüncül öğrenim, konulara ve sorunlara küresel bir bakış açısıyla yaklaşılmasını
sağlayarak dersler arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Öğrenciler, öğrenimlerinin
anlamını daha fazla fark etmeli ve bilgileri, birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak
görmelidir.
Holistic learning emphasizes the links between the disciplines, providing a global view
of situations and issues. Students should become more aware of the relevance of
their learning, and come to see knowledge as an interrelated whole.
Kültürler arası bilinç ve etkileşim, öğrencilerin kendi kültürlerini ve diğer toplumsal ve
ulusal kültürleri öğrenirken tutumlarını, bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar.
Kültürler-arası etkileşim, öğrencileri olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından
yaklaşmaya teşvik ederek hoşgörüyü ve saygıyı artırır.
Intercultural Awareness is concerned with developing students’ attitudes, knowledge
and skills as they learn about their own and others’ social and national cultures.
By encouraging students to consider multiple perspectives, intercultural awareness
fosters tolerance and respect.
İletişimin çeşitli şekillerde ve en az iki dilde gerçekleştirilmesine MYP’de büyük önem
verilmektedir. Dil bilme ve kültürleri tanıma arasında açıkça fark edilen bir bağlantı
mevcuttur. Bu, öğrencinin hem ana dili hem de öğrendiği ikinci dil (ve Eyüboğlu Eğitim
Kurumları’nda üçüncü dil) için geçerlidir.
Communication in a variety of forms and in at least two languages is given particular
emphasis in the MYP. There is a clearly recognized link between the knowledge of
language and the knowledge of culture for both the student’s native language and the
second (and at Eyüboğlu Schools, third) language acquired.
Dear parents,
The aim of Open House Grade 5 Programme is to share some of the activities that
have been done by our grade 5 students who search for knowledge in the light of
our school’s mission and vision, who can evaluate his/her own learning style, who are
curious and aware of their phases of acquisitions with reflection skills during this
process.
Aligned with MYP Programme which is based on learning to learn and being lifelong
learners, Eyüboğlu Educational Institutions aim to educate happy, healthy students
with international mindedness for the future as it is defined in IB Learner Profile as risk
takers, inquirers and thinkers. As the genius child of the developing technology and the
inventor of the smart phones and androids that almost everyone uses nowadays, Steve
Jobs, in one of his speeches in a graduation ceremony at a university said:
“If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. It just gets better and
better as the years roll on.”
We wish you enjoy these interactive activities and benefit from them as your kids do.
Değerli velilerimiz,
5. Sınıflar Open House etkinliğiyle amaçlanan, kurumumuzun misyon ve vizyonu
ışığında bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, kendi öğrenme şeklini değerlendirebilen,
öğrendikçe merak eden, merak ettikçe öğrenen, tüm bu süreç içerisinde geçirdiği
evrelerin bir kazanım olduğunun bilincinde olarak bu kazanımları paylaşma ve yansıtma
becerilerine sahip öğrencilerimizin sene içinde gerçekleştirdikleri etkinliklerden bazılarını
sizlerle paylaşmaktır.
MYP programı çerçevesinde öğrenmeyi öğrenme ve hayat boyu öğrenme yaklaşımlarını
esas alan Eyüboğlu Eğitim Kurumları geleceğin mutlu, sağlıklı, uluslararası bilince
sahip, IB Öğrenen Profilinde amaçlandığı gibi risk alan, merak eden ve düşünen
bireylerini yetiştirmeyi hedefler. Gelişen teknolojinin dahi çocuğu ve bugün hemen hemen
her birimizin kullandığı akıllı telefon ve androidlerin mucidi Steve Jobs’un bir üniversite
mezuniyetinde yaptığı konuşmada da ifade ettiği gibi:
“Asla yetinmeyin, daima daha iyisi için kendinizi zorlayın.”
Tıpkı çocuklarınız gibi sizlerin de bu interaktif etkinliklerden yararlanmanızı ve eğlenmenizi
umuyoruz.
İNGİLİZCE DRAMA
ENGLISH DRAMA
20 dk.
20 mins.
FEN LABORATUVARLARI
GEZİSİ
SCIENCE LAB JOURNEY
TÜRKÇE SUNUMLARI
TURKISH PRESENTATIONS
16.00-16.30
İNGİLİZCE SUNUMLARI
ENGLISH PRESENTATIONS
15 dk.
15 mins.
30 dk.
30 mins.
30 dk.
30 mins.
E-HALL
E-HALL
E-HALL
E-HALL
30 dk.
30 mins.
30 dk.
30 mins.
SOSYAL BİLGİLER
SUNUMLARI
SOCIAL STUDIES
PRESENTATIONS
30 dk.
30 mins.
SÜRE
DURATION
SUNUM YERİ
VENUE
İÇERİK
CONTENT
ALMANCA SUNUMLARI
GERMAN PRESENTATIONS
30 dk.
30 mins.
AKTİVİTE SINIFI 3
HİÇ BİLMEDİĞİNİZ BİR DİLDE SİNEMA İZLEDİNİZ Mİ?
WATCHING A MOVIE IN A FOREIGN LANGUAGE
İSPANYOLCA SUNUMLARI
SPANISH PRESENTATIONS
30 dk.
30 mins.
AKTİVİTE SINIFI 2
HİÇ BİLMEDİĞİNİZ BİR DİLDE SİNEMA İZLEDİNİZ Mİ?
WATCHING A MOVIE IN A FOREIGN LANGUAGE
ÇAMLICA 4.KAT LAB 2
İNTERNETTE BİZİ BEKLEYEN TEHLİKELERİ BİLİYOR
MUSUNUZ?
INTERNET SAFETY: ARE YOU AWARE OF POSSIBLE
RISKS?
ÇAMLICA 4.KAT LAB 3
BLOGGER OLDUM!
I AM A BLOGGER NOW!
TEKNOLOJİ SUNUMLARI
TECHNOLOGY
PRESENTATIONS
30 dk.
30 mins.
ARA / BREAK 16.30-16.45
İNGİLİZCE DRAMA
ENGLISH DRAMA
GÖRSEL SANATLAR
VISUAL ARTS
VELİLERİMİZİN FEN LABORATUVARLARIMIZ
HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMASI
SCIENCE LAB JOURNEY
5-B
ÖYKÜ ÇEMBERİ ETKİNLİĞİ
LITERATURE CIRCLE ACTIVITY
TOPLANTI ODASI 2
MEETING ROOM 2
6. KAT
HİKAYE GÖSTERİSİ
STORY SHOW
5-C
HİKAYE GÖSTERİSİ
STORY SHOW
5-D
HİKAYE GÖSTERİSİ
STORY SHOW
5-E
HİKAYE GÖSTERİSİ
STORY SHOW
AKTİVİTE SINIFI 1
ETKİNLİK ADI
ACTIVITY
TÜM SENE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN KESİTLER
BARKO VE ÖĞRENCİ SUNUMU
BARCOVISION ON STUDENT WORK AND STUDENT
PRESENTATIONS
YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİ
CREATIVE WRITING ACTIVITY
TOPLANTI ODASI 1
MEETING ROOM 1
6. KAT
FEN SUNUMLARI
SCIENCE PRESENTATIONS
4 DİLDE OPEN HOUSE AÇIŞ KONUŞMASI
OPENING SPEECHES IN 4 LANGUAGES
5-A
MATEMATİK ODASI
MATH ROOM
MATEMATİK SUNUMLARI
MATHEMATICS
PRESENTATIONS
VELİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN E-HALL'E ALINMASI
WELCOMING PARENTS AND STUDENTS IN E-HALL
İKRAM
REFRESHMENTS
YIL İÇİNDE YAPILAN RESİM ÇALIŞMALARININ
SERGİLENMESİ
ART EXHIBITION
SAAT
TIME
16.00-16.30
15 dk.
15 mins.
10 dk.
10 mins.
E-HALL
İÇERİK
CONTENT
17:15-17:45
EĞİTİM PROGRAMI VE
YAKLAŞIMIN PAYLAŞIMI
SHARING THE
EDUCATIONAL PROGRAMME
AND APPROACH
30 dk.
30 mins.
SUNUM YERİ
VENUE
GÖSTERİ SANATLARI
PERFORMING ARTS
30 dk.
30 mins.
30 dk.
30 mins.
MATEMATİK OYUNLARI
MATHEMATICAL GAMES
KALP ATIŞI AKTİVİTESİ
BEATING HEART ACTIVITY
DÖRDÜNÜ DE DOLDUR AKTİVİTESİ
FILL ALL FOUR ACTIVITY
FİZİK LAB.
PHYSICS LAB
FEN DENEY VE AKTİVİTELERİ
SCIENCE EXPERIMENTS AND ACTIVITIES
BİYOLOJİ LAB.
BIOLOGY LAB
FEN DENEY VE AKTİVİTELERİ
SCIENCE EXPERIMENTS AND ACTIVITIES
KONFERANS SALONU
CONFERENCE ROOM
BEN KİMİM? DRAMA ÇALIŞMASI
WHO AM I? DRAMA ACTIVITY
5-F
BEN KİMİM? DRAMA ÇALIŞMASI
WHO AM I? DRAMA ACTIVITY
BEDEN EĞİTİMİ
PHYSICAL EDUCATION
17:15-17:30
14.30-15:00
AÇIŞ KONUŞMALARI
OPENING SPEECHES
15.45-16:00
VELİLERİ KARŞILAMA
WELCOMING PARENTS
RESİM SERGİSİ
ART DISPLAY
İKRAM
REFRESHMENTS
15.00-15.10
SÜRE
DURATION
15.10-15.25
ETKİNLİK ADI
ACTIVITY
15.25-15:45
SAAT
TIME
PROJE SUNUMU
TERM PROJECT EXHIBITION
30 dk.
30 mins.
15 dk.
15 mins.
SSK - KAT 3
RESİM ATÖLYESİ 2
ARTS AND SPORTS
COMPLEX ART ROOM 2
VELİ & ÖĞRENCİ İKİ BOYUTLU ÇALIŞMA
PARENT &STUDENT TWO DIMENSIONAL WORK
SSK - KAT 3
RESİM ATÖLYESİ 3
ARTS AND SPORTS
COMPLEX ART ROOM 3
VELİ & ÖĞRENCİ İKİ BOYUTLU ÇALIŞMA
PARENT& STUDENT TWO DIMENSIONAL WORK
SSK - KAT 3
RESİM ATÖLYESİ 4
ARTS AND SPORTS
COMPLEX ART ROOM 4
VELİ & ÖĞRENCİ ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMA
PARENT& STUDENT SCULPTURE WORK
SSK - KAT 1
MÜZİK ODASI 1
ARTS AND SPORTS
COMPLEX
MUSIC ROOM 1
CUP SONG'S VE RİTİM ÇALGILARIYLA RİTİM
ÇALIŞMASI
RHYTHM WORK AND CUP SONGS
SSK - KAT 1
MÜZİK ODASI 3
ARTS AND SPORTS
COMPLEX
MUSIC ROOM 3
CUP SONG'S VE RİTİM ÇALGILARIYLA RİTİM
ÇALIŞMASI
RHYTHM WORK AND CUP SONGS
SSK - KAT 1
MÜZİK ODASI 4
ARTS AND SPORTS
COMPLEX
MUSIC ROOM 4
CUP SONG'S VE RİTİM ÇALGILARIYLA RİTİM
ÇALIŞMASI
RHYTHM WORK AND CUP SONGS
SSK - KAT 2
AÇIK BASKETBOL S.
BASKETBALL COURT
BASKETBOL BRANŞINA YÖNELİK VELİ-ÖĞRENCİ
MAÇ UYGULAMASI
BASKETBALL MATCH: PARENTS VERSUS STUDENTS
SSK - KAT 2
AÇIK HENTBOL SAHASI
HANDBALL COURT
HENTBOL BRANŞINA YÖNELİK VELİ-ÖĞRENCİ MAÇ
UYGULAMASI
HANDBALL MATCH: PARENTS VERSUS STUDENTS
SSK - KAT 5
VOLEYBOL SALONU
VOLLEYBALL COURT
VOLEYBOL BRANŞINA YÖNELİK VELİ-ÖĞRENCİ MAÇ
UYGULAMASI
VOLLEYBALL MATCH: PARENTS VERSUS STUDENTS
SSK GİRİŞ KATI
HAVUZ CAFE
POOL CAFE
DÖNEM PROJELERİNİN SERGİLENMESİ
TERM PROJECT DISPLAY
AKADEMİK SUNUM- ÇAMLICA BİNASI
16.00- 16.30
SOSYAL SUNUM – SSK BİNASI
16.45- 17.15
AKADEMİK SUNUM- ÇAMLICA BİNASI
16.00- 16.30
SOSYAL SUNUM – SSK BİNASI
16.45- 17.15
ADA GÜNEŞ TEOMAN
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / 5-F
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
DURU KARAAYVAZ
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-D
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
ALP DURMUŞOĞLU
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-C
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
DÜNYA KESKİN
2. Y. DİL / ALMANCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 3
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
ALP İKİZ
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-D
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
ECE BURSA
2. Y. DİL / ALMANCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 3
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
ALPARSLAN KARASALKIM
MATEMATİK
6.KAT / TOPLANTI ODASI 1
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
ECE KÜÇÜK
MATEMATİK
5.KAT / MATEMATİK ODASI
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
ALPHAN DARCAN
2. Y. DİL / ALMANCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 3
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
ECE SUNAR
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 2
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
ARDA YALÇIN
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / 5-F
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
ECE ŞEN İNCELER
MATEMATİK
6.KAT / TOPLANTI ODASI 1
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
ASLI UĞUR
MATEMATİK
6.KAT / TOPLANTI ODASI 1
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
ECE YAKIN
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / KONFERANS S.
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
ASLINUR DEMİR
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
ECEM ONUTMAN
MATEMATİK
5.KAT / MATEMATİK ODASI
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
ATA YÜCETÜRK
TÜRKÇE
5.KAT / 5-A
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
EFE GÜNGÖR
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
ATLAS CANDEMİR
TÜRKÇE
5.KAT / 5-B
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
EGE AKYAR
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
AYLİN AKINAL
TÜRKÇE
5.KAT / 5-B
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
EGE DOĞAN TEKELİ
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 2
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
AYLİN KAPLAN
MATEMATİK
5.KAT / MATEMATİK ODASI
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
EGE ÖZSEVER
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-D
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
AYŞE ÇAĞLA YILDIRIM
TÜRKÇE
5.KAT / 5-B
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
ELANUR ÇOBANOĞLU
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / KONFERANS S.
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
AYŞEGÜL ÇELİKOK
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
ELİF AKBAŞ
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-D
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
AZRA AĞAOĞLU
İNGİLİZCE
6.KAT / TOPLANTI ODASI 2
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
ELİF AYDIN
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
BAHA YAZICILAR
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 3
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
ELİF KARAKURT
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / 5-F
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
BATUHAN AYIŞ
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / KONFERANS S.
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
EMİR BARTU AYDIN
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
BEREN CENGİZ
2. Y. DİL / ALMANCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 3
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
EMRE CAN KÜÇÜKEMRE
2. Y. DİL / ALMANCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 3
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
BERK GÜNEŞ
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-E
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
EMRE ŞENYUVA
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / 5-F
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
BERKAY SAYGAN
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-E
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
EREN BORÇA
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-E
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
BERKER CANTÜRK
TÜRKÇE
5.KAT / 5-B
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
ESRA YAĞMUR CENGİZ
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / KONFERANS S.
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
BORA PETEK
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 2
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
EYLÜL DİLA KAHRAMAN
TÜRKÇE
5.KAT / 5-A
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
BORA TOPRAK ARAT
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
GÜNEŞ KILIÇ
MATEMATİK
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 1
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
BORA YİĞİT
MATEMATİK
6.KAT / TOPLANTI ODASI 1
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
İLAYDA NUR SUNGUR
İNGİLİZCE
6.KAT / TOPLANTI ODASI 2
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
BORA YÜCEL
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-C
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
İLİR EGE DÖNMEZ
MATEMATİK
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 1
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
BUSE HALİLOĞULLARI
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / KONFERANS S.
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
İPEK KOCAMAN
İNGİLİZCE
6.KAT / TOPLANTI ODASI 2
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
BUSE KAYA
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
İPEK MADENDERE
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
BUSE YAĞMUR ÖZTÜRK
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
İREM SONBAY
MATEMATİK
6.KAT / TOPLANTI ODASI 1
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
CAN ERSÖZ KARAVELİOĞLU
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-E
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
KAAN SAVRAN
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
CAN KÜRKÇÜ
TÜRKÇE
5.KAT / 5-A
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
KANŞAV YILMAZ
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-D
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
CANBERK BATMAN
MATEMATİK
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 1
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
KEREM ADEM
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
CANSU ZEYNEP KARS
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
KEREM BORA
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
DAMLA ZÜMRÜT BÜRÜMÇEKÇİ
2. Y. DİL / ALMANCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 3
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
KEREM DİLMEN
TÜRKÇE
5.KAT / 5-B
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
DEFNE DOYRANLI
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 2
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
LAL ALEYNA AKGÜN
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / KONFERANS S.
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
DEFNE UÇTUM
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 3
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
MELDA ARAPKİRLİ
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-E
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
DENİZ TERZİOĞLU
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-C
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
MELEK SUDE YAVUZ
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 3
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
DERİN ATALAN
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / 5-F
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
MELİH ERSÖZLÜ
2. Y. DİL / ALMANCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 3
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
DERİN HABİBOĞLU
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 2
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
MELODİ SILA BOZKAYA
MATEMATİK
5.KAT / MATEMATİK ODASI
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
DERİN ÜNAL
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
MERT ANGAN
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
DİLA DEĞİRMENCİ
MATEMATİK
6.KAT / TOPLANTI ODASI 1
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
MERT EMEKLİER
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
DİLAY AYŞE ÇAKMAK
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
MERT GÜRSOY
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
AKADEMİK SUNUM- ÇAMLICA BİNASI
16.00- 16.30
SOSYAL SUNUM – SSK BİNASI
16.45- 17.15
MERT KALKAVAN
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
METİN İLME
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
NAZLI İDİL ULUSOY
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-C
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
NAZLI MORAY
MATEMATİK
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 1
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
NAZLIGÜL AKGİL
MATEMATİK
5.KAT / MATEMATİK ODASI
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
NEHİR ÖZDEMİR
TÜRKÇE
5.KAT / 5-A
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
NİL GAMZE İNCİ
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
NURETTİN OĞUZ ŞIK
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
ORHUN ENES SEVER
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
ÖMER KARA
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
ÖYKÜ ALARA KÜLÜNKOĞLU
MATEMATİK
5.KAT / MATEMATİK ODASI
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
ÖYKÜ BÜRÜN
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / 5-F
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
ÖYKÜ SORGUN
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / KONFERANS S.
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
PERİN EVRENKAYA
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-E
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
PİRAYE ADA ÖZEN
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-C
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
RIZA EFE ŞAKRAK
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / PHYSICS LAB
BEDEN EĞİTİMİ
5.KAT / VOLEYBOL SALONU
SARAH ALARA LOİACONO
İNGİLİZCE
6.KAT / TOPLANTI ODASI 2
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
SARP UYGUN
MATEMATİK
5.KAT / MATEMATİK ODASI
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
SELEN SONBAY
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-D
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
SELİN DOĞRAMACI
MATEMATİK
6.KAT / TOPLANTI ODASI 1
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
SERDAR ARDA GÜNEY
MATEMATİK
6.KAT / TOPLANTI ODASI 1
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 2
SERHAT ÇELEBİ
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-C
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
SEVGİ KORKMAZ
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
SEYİTHAN ÖZER
2. Y. DİL / ALMANCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 3
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
ŞEVKET TULGAR DİNÇ
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 3
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 3
TİMUR KAHRAMANOĞLU
MATEMATİK
5.KAT / MATEMATİK ODASI
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
TUNA SAYDAN
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 3
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
UMUT DURAN
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / 5-F
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 1
UTKU DENİZ
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
GÖRSEL SANATLAR
3.KAT / RESİM ATÖLYESİ 4
UTKU KARADAĞ
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 3
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
YAMAN ERSUN
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
YASMİN ŞAPOĞLU
İNGİLİZCE
5.KAT / 5-D
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 3
YAVUZALP SARIGÖL
TÜRKÇE
5.KAT / 5-A
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
YAVUZHAN SARIGÖL
TÜRKÇE
5.KAT / 5-A
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / BASKETBOL SAHASI
YUNUS ALİ EDGÜ
SOSYAL BİLGİLER
5.KAT / KONFERANS S.
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
ZEHRA YILMAZ
2. Y. DİL / İSPANYOLCA
5.KAT / AKTİVİTE SINIFI 2
GÖSTERİ SANATLARI
1.KAT / MÜZİK ATÖLYESİ 4
ZEYNEP ÖZER
TEKNOLOJİ
4.KAT / LAB 2
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
ZEYNEP YILDIZ NOMER
FEN BİLİMLERİ
E-HALL / BIOLOGY LAB
BEDEN EĞİTİMİ
2.KAT / HENTBOL SAHASI
Download

Untitled - Eyüboğlu Eğitim Kurumları