T.C.
R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğii(l 54566)
Sayı
Konu
: 8 6 5 5 5 3 0 9 . 9 0 3 / 5 '/ 5 9 '
: Eyleme Katılan Öğretm enler
13/10/2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim M üdürlüğünün 10/10/2014 tarih 4495082 sayılı ve
“ Eyleme Katılan Ö ğretm enler” konulu yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize ve gereğinin yazı doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
Eki:
1 adet yazı
Reyhanlı İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Telefon
: 326 413 10 56
İrtib a t
: E. SÖNMEZ
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
: 1074
h ttp //
: reyhanli-meb.gov.tr
e m ail
e-posta
:reyhanli3 l@ m eb.gov.tr
Cep
s; '
İVS
r 4
T.C.
\
"
H A TA Y V A L İL İĞ İ
İi Milfi Eğitim Müdürlüğü
!î
Sayı : 51405070/663.99/4495082
10/10/2014
K onu: Eyleme Katılan Öğretmenler
.................. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlçenizdeki Öğretmen Eylemlerinin ve Eyleme Katılan Öğretmenlerin tespit edilmesi,
bu eylemlere katılanlann fiillerinin 657 DMK ve 4688 Kamu Görevlileri Sendika Kanununa
uygun olup olmadığı konusunda, Okul Müdürleri tarafından inceleme yapılarak, yasalara
uymayan bir durum tespit edilmesi halinde Okul Müdürü tarafından gereğinin yapılmasını
rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
II Milli Eğitim Müdür V.
Dağıtım:
Tüm İlçelere
Bu e v r a k gü v en li ele kt ro n ik i m z a ile im zalanm ıştır, h ttp://evraksorgu.m eb.gov.lr a d resin d en 9 1 af-c2 1 ( } - 3 3 f t > - 9 2 9 0 - f l 5 0 k od u ile teyit ed ilebi lir
Download

T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğii(l 54566