ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
FIDIC-KIRMIZI KĠTAP VE KAMU ĠHALE MEVZUATININ
KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ
Yalçın ERELĠ
Bülent Ecevit Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Serdar ULUBEYLĠ
Ocak 2014, 91 sayfa
ĠnĢaat sektörü tüm dünyada, ülke ekonomilerine çok önemli ölçüde katma değer girdisi
sağlamaktadır. ĠnĢaat sektörünün bu büyük hacminden dolayı, yürütülen iĢe bağlı olarak farklı
sözleĢme Ģartları oluĢabilmektedir. Bu Ģartlar neticesinde, inĢaat iĢlerinin sayısı ve ölçeği
arttıkça, taraflar arasında uyuĢmazlığa konu olan hususlarda artmakta ve sözleĢmesel iliĢki
daha karmaĢık bir hal almaktadır. Bundan dolayı, sözleĢmelerin sürekli olarak
güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Dünyada kullanılan inĢaat sözleĢmelerinin yaklaĢık %30‟unu FIDIC esaslı sözleĢmeler
oluĢturmaktadır. Bu bağlamda, FIDIC esaslı sözleĢmelerin bilinmesi, taraflar arasında
oluĢabilecek uyuĢmazlıkların en aza indirgenmesi açısından bir zorunluluk olarak
görülmektedir. Türkiye‟de finansmanı Dünya Bankası ya da Avrupa Birliği tarafından
karĢılanan projeler FIDIC mevzuatına tabi olarak yürütülmektedir. Bu açıdan, ihaleyi yapan
idare makamınca FIDIC mevzuatının bilinmesi oldukça büyük önem arz etmektedir.
iii
ÖZET (devam ediyor)
Bu çalıĢmada, FIDIC‟in Kırmızı Kitap (1999) Ģartnamesi ile Türkiye‟de KĠK esaslı inĢaat
iĢlerinde
kullanılan
mevzuatın
genel
anlamda
karĢılaĢtırması
yapılmıĢtır.
Yapılan
karĢılaĢtırmalı analizlerin sonucunda, karĢılaĢtırılan hususlar ilgili mevzuatlardaki eksiklikleri
daha kolay gösterebilecektir. Bundan dolayı, KĠK ve FIDIC mevzuatı bu açıdan ele alınmıĢ ve
bu mevzuatlarla ilgili çeĢitli öneriler getirilmiĢtir. Sonuç olarak, yapılan karĢılaĢtırılmalı
analize dayanılarak, KĠK ve FIDIC mevzuatındaki eksikliklerin tespit edilmesi ve bu
eksikliklerin giderilmesi mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: FIDIC, KĠK, SözleĢme, Kırmızı Kitap, YĠGġ, Ġhale
Bilim Kodu: 624.06.01
iv
Download

Özet için Tıklayınız... - Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü