Şirket Değerleme
NBB M&A Adisors Türkiye, uluslararası standartlara uygun şirket değerlemesi konusunda
özel uzmanlığa sahiptir. Değerleme yapmak sadece rakamların analizi şeklinde yapılan bir
çalışma değildir. Şirket dinamikleri, fırsatları, sahip olunan bilgi ve teknoloji gibi sadece o
firmaya özel rakamsal olmayan bilgiler de şirket değerlemede kullanılmaktadır. Şirketleri
doğru değerleyebilmek olası ortaklık geliştirme süreci için kilit önem taşımaktadır.
NBB Türkiye, aşağıda özetlenen ve uluslararası standartlara göre kabul görmüş değerleme
yöntemlerini kullanmakta ve tüm sonuçları bir potada eriterek en doğru piyasa değerine
ulaşmaktadır.
Net Varlık Yöntemi
Bu yöntemde şirket değeri; firma bilançosunun aktif ve pasifinde bulunan varlık ve borçların
güncel piyasa değerleri bulunarak hesaplanmaktadır.
Yapılan çalışmada aktifte yer alan kasa, banka, alacaklar, stoklar, demirbaşlar, makina ve
ekipmanlar, gayrimenkuller, haklar gibi varlıklardan her biri değerleme tarihine göre bunan
güncel değerleri hesaplanır, hangi bir değer içermeyen unsurlar ise hesaplamaya dahil
edilmez. Gerektiğinde gayrimenkul veya makina ekspertizleri yaptırılır.
Bilanço pasifinde yer alan finansal ve ticari borçlar ile diğer yükümlülükler güncel değerleriyle
hesaplanarak değerlemeye dahil edilir.
Aktifteki varlıklarla, pasifteki borç ve yükümlülüklerin arasındaki fark şirketin net varlık
değerini gösterecektir.
Bu yöntem şirketin bugünkü faaliyet dışı değerini verir. Daha çok malvarlığı üzerinden
yapılacak devir ve satışlar ile tasfiye değeri hesaplamada kullanılır. Ancak, şirketin net aktif
değeri, her türlü şirket alımı, şirket satışı ve şirket birleşmelerinde hesaplanması gerekli bir
değerdir.
İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi
İndirgenmiş nakit akışı (İNA), şirketin gelecek yıllarda elde edeceği gelirlerin, bugünkü değere
indirgenmesi şekliyle hesaplanır.
Bu değer, şirketlerin gelecekteki gelir ve karları üzerine kurulu olduğundan şirket satın
almalarda önemli bir rol oynar. Yatırımcılar, şirketin geleceğine yatırım yaptıklarından, bu
değerin hesaplanması ve yapılan yatırım, ciro ve gelir projeksiyonların anlaşılırlığı ve ikna
ediciliği büyük önem taşır.
NBB Türkiye, İNA hesabında, şirket ortakları ve şirket üst yönetimi ile birlikte yapacakları
çalışma ile sektörün geleceği, gelecek 5 yılda yapılacak yatırımların miktarı, elde edilecek
cironun ve gelirlerin yıllara göre dağılımını birlikte hazırlarlar.
NBB Türkiye ekibinin fark yarattığı önemli konulardan birisi de gelecek stratejileridir. Firma
yönetimi bu süreçte NBB’den büyüme stratejisi konusunda danışmanlık hizmeti alarak
şirketleri için çok daha rekabetçi, sürdürülebilir ve karlı büyüme senaryoları
üretebilmektedir. Böylece somut elle tutulur gelecek hedefleri ile şirketlerinin değerin
yükseltebilmektedirler.
Piyasa Çarpanları Yöntemi
Bu yöntem, şirket değerini halka arzlar ve piyasada gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve
devralma işlemleri ile kıyaslama temeline dayanır. NBB Türkiye daha çok CİRO ve FAVÖK
çarpanlarını kullanmaktadır. Halka açık şirket kıyaslamaları mümkün olduğunda fiyat kazanç
oranları da (F/K) kullanılabilmektedir. Favök (ebitda) şirketin faiz ve amortisman hariç
gelirleri toplamını göstermektedir.
Son 30 yıl içerisinde gerçekleşmiş binlerce şirket evliliği verisine sahip NBB M&A Advisors
ekibi, şirketin ciro ve FAVÖK çarpanlarını değerlemesini yaptığı firmaya uyarlamaktadır.
Şirket Değerleme konusunda asıl farkı yaratan, mevcut ham verilerin en doğru potada
eritebilme tecrübesidir.
"Şirketimize ortak olmak isteyen yabancı yatırımcıların verdiği teklifin iyi olup olmadığını
bilemiyorduk. Danışmanımızın ve mali müşavirimizin farklı değer önerileri vardı. NBB ekibi kısa
sürede değerleme çalışmasını tamamladı ve sundu. Bununla da kalmadı, evlilik sürecinde bizi
temsil
etmekteler.
İçim
çok
daha
rahat
ve
Orta ölçekli bir Ambalaj Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı
verilen
hizmetten
memnunum"
Download

Şirket Değerlemesi