§T\
ffi
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 25971560/6041 6516478
Konu:TÜBİrar 4006 Bitim Fuarları
l6ll2l20l4
Destekleme Çağrısı
......ıvıÜ»Ünr,ÜĞÜNp
.^^_
4006
jl.M{i
Eğitim Müdürlüğü'nin l2/l2/20l4 tarih ve 6392292 sayılı ,,TÜB1TAK
Bilim Fuarları Destekleme Çağrısı'' ya^sı ekte gönderilmiştir.
Bilgileriniz i
v
ey
azı doğrultusunda gereğini rica ederirn.
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
Yazı(l Adet)
DAĞITIM
Tüm Okul Müd. ne
Hükümet Konağı Kat:2 33600 MUT/MERSİN
Elektronik Ağ : http://mut.meb.gov.tr.
: [email protected]
E-posta
.
BuevrakgüvenlieIektroni\imzaileim-zalanmıştır.http://evraksorgu,,,"b.go,.ou
Bilgi için:Mehmet DEVAM Şef
Tel
Faks
:(0324) 774l0 30
(0324) 774 17 07
;
T.C.
vınRsiN
variı,iĞi
iı nrıııi Eğitim Müdürıüğü
Sayı : 34776202/604.0l
rÜeİra«
Konu:
16392292
4006 Bilim Fuarları
l2l12/2014
Destekleme Çağrısı
KAYMAKAİİİİĞİNİ
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ilgi:
a)
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri CeneI Müdürlüğünün
0l
.l2.20l4 tarihli ve
sayılı yazı§.
02ll2l20l4 tarihli ve 347762021604.0l .0l/5960586 sayılı yazs|,
c) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 09.12.2014 tarihli
ve 880 l 333 7 1821 .01 l 6254036 sayılı yazısı.
880 l 3337182 l .0 l /5898898
b) Müdürlüğümüzün
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğününün ilgi (a) yazısı
üzerine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1İÜnirar) tarafından
düzenlenen 4006 Bilim Fuarları Programı Çağrısı duyurusunun hedef kitlesinin ilkokul ve
ortaokul olarak gösterildiği ilgi (b) yaz|m|zile bildirilmişti.
Söz konusu duyurunun hedef kitlesinin ortaoku|, lise ve dengi okullar olarak
düzeltildiği Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlüğÜnün ilgi (c) yazısı
bildirilmiştir.
Ekte gönderilen Bakanlık yazısı doğrultusunda İlçenizdeki ilkokul, ortaokul, lise ve
dengi okul Müdiirlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Mehmet
AKYOL
Vali a.
Şube Müdürü
EK:
|.Yazı Örneği
»aĞııııvı:
(1 Adet)
l3 İlçe Kaymakamlığı
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Mersin.İl Milli Egitiııı Müd.Duıılupınar Mah. CMK Bulvarı Ayrıntılı bilgi içinı Nuray KAYA
-Şef-Strateji (AR_GE)
Suphi ÖnerÖğretmenevi Yanı33l3OYenişehir/MERSiN reı:
io:z+):-z9 l481-84 (325)
Elektronik Ağ:
Faks: (0 324)327 35 18-19
E-posta: [email protected]
www.mersin.meb.gov.tr
BuevrakgüVenIielektronikiıızaiIeiıızalaıımıştır'http://evraksorgu.ııeb,gov,tradresinden8fbe-ld2u-:ozs-uuffi
, §ş ,:
,|,
,,
h
,J
\\_{;f
' ,,"w
at*c,
]'.{".
,.
.**",
#
§,ıİı"t-İ ç:ç;İ,ı"İıı
ııaıı,ııııı;ı
1çnilik ıe H,gilinı l'uknıılujiltri (it,ııçl }iüdürliiğii
Jf,
-d
§*ş.r ı Şüül j.3,}?ıSJ §,ji,;${,*ie
İ*şıış; Ttj §İ]§K t}.ğçt*İ*{*:tıie üıtış**xı*ıı
:
|}*' ia,3{} 1,1
Download

MUT KAYMAKAMLIĞI - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü