İş Sağlığı ve Güvenliğine
Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
Amaç
 Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve
güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenim hedefleri
 İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini sıralar.
 Güvenlik kültürünü tanımlar ve faydalarını açıklar.
 Güvenlik kültürünün oluşturulmasının ve sürdürülmesinin
gerekliliği sonucunu çıkarır.
Alt başlıklar
 İş sağlığı ve güvenliği temel prensipleri
 Sağlıklı ve güvenli yaşam
 İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme
 İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım
 İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri
 İşyerinde risk önleme kültürü
 Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri
 Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması
 Güvenlik kültürünün oluşturulmasında ulusal kurum ve
kuruluşlara düşen görevler
Dünya Sağlık Örgütü Kuruluş Yasası
 Sağlık;
sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı
bedensel,
ruhsal
ve
sosyal yönden
tam iyilik halidir.
değil,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık
Örgütünün (WHO) İşsağlığı Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği
toplantısında yapılan iş sağlığı tanımına göre:
 "Her türlü işte çalışan işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam
iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından
ötürü işçilerin sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında
sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların
fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun
sürdürülmesini, özetle işin işçiye, uygunluğunun sağlanmasını amaçlar”.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 Madde 23
1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve
işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı
vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gereğinde başka
toplumsal koruma yollarıyla desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli
bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı
vardır.
TC Anayasası-1981
Madde 48-51 çalışma yaşamı ile ilgilidir.
ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü (1919 yılında kurulmuştur)
Türkiye ILO’ya 1932 yılında
üye olmuş olmasına karşın
ILO tarafından kabul
edilmiş sözleşmelerin
neredeyse yarısına henüz
taraf değildir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 Madde 24
Herkesin iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dönemsel tatiller
dahil, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır.
Devlet
 Daha çok gözlemci, aydınlatıcı, teşvik edici ve arabulucu niteliktedir.
 Bu konuda en önemli etkinliği, gerekli koşul ve standartları mevzuatla düzenlemek ve













denetimi sağlamak olmalıdır.
• Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi
• Çocuk işçiliğinin yok edilmesi
• Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi
• Sosyal güvenliğin desteklenmesi
• Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması
• Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması
• İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSİG hizmetlerinden
yararlanmasının sağlanması
• Kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi
• Güvenilir bir kayıt sistemi kurulması
• Hekim iş müfettişi istihdamı
• İş kazalarının “Bilimsel” analizi
• İşçi Sağlığı Enstitülerinin kurulması/yaygınlaştırılması
• Yasalarda çalışanların korunması
İşveren
 • Üretim süreçlerinde “Önce verimlilik” yerine “Önce insan”







yaklaşımının benimsenmesi
• Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımının
benimsenmesi
• İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSİG
hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması
• İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin desteklenmesi
• İlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu
• Çalışanların eğitimi
• Veri akışının sağlanması
• İş kazalarının “Bilimsel” analizi
İşçi sendikaları
 • İşyeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması,
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine katılması,
 • İş kazalarının “Bilimsel” analizi,
 • İş güvenliğinin yaşamın önceliği biçimine getirilmesine yönelik
eğitim, örgütlenme ve katılım gibi etkinlikler,
 • Kişisel koruyucu ekipmanın kuralına uygun biçimde
kullanılması.
 Sonuç olarak Güvenlik kültürü ile İSG politikalarının
oluşturulmasında başarı, sosyal diyalog sürecinin etkin ve sağlıklı
işletilmesine bağlı bulunmaktadır.
 Hangi rakamlar kullanılırsa kullanılsın (meydana gelen kaza sayısı, bu
kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı vb) ve ne açıdan
bakılırsa bakılsın (ekonomik, sosyal, ve insani vb) iş sağlığı ve
güvenliği yalnızca çalışma hayatının değil, günümüz sosyal hayatının
bütününü ilgilendiren önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Bu
önemle bağlantılı olarak, İSİG, nerede ise tıptan hukuka kadar
bütün disiplinlerin ilgi alanına giren, çok yönlü olarak ele alınması
ve çözümler getirilmesi gereken bir alandır. Bu alanla ilgili çalışmaların
odak noktasını da, uluslararası belgelerde belirtilen ve yer alan
ifadelerle “Bütün çalışanların, insan haysiyetine uygun
çalışma şartlarında, kendini geliştirebileceği ve toplum için
fayda sağlayabileceği, sağlıklı ve güvenli bir ortamda
çalışma hakkı vardır” (BM, İnsan Hak. Bil. (1948) Md, 23 ve BM,
Eko. Sos. Kül. Haklar Söz,( 1975) md. 7) ilkesinin hayata geçirilmesi
oluşturmaktadır.
 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
 dünyada her yıl 2,2 milyon kadın ve erkeğin işle ilgili kaza ve
hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini,
 yılda 270 milyon iş kazası ve 160 milyon meslek hastalığı
görüldüğünü tahmin etmektedir. Bu tahminin ortaya koyduğu
olumsuz tabloya, ölümcül iş kazalarında özellikle Asya ve Latin
Amerika’daki artış ta eklenmektedir.
 Örneğin, Çin’de ölümcül iş kazaları 1998 ve 2001 yılları arasında
73.500’den 90.500’e; Latin Amerika’da ise 1998’de 29.500
kazadan 2001’de 39.500 kazaya yükselmiştir.
Niçin iş güvenliği
 Küreselleşme, sermaye için paranın serbest dolaşımı ile kar
maksimizasyonu adına fırsatları artırırken, emeğin
küreselleşmesi gerçekleştirilemediği için; emeğiyle
geçinenlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha kötü
koşullarda çalışmasına yol açmıştır.Yukarıda sözü edildiği
gibi, başta ölümcül iş kazalarındaki artış olmak üzere, işçi
sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunlar giderek
artmaktadır.
 Küresel ekonomideki değişiklikler her yerde artan ekonomik
güvensizlik ve eşitsizlikle sonuçlanmıştır. Bu eğilim dünyanın pek
çok yerinde işçi ve işçi topluluklarının seslerini daha az
duyurabilmelerine ve çalışma koşullarının bozulmasına neden
olmuştur.
Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün sosyal ve ekonomik güvenliği
artırma stratejisi , güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır.
 1.İş piyasası güvencesi : Devlet güvencesinde, tam
istihdam yoluyla uygun istihdam olanakları.
 2.İstihdam güvencesi : Keyfi işten çıkarmaya karşı
koruma, işe alma ve işten çıkarma ile ilgili düzenlemeler,
mali yükün işverence karşılanması.
 3.İş güvencesi: Kişinin mesleğinin, beceri alanının veya
kariyerinin korunması, beceri alanı dışında ya da beceride
eriştiği yetkinlik düzeyi altında çalıştırmaya ve kısıtlayıcı iş
uygulamalarına karşı koruma ve iş deneyiminin korunması,
esnaf birliklerine karşı hoşgörü.
Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün sosyal ve ekonomik güvenliği
artırma stratejisi , güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır.
 4.Beceri geliştirme güvencesi: Çıraklık ve iş eğitimi yoluyla,
yaygın beceri kazanma ve sürdürme olanağı.
 5.Çalışma güvenliği: Tüm işçiler için işyerinde sağlık ve
güvenlik düzenlemeleri, çalışma saatlerinin sınırlandırılması,
uygun olmayan saatlerde çalışma ve gece işinin kısıtlanması
yoluyla kaza ve hastalıklardan koruma.
 6.Temsil güvencesi: Devletin işleyişine ekonomik ve politik
olarak katılmış, grev hakkı da olan bağımsız sendikalar, işveren
örgütleri ile iş piyasasında ortak sesin varlığının korunması.
 7.Gelir güvencesi: Asgari ücret, ücret ayarlamaları, kapsamlı
sosyal güvence, vergilerin gelire göre ayarlanması ile gelirin
korunması.
İş güvenliğinin kapsamı
İş güvenliği tüm çalışanların temel hakkıdır. Çalışma hayatında
aşağıdaki koşulları sağlayan iş güvenliği, temel sosyo-ekonomik
güvencenin ayrılmaz bir parçasıdır:
•
 Güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemelerle işle ilgili sakatlık ve
hastalıklardan koruma,
 •İşle ilgili ya da başka nedenlerle oluşacak sakatlıklara, cinsiyet,
dini ve etnik grup nedeniyle ayrımcılığa karşı koruma,
 •Şiddet, taciz, stres, uygun olmayan çalışma saatlerine karşı
koruma, çalışma saatlerinin, gece işinin, çalışma yaşının
sınırlandırılması,
 •İstihdam ve ücretle ilgili haklar, tazminat, emeklilik güvencesi, analık









koruması, işe devamsızlık koruması, uzun süreli bakım, tatil, mantıklı
iş planlaması ve iş düzenlemesi,
•Yasalar, devlet yaptırımı , teftiş yoluyla koruma,
•Örgütlenme hakkı,
•Toplu pazarlık hakkı,
•Sağlık hizmetine ulaşma, eğitim, çocuk bakımı gibi sosyal destek
hakkı,
•Güvensiz işi reddetme hakkı,
•Ortak işçi – yönetim sağlık ve güvenlik kurulları ve diğer temsil
mekanizmaları yoluyla katılım hakkı,
•İşle ilgili olası tehlikeleri bilme hakkı ve
•“İşyerindeki yanlış yapılan işleri bildiren kişiler” için korunma hakkı.
İş güvenliği, kişi ve toplum sağlığını yükselten “Adam gibi bir iş”
hakkıdır.
İş güvenliği kültürü
 İş güvenliği kültürü, iş güvenliğinin öncelikli olduğu yaşam
biçimidir. Güvenlik bilgiye dayanır ve içselleştirilmiş ve
yaşam biçimi haline getirilmiş bilgi, güvenlik kültürünü
oluşturur. İş güvenliği göz ardı edildiğinde, “İş kazası” ve
“Meslek hastalığı” oluşur.
 Türkiye’de iş güvenliği denince akıla hemen iş kazaları
gelmektedir. Gerçekten de iş kazaları işçi sağlığı alanındaki en
önemli sorunlarımızdan biridir. Ülkemizde özellikle 2 günden az
istirahat gerektiren iş kazalarının istatistiklere 1990’ların
ortalarından başlayarak girmemesi sonucunda, iş kazası sayısında
bir azalma gerçekleşmiş gibi görünmesine karşın; iş kazası
sonucu ölümlerdeki yükseklik dikkat çekicidir (Şekil 1). SSK
istatistiklerine göre, 2003 yılında meydana gelen 76.668 iş
kazasının % 31,3’ü (23.997 iş kazası) işçi sayısının 1-3 olduğu
küçük ölçekli işyerlerinde ; % 64,8’i de işçi sayısının 50 ve
altında olduğu işyerlerinde meydana gelmiştir. Bu sayılar iş
kazalarının önlenmesi için seçilmesi gereken hedef işyerleri
hakkında önemli ipuçları vermektedir.
 İş güvenliği alanında başka önemli bir sorun meslek
hastalıklarıdır. Ne yazık ki, ülkemizde meslek hastalıkları ile ilgili
güvenilir bir veritabanı yoktur. Beklenenin çok altındaki olgu
sayıları, meslek hastalıkları ile ilgili öncelikli hedefin iyi bir kayıt
ve veri toplama sisteminin ivedilikle yaşama geçirilmesi
olduğunu yıllardır açık bir biçimde ortaya koymaktadır
İş güvenliği kültürünün geliştirilmesi ;
 İş kazalarının azaltılması,
 ■ Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların azaltılması,
 ■ İşten memnuniyet/mesleki tatminin artması, ve
 ■ Çalışanların yaşam kalitesinin artması sonucunu
doğuracaktır.
İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde
 A-Devlet,
 B-İşveren,
 C-Çalışanlar/sendikalar,
 D-Üniversiteler ve
 E-Meslek örgütlerine çeşitli görevler düşmektedir.
İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde
devletin görevleri:













■ Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi,
■ Çocuk işçiliğinin yok edilmesi,
■ Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi,
■ Sosyal güvenliğin desteklenmesi,
■ Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması,
■ Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması,
■ İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSİG
hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması ,
■ Kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ,
■ Güvenilir bir kayıt sistemi kurulması,
■ Hekim iş müfettişi istihdamı (En az 400 müfettiş),
■ İş kazalarının “Bilimsel” analizi,
■ İşçi Sağlığı Enstitülerinin kurulması/yaygınlaştırılması ve
■ Yasalarda çalışanların korunması olmalıdır.
İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde
işverenin görevleri:
 ■ Üretim süreçlerinde “Önce verimlilik” yerine “Önce insan”







yaklaşımının benimsenmesi,
■ Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımının
benimsenmesi,
■ İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSİG
hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması ,
■ İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin desteklenmesi,
■ İlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu ,
■ Çalışanların eğitimi ,
■ Veri akışının sağlanması ve
■ İş kazalarının “Bilimsel” analizidir.
İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde
çalışanlar/sendikaların görevleri:
 İşyeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması,
 Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine
katılınması,
 İş kazalarının “Bilimsel” analizi,
 İş güvenliğinin yaşamın önceliği biçimine getirilmesine
yönelik etkinlikler (Eğitim, çıplak ayaklı araştırma,
örgütlenme, katılım vb), ve
 Kişisel koruyucu ekipmanın kuralına uygun biçimde
kullanılmasıdır.
İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde
üniversitelerin görevleri:
 ■ İSİG – Sosyal politikalara bilimsel katkı,
 ■ Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel altyapı,
 ■ İş kazalarının “Bilimsel” analizi,
 ■ İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün
temel eğitimi,
 ■ İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün
mezuniyet sonrası sürekli eğitimine katkı,
 ■ İSİG ile ilgili araştırmalar, laboratuvarlar ve
 ■ İSİG ile ilgili akademik ortamın oluşturulmasıdır.
İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde
meslek örgütlerinin görevleri:
 İSİG – Sosyal politikalara katkı,
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün
yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi süreçlerine katkı,
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün
mezuniyet sonrası sürekli eğitiminin organizasyonu ve
 ş kazalarının “Bilimsel” analizine katkıdır.
İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uygun işe yerleştirme,
İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi,
İşyeri risklerinin kontrolü,
Aralıklı kontrol muayeneleri (Periyodik M.)
İşyerinde sağlık hizmeti sunulması,
Sağlık eğitimi ve danışmanlık
İş Sağlığında karşılaşılan bazı
kavramlar
 TEHLİKE: Çalışma çevresinin fiziksel kusurları ve insanların
hatalı davranışları gibi çalışma ortam ve koşullarında var
olan, ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş,
maruz kimselere, işyerine ve çevreye hasar verme
potansiyelidir.
İş Sağlığında karşılaşılan bazı
kavramlar
 RİSK: Çalışma ortamında meydana gelebilecek, maruz
kimselere ya da çalışma çevresine zarar ya da hasar verici
nitelikteki bir olayın, meydana gelme olasılığı ile zarar verme
derecesinin bir bileşkesidir.
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışma koşullarından ve üretim
araçlarından kaynaklanan sağlık ve güvenlik
sorunlarının önlenmesi veya asgari
seviyelere indirilmesi amacıyla, işyerlerinde
yapılan bilimsel, teknik ve tıbbi çalışmaların
tümüne iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri
diyebiliriz.
• İşçi sağlığı ve güvenliği sorunları işyerinin
kuruluş aşamasıyla birlikte başlar.
• Kuruluş aşamasında iSG sorunları
dikkate alınmadan yerleşim yapılmışsa,
uzun sürede düzelmesi mümkün
görülmeyen risk kaynakları ortaya çıkmış
demektir.
• İSG sorunları İşletme faaliyette olduğu
sürece varlığını sürdürür.
• Kapasite artışlarıyla İSG sorunları daha da
büyük boyutlara ulaşır.
• Bir süre sonra da işyeri “ciddi iş güvenliği
sorunlarının olduğu ” bir işletme haline
gelir.
• İSG çalışmalarının başlatılmasıyla bir süre sonra durum kısmen
veya tamamen kontrol altına alınabilir.
• Ancak, bu durum aldatıcıdır. Zira, sorun kalmadı düşüncesi ile
İSG çalışmaları kendi haline bırakıldığı taktirde, eski sorunlar
yeniden ortaya çıkmaya başlar.
• İSG sorunları asla sıfırlanamaz, ancak konulan hedeflere uygun
bir seviyede ve sürekli kontrol altında tutulabilir.
• Üretimin vazgeçilmez unsuru olan işçiler, ayni zamanda da
çalışma ortamını sürekli değişime uğratarak yeni İSG riskleri
yaratırlar.
• Bu yüzden, hem fiziksel ortam hem de çalışanlar sürekli
kontrol altında tutulmalıdırlar.
• Eğitim,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği hem çalışanlar
hem yönetenler için belirli bir eğitimi ve
bilinçlenmeyi gerektirir.
İşyerlerindeki kaza ve hastalık riskleri günlük yaşamdan çok
daha fazla olup, önlem alma zorunluluğu vardır.
Bu önlemler sonucu İSG sorunları mutlaka kontrol altına
alınacaktır.
• İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında, işyerinde bulunan herkesin
görev ve sorumluluğu vardır.
• Bu nedenle, işyerinde görevli olan herkesin eğitilmesi gerekir.
• İş kazaları ve meslek hastalıkları çevresel faktörler ile kişisel
faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıktığına göre,
çalışanlara verilen İSG eğitimi;
kişisel faktörleri ortadan kaldıran ya da en aza indiren
uygulama sürecinin ilk aşamasıdır.
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesi 3 nedenden dolayı bir zorunluluktur.
İnsani açıdan zorunluluktur.
b) Kamu düzeni ve hukuki açıdan zorunluluktur.
c) İşletmenin geleceği açısından zorunluluktur.
a)
• İSG eğitimi, süreklilik gerektiren bir
eğitim olup, yenilenmeli ve
yinelenmelidir.
• İSG faaliyetleri için Personel istihdam etmenin ekonomik
maliyeti,
• İSG faaliyetlerinin ve önlemlerinin parasal maliyeti,
• Çalışanların eğitiminin parasal maliyeti,
• Bilgi ve teknoloji transferi, danışmanlık hizmetleri gibi
faaliyetlerin maliyeti,
• Yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir
ki;
iş kazaları ile meslek hastalıklarının
firmaya olan direk ve dolaylı maliyetlerinin
toplamı, İSG çalışmaları için yapılan parasal
yatırımdan çok daha fazladır.
• İSG çalışmaları artık ayrı bir bilimsel
disiplin olarak kabul edilmektedir.
• Bu nedenle, profesyonel ve uzman bir
kadronun istihdamını ve örgütlenmeyi
gerekli kılmaktadır.
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu,
• işyeri sağlık ve güvenlik birimi
 Bu birimde görevli olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi
 Bu servisler ve elemanlar; gerek işyerinin İSG
politikası çerçevesinde, gerekse yasal yükümlülükler
çerçevesinde işbirliği yaparak İSG organizasyonunu
oluşturmalıdırlar.
Bu örgütlenme ve organizasyonda;
• İSG Kurulu;
• temel ve stratejik kararların alındığı üst örgütlenmedir.
• İşyeri sağlık ve güvenlik birimi;
• İSG Kurulunda alınan kararları uygulayan, proje üreten, eğitim
faaliyetlerini gerçekleştiren,
• İSG uygulamalarının işyeri ve çalışanlar bazında takibini yapan,
mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri takip eden ve yerine
getiren hizmet birimidir.
İSG sorunlarının çözümü için; çalışanların eğitilmesi, parasal
kaynak ayrılması, profesyonel kadro istidam edilerek bilimsel ve
hukuki örgütlenmenin tamamlanmış olmasının yanında;
dinamik iş güvenliği sorunlarının çözümünde bilim ve
teknolojideki yeni gelişmelerin yakından takip edilmesi ve
işyerinde uygulanması, gerek ulusal, gerekse uluslar arası rekabet
açısından da son derece önemlidir.
• Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirlerin
alınması için,
• Mevzuatta yapılan güncel değişikliklerin
izlenmesi ve uygulanabilmesi için,
• İşletmenin hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı
karşıya kalmaması için,
• Eski teknolojiye sahip ve kaza riski yüksek üretim araçları ve
•
•
•
•
•
sistemlerle yapılan çalışmalar,
İSG sorunlarının ciddiye alınmaması ve önleyici çalışmalarının
yapılmaması,
Çalışanlara İSG eğitimlerinin verilmemesi,
İSG yönünden iş disiplinin sağlanmamış olması,
Ergonomik sorunlar,
Bu olumsuzluklar sonucu, işletmede iş kazalarının, meslek
hastalıklarının ve sağlık sorunlarının artması, işletmenin iş kazası ve
meslek hastalığı açısından direk ve dolaylı maliyetlerinin yükselmesi
demektir. Bu durum hiç kuşkusuz işletme verimliliğinin düşmesi
demektir.
•
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına ayrılan parasal kaynak
verimli bir yatırımdır.
İSG harcamalarının sonucunda, iş kazaları ve meslek hastalıklarındaki
sayısal azalma, direk ve dolaylı maliyetlerin de önemli oranda
düşmesine neden olacaktır. Bu maliyetler;
 İş günü kayıplarının azalması,
 İş kazası ve meslek hastalık ve diğer hastalıklar nedeniyle SGK.na ,
işçiye, yakınlarına ödenen tazminatların azalması,
 Resmi makamlara karşı ödenen cezaların azalması,
 Yargılama giderlerinin azalması.
İşletme Açısından
İdari Yaptırımlar;
• İdari para cezaları,
• İşyerinin kapatılması veya işin durdurulması,
• İşletme belgesi alınamaması, alınmış belgenin iptal edilmesi,
Hukuki Yaptırımlar;
• Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek tazminatlar,
• İş Kazasına uğrayan işçilere ve yakınlarına ödenecek tazminatlar.
Çalışanlar Açısından;
• Ceza Yasası hükümlerine göre yargılanmaları söz konusudur.
• Sosyal Güvenlik Kurumuna tazminat ödemeleri mümkündür.
• İş Kazasına uğrayan işçilere ve yakınlarına tazminat
ödemeleri mümkündür.
• İşlerini kaybetme tehlikesi vardır.
1 – Dinamiktir.
2 – Eğitimi gerektirir.
3 – Parasal yatırımı gerektirir.
4 – Örgütlenmeyi ve organizasyonu gerektirir.
5 – Bilim ve teknolojiyi takibi gerektirir.
6 – Mevzuat takibini gerektirir.
7 – Verimliliği etkiler.
8 – Verimli bir yatırımdır.
9 – Cezai ve hukuki sonuçları vardır.
Download

Dosya İndir