MATEMATİK
TEST-1
Doğal Sayılar
1.
100 000 001 doğal sayısında kaç bö-
5. I.
lük vardır?
A) 1
B) 2
5 440 377
II. 48 103 868
C) 3
D) 4
III. 79 070 512
IV. 2 099 009
2. Aşağıdaki sayıların hangisinin birler bö-
Yukarıda verilen sayılardan hangisinin
lüğünde, 13 sayısı bulunmaktadır?
binler bölüğündeki sayı en küçüktür?
A) 312 413 784
A) I
B) 132 401 378
B) II
C) III
D) IV
D) 413 312 313
3. 910 823 407 sayısında, 23 sayısı hangi
Zeka Küpü Yayınları ®
C) 321 341 345
6. 12 345 678 doğal sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Binler bölüğündeki sayı 678’dir.
B) Milyonlar bölüğündeki sayı 12’dir.
bölüğün içindedir?
A) Birler Bölüğü
B) Binler Bölüğü
C) Birler bölüğündeki sayı 456’dır.
C) Yüzler Bölüğü
D) Milyonlar Bölüğü
D) Milyonlar bölüğündeki sayı 123’tür.
7. Milyonlar bölüğü 40, binler bölüğü 6,
4. 78 040 010 doğal sayısının, binler
bölüğündeki rakamların sayı değerleri
toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
birler bölüğü 75 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 40 060 750
B) 40 006 075
C) 40 600 075
D) 40 060 075
TEST - 1
MATEMATİK
12. 78 020 013 sayısı kaç basamaklı bir
8. Birler bölüğü üç basamaklı en büyük do-
sayıdır?
ğal sayı, milyonlar bölüğü üç basamaklı
en küçük doğal sayı ve binler bölüğü
A) 6
850 olan doğal sayı aşağıdakilerden
B) 7
C) 8
D) 9
hangisidir?
A) 999 850 100
B) 103 850 987
C) 102 850 987
D) 100 850 999
13. 878 645 903 sayısında, 6 rakamı
9. 11 032 sayısının sağına 19 yazılırsa yeni
oluşan sayının, binler bölüğündeki sayı
kaçtır?
A) 219
B) 110
C) 103
D) 32
Zeka Küpü Yayınları ®
hangi basamaktadır?
A) Onlar
B) Yüzler
C) Binler
D) Yüz binler
14. Binler basamağında 4 rakamı bulunan
sayı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 347 494 352
B) 432 382 439
10. 71 ... 493 doğal sayısında noktalı bö-
C) 974 445 452
lüm binler bölüğünü göstermektedir.
D) 444 449 444
Binler bölüğündeki sayı, birler bölüğündeki sayının 217 fazlasına eşittir. Buna
göre, binler bölüğü kaçtır?
A) 701
B) 710
C) 170
D) 107
15. Aşağıdaki doğal sayıların hangisinin
yüzler basamağında 4, onbinler basamağında 8 ve milyonlar basamağında
7 sayıları vardır?
11. 321 742 140 sayısının rakamlarının
sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 24
B) 25
C) 26
D) 27
A) 7 087 774
B) 17 877 421
C) 37 788 444
D) 5 128 944
MATEMATİK
TEST-2
Doğal Sayılar
1.
878 645 903 doğal sayısının sayı de-
5. Sekiz basamaklı AA AAA AAA sayısının
rakamları toplamı en çok kaç olabilir?
ğeri en büyük olan rakamı hangi basamaktadır?
A) 64
A) Yüzler
B) Binler
C) On Milyonlar
D) Milyonlar
B) 65
C) 69
D) 72
2. 543 210 937 doğal sayısının on mil6. Bir doğal sayının sağdan 5. basamağı
yonlar basamağı ile on binler ve onlar
hangi bölükte bulunur?
basamağındaki rakamların toplamı kaç-
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
3. 20 871 716 sayısındaki 7 rakamlarının
basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 70007
B) 70700
C) 700007
D) 14
Zeka Küpü Yayınları ®
tır?
A) Birler
B) Binler
C) Milyonlar
D) Milyarlar
7. 2 345 687 doğal sayısında 6 rakamının bölük ve basamağının adı aşağıda-
4. 100 100 100 doğal sayısındaki 1 rakamlarının basamak değerleri toplamı
kilerden hangisidir?
Bölük
Basamak
kaçtır?
A) Yüz milyon yüz bin yüz
B) Yüz milyon on bin yüz
C) Yüz milyon yüz bin on
D) Yüz milyon on bin on
A) Binler
Yüzler
B) Birler
Onlar
C) Birler
Yüzler
D) Binler
Onlar
TEST - 2
MATEMATİK
8. Aşağıdaki basamaklardan hangisi bin-
11. 9, 8, 6, 4, 2 rakamlarıyla yazılabilecek
ler bölüğünde bulunur?
en küçük beş basamaklı doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onlar Basamağı
B) Birler Basamağı
A) 24 689
B) 24 869
C) Yüzler Basamağı
C) 42 689
D) 24 698
9. Üç basamak bir bölük oluşturuyorsa,
yedi basamak kaç tane bölük oluşturur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Zeka Küpü Yayınları ®
D) Binler Basamağı
12. 32 014 589 sayısının, rakamlarının
yerleri değiştirilerek yazılabilecek sekiz
basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 103 425 98
B) 20 341 985
C) 10 234 589
D) 10 298 345
13. 27 814 935 sayısının, rakamlarının
yerleri değiştirilerek yazılabilecek yedi
basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?
10. Birler bölüğü 456, binler bölüğü 028, milyonlar bölüğü 9 olan doğal sayının, on binler basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9
B) 8
C) 6
D) 2
A) 9 875 432
B) 8 754 321
C) 78 543 192
D) 87 435 912
MATEMATİK
TEST-3
Doğal Sayılar
4. 90 909 090 sayısının okunuşu aşağı-
1.
dakilerden hangisidir?
OBn
B) Doksan milyon dokuz yüz dokuz bin
doksan
Bn
Y
O
B
YBn
YM
OM
M
A) Doksan milyon dokuz yüz bin doksan
Abaküste verilen doğal sayı aşağıdaki-
C) Dokuz yüz dokuz bin dokuz yüz doksan
lerden hangisidir?
D) Doksan milyon dokuz yüz dokuz
bin dokuz
A) 210 410 302
B) 210 401 032
C) 201 410 032
2. PİSAGOR sözcüğü 9782564 ile şifrelendiğine göre PARASİ sözcüğü aşağıdakilerden hangisi ile şifrelenmiştir?
A) 924287
B) 942278
C) 924278
D) 922487
3. 9 080 574 doğal sayısının okunuşu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dokuz milyon sekiz bin beş yüz yetmiş
dört
B) Dokuz milyon seksen bin beş yüz yetmiş
dört
C) Dokuz milyon seksen bin dört yüz yetmiş
beş
D) Dokuz milyon sekiz yüz bin beş yüz
yetmiş dört
Zeka Küpü Yayınları ®
D) 201 401 032
5. 555 055 505 doğal sayısının okunuşu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş yüz elli beş milyon beş yüz beş bin
beş yüz beş
B) Beş yüz elli beş milyon elli beş bin beş
yüz beş
C) Beş yüz elli beş milyon beş yüz elli bin
beş yüz beş
D) Beş yüz elli beş milyon beş yüz elli
bin beş yüz elli
6. "Altı milyon beş yüz otuz beş bin dört yüz"
Yukarıda okunuşu verilen sayının yazılışı
hangisidir?
A) 6 535 410
B) 6 535 400
C) 60 535 400
D) 600 535 400
TEST - 3
MATEMATİK
7. "On beş milyon yüz üç bin yüz" şeklinde
11. 240 080 170 sayısının okunuşu "iki yüz
okunan sayının yazılışı aşağıdakilerden
kırk milyon sekiz bin yüz yetmiş" şek-
hangisidir?
linde veriliyor. Buna göre, hangi terim
A) 15 103 100
B) 15 130 100
C) 15 301 010
D) 15 100 310
yanlış yazılmıştır?
A) Kırk
B) Sekiz
C) Bin
D) Yüz
8.
Yüz bir milyon yüz bin bir
Ali'nin söylediği sayı aşağıdakilerden
A) 101 101 101
B) 101 100 101
C) 101 100 001
D) 100 100 101
9. Okunuşu "otuz iki milyon iki yüz sekiz bin
yüz otuz beş" olan sayının binler bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 32
B) 28
C) 208
D) 135
Zeka Küpü Yayınları ®
hangisidir?
12. 475 630 921 doğal sayısında 7 rakamı hangi basamaktadır?
A) Binler
B) On milyonlar
C) Milyonlar
D) Yüz binler
10. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin
okunuşu doğru verilmiştir?
A) 23 001 020 :
Yirmi üç milyon yüz bin yirmi
B) 400 702 008:
Dört yüz milyon yedi yüz yirmi bin
sekiz
C) 3 060 705:
Üç milyon altmış bin yedi yüz elli
D) 85 040 010:
Seksen beş milyon kırk bin on
13. 76 851 120 doğal sayısının okunuşu
"yetmiş altı milyon sekiz yüz elli bir bin
yüz yirmi beş" şeklinde yanlış okunmuştur. Buna göre, hangi bölük yanlış okunmuştur?
A) Birler
B) Binler
C) On binler
D) Milyonlar
MATEMATİK
TEST-4
Örüntüler
1.
18, 24, 30, 36, 42, ....
4. 19, 32, 45, 58, 71 verilen örüntü ile
kuralı aynı olan örüntü, aşağıdakilerden
Sayı örüntüsünün kuralı nedir?
hangisidir?
A) Bir önceki sayının 4 fazlası
A) 42, 49,
56,
63, 70
C) Bir önceki sayının 6 fazlası
B) 38,
51,
64,
77, 90
D) Bir önceki sayının 7 fazlası
C) 16,
25, 34,
43, 52
D) 37,
52, 67,
82, 97
B) Bir önceki sayının 5 fazlası
2. 104, 91, 78, 65, 52 sayı örüntüsünün
A) Bir önceki sayıdan 11 çıkarılır.
B) Bir önceki sayıdan 12 çıkarılır.
C) Bir önceki sayıdan 14 çıkarılır.
D) Bir önceki sayıdan 13 çıkarılır.
Zeka Küpü Yayınları ®
kuralı nedir?
5. 61, 72, 83, 94, 105, ? sayı örüntüsünde "?" yerine aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) 114
B) 115
C) 116
D) 117
6. 35, 41, 47, 53, 59, ? örüntüsünde "?"
yerine yazılabilecek sayının, rakamları
toplamı kaçtır?
3. 4, 7, 15, 16, 22, .............I
A) 8
12, 14, 20, 21, 26, ... ..II
A) 56, 47, 38, 29
24, 31, 38, 45 ,52, ....IV
Verilen ifadelerden hangisi bir örüntü
B) 57, 47, 37, 27
C) 45, 38, 31, 24
oluşturur?
B) II
C) 10
C) III
D) 11
7. Aşağıdaki örüntülerden hangisinde bir
sonraki adımda yer alan sayı, diğerlerinden farklıdır?
9, 18, 20 ,27 , 35,. .....III
A) I
B) 9
D) IV
D) 29, 26, 23, 20
TEST - 4
MATEMATİK
8. 14, 22, 30,
tüsünde "
A) 90
, 46,
+
, 62 sayı örün-
11.
.....
" toplamı kaçtır?
B) 91
C) 92
D) 96
Çiçek örüntüsünün 5. teriminde kaç
tane çiçek yaprağı vardır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
9. 1. Örüntü : 5, 18, 31, 44, A
2. Örüntü : 61, 47, 33, 19, B
kaçtır?
A) 49
B) 52
C) 56
D) 57
Zeka Küpü Yayınları ®
Yukarıdaki sayı örüntülerine göre, A - B
12. 87, 72, 47, 42, 27, 12 sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 47
10.
B) 42
C) 27
D) 12
......?
Verilen örüntüye göre "?" yerine gelecek şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
13. 15, 22, 29, 35, 43.....
C)
D)
Yukarıda verilen sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı ile iki basamaklı, rakamları
farklı en küçük tek sayının farkı kaçtır?
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
MATEMATİK
TEST-5
Örüntüler
1.
36, 47, 58, 79, 80, 91, 102 örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 50
B) 80
C) 79
4. Birinci gün 38 simit satılmıştır. Her gün
bir önceki günden 5 simit fazla satan
simitçi, 8. gün kaç simit satmıştır?
D) 91
A) 70
B) 73
C) 75
D) 78
5.
2. İlk terimi 15 olan bir sayı örüntüsünün
kuralı "her sayı bir önceki sayının 7 fazlasıdır" şeklinde verilmiştir. Bu kurala
göre oluşturulan altı terimli sayı örün-
Örüntüsünün ilk dört teriminde toplam
kaç nokta vardır?
Zeka Küpü Yayınları ®
tüsü hangisidir?
A) 15, 20, 25, 30, 35, 40
B) 15, 19, 23, 27, 31, 37
C) 15, 22, 29, 36, 43, 50
D) 15, 21, 27, 33, 39, 45
A) 40
B) 45
I
II
C) 48
D) 51
6.
IV
III
......
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 5. şeklinde, kaç tane kare olmalıdır?
3. Birinci gün 37 metre yol giden karın-
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
ca, her gün bir önceki günden 4 metre
fazla yol giderse 3 günde toplam kaç
metre yol gitmiştir?
A) 120
B) 122
C) 123
D) 124
7. 65, 62, 59, 56, .... sayı örüntüsünün 5.
terimi, 1. teriminden kaç eksiktir?
A) 12
B) 10
C) 9
D) 8
TEST - 5
MATEMATİK
8. 99, 86, 73, 60,
de "
A) 78
+
,
12. Bir örüntünün birinci terimi 58'dir. Son-
sayı örüntüsün-
raki sayılar bir önceki sayının 7 eksiği
" toplamı kaçtır?
B) 80
C) 81
olduğuna göre, örüntünün 4. terimi kaç-
D) 84
tır?
A) 44
B) 37
C) 30
D) 23
9. 14, 17, 20, ......., 26, ....., 32 sayı örüntüsünde, verilmeyen terimlerin toplamı
A) 42
B) 52
C) 56
D) 60
Zeka Küpü Yayınları ®
kaçtır?
13. Kuralı, bir önceki sayının 5 eksiği olan
bir örüntünün 15. terimi ile 16. terimi
arasındaki fark kaçtır?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 15
10. 13, 17, ...., 25, ....., ....., ....., 41, 45,
Aşağıdakilerden hangisi, verilen örüntüde boşluklar yerine gelecek sayılardan biri değildir?
A) 34
B) 21
C) 29
D) 37
14. 12, 19, 26, 33, 40........
11. 5, 8, 11, 14, 17, 20, A, B, C...
Verilen örüntüde "A+B+C" toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 76
B) 78
C) 82
Verilen örüntü devam ettirildiğinde, aşağıda verilen sayılardan hangisi örüntünün
herhangi bir adımında bulunmaz?
D) 84
A) 54
B) 61
C) 67
D) 75
Download

MATEMATİK - Zeka Küpü Yayınevi