C. Senatosu
B : 27
Türk Silâhlı Kuvvetleri vazife malûllerinin
harb malûlü statüsünde kabul edilmeleri için
hasırlanmış bulunan kanun tasarısı Mille* Mec­
lisi Maliye Komisyonu tarafından kabul edilip
Millî Savunma Komisyonuna gönderilmiştir.
Bu komisyonda uzun müddet bekletildiği için
tarafımızdan verilen bir önerge ile bir Karına
Komisyonda görüşülmesi takarrür etniktir.
1073 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de­
ğiştirilmesi ve 1111 sayılı Kanunun 14 - 33 ve 9i
ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka­
nım tasarıları Millî Savunma Komisyonu gün­
deminde bulanmaktadır.
Yeni hasırlanmış bulunan sıkı yönetim ka­
nun tasarısı Mlîîe* Meclisine sunulmak üzsre
Başbakanlığa gönderilmiştir.
Elillî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay
Başkanlığının görev ve yetkileri hakkındald ka­
nun tasarıları üzerindeki çalışmalar tamamlan­
mış tu*. Bu tasanlar bu teşriî dönemde mutlaka
Büyük Milise sevk edilmiş olacaktır.
Askerî Ceza Kanunu üzerindeki çalışmalar
tamamlanmış vo Yüksek Askerî Şûranın tetldIdno sunulmuştur.
Sayın aukadaşlanm;
Millî Savunma Bakanlığının huzurunuzda
bulunan 1931 ma1! ydı bütçe teklifi 3 milyar
933 mi-yen 753 bin liradır.
Bu miktarın;
% 95 i, 3 milyar 737 milyon 973 bin lirası
cari^hareamalar.
% 2,1 i ki, biraz ronra bunun böyle olmadı­
ğını izah edeceğim, Çünkü biraz evvel konuşan
arkadaşlarım, Sayın Mucip Ata?dı bütçenin cari
ve yatırım hareamalan nisbetirin bugünkü ya­
pılışına göre trmkidde bulundular. îzaha-ımda
bunu biraz acıkhyacağLm. 82 m^yon 230 bin li­
rası yaA*nm harcamaları,
% 2 9 u, 100 m"yon 500 bin liran transfer
harcamalan bölümünde ver almaktadır.
Yaurım harcama1 annda % 81.2 nlsbetinde
bir azakı görülmesi. 1933 malî y î ı yatırımların­
da gerçekten bu ölçüde bir azalma olacakı an­
lamın tanımamaktadır. Yüksek madûmıınuz old.u^ı gibi. İkinci B-ş Yıllık Kalınma Plânı,
Millî Savunma Bakanlığı aH yapı harcamaları­
nın yatırımlardan can harcamalar bölümüne
raddedilmemi öngörmüştür. Bu «ebenle. 1063
bütçe teklifi hasırlanırken 1967 sonuna kadar
-483
4 . 2 , 1983
O : 3
yatırım olarak kabul edilen Millî Savunma Ba­
kanlığı aH yapı harcama7arı, cari harcamalar
bölümünde yeniden acılan 17.003 nei bölüme
konmuştur. Bütçe Kanununa bağlı (E) cetve­
line konulan bir hükümle. 17,000 nei bölümdoM
ödeneğin, yatırımlar için pyrılan ödenekler gibi
kullanılması sağlanmış bulunmaktadır. Yani bu
yatırım kısmında değil, cari harcamalarda gö­
rünüyorsa da yatırımların tabi olduğu bölümde
olasaklır.
Bu duruma göre, Millî Savunma Bakanlığı­
nın 1033 malî yılı yatırımlarına ayrılan ödenek
T^.fen f 83'230 +'433 303) 533 milyon 5C3 bin
lirayı bulmaktadır. Bu miktar, Î93 T büîra'îio
nazaran % 28 nisbetinde 121 milyon 100 bin lira
fabladır. Bu seneki yatırım bütçemiz geçen se­
ferki yatmm bütçemizden
23 fabladır.
Huzurunuza gstirlhn biueo ile öllâalı Kuv­
vetlenmişin 1933 malı yılı hikmetlerinin yürü­
tülmesine çalışılacaktır.
Sayın senatörler;
Yüksek Heyetinize şuramı iftiharla a~z et­
mek isterim ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri millî
egmcnli^i, ülke bütünlüğünü ve anlaşmalarla
temin edilmiş hakdanmızı koruyacak ve kerdi­
nine verilecek görevi, tarihine ye.Irrır bir imanla
başaracak güçtedir. (Bravo se?leri, allnşlar}
Ona güvenebilir, ona inanabilirsiniz.
Bimdi müsaadelerinizle, grurslaıı ve şahısları
adma konuşan arkadaşlarımın konuşmam.'n dı­
şında kalan tcnldd ve temennilerine arzı ecvabedeceğim.
Konuşmaları ?yn ölen hususlar'»; kennşmalardan ayrı cevapkyaeağun. Ancak konuşmala­
rınla muhterem senatörlerin müştereken dur­
dukları konu^ı da birlikte ceva's-bvnoağım.
Umumiyetle konuşmacılar NATO ve ikili
anlaşmalar konusu üzerinde :1 urdu! ar. ve üc
yıldan beri huzurunuzda Millî Savunma Büteesini t?kdim etmekteyim. Hemen her y i ITATO
meselesi ve ikili anlaşma huzurunuza gelmekte­
dir. Bakanlık olarak, Hükümet olarak ITATO
ve ikili anlaşmalar hakkında ki, gürüderimizi
arz ve izahımıza rağmen sayın arkadaşlarım bu
sene daha da yapıcı - bunu itiraf etmek ve te­
şekkür etmek isterim - ikili anlaşma konuşması
oldu; ben de Hükümet olarak bu husustaki
görüşümüzü arz edeceğim. Evvelâ NATO an­
laşması niçin yapıldı, biz niein bu NATO anlaş-
Download

C. Senatosu B : 27 4 . 2 , 1983 O : 3 Türk Silâhlı Kuvvetleri vazife