AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Sirküler No: 2014/69
Tarih:
07.04.2014
BİREYSEL EMEKLİLİK VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNDE VERGİLENDİRME
Bireysel emeklilik ve şahıs sigorta primlerinin vergilendirilmesi tekrar hatırlatmak istiyoruz;
Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve Şahıs Sigortası Prim Ödemelerinin Vergisel Boyutu
Bilindiği üzere bireysel emeklilik ve şahıs sigortalarının hem şirketler hem de bireyler
açısından vergilendirilmesinde düzenlemeye gidilmiş ve 01.01.2013 tarihinden itibaren yeni
uygulama yürürlüğe girmiştir. Bundan önceki sirkülerimizde de konu etraflıca ele alınmış
ancak sık gelen sorular karşısından konunun özetini tekrar hatırlatmak istiyoruz.
İşveren tarafından çalışan adına ödenen;
Bireysel Emeklilik Katkı Payları: işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik
sistemine ödenen katkı paylarının, ücretle ilişkilendirilmeksizin (bordrolaştırılmadandoğrudan) ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesine imkân tanınmaktadır. Bu
kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutarın toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen
ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Aşan kısmın ücret
olarak değerlendirilmesi gerekir.
Şahıs Sigorta Primleri: İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak her
hangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir.
01.01.2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik
dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan
kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. İndirim konusu yapılacak primlerin
toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını
aşamayacaktır.
Ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak şahıs sigortaları ölüm, kaza, sağlık,
hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri ile hayat sigortası
primleridir. (hayat sigortası primlerinin % 50’si dikkate alınır)
Özetle;
İşverenler tarafından çalışanları adına bireysel emeklilik sitemine ödenen katkı payları
ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
tutarını aşamamak
indirilebilecektir.
şartıyla
bordrolaştırılmadan
doğrudan
kurum
kazancından
İşverenler tarafından çalışanlar adına ödenen şahıs sigorta primleri ise aslında birer ücret
ödemesidir. Bu nedenle söz konusu ödemelerin tamamı ücret gideri olarak bordrolaştırılarak
bir sınırlama olmadan ücret olarak kurum kazancından indirilebilecektir. Ayrıca
bordrolaştırılan şahıs sigorta primlerinden brüt ücretin % 15’ine kadar olan kısmı gelir vergisi
matrahından indirilebilecektir.
Bununla birlikte işveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel
emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçen özel sağlık
sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarının SGK primine tabi olduğu
unutulmamalıdır.
İşçiler tarafından ödenen bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primleri
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına daha önce vergi indirimi olarak verilen
teşvik %25 devlet katkısı olarak değiştirildiği için 01.01.2013 tarihinden itibaren çalışanların
ödediği bireysel emeklilik katkı payları ücretlilerin gelir vergisi matrahından indirilmeyecektir.
Bir başka çalışanların 01.01.2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik sistemine ödedikleri
prim bildirgelerini muhasebe-personel departmanına iletmelerine gerek yoktur.
Çalışanlar tarafından ödenen şahıs sigorta primleri ise ücretin % 15’i oranında gelir vergisi
matrahından indirilebilecektir. Matrahtan indirilebilecek ödemeler toplamı asgari ücretin
yıllık tutarını aşmayacaktır.
Ayrıca hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de
ücretli tarafından şahıs sigortalarına prim ödenmesinin bulunması durumunda doğrudan
kurum kazancından indirilecek ya da gelir vergisi matrahından indirilecek tutar ücretin % 15
ile asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Burada indirimin öncelikli olarak ücret
matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca,
mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.
Bilgilerinize,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)