T.C,
MUT KAYMAii-AMLlĞ1
i]çe MilLi Eğitinr Müdürlüğü
Sayı :363290| 1-135.99
Konır : Yetiştirme Klürsu
'^./'
, 2/Lb
/.[,ıı,ıızoıc
MılD. j Ill-ijĞüNE
İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Mi]dürliiğünde mezun öğrenciler için hafta içi 16.0020.00 §aatleıi arasrnda açılınasl planlanan Örgün ve Yaygın Eğitimi Dtstekleme Kursunda
görevlendirilmek üzere aşağldaki tabloda beliıtilcn branşlarda öğretmen görev]endirilmesine
ihtiyaç duyulını]şttu,, Görev alnak isteyen öğIetmcnlerin dilekçelerinin görev yapıklaıı okul
Müdürlüğü alacılığüyla 13/11/2014 Peİşelıbe günü sa31 l6.00'a kadar Müdüİlüğüııüze
göndeİilmesi hususunda;
Geleğini önemle ıica ederim,
Kurs Açılacak Ders
Ders Saati
Edebiı at
Matematik
Geometri
Kjmva
8
8
2
4
4
4
4
Bivoloii
Tarih
coğraf}a
Felsefe
Din Kiiltürü
2
Dağltlm:
Ti]m Resn,ıi ve Özel Lise Müdür]ükleri ve Özel Deıshanele1,
11..lIIl2o14
4,1,./ı 1/2014
VHKi |ö,A.KAPLAN
Şcf
Adres: MUı ilçe
:E,VURGI.N
Milli Eğninr
lo,., f,.,en.,/Pıpr
Hayat Boyu oğrenoc
DoğancI Mah Hii(ınreı
.
I u'.b1.lp l,L
Hizıederı Şube Mudiİluğİ
c.d
Hrrl Ulnd
I
r!9l MUt] l!gU 1!!!l]24l771l0]0 Fa[\.0l]2,1)77,1l707
\, a .x\P A\ \uKl
Download

/.[,ıı,ıızoıc MılD. j Ill-ijĞüNE - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü