OSMANGAZİ BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne
BURSA
.……………………………… mahallesi ................................ pafta, ................... ada, ............. parsel
sayılı ………………………………………………. ait inşaatın HUS Belgesinin onaylanması hususunda,
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
........./......../20.......
Adı Soyadı
TC KİMLİK NO :
ADRES : ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TLF
: ..................................................... CEP TLF: ......................................................
FAKS
: ..................................................... E-MAİL : .......................................................
EKİ
:
1. HUS Belgesi
2. Mimari Proje
STANDART SÜRE :
Not1:İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında gerektiğinde yasal işlem yapacaktır.
Not2:Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi
tarafından giderilmesi için geçen süreler ile analiz, görüş isteme, komisyon tarafından değerlendirme vb. için geçen süreler
belirtilen süreye dahil değildir.
HUS BELGESİ ONAYI
YZM.P.07.F.18
REV.A0
Download

hus belgesi onayı - Osmangazi Belediyesi