T.C.
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA ÜNĠVERSĠTEMĠZ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠNĠN
AġAĞIDA YER ALAN PROGRAMLARINA
ÖZEL YETENEK SINAVI ĠLE ÖĞRENCĠ ALINACAKTIR.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin Sahne Sanatları Bölümü
Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları ile Resim Bölümüne ÖZEL YETENEK SINAVI ile alınacak öğrenci
adaylarının, başvuru koşulları, kontenjanlar, önkayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
ANASANAT DALI
Oyunculuk Anasanat Dalı
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
KONTENJAN
10
5
ÖNKAYIT BAġVURU ADRESĠ:Uludağ Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Şükrü Çavuş Mah.
Su Deposu Cad.No:47
Mudanya/BURSA
Tel :0 224 543 10 15
Fax:0 224 543 10 80
ÖNKAYIT
11-15 Ağustos
2014
11-15 Ağustos
2014
SINAVLAR
27-28-29 Ağustos
2014
25-26 Ağustos
2014
KESĠN KAYIT
01-05 Eylül
2014
01-05 Eylül
2014
KESĠN KAYIT ADRESĠ:Uludağ Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Şükrü Çavuş Mah.
Su Deposu Cad.No:29
Mudanya/BURSA
Tel :0 224 543 10 15
Fax:0 224 543 10 80
NOT: Sınav sonuçları Oyunculuk Anasanat Dalı için 29 Ağustos 2014’de
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı için 26 Ağustos 2014’de ilan edilecektir.
RESĠM BÖLÜMÜ
Resim Bölümü
KONTENJAN
ÖNKAYIT
25
18-22 Ağustos
2014
ÖNKAYIT BAġVURU ADRESĠ:Uludağ Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Şükrü Çavuş Mah.
Su Deposu Cad.No:47
Mudanya/BURSA
Tel :0 224 543 10 15
Fax:0 224 543 10 80
SINAVLAR
1.Aşama
25 Ağustos 2014
2.Aşama
27 Ağustos 2014
KESĠN KAYIT
01-05 Eylül
2014
KESĠN KAYIT ADRESĠ:Uludağ Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Şükrü Çavuş Mah.
Su Deposu Cad.No:47
Mudanya/BURSA
Tel :0 224 543 10 15
Fax:0 224 543 10 80
NOT: Sınav sonuçları 28 Ağustos 2014’de tarihinde ilan edilecektir.
Resim Bölümünün sınavları Görükle Kampusundeki binasında yapılacaktır.
BAġVURU KOġULLARI VE ĠSTENEN BELGELER
1-2014- YGS’ye giren adaylardan;
a) Resim Bölümüne; başvuracak adaylardan 2014-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 180 veya üzeri
YGS puanı aldığını gösteren belge,
b) Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına; başvuracak adaylardan
2014-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 200 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,
2-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
3-Fotoğraf; 4,5x6 cm.boyutunda 2 adet (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde
çekilmiş olmalıdır, fotoğraflarda renkli fotokopi kabul edilmez).
4-Sağlık Raporu; Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına; başvuracak adayların fiziksel ve
ruhsal kusuru olmadığını belirtir sağlık raporu (Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı ve diğer kuruluşlardan alınan raporlar
geçerlidir).
5-Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına; başvuran adayların 25 yaşından gün almamış
olmaları gerekmektedir.
6-Mezuniyet Belgesi;
a)Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına; Lise Mezuniyet
Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
b)Resim Bölümüne; başvuracak adaylardan Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar
Liselerinin Resim bölümünden mezun olan adayların diplomasının aslı veya onaylı örneği (Diğer lise çıkışlılardan
diploma örneği istenmemektedir).
7- Belgelerin tamam olması koşulu ile ön kayıt işlemleri adayın kendisi veya bir yakını tarafından yaptırılabilir.
POSTA ĠLE ÖNKAYIT YAPILMAMAKTADIR.
Download

güzel sanatlar fakültesi 2014-2015 eğitim öğretim yılı özel yetenek