TUBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini
Destekleme Programı kapsamında
4-5-6 Nisan 2014 tarihlerinde SDU Mavi GÖL
Otelinde gerçekleştirilen
DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
SUNUMLARIDIR.
 İzinsiz ve Kaynak göstermeden Alıntı yapılamaz.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
PROJE KAVRAMI
ve
PROJE YÖNETİMİ
Prof. Dr. Atila GÜL
SDÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Genel anlamıyla Proje








Öngörülen hedef /amaçlar doğrultusunda,
insan,
zaman,
mekan ve
bütçe ilişkisi dikkate alınarak,
bilimsel yöntem ve etik çerçevesinde,
en ideal fikirler seçenekler veya ürünlerin,
metinsel, çizgisel, şematik veya nesne olarak elde
edilmesini içeren
 bir süreçtir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Bilimsel Araştırma Proje hazırlanmasında
bilimsel soru dizisinde (6N 2K) cevaplar
bulunmaya çalışılır.
Ne?
Kim?
Nasıl
?
Nerede
?
Niçin
?
Ne
zaman
?
Ne
Kada
r?
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Kime
Bilimsel Proje Nedir?
 Belirli bir SÜRE içinde,
 belirli bir BÜTÇE ile
 net olarak tanımlanan
HEDEFLERE ulaşmaya
yönelik
 planlanan FAALİYETLER
bütünüdür.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
İyi Bir Bilimsel Projenin Ozellikleri
 Proje bir ihtiyaçtan doğmalı ve bu ihtiyacı karşılamaya
yönelik genel hedefe ve amaçlara göre çok iyi tanımlanmalı,
gerçekçi, ulaşılabilir, ölçülebilir ve istenilen sürede
faaliyetler, çıktılar ve başarı göstergeleri öngörülmelidir.
1
2
3
• HEDEF(LER)
• AMAÇLAR
• FAALİYETLER
4
• ÇIKTILAR VEYA SONUÇLAR
5
• GÖSTERGELER
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
 Hedef(ler) (=Objective(s)): Ulaşılması gereken en son noktadır. Projenin
genel hedefi uzun vadede ulaşılması gereken en son nokta olarak tanımanır.
Genel hedef projenin katkı sağlayacağı üst düzey hedeftir.
 Amaç(lar)(Aims or Goals): genel hedefe ulaşılması kapsamında proje
amaçlarını (özel hedefleri) içerir. Proje tamamlandığında (yani kısa veya orta
vadede) proje amaçlarına ulaşılır ve bu sayede genel hedefe katkıda bulunur.
Genel hedef ile proje amaçları (özel hedef) kavramları birbirine
karıştırılmamalıdır.
 Faaliyetler(=Action) Amaçlara ulaşmak için çeşitli eylemlerin
tanımlanmasıdır.
 Sonuçlar veya Çıktılar (Results or Output): Proje amaçlarının
gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler sonucu beklenen sonuçlardır.
 Göstergeler (indicators):Amaçlara ulaşılmasında yapılan faaliyetler ve
çıktıların başarı ölçütleridir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
BİLİMSEL PROJE
 Doğrulanabilir başarı göstergeleri, projenin başarıya ne derece
ulaştığını göstermesi açısından proje tasarımında önem teşkil
eder. Bu nedenle başarı göstergelerinin gerçekçi ve ulaşılabilir
olması gereklidir. Başarı göstergeleri temel olarak SMART
özelliklere sahip olmalıdır.
.
 S : Specific (BELİRGİN)
 M: Measurable (ÖLÇÜLEBİLİR)
 A : Achievable (ULAŞILABİLİR)
 R: Realistic (GERÇEKÇİ)
 T : Time-related (ZAMANI BELLİ)
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Bilimsel Projelerin Özellikleri
• Bir ihtiyaç veya talepten doğar ve bu ihtiyaç /talebi karşılamaya
yönelik olarak planlanır ve tasarlanır.
• Tanımlanmış bir zamanda başlar ve biter yani sürelidir
• Belli bir mekanda veya bir alanda gerçekleşir,
• Tanımlanmış kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve amaçlara sahiptir
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
•
•
•
•
•
Tanımlanmış araçlar, iş veya faaliyetleri içerir,
Özgün bir ürün veya hizmet oluşturmak için vardır
Sınırlı kaynaklara bağımlıdır
Bazı belirsizlikler ve riskler için gerekli tedbirleri içerir,
Bütüncül proje yönetim süreçlerine (ön hazırlık,
planlama/tasarım, uygulama ve kontrol süreçlerinden geçer)
sahiptir
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
PROJE YÖNETIMI
 Tanımlanan işi
 Optimum sürede,
 Optimum maliyetle,
 Hedeflenen kalitede
yapmak” demektir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Bilimsel Projelerin Dört Ana Elemanı
 Maliyet
 Zaman
 Kapsam
 Kalite
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Bilimsel Proje Yönetiminde Başarı
 Projenin planlama ve tasarımının iyi
kurgulanmasına
 Proje Yönetim süreçlerinin
uygulanmasına
 Projeyi uygulayacak proje
yöneticisine ve ekibine
 Proje Yönetiminin bütüncül
organizasyonu ile doğrudan
bağlıdır.
Başarılı proje; kapsamını, belirlenen niteliklerde,
zamanında hesaplanan maliyet sınırları içinde
tamamlayabilen projedir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Proje Yöneticisinin sahip olması gereken
beceriler
 Genel yönetim becerileri





(finansal konular, insan
yönetimi, planlama,...)
Liderlik
Güçlü İletişim (yazılı ve sözlü)
Müzakere becerileri
Problem çözme ve karar verme
Organizasyonu tanıma ve iş
bitiricilik.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Proje Yönetimi Süreçleri








Bir projenin
fikir olarak doğuşundan
hazırlanmasına,
analizine,
onaylanmasına,
uygulanması ve
işletmeye alınmasına ve
son olarak Uygulama sonrası
değerlendirilmesine
kadar gecen aşamaların ve
faaliyetlerin bütününe Proje
Yönetimi Süreci denir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Proje Yönetimi Süreci
Proje Fikrinin
Belirlenmesi
6
Projenin
Sonuçlandırılması
ve Yayınlanması
5
İzleme ve
Değerlendirme
1
Proje hazırlama ve
geliştirilmesi
(Planlama &
Tasarım)
2
Başvuru ve Onay
3
4
Projenin
Uygulanması veya
Yürütülmesi
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Aşama 1: Proje Fikrinin veya önerinin
oluşturulması
 Yapılacak ön araştırma ile öngörülen sorunlar veya
konular hakkında yerli ve yabancı kaynaklar taranır ve
ilişkilendirilir. Sorunun veya konunun proje olarak
yapılabilirliği ve önceliği tahmin edilir.Olumlu karar
verilmesi sonucunda;
 Bu aşamada özellikle Proje başlığı, projenin gerekçesi,
öngörülecek hedefler/amaçlar, etkinlikler, uygulama
takvimi, metodoloji, ihtiyaç duyulan insan kaynakları
ayni ve parasal kaynaklar ve elde edilecek çıktılar
belirlenir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Proje önerisi hazırlamadan once;
 Konu ile ilgili detaylı yerli ve yabancı kaynak taraması





yapılmalı,
Geçmişte proje hazırlayan veya yararlananlarla
görüşülmeli ve danışılmalı,
Geçmiş proje önerileri ve değerlendirme raporları
gözden geçirilmeli,
Proje ekibinde aktif ve yönlendirebilecek kişilerle
irtibata geçerek fikir alışverişinde bulunulmalı,
Konu ile ilgili uzmanlara danışılmalı,
İlgili paydaşlarla görüşmeler yapılmalı vb.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Aşama 2: Projenin hazırlanması ve
geliştirilmesi (planlanması ve tasarımı
 Ön Araştırma ile karar verilen projenin bütüncül
olarak bilimsel (etik, yöntem vb) ve teknik(sosyal,mali,
insan kaynakları, kurumsal, mevzuat, araç ve gereçler
vb) açıdan tanımlanması ve hazırlanmasıdır.
 Bu aşamada, merak edilen, ihtiyacı duyulan ve aradığı
ilginç şeylerin cevabını bulmaya çalışan bilimsel soru
dizisi ile kısaca 6N 2K cevapları bulmaya çalışılır.
 Öncelikle projenin temel aşamaları veya bileşenlerini
içeren akış şeması (planlama aşaması) oluşturulur.
 Her aşamada yapılacak tüm detaylar (tasarım aşaması)
tanımlanır.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Proje planlaması ve tasarımı aşamasında;











Proje ekibinin oluşturulması
Hedef/amaçlar ve önceliklerin belirlenmesi,
Ihtiyaç ve faaliyetlerin belirlenmesi
Çalışma alanının belirlenmesi
Proje çıktılarının ve başarı göstergelerin öngörülmesi,
İlgili paydaşların ve hedef kitlenin belirlenmesi,
Zaman takviminin oluşturulması ve iş programının oluşturulması,
Proje bütçesinin tahmin edilmesi,
İhtiyaç duyulacak araç, gereç, ekipman vb belirlenmesi
Yöntemde kullanılacak analizler ve formüller
Beklenmeyen durumlar ve riskleri azaltmaya yönelik B planın
oluşturulması vbişlemler açık, somut ve net bir şekilde
ayrıntılandırılır.
Proje önerisi, başvurulacak veya destek istenecek kurum veya kuruluşların kendine özgü
proje başvuru formatına ve koşullarına göre hazırlanır. Verilecek parasal desteğe göre
proje bütçesi yeniden ilişkilendirilir ve kesinleştirilir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Aşama 3: Başvuru ve Onay:
 Başvurulacak ve fon desteği alınacak İlgili Kurum veya
Kuruluşlara hazırlanan proje metni ile birlikte
istenilen diğer belge ve eklerle başvuru yapılır.
 Başvuru şekilsel ve biçimsel inceleme sonucu proje
(proje başlığı, hedefler, yöntem, bütçe vb) yeniden
revizyon gerekebilir ve gözden geçirilerek son hali ile
onaylanır.
 Proje yürütücüsü ve onaylayan kurum ve kuruluş
arasında anlaşma (protokol) yapılmak suretiyle resmi
olarak proje yürürlüğe girer.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Aşama 4: Projenin Uygulanması veya
Yürütülmesi
 Bu aşamada, yapılan anlaşmada yer alan kaynaklar ve
süre içinde, projeden öngörülen hedefler, çıktılar ve
uygulama adımlarına göre proje yürütülür.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Aşama 5: Projenin Değerlendirilmesi ve
İzlenmesi
 İzleme, proje yürütülmesi süresince hedeflenen
sonuçların göstergelerden yardım alınarak elde edilen
verilerin değerlendirilmesidir. Proje süresince proje
ekibi ve danışmanlar tarafından periyodik raporlar
hazırlanır ve bu raporlar projenin paydaşları ve fon
kaynağı sağlayan kurum tarafından izlenir ve incelenir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Aşama 6: Projenin Sonuçlandırma
ve Yayınlanması
 Proje sona erdikten sonra projenin sonuçları bütüncül
olarak değerlendirilir, elde edilen bulgular tartışılır ve
öneriler getirilir. Gelecekte yapılacak veya yürütülecek
benzer projeler için tavsiyeler ortaya konulur.Proje
raporu hazırlanır ve onaylanır. Proje sonuçları makale
veya bildiri vb formatında yayınlanır
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
 Proje yönetimin başarısı, projeyi en iyi şekilde tanımlayan,
proje ile ilgili tüm detayların aktarıldığı standart bir proje
formatı olmasına bağlıdır.
 Proje yönetiminin her aşamasında projenin amaçları,
hedefleri gözden geçirilebilmeli ve bir sonraki aşamada
uygulanabilir olmalıdır.
 Bu uygulama, proje kavramını ve içeriğini daha belirgin ve
kolay anlaşılır bir hale getirir ve projenin daha iyi izlenmesi
ve değerlendirilmesini sağlar.
 Proje yönetiminin tüm aşamalarında unutulmaması
gereken nokta, proje sonuçlarından fayda sağlayacak
grupların ihtiyaçlarına cevap vermektir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
 Proje yönetiminde mevcut durum analizi ve
mantıksal çerçeve metodu proje
tasarlanırken uygulanması tavsiye edilen
yöntemlerdir.
 Proje ile hedeflenen, projede hangi
hizmetlerin sağlanacağı değil, bu
hizmetlerden hedef grupların nasıl
faydalanacağıdır.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Bilimsel Proje Hazırlama veya Önerisinde dikkat
edilecek noktalar
 Proje başlığı kısa ve özlü olmalı ve projeden beklenen başlıca sonuç veya etkilerine atıfta
bulunacak şekilde belirlenmelidir.
 Proje özeti kısa ve öz olacak şekilde sorunun ortaya konulması, proje hedef ve amaçlarını, proje
metodolojisi ve faaliyetlerini, öngörülen bütçe ile ilgili vb bilgiler yer alabilmelidir.
 Projelerde sorunların tanımlanması, hedefleri, amaçları ve iş/faaliyetler/etkinlikler ve proje
çıktıları arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır.
 Proje önerisinde analiz ve değerlendirme yöntem ve formüller detaylı bir şekilde verilmelidir.
 Proje çıktıları ve hedef kitle üzerindeki etkisi ve ilişkisi ortaya konulmalıdır.
 Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 Projede öngörülen iş/faaliyetler/etkinlikler paketlerini gerçekleştirebilecek optimal süre
belirlenmeli ve zaman takvimi etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
 Projeler proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce yapılmış olmamalıdır
 Tutarlı, gerçekçi ve somut olmalıdır.
 Proje ekibi iyi seçilmeli, görev ve sorumluluklar verilmelidir,
 Sürdürülebilir ve bütüncül olmalıdır.
 Ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olmalıdır
 Proje bitiminde yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir
 Proje sonucunda hedef ve amaçlara ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir.
 Proje çalışmaları toplumsal ve mesleki alana yarar sağlamaya yönelik olmalı
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Projenin Yayınlanma Aşamasında Hazırlanacak Bilimsel
Yazım Formatının Dispozisyonu ve Genel Aşamaları;













Kapak ve iç kapak sayfası
Önsöz
İçindekiler
Şekil, Çizelge ve Kısaltma Listeleri
Özet ve Abstract ve anahtar kelimeler
Giriş (Problem, Amaç, Önem, Sınırlılıklar,Tanımlar)
Kaynak araştırması
Materyal ve yöntem (Çalışma alanı bütüncül envanteri, Bütünün
veya örnek tanımlaması, Araştırma modeli ve yöntemin
tanımlanması, veri analiz tanımlamaları )
Araştırma bulguları: (Elde edilen verilerin ilişkilendirilmesi ve
analizi, Verilerin işlenmesi)
Tartışma: (Elde edilen bulguların diğer kaynak bulgularıyla
karşılaştırılması ve tartışılması)
Sonuç ve Öneriler
Kaynaklar listesi
Ekler
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Projelerde Görülen Eksiklikler







Mevcut durumun yetersiz analizi
Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması
Proje sahibi kuruluşun konuyla ilgisinin olmayışı
Stratejik çerçevenin belirsizliği
Risklerin yeterince dikkate alınmaması
Kısa vadeli bakış açısı
Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate
alınmaması
 Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama
olmaması
 Doğrulanabilir olmayan proje çıktılarının elde
edilmesi
 Yetersiz proje dokümanlarına sahip olunması
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Projelerde Görülen Eksiklikler
 Bütçeye göre proje yapılması
 Sorun analizi yapılmaması
 Somut ve uygulanabilir hedefler ve amaçların
belirlenmemesi
 Farklı disiplinlerle takım ve ortak çalışmanın
ciddiye alınmaması
 Literatür ve yöntemin iyi araştırılmaması veya





projeye yansıtılamaması
Kişisel kapasitenin farkında olunmaması
Projenin ölçülebilir ve somut çıktıların olmaması
Önerilecek projede hedef kitle ile iletişim
stratejisinin olmaması
İzleme ve değerlendirme kriterlerinin dikkate
alınmaması
Proje bittiğinde ne işe yarayacağı veya nasıl
değerlendirileceğinin öngörülmemesi gibi.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Bilimsel Projelerin iade nedenleri
 Yürütücünün benzer projeleri olması halinde önceliğinin








olmaması,
Kaynak taramasının yetersiz olması
Ar-Ge ve inavasyon niteliğinin olmamaması
Amaç ve yöntemin yetersiz ve eksik olması
Proje yönetim süreçlerinin iyi hazırlanmaması
Proje bütçesinde öngörülen makine, yolluk, araç gereç vb
harcama kalemlerin aşırı gösterilmesi veya kullanım
gerekçelerinin yetersiz olması
Başvuru yapılan yerin kendine özgü proje değerlendirme
kriterlerine (özellikle özgün değeri, yapılabilrlik, yaygın etkisi
gibi) ve önceliklerine sahip olmaması
Proje ekibinin nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması
Ayrılan bütçe kaynağının proje bütçesini karşılayamaması
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
PROJE FARKINDALIĞI VE BILINÇLENME
Farkındalık ve bilinçlenme birbirini tamamlayan bir süreçtir.
Farkındalık süreci aslında bir başlangıcı oluşturur ve bilinçlenme sürecini
beraberinde getirir. Farkındalık sürecinde parçacıl veya bütüncül farkındalık
oluşturulurken farklı aşamalardan geçerek gerçekleştirilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Talep Sahibi Olmak
Tercih etmek ve seçmek
Odaklanmak
Araştırma, İnceleme, Gözlem ve Temas
Algılama
Bilgilenme–Öğrenme
Önyargısız Sorgulama ve Analiz
Sentez- Kabullenme-Sorumluluk alma
• Eyleme Dönüştürme
• Değişim Ve Gelişim
Farkındalık
Süreci
Bilinçlenme
Süreci
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
 Proje hazırlama bilgisine ve mantığına sahip bir insan
aynı zamanda proje farkındalığının da en üst
seviyesindedir.
 Proje hazırlayarak eyleme dönüştürmesi ve
gerçekleştirmesi Bilinçlenme sürecini ve tecrübeyi de
beraberinde getirecektir.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
 KENDİNİ GELİŞTİREN,
 ÇEVRESİNİ DEĞİŞTİRİP GELİŞTİREN
 VE
 BAŞKALARINA ÖRNEK OLAN VE
YÖNLENDİRENLER
;
 FARKINDALIĞIN EN ÜST
SEVİYESİNDEKİ KİŞİLERDİR.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Kaynaklar
 Anonim, 2013. Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama
Kılavuzu. T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi,
Ankara.s.28. www.ikg.gov.tr.
 Nebiu B. 2002. Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite
Geliştirme Rehberi I. Proje Önerisi Hazırlama.Merkezi
ve Doğa Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC).
(Ed: Simon, I, Stancu C.Çevirmen: Çulhaoğlu, M.)
ISBN: 975 6180 00 5, 1-38p. Ankara.
Prof. Dr. Atila GÜL -DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ- 2014
Download

2- PROJE KAVRAMI ve PROJE YÖNETİMİ